Rättslig grund (rättsgrund, causa) avser den rättsliga regel som ett visst rättsförhållande eller rättsanspråk grundar sig på, rättsregelns grund, syfte, motivering eller ibland rättsfilosofiska rättfärdigande. Begreppet kan i vissa sammanhang jämställas med rättsfaktum, de sakförhållanden som leder fram till rättsregelns följder.

Grunden för ett anspråk på att få betalt för en fordran, kan till exempel vara att ett skuldebrev har förfallit till betalning. Grunden för ett anspråk på ett skadestånd, kan till exempel vara att den som man riktar anspråket mot har orsakat den händelse som man skadades av.