Europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde

geografiskt område för tillämpning av EU-rättsliga bestämmelser
Europeiska unionen i världen.

Europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde är det geografiska område som unionsrätten är tillämplig inom. Det territoriella tillämpningsområdet består huvudsakligen av Europeiska unionen och dess medlemsstater,[1][2] men innefattar även i viss utsträckning andra stater och territorier, till exempel genom internationella avtal.

Vissa delar av unionsrätten är dock inte tillämpliga inom hela unionen. Eurosamarbetet omfattar bara euroområdet. Schengensamarbetet, de övriga fördjupade samarbetena samt det permanenta strukturerade samarbetet omfattar bara de deltagande medlemsstaterna. Därutöver omfattas nya medlemsstater av övergångsbestämmelser som gäller under en begränsad tid efter deras anslutning till unionen. Slutligen finns det undantagsklausuler i unionens fördrag som gör att delar av unionsrätten inte är tillämpliga i Danmark och Irland.

Tillämplighet i medlemsstaternaRedigera

  Medlemsstater med undantagsklausuler
  Övriga medlemsstater inom Europeiska unionen

Enligt Europeiska unionens fördrag är unionsrätten som huvudregel fullt tillämplig i alla medlemsstater.[1] Det territoriella tillämpningsområdet innefattar således Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Inom detta område gäller unionens fördrag, förordningar, direktiv, beslut och all annan unionsrätt fullt ut, och EU-domstolen ansvarar för tolkningen av denna rätt.

Vissa delar av unionsrätten är dock inte tillämpliga inom hela unionen. Eurosamarbetet omfattar bara euroområdet. Schengensamarbetet, de övriga fördjupade samarbetena samt det permanenta strukturerade samarbetet omfattar bara de deltagande medlemsstaterna. Slutligen omfattas nya medlemsstater av övergångsbestämmelser som gäller under en begränsad tid efter deras anslutning till unionen.

Därutöver finns det undantagsklausuler i unionens fördrag som gör att delar av unionsrätten inte är tillämpliga i Danmark och Irland. Dessa undantagsklausuler återfinns i protokoll som är fogade till unionens fördrag och är ett resultat av förhandlingar mellan medlemsstaterna i samband med utarbetandet av unionens fördrag. Danmark och Irland har i olika sammanhang och av olika anledningar inte velat ingå i vissa samarbetsformer. Eftersom nya fördrag måste ratificeras av alla medlemsstater har de erhållit undantagsklausuler i utbyte mot att de har tillåtit övriga medlemsstater att fördjupa sitt samarbete inom unionens ramar.

I enlighet med Edinburghbeslutet omfattas Danmark av tre undantagsklausuler, som alla är ett resultat av förhandlingarna i början av 1990-talet om Maastrichtfördraget. Klausulerna rör eurosamarbetet, den gemensamma försvarspolitiken och området med frihet, säkerhet och rättvisa. Irland omfattas av undantagsklausuler gällande området med frihet, säkerhet och rättvisa, inklusive Schengensamarbetet.

EurosamarbetetRedigera

Huvudartikel: Euro
Endast medlemsstater med euron som valuta omfattas av eurosamarbetet.

Enligt artikel 139 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt omfattas endast de medlemsstater som har euron som valuta av eurosamarbetet.[3] Det innebär att rättsakter som antas inom ramen för eurosamarbetet inte är tillämpliga i Bulgarien, Danmark, Kroatien, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Ungern. Av dessa medlemsstater har samtliga, utom Danmark, förbundit sig att införa euron när de väl uppfyller de så kallade konvergenskriterierna. För dessa medlemsstater utvärderar Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken i var sin konvergensrapport fullgörandet av konvergenskriterierna minst en gång vartannat år eller på begäran av en medlemsstat utanför euroområdet. Mot bakgrund av dessa konvergensrapporter beslutar Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet, på förslag av kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet och efter överläggningar i Europeiska rådet, om en medlemsstat ska införa euron som valuta.[4]

Konvergenskriterierna innefattar krav om prisstabilitet, sunda statsfinanser och en låg långfristig räntenivå. Dessutom måste den nationella valutan uppvisa en stabil växelkurs gentemot euron genom att vara ansluten till Europeiska växelkursmekanismen (ERM) i minst två år utan större påfrestningar. Eftersom varje nationell regering själv bestämmer om deltagande i växelkursmekanismen kan en medlemsstat avsiktligt avstå från att uppfylla konvergenskriterierna och därigenom även avstå från att införa euron som valuta. Till exempel har Sverige på detta sätt kunnat hålla sig utanför eurosamarbetet.

