Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (1986)

svenskspråkig psalmbok från 1986 använd av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den psalmbok som används av svenskspråkiga församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Psalmboken utarbetades parallellt med motsvarande finskspråkiga psalmbok, men är ett självständigt verk, med bland annat ett annat urval psalmer. Den kom ut samma år som 1986 års psalmbok i Sverige, men har inte samordnats med den.

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Originalspråksvenska
LandFinland
Genrepsalmbok
Utgivningsår1986
Del i serie
Ingår i serieSvenska psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Föregås avFinlandssvenska psalmboken (1943)

HistoriaRedigera

Initiativet till en ny finlandssvenk psalmbok tog officiellt upp på stiftsmötet i Borgå stift 1974. Ärendet behandlades vidare år 1975 och Finlands ev. luth. kyrkas kyrkomöte tog även upp frågan samma år och tillsatte en kommitté för att utarbeta ett förslag. Till kommittén utsågs direktor cantus Gunnar Ahlskog, teol. lic. Gustav Björkstrand, fil. mag Ull-Britt Gustafsson, dip. org. Gunvor Helander, kontraktsprosten Alvar Kurtén (som sammankallare), pastor Henrik Perret och författaren Ole Torvalds. Till sekreterare kallases fil&teol. lic. Karl-Johan Hansson. [1] [2]

Kommittén fick som uppdrag att förbereda en totalrevison av den finlandssvenska psalmboken. Till skillnad från den föregående psalmboken, där melodierna utarbetades då texterna redan godkänts av kyrkomötet, arbetade man parallellt med texter och melodier. Arbetet med revisonen skedde i nära samarbete med finska psalmbokskommittén och enligt samma huvudprinciper, dock så att det svenska reformarbetet inte behövde slaviskt följa det finskspråkiga.[1]

Under arbetets gång utgav kommittén 1979 ett försökshäfte ”Nya psalmer ett urval”, som innehöll 90, för psalmboken nya psalmer. Bland dem fanns äldre kända väckelsesånger, medeltida hymner i nyöversättning, gamla psalmer, som inte hade funnits i den finlanssvenska psalmboken samt prov på de senaste årens svenska psalmdiktning. Boken var avsedd att användas som komplement till psalmboken [3]

Ett förslag till en ny psalmbok ”Nya psalmer -83” publicerades år 1983 med 549 psalmer. Stommen i förslaget bestod av 1943 års psalmbok, av dess 632 psalmer ingick 273 och antalet nya psalmer var 190.[4][2]

Kyrkomötet antog den nya psalmboken i februari 1986 och den togs i bruk första advent 1987. I psalmbiken finns 585 psalmer. Av psalmerna i 1943 års psalmbok behölls 381. Ändringar har gjorts i både texter och melodier. Drygt 200 psalmer är nyinförda.Tonhöjden har sänkts i många melodier och ackordanalys har utarbetats för ett hundratal psalmer.[5]

Psalmbokens psalmer och karaktärRedigera

Den finlandssvenska psalmboken är en egen psalmbok med egen profil, men den har dock nära samband både med Finlands ev. luth. kyrkas finska psalmbok, "Virsikirja" och med Svenska kyrkas psalmbok ”Den svenska psalmboken”. Psalmboken används även i tvåspråkiga församlingar och i tvåspråkiga sammanhang. Detta försvåras i viss mån av några faktorer: antalet verser i en del psalmer är olika, psalmernas sjungs med olika melodier i respektive böcker och några psalmer med samma originaltext är översatta i olika versmått.[1]

Bland dem finns en stor del psalmer som inte ingår i Finlands kyrkas finska psalmbok, Virsikirja från år 1986 eller i Den svenska psalmboken från år 1986 (Svenska kyrkans psalmbok). Det finlandssvenska särstoffet bland psalmerna är 24 %, ungefär en fjärdedel av psalmerna i psalmboken. Det är en anmärkningsvärt stor del psalmer som traderas således vidare endast i den finlandssvenska psalmboken. Ungefär en lika stor del psalmer är gemensam för alla tre nya psalmböcker i Finland och Sverige. Dock är andelen gemensamma psalmer större i förhållande till den rikssvenska psalmboken än till den finska. 45 % av psalmerna är gemensamma med den finska psalmboken och 57 % med den rikssvenska.[6]

Psalmbokens har en del del gemensamt material med den rikssvenska psalmboken. Dock är psalmerna inte alltid likalydande vare sig till text eller melodi. Psalmboken skiljer sig från 1986 års psalmbok i Sverige, vid sidan av annat urval psalmer, bland annat genom att alla konjunktivformer och plurala verbformer konsekvent är borttagna, med åtföljande ändringar i omgivande text. Å andra sidan har man velat bevara de rena rimmen, och alltså är bearbetningarna i det avseendet mindre omvälvande.Tretton rikssvenska psalmer har bevarats i den finlandssvenska psalmboken trots att de har utgått i Sverige från 1986 års psalmbok.Den i Sverige omdiskuterade psalmen av J.A Eklund "Fädernas kyrka" (nr 168), som efter mycken diskussion utgick i Sverige,är kvar i den finlandssvenska psalmbokendock i en förkortad variant.[6]

Bland psalmförfattare i den finlandssvenska psalmboken kan nämnas de ”gamla” finlandssvenska författare, Johan Ludvig Runeberg, med 25 psalmer, Zaharias Topelius med 13 psalmer, Jacob Tegengren med 12 psalmer,  Alfons Takolander 4 psalmer och Joel Rundt 3 psalmer samt ”nya” författare Viola Renvall, Hjalmar Krokfors och Catharina Östman, Lars Huldén, Tua Forsström och Ull-Britt Gustafsson-Pensar. Nya finska författare är Anna-Maija Raittila, Pia Perkiö och Jukka Lehtinen.[6]

