1697 års koralbok är koralboken för 1695 års psalmbok. Huvudansvarig för utarbetandet var Harald Vallerius. Den finns i faksimilutgåva från 1985 med 1180 sidor och ett förord av Magnus von Platen och efterskrift av Folke Bohlin.

1697 års koralbok
LandSverige
GenreKoralbok
Förlag för förstautgåvanBurchardi (1697)
Keyser (1701)
Peter Mommas tryckeri (1739)
Carl Stolpe (1774)
Utgivningsår1697
Del i serie
Efterföljs avHaeffners koralbok

I förordet skriver von Platen om hur firandet av boktryckets 500 år ledde till att Sveriges Radio lät sex litteraturhistoriker välja ut varsin bok från vardera hundratal år som representant för "århundradets bok" och att valet för 1600-talet blev just 1695 års psalmbok.

Med psalmbokens rimmade och sångbara melodier blev psalmboken mer betydelsefull än bibeln för "gemene man". Dess innehåll kunde många utantill, trots omfånget och mängden verser för varje enskild psalm. Under de 124 år som psalmboken var den enda stadfästa spreds cirka 1,5 miljon psalmböcker i ett otal antal olika upplagor, och nytryck förekom även efter att nästa psalmbok blivit antagen som den officiella att använda (1819 års psalmbok).

Psalmbokens popularitet uttrycker von Platen med orden: "Men folket förblev trofast i sin kärlek (till psalmboken) och lyrik har nu en gång den sällsamma förmågan att göra verkan även när den inte blir fullt förstådd. Det kan till och med förefalla som om dess besvärjande effekt ökar genom inslag av språkligt dunkel. Likaså låter alltid det ålderdomliga högtidligt och förlänar en djupare tidsdimension åt texten."

1697 års koralbok innehåller 250 melodier till de 413 texterna. Av dessa är 110 tyska, 24 medeltida och 59 okända, väl troligen svenska melodier. För övrigt finns 7 svenska melodier och 8 svenska varianter av (oftast) tyska melodier. Hos dessa nya melodier framträder en ny musikstil med större språng i melodin än i tidigare renässansmusik. En rad utomordentliga melodier infördes för första gången i koralpsalmboken tex. nr 152, 100, 101, 156, 321, 245, 370, 27, 297, 268, 108, 412, 244, 403, 43 och 199.

Psalmer i 1697 års koralbok Redigera

I. Catechismus författad i Sånger. Redigera

Trones Artiklar Redigera

Herrans Böön Redigera

Om Döpelsen Redigera

Om Herrans Nattward Redigera

II. Konung Davids Psalmer Redigera

III. Årliga Högtiders Psalmer Redigera

Några Heligas Lofsånger Redigera

Advents-Psalmer Redigera

Om Christi Mandoms anammelse Redigera

Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse Redigera

Ny-Åhrs Psalmer Redigera

Om Jesu Namn och Välgierningar Redigera

Trettonde Dags Psalmer Redigera

Om Christi pino och dödh Redigera

Om Christi Begrafning Redigera

Påska Psalmer - Om Christi Upståndelse Redigera

Om Christi Himmelsfärd Redigera

Pingesdaga Högtijd - Om then Helga Anda Redigera

Om then Hel. Trefallighet Redigera

Uppå S. Michaelis Dagh - Om de heliga englar Redigera

Uppå alla Helgona dag Redigera

Uppå Apostledagar Redigera

IV. Psalmer Öfwer några Söndags Evangelier Redigera

V. Åthskillige Läro-Psalmer Redigera

Om Menniskiones Fall och Upprättelse Redigera

Om Gudz Ord och Församling Redigera

Om HErrans Sabbaths Dagh Redigera

Böne-Psalmer för Predikan Redigera

Böne-Psalm efter Predikan Redigera

Om Antichristo Redigera

Om Gudz nådiga Beskydd Redigera

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse Redigera

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga Närwarelse Redigera

VI. Boot-Psalmer Redigera

VII. Psalmer om ett Christeligit Lefwerne Redigera

I gemeen Redigera

Thet gyllene A.B.C.D

Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi Redigera

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht Redigera

Emot Dryckenskap Redigera

Emot Okyskhet och Skörlefnad Redigera

Emot Högfärd Redigera

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och Anfächtning Redigera

IX. Böne-Psalmer Redigera

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer Redigera

XI. Psalmer i åthskillige Nödtorfter Redigera

Uthi stora Landzplågor Redigera

Om frijd Redigera

Om Jordenes frucktbarhet Redigera

I Hungers Nödh Redigera

Om Hälsa och Sundhet Redigera

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällen Redigera

För Öfwerhets-Personer Redigera

En Konungs Böne-Psalm Redigera
En Arfprinss Böne-Psalm Redigera
En Konglig Råds Böne-Psalm Redigera
Lärares Böne-Psalm Redigera
Psalmer angående Domare Redigera
Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet Redigera
Barna-Psalmer Redigera
Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm Redigera
Een siuk Menniskios Klage-Psalm Redigera
Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom Redigera
Psalmer för Resande til landz och watn Redigera

XIII. Måltijdz-Psalmer. Redigera

XIV. Morgon- och Afton-Psalmer Redigera

Morgon- eller Afton-psalm Redigera

Morgon-Psalmer Redigera

AftonPsalmer Redigera

Om the Tolf dagsens Stunder Redigera

XV. Dödz- och Begrafningz-Psalmer Redigera

Beredelse-Psalmer emot Döden Redigera

Suckan i Dödzångest Redigera

Begrafnings-Psalmer Redigera

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter Döden Redigera

Om then Yttersta Domen Redigera

Om then osaliga Ewigheten Redigera

Om thet ewiga Lifwet Redigera

Then Swenska Mässan Redigera

Källor Redigera

1997 Koral och andlig visa i Sverige, Harald Göransson

Externa länkar Redigera

 
Wikisource
Texten till 1697 års koralbok finns på Wikisource.