Europeiska investeringsbanken

Europeiska unionens finansieringsinstitut

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansieringsinstitut med uppgift att bevilja lån och garantier i unionens intresse, utan vinstsyfte. Investeringsbanken lånar upp kapital på kapitalmarknaderna som den sedan lånar ut till förmånliga villkor för att finansiera projekt som är betydelsefulla för unionen. EIB har erhållit det högsta kreditbetyget AAA.

Europeiska flaggan Europeiska unionen
Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbanken
Sammansättning Direktionen, styrelsen och EIB-rådet
Ordförande
Funktion Bevilja lån och garantier i unionens intresse utan vinstsyfte
Inrättad 1 januari 1958
Rättslig form Organ
Rättslig grund Art. 308 FEUF[1]
Säten
Luxemburg, Luxemburg
Officiellt säte
Webbplats
eib.org

EIB ägs av unionens medlemsstater,[1] och styrs genom ett råd bestående av en minister från varje medlemsstat.[2] EIB-rådet utser en styrelse,[3] som ansvarar för beviljandet av finansiering och fastställandet av villkoren för detta, samt en direktion, som ansvarar för den löpande verksamheten.[4]

EIB inrättades som en egen juridisk person den 1 januari 1958 och har sitt säte i Luxemburg. Investeringsbanken regleras direkt av unionsrätten. Den nuvarande ordföranden för EIB är Nadia Calviño.

Historia redigera

EIB inrättades den 1 januari 1958 när Romfördraget trädde i kraft. Från början hade EIB sitt säte i Bryssel, men detta ändrades 1968 till det nuvarande sätet i Luxemburg.

År 2000 bildades EIB-gruppen, bestående av investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden (EIF), en fond med syfte att tillhandahålla venturekapital till små och medelstora företag. EIB är den största ägaren av investeringsfonden, med 62 procent av aktierna.[5]

Sammansättning och funktionssätt redigera

Europeiska investeringsbanken är ett av Europeiska unionens organ. Dess sammansättning och funktionssätt regleras av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,[6] samt i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga,[7] som är fogat till unionens grundfördrag.

Investeringsbanken styrs av tre olika organ: direktionen, styrelsen och EIB-rådet. Direktionen leder den löpande verksamheten och består av en ordförande och åtta vice ordförande. Styrelsen ansvarar för beviljandet av finansiering och fastställandet av villkoren för detta. Både direktionen och styrelsen utses av EIB-rådet, som är EIB:s högsta beslutande organ.

Beslutande organ redigera

Direktionen redigera

 
Nadia Calviño är ordförande för EIB sedan januari 2024.

Direktionen är ansvarig för EIB:s löpande verksamhet och består av en ordförande och åtta vice ordförande. De utses av EIB-rådet med kvalificerad majoritet på förslag av styrelsen.[8] De väljs för en period av sex år, som kan förnyas. EIB-rådet kan med enhällighet besluta att ändra antalet direktionsledamöter. En direktionsledamot kan avsättas av EIB-rådet med kvalificerad majoritet på förslag av styrelsen. Direktionens främsta uppgift är att ansvara för EIB:s löpande verksamhet. Det innebär bland annat att direktionen förbereder styrelsens beslut, till exempel vad gäller beviljande av finansiering och upptagande av lån, och verkställer dessa efter att de har antagits av styrelsen. Direktionen fattar sina beslut med enkel majoritet. Både direktionen och EIB:s personal är ansvariga endast gentemot EIB och ska utöva sina uppdrag i full oavhängighet.[9]

Styrelsen redigera

Styrelsen är ansvarig för att besluta om beviljande av finansiering, såsom lån och garantier, samt om att ta upp lån. Den fastställer också räntesatser, provisioner och andra avgifter. Med kvalificerad majoritet kan den delegera befogenheter till direktionen. Styrelsen ansvar även för att säkerställa att EIB förvaltas enligt sunda principer och i enlighet med unionsrätten. Varje år överlämnar styrelsen en årsrapport till EIB-rådet, som sedan offentliggörs.[10]

Styrelsen består av en ledamot från varje medlemsstat. Ledamöterna utses av EIB-rådet med enkel majoritet för en period av fem år, som kan förnyas. Utöver ledamöterna ingår även 31 suppleanter som nomineras av medlemsstaterna och kommissionen. En styrelseledamot kan avsättas av EIB-rådet med kvalificerad majoritet om han eller hon inte längre anses uppfylla kraven för att få sitta i styrelsen. Hela styrelsen måste avgå om EIB-rådet inte godkänner årsrapporten.[10]

Styrelsens sammanträden leds av direktionens ordförande eller, i hans eller hennes frånvaro, av en vice ordförande, som dock saknar rösträtt vid omröstningar.[10] Styrelsen beslutar i regel med minst en tredjedel av sina ledamöter, som måste företräda minst hälften av det tecknade kapitalet. I vissa fall beslutar styrelsen med kvalificerad majoritet, vilket kräver stöd från minst 18 ledamöter som företräder minst 68 procent av det tecknade kapitalet.[11]