DanmarkRedigera

Danmark omfattas av en undantagsklausul gällande eurosamarbetet. Undantagsklausulen innebär att Danmark inte kan förpliktigas att införa euron som valuta utan att den nationella regeringen först har begärt det. En utvärdering av Danmarks fullgörande av konvergenskriterierna kan endast inledas på begäran av den danska regeringen.[5]

Danmarks undantagsklausul tillkom genom Maastrichtfördraget, som trädde i kraft den 1 november 1993, och som lade grunden för eurosamarbetet. Genom ett särskilt protokoll fick den danska regeringen möjlighet att anmäla till Europeiska unionens råd att Danmark inte skulle omfattas av eurosamarbetet. Efter en folkomröstning den 2 juni 1992 om fördraget, som innebar att fördraget avslogs, beslutade den danska regeringen att undantagsklausulen skulle aktiveras. Efter att även ha fått uttryckliga garantier om bland annat unionsmedborgarskapet genom Edinburghbeslutet hölls en andra folkomröstning den 18 maj 1993, som resulterade i att fördraget slutligen godkändes. Den danska regeringen anmälde sin avsikt att hålla Danmark utanför eurosamarbetet den 3 november 1993. Undantagsklausulen motsvarar det undantag som alla medlemsstater som ännu inte har uppfyllt konvergenskriterierna har, men med undantaget att fullgörandet av kriterierna inte regelbundet utvärderas av kommissionen. Protokollets bestämmelser upphävs den dag Danmark eventuellt inför euron som valuta.[6] De danska väljarna avslog ett förslag om att införa euron i en folkomröstning den 28 september 2000.

Gemensamma försvarspolitikenRedigera

Den gemensamma försvarspolitiken omfattar alla medlemsstater utom Danmark.

Den gemensamma försvarspolitiken innefattar i regel alla medlemsstater, utom Danmark, som omfattas av en undantagsklausul. Dock kan ett antal medlemsstater, som uppfyller högre krav på militär kapacitet, inrätta ett permanent strukturerat samarbete för att stärka sitt gemensamma försvarssamarbete.[7][8] Det permanenta strukturerade samarbetet inrättas av Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet på begäran av de deltagande medlemsstaterna. Den 13 november 2017 anmälde 23 medlemsstater sitt intresse att inleda ett permanent strukturerat samarbete. Ytterligare två medlemsstater anmälde sitt intresse den 7 december 2017. Rådet beslutade den 11 december 2017 att inrätta det permanenta strukturerade samarbetet. Deltagande medlemsstater innefattar alla utom Danmark och Malta.[9] Danmark står på grund av sin undantagsklausul utanför allt försvarssamarbete, medan Malta har valt att stå utanför på grund av sin neutralitetspolitik.

DanmarkRedigera

Danmark omfattas av en undantagsklausul gällande den gemensamma försvarspolitiken. Undantagsklausulen innebär att Danmark står utanför all politik som rör försvarsfrågor.[5][10] Den danska regeringen deltar inte i arbetet med att utarbeta och genomföra rättsakter som rör försvarspolitik. Dessa rättsakter är inte heller tillämpliga i Danmark. Undantagsklausulen förhindrar Danmark från att till exempel delta i försvarssamarbeten så som det permanenta strukturerade samarbetet. Den danska regeringen har dock möjlighet att, i enlighet med Danmarks egna konstitutionella bestämmelser, begära att undantagsklausulen upphävs.[11]

Området med frihet, säkerhet och rättvisaRedigera

Området med frihet, säkerhet och rättvisa, som ursprungligen utgjordes av rättsliga och inrikes frågor när Maastrichtfördraget antogs i början av 1990-talet, omfattas av flera undantagsklausuler som gör att Danmark och Irland står helt eller delvis utanför området. Övriga medlemsstater ingår fullt ut och omfattas av all tillämplig unionsrätt.

