En koralbok är en typ av sångböcker vars primära innehåll är att ange noter för psalmer. Omfattningen av innehållet varierar. I gamla koralböcker förekommer att enbart noterna är med, i moderna kan en eller flera verser av texten förekomma samt uppgifter om ursprung, upphovsman, tidigare tryckta källor för berörd melodi samt vilka andra psalmer som använder samma melodi. Melodins så kallade "huvudtext" avser den psalm som anges som den vars melodi är densamma, den kan variera mellan psalmböckernas olika årgångar vilket kan försvåra identifiering av melodider.

Koralböcker av officiell karaktär Redigera

Dels förekommer koralböcker som är officiellt antagna som anvisningar för vilka melodier som skall användas, det berör endast koralböcker för Svenska kyrkans psalmböcker.

Andra koralböcker & notskrifter Redigera

Det förekommer många utländska koralböcker, som fungerat som förebilder för svenska koralböcker och koralböcker utgivna innan officiellt antagen status infördes med 1695 års psalmbok med dess koralbok. Äldre handskrivna eller tryckta koralböcker utgavs också av kompositörer, självständiga psalmboksutgivare och samfund.

Många av koralerna i den svenska koraltraditionen härstammar från reformationstiden. De första psalmböckerna under reformationen togs fram av Luther själv eller i samarbete med Luther.

Utländska Redigera

I kronologisk ordning

Svenska Redigera

I kronologisk ordning

Källor Redigera

Externa länkar Redigera