EIB-rådet redigera

Europeiska investeringsbankens råd (EIB-rådet) är EIB:s högsta beslutande organ. Det fastställer allmänna riktlinjer för EIB:s kreditpolitik i enlighet med unionens mål och ska se till så att dessa följs. EIB-rådet kan med enhällighet genom ett beslut utöka investeringsbankens tecknade kapital. EIB-rådet godkänner också investeringsbankens arbetsordning, styrelsens årsrapport, den årliga balansräkningen och resultaträkningen samt beviljar finansiering för investeringsverksamheter som helt eller delvis ska genomföras utanför medlemsstaternas territorier.[12] EIB-rådet består av en minister från varje medlemsstat, vanligtvis finansministrarna,[13] vilket innebär att dess sammansättning är densamma som för rådet för ekonomiska och finansiella frågor.

EIB-rådet fattar normalt beslut med en majoritet av sina ledamöter, som måste företräda minst hälften av det tecknade kapitalet. I vissa fall fattar EIB-rådet beslut med kvalificerad majoritet, vilket kräver stöd från minst 18 ledamöter som företräder minst 68 procent av det tecknade kapitalet. I de fall då EIB-rådet fattar beslut med enhällighet kan en ledamot avstå från att rösta utan att hindra beslutet från att antas.[14]

Kapitaltäckning redigera

I egenskap av ägare av EIB står medlemsstaterna för investeringsbankens tecknade kapital. Kapitaltäckningen är fastställd i EIB:s stadga. Den kan ändras av Europeiska unionens råd med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande på begäran av investeringsbanken och efter samråd med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, eller på förslag av Europeiska kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet och investeringsbanken.[1] Även EIB-rådet kan med enhällighet besluta om att utöka det tecknade kapitalet.[15] Kapitaltäckningen baserar sig huvudsakligen på varje medlemsstats andel av unionens bruttonationalprodukt (BNP) vid tidpunkten då den anslöt sig till unionen.[16] De fyra största medlemsstaterna står för närmare 65 procent av det tecknade kapitalet.

EIB:s kapital utökades kraftigt till följd av finanskrisen 2007–2008 och den efterföljande eurokrisen. Mellan 2007 och 2009 nästintill fördubblades det tecknade kapitalet. Senaste ändringen av kapitaltäckningen skedde i samband med Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen den 1 februari 2020. Sedan den 1 juli 2013 uppgår det tecknade kapitalet till över 243 miljarder euro.[16][17][18][19][20] EIB har erhållit det högsta kreditbetyget AAA.

Medlemsstat Tecknat kapital (€)
  Belgien &&&&012951115777.&&&&&012 951 115 777
  Bulgarien &&&&&&0510041217.&&&&&0510 041 217
  Cypern &&&&&&0321508011.&&&&&0321 508 011
  Danmark &&&&&06557521657.&&&&&06 557 521 657
  Estland &&&&&&0206248240.&&&&&0206 248 240
  Finland &&&&&03693702498.&&&&&03 693 702 498
  Frankrike &&&&046722369149.&&&&&046 722 369 149
  Grekland &&&&&03512961713.&&&&&03 512 961 713
  Irland &&&&&01639379073.&&&&&01 639 379 073
  Italien &&&&046722369149.&&&&&046 722 369 149
  Kroatien &&&&&01062312542.&&&&&01 062 312 542
  Lettland &&&&&&0267076094.&&&&&0267 076 094
  Litauen &&&&&&0437633208.&&&&&0437 633 208
  Luxemburg &&&&&&0327878318.&&&&&0327 878 318
  Malta &&&&&&0122381664.&&&&&0122 381 664
  Nederländerna &&&&012951115777.&&&&&012 951 115 777
  Polen &&&&&05980679827.&&&&&05 980 679 827
  Portugal &&&&&02263904037.&&&&&02 263 904 037
  Rumänien &&&&&01513926692.&&&&&01 513 926 692
  Slovakien &&&&&&0751236149.&&&&&0751 236 149
  Slovenien &&&&&&0697455090.&&&&&0697 455 090
  Spanien &&&&028033421847.&&&&&028 033 421 847
  Sverige &&&&&08591781713.&&&&&08 591 781 713
  Tjeckien &&&&&02206922328.&&&&&02 206 922 328
  Tyskland &&&&046722369149.&&&&&046 722 369 149
  Ungern &&&&&02087849195.&&&&&02 087 849 195
  Österrike &&&&&06428994386.&&&&&06 428 994 386
  Europeiska unionen &&&0243284154500.&&&&&0243 284 154 500

Funktioner och befogenheter redigera

EIB har till huvuduppgift att genom upplåning på kapitalmarknaderna bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av den inre marknaden i unionens intresse. Detta görs genom beviljande av lån och garantier utan vinstsyfte för att underlätta finansiering av olika projekt. Även om ungefär 90 procent av alla projekt som EIB finansierar genomförs i medlemsstaterna, finansierar investeringsbanken projekt i runt 150 andra länder runt om i världen.