Danmark och IrlandRedigera

Danmark och Irland omfattas av var sin undantagsklausul gällande området med frihet, säkerhet och rättvisa. Irlands undantagsklausul innebär att den irländska regeringen kan välja från fall till fall om den vill tillämpa en rättsakt som antagits inom detta befogenhetsområde och som då blir tillämplig som unionsrätt.[12] Denna undantagsklausul gäller dock inte bestämmelser om förebyggande och bekämpning av terrorism enligt artikel 75 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som Irland omfattas av fullt ut.[13] Den gäller inte heller rättsakter som utvecklar Schengenregelverket, som omfattas av en annan undantagsklausul för Irland.[14] Den irländska regeringen har möjlighet att, i enlighet med Irlands egna konstitutionella bestämmelser, begära att undantagsklausulen upphävs.[15]

Danmarks undantagsklausul är mer långtgående och undantar all unionsrätt på området, utom vissa delar av den gemensamma viseringspolitiken (den enhetliga utformningen av visumhandlingar och den gemensamma förteckningen över stater vars medborgare behöver visum vid kortare vistelse i unionen). Det innebär att övriga rättsakter som antas inom befogenhetsområdet inte är tillämpliga i Danmark. Rättsakter som rör Schengenregelverket är dock bindande för Danmark som internationell rätt om den danska regeringen beslutar att genomföra bestämmelserna i sin nationella lagstiftning. I de fall Danmark vill delta i andra rättsakter måste ett mellanstatligt avtal slutas med unionen. Den danska regeringen har dock möjlighet att omvandla undantagsklausulen till en tillvalsordning, som innebär att regeringen kan bestämma från fall till fall om den vill att ett visst beslut på unionsnivå ska vara tillämpligt i Danmark som unionsrätt. De danska väljarna avslog dock ett förslag om att aktivera en sådan tillvalsordning i en folkomröstning den 3 december 2015. Den danska regeringen har även möjlighet att, i enlighet med Danmarks egna konstitutionella bestämmelser, begära att undantagsklausulen helt upphävs.[11]

Fördjupade samarbetenRedigera

Möjligheten att upprätta ett fördjupat samarbete skapades genom Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999, i samband med införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar. Ett fördjupat samarbete tillåter en grupp av minst nio medlemsstater att integrera eller samarbeta inom ett politikområde, utan att övriga medlemsstater måste delta.[16] Det är utformat för att övervinna förlamningar i unionens institutionella arbete när ett lagförslag blockeras av en enskild medlemsstat eller en mindre grupp medlemsstater som inte vill bli en del av samarbetet.[17] Fördjupade samarbeten kan upprättas inom alla befogenhetsområden där unionen inte har exklusiv befogenhet.[18] Enligt fördragen ska ett fördjupat samarbete vara den sista utvägen för att nå mål som inte hela unionen kan uppnå inom rimlig tid.[19] Ett fördjupat samarbete utgör inte en integrerad del av unionsrätten och behöver således inte godtas fullt ut av nya medlemsstater.[20] De rättsakter som antas inom ramen för ett fördjupat samarbete är tillämpliga endast i de deltagande medlemsstaterna. Samtliga medlemsstater ska dock när som helst kunna ansluta sig till ett fördjupat samarbete om de uppfyller de villkor som krävs för att få delta.[18] Inget av de fördjupade samarbeten som hittills har bemyndigats av Europeiska unionens råd har ställt några villkor för deltagande.

SchengensamarbetetRedigera

Huvudartikel: Schengensamarbetet
En inre gräns mellan Tyskland och Österrike, utan gränskontroller.

