1697 års koralbok är koralboken för 1695 års psalmbok. Huvudansvarig för utarbetandet var Harald Vallerius. Den finns i faksimilutgåva från 1985 med 1180 sidor och ett förord av Magnus von Platen och efterskrift av Folke Bohlin.

1697 års koralbok
LandSverige
GenreKoralbok
Förlag för förstautgåvanBurchardi (1697)
Keyser (1701)
Peter Mommas tryckeri (1739)
Carl Stolpe (1774)
Utgivningsår1697
Del i serie
Efterföljs avHaeffners koralbok

I förordet skriver von Platen om hur firandet av boktryckets 500 år ledde till att Sveriges Radio lät sex litteraturhistoriker välja ut varsin bok från vardera hundratal år som representant för "århundradets bok" och att valet för 1600-talet blev just 1695 års psalmbok.

Med psalmbokens rimmade och sångbara melodier blev psalmboken mer betydelsefull än bibeln för "gemene man". Dess innehåll kunde många utantill, trots omfånget och mängden verser för varje enskild psalm. Under de 124 år som psalmboken var den enda stadfästa spreds cirka 1,5 miljon psalmböcker i ett otal antal olika upplagor, och nytryck förekom även efter att nästa psalmbok blivit antagen som den officiella att använda (1819 års psalmbok).

Psalmbokens popularitet uttrycker von Platen med orden: "Men folket förblev trofast i sin kärlek (till psalmboken) och lyrik har nu en gång den sällsamma förmågan att göra verkan även när den inte blir fullt förstådd. Det kan till och med förefalla som om dess besvärjande effekt ökar genom inslag av språkligt dunkel. Likaså låter alltid det ålderdomliga högtidligt och förlänar en djupare tidsdimension åt texten."

1697 års koralbok innehåller 250 melodier till de 413 texterna. Av dessa är 110 tyska, 24 medeltida och 59 okända, väl troligen svenska melodier. För övrigt finns 7 svenska melodier och 8 svenska varianter av (oftast) tyska melodier. Hos dessa nya melodier framträder en ny musikstil med större språng i melodin än i tidigare renässansmusik. En rad utomordentliga melodier infördes för första gången i koralpsalmboken tex. nr 152, 100, 101, 156, 321, 245, 370, 27, 297, 268, 108, 412, 244, 403, 43 och 199.

Psalmer i 1697 års koralbokRedigera

I. Catechismus författad i Sånger.Redigera

Trones ArtiklarRedigera

Herrans BöönRedigera

Om DöpelsenRedigera

Om Herrans NattwardRedigera

II. Konung Davids PsalmerRedigera

III. Årliga Högtiders PsalmerRedigera

Några Heligas LofsångerRedigera

Advents-PsalmerRedigera

Om Christi Mandoms anammelseRedigera

Jule-högtids Psalmer - Om Christi FödelseRedigera

Ny-Åhrs PsalmerRedigera

Om Jesu Namn och VälgierningarRedigera

Trettonde Dags PsalmerRedigera

Om Christi pino och dödhRedigera

Om Christi BegrafningRedigera

Påska Psalmer - Om Christi UpståndelseRedigera

Om Christi HimmelsfärdRedigera

Pingesdaga Högtijd - Om then Helga AndaRedigera

Om then Hel. TrefallighetRedigera

Uppå S. Michaelis Dagh - Om de heliga englarRedigera

Uppå alla Helgona dagRedigera

Uppå ApostledagarRedigera

IV. Psalmer Öfwer några Söndags EvangelierRedigera

V. Åthskillige Läro-PsalmerRedigera

Om Menniskiones Fall och UpprättelseRedigera

Om Gudz Ord och FörsamlingRedigera

Om HErrans Sabbaths DaghRedigera

Böne-Psalmer för PredikanRedigera

Böne-Psalm efter PredikanRedigera

Om AntichristoRedigera

Om Gudz nådiga BeskyddRedigera

Om Gudz Nådh och Syndernas FörlåtelseRedigera

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga NärwarelseRedigera

VI. Boot-PsalmerRedigera

VII. Psalmer om ett Christeligit LefwerneRedigera

I gemeenRedigera

Thet gyllene A.B.C.D

Om Tolamod och Förnöijelse i GudiRedigera

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och FörachtRedigera

Emot DryckenskapRedigera

Emot Okyskhet och SkörlefnadRedigera

Emot HögfärdRedigera

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och AnfächtningRedigera

IX. Böne-PsalmerRedigera

X. Lof- och Tacksäijelse PsalmerRedigera

XI. Psalmer i åthskillige NödtorfterRedigera

Uthi stora LandzplågorRedigera

Om frijdRedigera

Om Jordenes frucktbarhetRedigera

I Hungers NödhRedigera

Om Hälsa och SundhetRedigera

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällenRedigera

För Öfwerhets-PersonerRedigera

En Konungs Böne-PsalmRedigera
En Arfprinss Böne-PsalmRedigera
En Konglig Råds Böne-PsalmRedigera
Lärares Böne-PsalmRedigera
Psalmer angående DomareRedigera
Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndetRedigera
Barna-PsalmerRedigera
Enkiors och Faderlösas Böne-PsalmRedigera
Een siuk Menniskios Klage-PsalmRedigera
Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdomRedigera
Psalmer för Resande til landz och watnRedigera

XIII. Måltijdz-Psalmer.Redigera

XIV. Morgon- och Afton-PsalmerRedigera

Morgon- eller Afton-psalmRedigera

Morgon-PsalmerRedigera

AftonPsalmerRedigera

Om the Tolf dagsens StunderRedigera

XV. Dödz- och Begrafningz-PsalmerRedigera

Beredelse-Psalmer emot DödenRedigera

Suckan i DödzångestRedigera

Begrafnings-PsalmerRedigera

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter DödenRedigera

Om then Yttersta DomenRedigera

Om then osaliga EwighetenRedigera

Om thet ewiga LifwetRedigera

Then Swenska MässanRedigera

KällorRedigera

1997 Koral och andlig visa i Sverige, Harald Göransson

Externa länkarRedigera

Texten till 1697 års koralbok finns på Wikisource.