Det är huvudsakligen tre typer av projekt som finansieras av investeringsbanken. Den första typen av projekt syftar till att utveckla mindre utvecklade regioner. Den andra typen av projekt syftar till att modernisera eller ställa om företag eller till att skapa nya verksamheter för att garantera den inre marknadens funktionalitet. Det handlar framför allt om projekt som på grund av sin storlek eller sin natur inte kan finansieras med de medel som är tillgängliga i de enskilda medlemsstaterna. Den tredje typen av projekt innefattar projekt som är av gemensamt intresse för medlemsstaterna men som inte kan finansieras med de medel som är tillgängliga i de enskilda medlemsstaterna.[21]

Säte och administration redigera

 
Investeringsbankens nuvarande säte i Luxemburg.

EIB har sitt säte i Luxemburg,[22] där även unionens rättsliga institutioner (EU-domstolen och Europeiska revisionsrätten) finns. Innan 1968 hade EIB sitt säte i Bryssel. Under 1980 flyttade EIB till sina nuvarande lokaler, vilka byggdes ut under 2008.[23] Personalen anställs och avskedas av EIB:s ordförande.[9]

Investeringsbanken har runt 2 000 anställda. Antalet anställda har ökat kraftigt sedan EIB:s bildande 1958, då investeringsbanken hade 66 anställda. Under 1999 uppgick antalet anställda till drygt 1 000, vilket hade fördubblats till 2 000 under 2012.[23]

Öppenhet och tillgång till handlingar redigera

På grund av sin speciella och känsliga funktion har EIB en särskild ställning i förhållande till de bestämmelser som gäller inom Europeiska unionen kring öppenhet. När investeringsbanken utövar sina icke-administrativa funktioner omfattas den inte av de allmänna bestämmelserna för öppenhet som gäller unionens övriga institutioner, organ och byråer.[24] EU-domstolen har behörighet att avgöra tvister mellan unionens institutioner och medlemsstaterna som rör investeringsbanken.[25] I övriga fall är de nationella domstolarna behöriga att avgöra tvister som är relaterade till investeringsbankens verksamhet och finansiering.[26]

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ [a b c] ”Artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 180. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 2. ^ ”Artikel 7 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 253. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 3. ^ ”Artikel 9 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 254–255. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 4. ^ ”Artikel 11 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 256–257. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 5. ^ ”Frequently Asked Questions” (på engelska). Europeiska investeringsbanken. https://www.eib.org/en/infocentre/faq/index.htm. Läst 1 juli 2022. 
 6. ^ ”Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 47–200. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 7. ^ ”Protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 251–264. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 8. ^ ”Artikel 1.5 i rådets beslut (EU) 2019/654 av den 15 april 2019 om ändring av protokoll nr 5 om Europeiska investeringsbankens stadga”. EUT L 110, 25.4.2019, s. 38. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0654. 
 9. ^ [a b] ”Artikel 11 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 256–257. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 10. ^ [a b c] ”Artikel 9 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 254–255. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 11. ^ ”Artikel 10 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 256. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 12. ^ ”Artikel 7.3 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 253. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 13. ^ ”Europeiska investeringsbanken”. Europa (webbportal). https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eib_sv. Läst 1 juli 2022. 
 14. ^ ”Artikel 8 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 254. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 15. ^ ”Artikel 4.3 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 252. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 16. ^ [a b] ”Shareholders” (på engelska). Europeiska investeringsbanken. https://www.eib.org/en/about/governance-and-structure/shareholders/index.htm. Läst 1 juli 2022. 
 17. ^ ”Beslut av bankens råd av den 31 december 2012 om ökning av Europeiska investeringsbankens kapital (2013/C 100/03)”. EUT C 100, 6.4.2013, s. 7–9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0406(01). 
 18. ^ ”Rådets beslut (EU) 2019/654 av den 15 april 2019 om ändring av protokoll nr 5 om Europeiska investeringsbankens stadga”. EUT L 110, 25.4.2019, s. 36–38. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0654. 
 19. ^ ”Beslut av Europeiska investeringsbankens råd av den 16 april 2019 om ersättande av Förenade kungarikets kapital i Europeiska investeringsbanken med tecknat kapital från de återstående medlemsstaterna [2019/655”]. EUT L 110, 25.4.2019, s. 39–42. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0655. 
 20. ^ ”Rådets beslut (EU) 2019/1255 av den 18 juli 2019 om ändring av protokoll nr 5 om Europeiska investeringsbankens stadga”. EUT L 196, 24.7.2019, s. 1–2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1255. 
 21. ^ ”Artikel 309 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 180. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 22. ^ ”Protokoll 6 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 265. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 23. ^ [a b] ”The EIB in numbers” (på engelska). Europeiska investeringsbanken. https://www.eib.org/en/about/key-figures/index.htm. Läst 1 juli 2022. 
 24. ^ ”Artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 54–55. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 25. ^ ”Artikel 271 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 165. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 26. ^ ”Artikel 27 i protokoll 5 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 263. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 

Externa länkar redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.