Schengensamarbetet inrättades ursprungligen utanför Europeiska unionens ramar genom undertecknandet av Schengenavtalet den 14 juni 1985. Det var framför allt Storbritannien som blockerade ett gemensamt gränskontrollsamarbete och därmed tvingade flera av de andra medlemsstaterna att inleda ett samarbete utanför unionens ramar.[21] I samband med skapandet av möjligheten att inleda fördjupade samarbeten genom Amsterdamfördraget införlivades Schengensamarbetet inom unionens ramar som ett fördjupat samarbete. Irland och Storbritannien valde att fortsätta att stå utanför, medan Danmark anslöt sig tillsammans med övriga nordiska stater. Bestämmelserna om införlivandet av Schengenregelverket återfinns i ett särskilt protokoll, Schengenprotokollet, som är fogat till unionens grundfördrag genom Amsterdamfördraget. Protokollet fastställer särskilda bestämmelser om villkoren för det fördjupade samarbetet kring Schengensamarbetet. I de fall rättsakter antas för att utveckla Schengenregelverket, och Irland väljer att avstå från att delta, bemyndigas Schengenområdet direkt att inleda ett fördjupat samarbete.[22]

Schengensamarbetet utgör, i motsats till övriga fördjupade samarbeten, en integrerad del av unionsrätten och måste således godtas fullt ut av nya medlemsstater.[23] Innan en medlemsstat kan delta fullt ut i Schengensamarbetet genom att avskaffa sina gränskontroller vid de inre gränserna krävs det dock att medlemsstaten uppfyller vissa tekniska kriterier. Europeiska kommissionen ansvarar för att utvärdera en medlemsstats fullgörande av dessa kriterier och Europeiska unionens råd beslutar därefter med enhällighet bland Schengenområdets företrädare om medlemsstaten ska få ansluta sig till Schengenområdet. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien väntar fortfarande på att få ansluta sig till Schengenområdet.

Danmark och IrlandRedigera

Som en följd av sina undantagsklausuler på området med frihet, säkerhet och rättvisa omfattas Danmark och Irland av särskilda bestämmelser gällande Schengensamarbetet. Genom den gemensamma resezonen ingår Irland i en passunion med Storbritannien och tillåts därför att utföra kontroller av alla personer, inklusive unionsmedborgare, som passerar deras gränser. De andra medlemsstaterna tillåts av samma anledning utföra kontroller av alla personer som reser in från Irland.[24] Irland kan dock begära att få delta i vissa eller samtliga bestämmelser i Schengenregelverket. En sådan begäran måste godkännas med enhällighet av alla medlemsstater inom Schengenområdet tillsammans med Irland. En begäran om att få delta i vissa delar av Schengenregelverket lämnades in i början av 2000-talet och godkändes den 28 februari 2002. Beslutet rör främst polissamarbete och straffrättsligt samarbete, och inte bestämmelserna om avskaffandet av gränskontrollerna vid de inre gränserna. Irland omfattas även av varje ny rättsakt som utvecklar dessa delar av Schengenregelverket.[25]

Danmark omfattas av Schengensamarbetet, men inte som unionsrätt, utan som internationell rätt vad gäller de delar av Schengenregelverket som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa. Danmark måste därför varje gång en ny rättsakt antas inom Schengensamarbetet meddela övriga medlemsstater inom sex månader om akten kommer att bli tillämplig i Danmark. I så fall blir den bindande som internationell rätt, och inte som unionsrätt. Om den danska regeringen inte skulle godta en ny rättsakt, måste Danmark och övriga Schengenområdet ”överväga vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas”. Denna undantagsklausul gäller dock inte vissa delar av den gemensamma viseringspolitiken (den enhetliga utformningen av visumhandlingar och den gemensamma förteckningen över stater vars medborgare behöver visum vid kortare vistelse i unionen), som är bindande för Danmark som unionsrätt.[11]

ÖvergångsbestämmelserRedigera

Nya medlemsstater som ansluter sig till Europeiska unionen omfattas i regel av övergångsbestämmelser, som syftar till att underlätta övergången till att tillämpa all unionsrätt. Övergångsbestämmelserna gäller normalt i ett antal månader eller år, men sällan mer än tio år. Övergångsbestämmelser kan i vissa fall även återfinnas i specifika rättsakter för att ge flexibilitet åt medlemsstaterna i samband med införandet av nya bestämmelser.