Bland svenska psalmförfattare i psalmboken kan nämnas Johan Olof Wallin med 12 psalmer, Franz Mikael Franzén med 7 psalmer, Lina Sandell Berg och Paul Nilsson med 8 psalmer samt ”nya” författare Anders Frostenson 23 psalmer, Britt G. Hallqvist med 8, Olof Hartman1 , Eva Norberg Hagberg 9 och Ylva Eggehorn 3 psalmer. Vidare finns det nya psalmer från Danmark (t.ex. Karl Laurids Aastrup med 2 psalmer), Norge (Svein Ellingsen 8 psalmer), en psalm från Island. Vidare finns några nya psalmer från USA (t.ex. Fanny Crosby, 3 psalmer) och Stor-Britannien (Fred Kaan och F. Pratt Green).[6]

Ett psalmbokstillägg med titeln "Sång i Guds värld. Tillägg till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland" antogs av kyrkomötet i november 2015 och det togs i bruk 2016. TIllägget har 146 psalmer.

PsalmernaRedigera

(ang. psalmernas texter och noter, se https://psalmbok.fi/)

KyrkoåretRedigera

AdventRedigera

JulRedigera

NyårRedigera

TrettondagenRedigera

KyndelsmässodagenRedigera

Marie bebådelsedagRedigera

FastetidenRedigera

PåskRedigera

Kristi himmelsfärds dagRedigera

PingstRedigera

Kristi förklarings dagRedigera

MikaelidagenRedigera

Alla helgons dagRedigera

Kyrkoårets slutRedigera

GudstjänstlivetRedigera

Guds treenighetRedigera

Kristi kyrkaRedigera

GudstjänstenRedigera

Guds ordRedigera

DopetRedigera

NattvardenRedigera

KonfirmationRedigera

VigselRedigera

BegravningRedigera

Kyrkans tjänareRedigera

Livet i KristusRedigera

Guds nåd i KristusRedigera

Glädje och tacksamhetRedigera

Bön och förbönRedigera

Tvivel och troRedigera

Skuld och förlåtelseRedigera

Nöd och nådRedigera

Tro och trygghetRedigera

Kallelse och efterföljdRedigera

Mission

Livet i Guds världRedigera

Guds skapelseRedigera

Kärlek och gemenskapbRedigera

Hem och familjRedigera

Arbete och fritidRedigera

Ansvar och tjänandeRedigera

Människans åldrarRedigera

Morgon och aftonRedigera

MåltidRedigera

Årets tiderRedigera

FosterlandetRedigera

Fred och frihetRedigera

Det eviga livetRedigera

Döden och evighetenRedigera

Det kristna hoppetRedigera

Sånger för kyrkliga förrättningarRedigera

DopRedigera

VigselRedigera

BegravningRedigera

På dopdagenRedigera

Välsignelse inför skolstartenRedigera

På födelsedagenRedigera

Välsignelse av hemRedigera

Vid kyrkoinvigningRedigera

Mottagande av paramenta och inventarierRedigera

Välsignelse av församlingslokalerRedigera

Välsignelse av såddenRedigera

Tacksägelse för skördenRedigera

Välsignelse av skolaRedigera

Välsignelse av läroinrättningRedigera

Välsignelse av vårdinrättningRedigera

Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller arbetsplatsRedigera

Ibruktagande av fanaRedigera

BordsbönerRedigera

Tillägget ”Sång i Guds värld” 2015Redigera

Trons mysteriumRedigera

LovsångRedigera

MysterietRedigera

Skaparen befriaren livgivarenRedigera

  • 830 Du kom från bortom allt vi vet och känner
  • 831 Du glädjens ljus
  • 832 Kom vandra genom gatorna
  • 833 Som vinden smeker mot min kind

Guds kyrkaRedigera

KyrkoåretRedigera

GudstjänstlivetRedigera

Guds världRedigera

Kärlekens utmaningRedigera

Tvivel och tillitRedigera

Kris och katastrofRedigera

Stillhet och meditation9Redigera

Tider och stunderRedigera

PilgrimsvandringRedigera

Framtid och hoppRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

Rubricerad psalmbok

  1. ^ [a b c] Hansson, Karl.Johan (1997). Tredition och förnyelse Fakta och synpunkter inför den finlandssvenska psalmboksrevisionen. Serie B Nr 28. Kyrkans Forskningsinstitut. sid. 5-6, 81. ISBN 951-693-049-2 
  2. ^ [a b] Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Församlingsförbunders Förlags Ab. 1983. sid. 7-11. ISBN 951-550-263-2 
  3. ^ Nya psalmer Ett urval. Svenska psalmbokskommittén i Finland, Församlingsförbundets Förlags Ab. 1979. sid. 7. ISBN 951-550-164-4 
  4. ^ Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.. Svenska psal,bokskommittén i Finland, Församlingsförbunders Förlags Ab. 1983. ISBN 951-550-263-2 
  5. ^ Förord. "Svensk Psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av kyrkomötet februari 1986.". Församlingsbörbundets Förlags Ab. 1987.. ISBN 951-550-328-0 
  6. ^ [a b c d] [http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm ”Relationerna mellan psalmböckerna i Finland och Sverige”]. Birgitta Sarelin 16.11.1999. http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm. Läst 10 december 2020.