KroatienRedigera

Kroatien, som anslöt sig till unionen den 1 juli 2013, omfattas fortfarande av övergångsbestämmelser i enlighet med anslutningsfördraget 2011, dels gällande det fria förvärvet av jordbruksmark för unionsmedborgare (fram till den 1 juli 2023)[26][27] och dels gällande vissa bestämmelser om vattenkvalitet (fram till den 1 januari 2024). Kroatien omfattas även av särskilda bestämmelser om varutransporter genom Neumkorridoren,[28] vilket regleras genom en särskild förordning, ”Neumförordningen”,[29][30] i väntan på att Pelješac-bron färdigställs.

Tidigare omfattades Kroatien även av övergångsbestämmelser kring försäljning av vissa läkemedel (fram till den 1 juli 2017), den fria rörlighet för arbetstagare (fram till den 1 juli 2020), diverse delar av den gemensamma jordbrukspolitiken (fram till den 1 januari 2018), livsmedelssäkerhet (fram till den 1 januari 2016), saluföring av utsäde (fram till den 1 januari 2015), bottentrål (fram till den 1 juli 2014) och garn (fram till den 1 januari 2015) inom fiskeri, cabotage (fram till den 1 januari 2017), punktskatt på cigaretter (fram till den 1 januari 2018) och undantag av skatteplikt (fram till den 1 januari 2015) samt miljöbestämmelser relaterade till luftfart (fram till den 1 januari 2014) och vissa bestämmelser om avfallshantering (fram till den 1 januari 2021).[31] I sin väntan på att bli en del av Schengenområdet omfattades Kroatien även av en övergångsbestämmelse som tillät gemensamma gränskontroller med Bosnien och Hercegovina vid deras gemensamma gräns; denna bestämmelse upphävdes dock genom Schengenkodexen den 12 april 2016.[31][32]

I Kroatiens anslutningsfördrag fanns det även bestämmelser om mekanismen för samarbete och kontroll, men dessa bestämmelser aktiverades aldrig av Europeiska kommissionen.[33][34]

Övriga undantag och garantierRedigera

Det finns en rad andra undantag och garantier som antagits i samband med utarbetandet av unionens fördrag. Dessa syftar till att antingen upprätthålla specifika bestämmelser för en eller ett par medlemsstater eller förtydliga tolkningen och tillämpningen av unionsrätten.

Genom var sitt protokoll har Danmark respektive Malta rätt att begränsa unionsmedborgares rätt att fritt förvärva fritidsbostäder.[35][36] Anslutningsfördraget 1994 ger Sverige rätt att fortsätta tillåta försäljning av snus,[37] samt Finland och Sverige rätt att skydda renskötande samers ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden.[38]

Danmark, Irland, Malta och PolenRedigera

En rad garantier och förklaringar har utfärdats i samband med ratificeringen av unionens fördrag med syfte att blidka tveksamma medlemsstater. I vissa fall har garantier eller förklaringar avgivits efter att en folkomröstning har hållits med negativt utslag. Det har då syftat till att öppna upp för en ny folkomröstning om ett visst fördrag. Garantierna är i allmänhet rättsligt bindande men har i praktiken begränsad betydelse då de i regel endast klargör, och inte ändrar, innebörden av unionens fördrag.

Irland och Malta har båda erhållit garantier om att unionsrätten inte under några omständigheter kan påverka deras abortpolitik.[39][40] I samband med ratificeringen av Nicefördraget erhöll Irland garantier om att unionsrätten inte ska inkräkta på den irländska neutralitets- eller skattepolitiken. Även i samband med ratificeringen av Lissabonfördraget erhöll Irland en rad garantier som rör abort, skatter och försvar. Dessa blev rättsligt bindande genom ett separat protokoll,[41] som ratificerades efter Lissabonfördragets ikraftträdande och som trädde i kraft den 1 december 2014.[42]

I samband med ratificeringen av Maastrichtfördraget i början av 1990-talet erhöll Danmark, i enlighet med Edinburghbeslutet, ett förtydligande om att unionsmedborgarskapet inte på något sätt skulle ersätta de nationella medborgarskapen. Samma förtydligande fördes in i unionens fördrag genom Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999.

I samband med ratificeringen av Lissabonfördraget erhöll även Polen garantier om att stadgan om de grundläggande rättigheterna inte utökar befogenheterna för EU-domstolen.[43]

Tillämplighet i associerade territorierRedigeraKanarieöarna är ett yttersta randområde och ingår således i unionen.

Utöver medlemsstaterna är unionsrätten även tillämplig i vissa tillhörande territorier, som omfattas av en särskild associeringsordning inom unionen.[44] Dessa territorier består av tre olika kategorier. Den första kategorin utgörs av de yttersta randområdena (YRO-områdena), som ingår i unionen men som åtnjuter vissa särskilda undantag från unionsrätten med hänsyn till deras geografiska avlägsenhet och ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.[45] Dessa territorier innefattar de portugisiska ögrupperna Azorerna och Madeira, den spanska ögruppen Kanarieöarna, de franska utomeuropeiska departementen Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte och Réunion samt det franska förvaltningsområdet Saint-Martin.

Den andra kategorin utgörs av de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT-områdena), som står utanför unionen men som åtnjuter en särskild associeringsordning och därför tillämpar vissa delar av unionsrätten.[46] Dessa territorier innefattar Frankrikes utomeuropeiska förvaltningsområden, Nya Kaledonien, Franska sydterritorierna, Grönland samt de nederländska ögrupperna i Västindien.

Slutligen finns det en tredje kategori bestående av territorier som inte ingår i någon av de redan nämnda kategorierna. Dessa territorier innefattar bland annat den grekiska självstyrande halvön Athos, de spanska exklaverna Ceuta och Melilla, den danska självstyrande ögruppen Färöarna, den tyska ön Helgoland, den turkcypriotiska utbrytarrepubliken Nordcypern och den finländska självstyrande ögruppen Åland. Tillämpningen av unionsrätten i dessa territorier varierar stort, och vissa av dem ingår i unionen medan andra står helt utanför.

Tillämplighet i övriga EES-stater och SchweizRedigera

Genom EES-avtalet gäller betydande delar av unionsrätten även för Island, Liechtenstein och Norge. Genom bilaterala avtal omfattas även Schweiz i viss utsträckning. Som en följd av EES-avtalet och de bilaterala avtalen ingår dessa stater helt eller delvis i den inre marknaden, men måste i gengäld tillämpa stora delar av unionsrätten.

Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz ingår även i Schengenområdet genom särskilda associeringsavtal och har följaktligen avskaffat sina gränskontroller vid de inre gränserna. De omfattas också av Dublinförordningen och Eurodacförordningen genom mellanstatliga avtal. Övriga delar av unionsrätten står de i princip helt utanför.

Avskaffade undantagsklausulerRedigera

StorbritannienRedigera

Innan Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen omfattades Storbritannien av flera undantagsklausuler, bland annat kring eurosamarbetet och området med frihet, säkerhet och rättvisa. Dessa var ett resultat av förhandlingarna om Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget under 1990-talet. Bland annat behövde Storbritannien inte införa euron som valuta eller ingå i Schengenområdet – däremot valde Storbritannien att delta i andra delar av Schengensamarbetet som berörde det fördjupade polissamarbetet. Den brittiska regeringen under premiärminister John Major förhandlade sig även till en undantagsklausul kring protokollet om socialpolitik,[47] men denna upphävdes genom Amsterdamfördraget den 1 maj 1999 efter begäran av den brittiska regeringen under premiärminister Tony Blair. Under 1997 och 1998 antog rådet två direktiv som utökade tillämpningsområdet för de rättsakter som tidigare hade antagits med protokollet som rättslig grund till Storbritannien.[48][49] I samband med inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet i slutet av 2017 valde Storbritannien, som då redan var på väg ut ur unionen, att stå utanför.

Genom Storbritanniens utträde ur unionen upphävdes alla brittiska undantagsklausuler. Om Storbritannien skulle ansöka om medlemskap igen någon gång i framtiden skulle den brittiska regeringen behöva övriga medlemsstaters medgivande för att återfå motsvarande undantagsklausuler.

Unionsrättens tillämplighet per statRedigera

Ja Relevant del av unionsrätten tillämplig i berörd stat genom unionens fördrag eller rättsakter
Ja Relevant del av unionsrätten tillämplig i berörd stat genom EES-avtalet (undantag kan förekomma)
Ja Relevant del av unionsrätten tillämplig i berörd stat genom annat mellanstatligt avtal med unionen
[–] Relevant del av unionsrätten tillämplig i berörd stat med undantag
Nej Relevant del av unionsrätten ej tillämplig i berörd stat
Bestämmelser om ... är tillämpligt i ... Belgien
BE
Bulgarien
BG
Cypern
CY
Danmark
DK
Estland
EE
Finland
FI
Frankrike
FR
Grekland
EL
Irland
IR
Italien
IT
Kroatien
HR
Lettland
LV
Litauen
LT
Luxemburg
LU
Malta
MT
Nederländerna
NL
Polen
PL
Portugal
PT
Rumänien
RO
Slovakien
SK
Slovenien
SI
Spanien
ES
Sverige
SE
Tjeckien
CZ
Tyskland
DE
Ungern
HU
Österrike
AT
Island
IS
Liechtenstein
LI
Norge
NO
Schweiz
CH
Storbritannien
UK
Andorra
AD
Monaco
MC
San Marino
SM
Vatikanstaten
VA
Turkiet
TR
Europeiska unionen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Europeiska atomenergigemenskapen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Röst- och närvarorätt vid beslutsfattande Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Unionsrättens tillämplighet i nationella domstolar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Medborgerliga och demokratiska rättigheter
Unionsmedborgarskapet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Rösträtt och valbarhet vid kommunala val Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Europeiskt medborgarinitiativ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Rätt till skydd av andra staters konsulat Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Fri rörlighet och handel
Avskaffande av tullavgifter vid inbördes handel Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja [50] [50] [50] [50] [50] [50] Ja [50] Ja [50]
Europeiska unionens tullunion Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej [51] Ja Ja Nej [51]
Gemensamma handelspolitiken Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej [51] [51] [51] Nej Nej
Gemensamma punktskatteområdet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej
Gemensamma mervärdesskatteområdet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej
Inre marknaden och de fyra friheterna Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja [52] Nej Nej [51] Nej Nej Nej
Konkurrensregler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja [53] [53] Nej [51] Nej Nej Nej
Fri rörlighet för arbetstagare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja [54] Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Avskaffande av roamingavgifter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Fritt förvärv av fritidsbostäder Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Fritt förvärv av jordbruksmark Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja [55] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Förbud mot försäljning av snus Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ekonomisk och monetär politik
Ekonomiska och monetära unionen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Gemensamma eurobetalningsområdet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej
Eurosamarbetet Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej
Europeiska växelkursmekanismen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Bankunionen Ja Ja Ja [51] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja [51] Ja [51] Ja Ja Ja [51] [51] Ja [51] Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Jordbruks- och fiskeripolitik
Gemensamma jordbrukspolitiken Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Gemensamma fiskeripolitiken Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Rättsliga och inrikes frågor
Området med frihet, säkerhet och rättvisa Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja [56] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Schengensamarbetet och Schengenregelverket Ja [57] [57] Ja Ja Ja Ja Ja [58] Ja [57] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja [57] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja [59] [59] Nej
Dublinförordningen och Eurodacförordningen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Gemensamma asylpolitiken (utöver Dublinförordningen) Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja [60] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Gemensamma invandringspolitiken Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Civilrättsligt samarbete Ja Ja Ja [61] Ja Ja Ja Ja [51] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Polissamarbete och straffrättsligt samarbete Ja Ja Ja [62] Ja Ja Ja Ja [51] Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Utrikes- och försvarspolitik
Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Gemensamma försvarspolitiken Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Permanenta strukturerade samarbetet Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Övriga befogenhetsområden
Socialpolitik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Miljöpolitik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Konsumentskydd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Transporter och transeuropeiska nät Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Energipolitik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Folkhälsa Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Forskning, teknisk utveckling och rymden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Sysselsättningspolitik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Skydd för och förbättring av människors hälsa Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Industri Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja