Öppna huvudmenyn

Europeiska kommissionen

Uppslagsordet ”kommissionen” leder hit. För TV-serien med samma namn, se Kommissionen (TV-serie). För andra betydelser, se kommission.
Europeiska flaggan Europeiska unionens institutioner
Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen
Sammansättning En medborgare från varje medlemsstat
Ordförande
Funktion – Främja unionens allmänna intresse och ta lämpliga initiativ i detta syfte
– Övervaka tillämpningen av unionsrätten
– Genomföra budgeten och förvalta program
– Representera unionen utåt
Inrättad 23 juli 1952
Rättslig form Institution
Rättslig grund Art. 13.1 FEU[1]
Säten
Berlaymont with Weltstraat Rue de la Loi 2005-06.jpg
Berlaymontbyggnaden
Bryssel, Belgien
Officiellt säte
Webbplats
ec.europa.eu

Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är en av Europeiska unionens institutioner.[1] Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade ”kommissionärer”.[2] Kommissionens funktioner och befogenheter kan förenklat liknas vid de som en regering typiskt har i en stat.

Kommissionen ansvarar för att utarbeta lagförslag som främjar unionens allmänna intressen, och för att genomföra de antagna lagarna på europeisk nivå efter att de har godkänts av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.[3][4] Den övervakar medlemsstaternas tillämpning av unionens fördrag och unionsrätten, under kontroll av Europeiska unionens domstol. Kommissionen representerar även unionen i dess internationella förbindelser.[2] I enlighet med principen om parlamentarism är kommissionen kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet, som genom en misstroendeförklaring kan avsätta den.[5] Parlamentet granskar kommissionens förvaltning av unionens budget och beviljar årligen ansvarsfrihet mot bakgrund av rapporter från Europeiska revisionsrätten.[6]

Kommissionen leds av en ordförande, som sedan den 1 november 2014 är Jean-Claude Juncker (EPP). Den nuvarande kommissionen Juncker tillträdde med hänsyn till resultatet i Europaparlamentsvalet 2014 och dess mandatperiod sträcker sig fram till den 1 november 2019, då en ny kommission kommer att tillträda med hänsyn till resultatet i Europaparlamentsvalet 2019. Kommissionen har sitt säte i Bryssel, Belgien.

Innehåll

HistoriaRedigera

 
Walter Hallstein var ordförande för den första EEG-kommissionen.

Den första kommissionen bildades 1952 som ”Höga myndigheten” med Jean Monnet som ordförande och ytterligare åtta ledamöter. Myndigheten fungerade som den supranationella administrativa verkställande makten inom Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). År 1958 upprättades två nya gemenskaper jämte EKSG: Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Istället för var sin ny hög myndighet, inrättades två så kallade kommissioner för de nya gemenskaperna.[7] Anledningen till namnbytet var det nya förhållandet mellan den verkställande makten och rådet. Några medlemsstater, såsom Frankrike, uttryckte reservationer över Höga myndighetens makt och ville hellre utöka rådets befogenheter än att ge Höga myndigheten mer verkställande makt.[8]

Walter Hallstein var ordförande för Europeiska ekonomiska gemenskapens första kommission, som höll sitt första sammanträde den 16 januari 1958 i Belgien. Kommissionen Hallstein uppnådde bland annat ett avtal om en omstridd sädesslagprisöverenskommelse och skapade ett positivt intryck hos tredjeländer när kommissisonen gjorde sin internationella debut vid Kennedy-rundan under GATT-förhandlingar. Hallstein startade också konsoliderandet av europeisk lagstiftning och började utöva ett allt större inflytande över medlemsstaternas nationella lagstiftning. Hans kommission uppmärksammades först mycket lite, men med hjälp av domstolen banade kommissionen vägen för att kommande kommissioner skulle bli tagna mer på allvar.

Under 1965 spädde kommissionen Hallstein på ”den tomma stolens kris” genom kontroversiella förslag om den gemensamma jordbrukspolitiken som ansågs helt oacceptabla av Frankrike. Även om den institutionella krisen löstes året därpå, kostade det Hallstein ordförandeskapet trots att han annars sågs som den mest ”dynamiska” ledaren till dess att Jacques Delors blev ordförande 1985.

Tidig utvecklingRedigera

 
Kommissionens ordförande deltog vid G7-mötet i USA 1983.

Höga myndigheten och de två kommissionerna fortsatte att existera sida vid sida ända fram till den 1 juli 1967, då fusionsfördraget ersatte dem med en gemensam kommission, Europeiska gemenskapernas kommission, med Jean Rey som ordförande.[7] På grund av sammanslagningen utökades antalet ledamöter i kommissionen Rey till fjorton. Trots det bestod senare kommissioner fortfarande av nio ledamöter enligt principen att varje mindre medlemsstat skulle ha ett mandat och de större medlemsstaterna två.[9] Kommissionen Rey fullföljde gemenskapens tullunion under 1968 och propagerade för ett mer inflytelserikt och direktvalt europeiskt parlament. Även om Rey var den första ordföranden för de sammanslagna gemenskapernas kommission, anses Hallstein vara den moderna kommissionens första ordförande.[7] Kommissionen Malfatti och kommissionen Mansholt fortsatte arbetet med monetärt samarbete och unionens första utvidgning mot norr 1973. Genom utvidgningen utökades antalet kommissionsledamöter till tretton under kommissionen Ortoli (Storbritannien ansågs vara en stor medlemsstat och erhöll två mandat), som tog itu med den utvidgade gemenskapen under ekonomisk och internationell instabilitet.[9] Gemenskapens internationella representation utvecklades ytterligare när ordförande Roy Jenkins blev den första ordföranden som närvarade vid ett G8-möte på gemenskapernas vägnar. Kommissionen Jenkins efterträddes av kommissionen Thorn under Gaston Thorn, som fortsatte gemenskapernas arbete med utvidgningen mot söder och europeiska enhetsakten.

Delors och SanterRedigera

 
Jacques Delors anses vara den mest framgångsrika ordföranden.

En av de mest framgångsrika kommissionerna var kommissionen Delors, ledd av Jacques Delors, som bland annat realiserade den inre marknaden. Delors är berömd för att ha gett gemenskaperna en mening av riktning och dynamik. Kommissionen Delors anses också vara upphovsmakarna till den gemensamma valutan euron. The New York Times beskrev honom 1992 med: ”Mr. Delors har räddat Europeiska gemenskapen från stagnation. Han tillträdde när euroskepticismen var som värst. Även om han var en okänd före detta fransk finansminister har han blåst liv och hopp i EG och i den modfällda Bryssel-kommissionen. Under sin första mandatperiod, från 1985 till 1988, samlade han Europa genom krav på den gemensamma marknaden, och när han tillsattes för en andra period började han styra européerna mot betydligt mer ambitiösa ekonomiska, monetära och politiska mål.”[10]

Efterträdaren till Delors var Jacques Santer. Emellertid tvingades kommissionen Santer att avgå under påtryckningar från Europaparlamentet på grund av anklagelser om bedrägeri och korruption. Det var första gången som en kommission tvingades att avgå, vilket också var en symbolisk markering från parlamentet.[11] Innan dess hade dock kommissionen Santer drivit igenom viktiga förändringar, däribland Amsterdamfördraget och euron.

Prodi och BarrosoRedigera

 
José Manuel Barroso ihop med flera andra höga statsmän.

Efter Santer tillträdde Romano Prodi som ordförande. Amsterdamfördraget hade utökat kommissionens makt och Prodi liknades ibland vid en premiärminister för unionen.[12] Inflytandet stärktes ytterligare med Nicefördraget, som trädde i kraft under 2003 och som gav ordföranden mer makt över kommissionens egen sammansättning.[7]

2004 blev José Manuel Barroso ordförande, men parlamentet hävdade ännu en gång sig självt genom att motsätta sig den föreslagna sammansättningen av kommissionen Barroso. På grund av motståndet, som främst var riktat mot den föreslagne kommissionsledamoten Rocco Buttiglione, tvingades Barroso att ändra förslaget till kommissionens sammansättning. Kommissionen Barroso var den första fullständiga kommissionen sedan utvidgningen 2004 med totalt 25 ledamöter. I slutet av Prodis mandatperiod hade kommissionen bestått av hela 30 ledamöter. Som ett resultat av det ökade antalet medlemsstater reducerade Amsterdamfördraget antalet kommissionsledamöter till en per medlemsstat, istället för två för de stora medlemsstaterna.[9]

JunckerRedigera

Den 1 november 2014 tillträdde kommissionen Juncker och ersatte därmed kommissionen Barroso II. Jean-Claude Juncker blev den första kommissionsordföranden som utsågs som en direkt konsekvens av valutgången i ett Europaparlamentsval. Vid sitt tillträdande lovade Juncker att hans kommission skulle vara mer politisk än de tidigare.

Sammansättning och funktionssättRedigera

 
28 europeiska flaggor, en för varje medlemsstat, utanför kommissionens säte.

Europeiska kommissionen är en av Europeiska unionens institutioner.[1] Dess sammansättning och funktionssätt är fastställda i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.[13][14] Kommissionen antar med absolut majoritet en arbetsordning,[15] som fastställer ytterligare bestämmelser om dess funktionssätt.[16] Utöver dessa bestämmelser kan kommissionen sluta interinstitutionella avtal med Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Dessa avtal reglerar de tre institutionernas ömsesidiga arbets- och funktionssätt inom ramen för vad fördragen tillåter.[17]

Kommissionen leds av sitt kollegium, bestående av en unionsmedborgare från varje medlemsstat.[18][19] Den sammankallas av sin ordförande,[20] och sammanträder i regel minst en gång i veckan;[21] vanligtvis på onsdagar i Bryssel eller, om Europaparlamentet sammanträder, på tisdagar i Strasbourg.[22] Ledamöterna är skyldiga att närvara vid sammanträdena och vid förhinder måste de i god tid meddela ordföranden om detta.[23] Om en ledamot inte kan närvara kan han eller hon företrädas av sin kanslichef.[24] Utöver ledamöterna närvarar generalsekreteraren och ordförandens kanslichef vid alla sammanträden.[25] Även andra personer kan bjudas in efter beslut av kommissionen.[26] För att vara beslutsmässig måste en majoritet av ledamöterna vara närvarande vid ett sammanträde.[27] Även om alla nationaliteter finns representerade i kollegiet, får ledamöterna inte agera i sina egna medlemsstaters intressen, utan ska istället agera i hela unionens intresse. De är valda av Europaparlamentet och utsedda av Europeiska rådet med uppgiften att tjäna unionens allmänna intresse.[2] Varje ledamot av kommissionen biträds av ett personligt kabinett, som ger honom eller henne politisk rådgivning.[28] Därutöver finns det generaldirektorat, som fungerar som departement och ansvarar för att ta itu med tekniska frågor och bereda förslag.[29] Kommissionen arbetar utifrån ordförandens politiska program och kommissionens årliga arbetsprogram.[30]

UtnämningsförfarandeRedigera

Europeiska kommissionen utses i enlighet med ett utnämningsförfarande som fastställs i unionens fördrag. Förfarandet inleds med att Europeiska rådet med kvalificerad majoritet föreslår en ny ordförande för kommissionen med hänsyn till det senaste Europaparlamentsvalet. Denna kandidat måste, efter att ha presenterat sitt politiska program,[31] väljas av Europaparlamentet med absolut majoritet; i annat fall måste Europeiska rådet föreslå en ny kandidat till dess att parlamentet har gett sitt godkännande. Den valda ordföranden ska därefter utarbeta ett förslag till ny kommission i samförstånd med Europeiska unionens råd. De föreslagna ledamöterna utfrågas i Europaparlamentet, innan parlamentet röstar om den föreslagna kommissionen i sin helhet. Utan godkännande av Europaparlamentet kan inte den föreslagna kommissionen utses. Om parlamentet godkänner förslaget utses slutligen den nya kommissionen av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet.[32]

Kommissionen är kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet även under sin mandatperiod. Unionen grundar sig på ett parlamentariskt system som innebär att parlamentet genom en misstroendeförklaring kan avsätta hela kommissionen om det är missnöjt.[5]

Antalet ledamöter i kommissionen skulle enligt Lissabonfördraget minskas ned till två tredjedelar av antalet medlemsstater den 1 november 2014, men en särskild bestämmelse möjliggjorde för Europeiska rådet att med enhällighet besluta om en annan sammansättning.[33] Med syfte att tillgodose de irländska väljarna efter den första irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget garanterade Europeiska rådet att antalet mandat i kommissionen även i fortsättningen skulle motsvara antalet medlemsstater. Det formella beslutet fattades den 22 maj 2013. Beslutet kommer att ses över så snart antalet medlemsstater uppgår till 30 eller när nästa kommission ska tillträda efter den som tillträdde den 1 november 2014.[34]

Ordförande, höga representanten och vice ordförandeRedigera

Europeiska kommissionens ordförande leder kommissionen och dess kollegium.[35] Han eller hon fyller en central funktion både vid utnämningen av en ny kommission och under kommissionens fortlöpande arbete. Ordföranden anger riktlinjer för kommissionens uppgifter,[35] beslutar om kommissionens interna organisation,[36] fastställer dagordningen[37] samt utser vice ordförande utöver unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. En kommissionsledamot måste avgå om ordföranden begär det.[38][39] Ordföranden företräder också kommissionen i olika sammanhang.[40] Om ordföranden har förhinder, övertas hans eller hennes uppgifter av en vice ordförande eller en ledamot av kommissionen i den turordning ordföranden har fastställt.[41]

Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har en särställning inom kommissionen. Han eller hon är vice ordförande i kommissionen,[42] men utses i enlighet med ett annat förfarande än de övriga ledamöterna. Den höga representanten utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet efter godkännande av ordföranden,[43] och leder unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.[44] I egenskap av ledamot av kommissionen utfrågas och väljs den höga representanten av Europaparlamentet i samband med varje utnämning av en ny kommission. Den höga representanten är också ordförande i rådet för utrikes frågor.[45]

Generaldirektorat och tjänstemänRedigera

Kommissionen är uppdelad i generaldirektorat (GD). Varje direktorat täcker ett visst ämnesområde, såsom externa relationer eller översättning, och leds av en generaldirektör, som är ansvarig inför en kommissionsledamot. En kommissionsledamot kan ansvara för flera generaldirektorat. Dess uppgifter är att förbereda lagförslag och om förslaget stöds av majoriteten av kommissionsledamöterna ansvarar direktoratet även för beredningen inför parlamentets och rådets sammanträden.[46][47]

Enligt uppgifter offentliggjorda av kommissionen, var 23 043 personer anställda vid kommissionen som tjänstemän och tillfälliga agenter i april 2007. Dessutom var 9 019 personer anställda som extern personal, såsom konsulter, nationella experter och liknande. Det enskilt största direktoratet är direktoratet för översättning med 2 186 anställda, medan den största nationella gruppen av anställda är belgier (21,4 procent). Detta är inte särskilt förvånande med hänsyn till att majoriteten av personalen (16 626) jobbar i Belgien.[48] Kommissionens organisation leds av en generalsekreterare.

Politisk stilRedigera

 
José Manuel Barroso ihop med flera regeringschefer.

Den politiska stilen hos kommissionens ordförande och i övriga kollegiet har förändrats över tiden. Genom Europaparlamentets gradvis ökade inflytande över kommissionens sammansättning och politik har kommissionen blivit allt mer politiserad. Romano Prodi, som ledde kommissionen Prodi mellan 1999 och 2004, kallas därför ibland för Europas första premiärminister. José Manuel Barroso, som ledde kommissionen mellan 2004 och 2014, intog istället en mer ordförandelik stil.[49]

Samtidigt har kommissionen under 2000-talet förlorat stöd hos de större medlemsstaterna, såsom Frankrike, Storbritannien och Tyskland, som försöker minimera kommissionens inflytande till förmån för sitt eget inflytande. Denna trend förstärktes ytterligare genom inrättandet av en egen ordförande för Europeiska rådet, som genom Lissabonfördraget fick en tydligare struktur.[50] Den ökade politiseringen av kommissionen har välkomnats av bland annat den tidigare svenska kommissionsledamoten Margot Wallström, som menade att det är en nödvändighet för att medborgarna ska kunna ta del av kommissionens arbete med europeiska frågor.[51]

KommissionsledamöterRedigera

Parti Mandat
   EPP
14
   PES
8
   ALDE
5
   Partilösa
1
Totalt 28
 
Kommissionsledamöternas partitillhörighet efter hemland.

Europeiska kommissionen består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, men dessa ska inte representera sina medlemsstaters intressen, utan unionens allmänna intresse. De ska väljas för en period av fem år ”på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas”. Kommissionen och dess ledamöter är fullständigt oavhängiga vid utövandet av sina befogenheter.[52]

Kommissionen har alltid bestått av en stor koalition av konservativa, liberala och socialdemokratiska partier. Den politiska sammansättningen i kommissionen Juncker avspeglar i viss mån sammansättningen i Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar. Europeiska folkpartiet är det europeiska parti som har flest ledamöter i kommissionen. Därefter följer Europeiska socialdemokratiska partiet och Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Kommissionsledamöterna deltar vanligtvis vid diverse sammanträden i de politiska partierna, till exempel vid förmötena till Europeiska rådets sammanträden.

Fördelningen mellan antalet män och kvinnor i kommissionen har utjämnts över tiden, men antalet kvinnor är fortfarande långt färre än antalet män. Detta är en effekt av att många medlemsstater föreslår män som kommissionsledamöter. Juncker har bland annat förespråkat att varje nationell regering istället borde föreslå två kandidater, en man och en kvinna, som kommissionsordföranden sedan kan välja mellan innan han eller hon presenterar sitt förslag till ny kommission.

Namn Partitillhörighet Medlem sedan Befattning Utsedd från
Jean-Claude Juncker EPP
(CSV)
2014-11-01 Europeiska kommissionens ordförande   Luxemburg
Frans Timmermans PES
(PvdA)
2014-11-01 Förste vice ordförande; bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna   Nederländerna
Federica Mogherini PES
(PD)
2014-11-01 Vice ordförande; hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik   Italien
Andrus Ansip ALDE
(ER)
2014-11-01 Vice ordförande; den digitala inre marknaden   Estland
Maroš Šefčovič PES
(Smer)
2014-11-01 Vice ordförande; energiunionen   Slovakien
Valdis Dombrovskis EPP
(V)
2014-11-01 Vice ordförande; euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen   Lettland
Jyrki Katainen EPP
(Saml)
2014-11-01 Vice ordförande; sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft   Finland
Günther Oettinger EPP
(CDU)
2010-02-10 Ledamot; budget och personal   Tyskland
Johannes Hahn EPP
(ÖVP)
2010-02-10 Ledamot; europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar   Österrike
Cecilia Malmström ALDE
(L)
2010-02-10 Ledamot; handel   Sverige
Neven Mimica PES
(SDP)
2013-07-01 Ledamot; internationellt samarbete och utveckling   Kroatien
Miguel Arias Cañete EPP
(PP)
2014-11-01 Ledamot; klimatåtgärder och energi   Spanien
Karmenu Vella PES
(PL)
2014-11-01 Ledamot; miljö, havs- och fiskerifrågor   Malta
Vytenis Andriukaitis PES
(LSDP)
2014-11-01 Ledamot; hälsa och livsmedelssäkerhet   Litauen
Dimitris Avramopoulos EPP
(ND)
2014-11-01 Ledamot; migration, inrikes frågor och medborgarskap   Grekland
Marianne Thyssen EPP
(CD&V)
2014-11-01 Ledamot; sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden   Belgien
Pierre Moscovici PES
(PS)
2014-11-01 Ledamot; ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen   Frankrike
Christos Stylianides EPP
(DISY)
2014-11-01 Ledamot; humanitärt bistånd och krishantering   Cypern
Phil Hogan EPP
(FG)
2014-11-01 Ledamot; jordbruk och landsbygdsutveckling   Irland
Violeta Bulc ALDE
(SMC)
2014-11-01 Ledamot; transport   Slovenien
Elżbieta Bieńkowska EPP
(PO)
2014-11-01 Ledamot; inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag   Polen
Věra Jourová ALDE
(ANO)
2014-11-01 Ledamot; rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet   Tjeckien
Tibor Navracsics EPP
(Fidesz)
2014-11-01 Ledamot; utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott   Ungern
Corina Crețu PES
(PSD)
2014-11-01 Ledamot; regionalpolitik   Rumänien
Margrethe Vestager ALDE
(R)
2014-11-01 Ledamot; konkurrens   Danmark
Carlos Moedas EPP
(PSD)
2014-11-01 Ledamot; forskning, vetenskap och innovation   Portugal
Julian King 2016-09-19 Ledamot; säkerhetsunionen   Storbritannien
Mariya Gabriel EPP
(GERB)
2017-07-07 Vice ordförande; den digitala ekonomin och det digitala samhället   Bulgarien

BeslutsförfarandeRedigera

Kommissionen fattar sina beslut med absolut majoritet.[15] Det kan ske enligt fyra olika förfaranden: muntligt förfarande vid sammanträde, skriftligt förfarande, bemyndigande eller delegationsförfarande.[53] Muntligt förfarande vid sammanträde innebär att kommissionen fattar beslut vid sitt sammanträde på förslag av en eller flera ledamöter, med omröstning om någon ledamot kräver det. Ett förslag antas om majoriteten av kommissionens ledamöter stöder det.[54] Det skriftliga förfarandet kräver inget sammanträde. Istället skickas förslaget ut till alla ledamöter, som inom en viss tidsfrist måste meddela reservationer eller ändringsförslag. En ledamot kan begära hos ordföranden att förslaget ska diskuteras. Om ingen ledamot reserverar sig mot förslaget inom tidsfristen är det antaget av kommissionen.[55] Kommissionen kan i vissa fall också bemyndiga en eller en grupp av ledamöter att på kommissionens vägnar utföra vissa funktioner eller fatta vissa beslut. Om beslutet om bemyndigande inte uttryckligen hindrar det, kan ledamoten eller ledamöterna i sin tur delegera uppgifterna till generaldirektörer eller avdelningschefer.[56] Slutligen kan också kommissionen i sin helhet enligt delegationsförfarandet delegera förvaltningsmässiga eller administrativa uppgifter till generaldirektörer eller avdelningschefer.[57]

Funktioner och befogenheterRedigera

Kommissionens funktion inom unionen motsvarar de nationella regeringarnas funktioner i medlemsstaterna. Dess centrala funktion är att tillvarata unionens allmänna intresse; att söka förslag och lösningar som i första hand ligger i hela unionens intresse.[58] Kommissionens funktion är å ena sidan att utarbeta lagförslag, å andra sidan att genomföra de lagstiftningsakter som Europaparlamentet och rådet antar. Den representerar också unionen utåt, till exempel i olika internationella organisationer. Europaparlamentet och rådet kan delegera befogenheter till kommissionen genom lagstiftningsakter. Trots sina delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter saknar kommissionen egna lagstiftande befogenheter.

Kommissionen är kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet, som genom en misstroendeförklaring kan avsätta den.[5] I samband med utnämningen av en ny ordförande för kommissionen presenterar han eller hon ett politiskt program för parlamentet.[31] Sedan 2010 håller kommissionens ordförande ett årligt ”tal om tillståndet i unionen” inför Europaparlamentet i september månad. Talet är inspirerat av den amerikanska presidentens årliga ”tal om tillståndet i nationen” inför USA:s kongress och följs av en allmän debatt i kammaren. I oktober månad antar kommissionen sitt arbetsprogram för nästföljande år som innehåller övergripande mål och en detaljerad sammanställning av vilka lagförslag som kommer att läggas fram mot bakgrund av ordförandens politiska program och tal om tillståndet i unionen. I december månad håller Europaparlamentet en debatt om arbetsprogrammet.[59][60][61] Varje år presenterar kommissionen också en allmän rapport om unionens verksamhet för Europaparlamentet.[62] Mot bakgrund av rapporterna från kommissionen och Europeiska revisionsrätten beviljar parlamentet kommissionen ansvarsfrihet.[63]

Fördragens väktareRedigera

En av kommissionens ursprungliga funktioner och som ännu utgör en av de viktigaste är att garantera att unionens fördrag efterlevs.[2] Därför kallas kommissionen ibland för ”fördragens väktare”.[64] Kommissionen har därmed också till uppgift att granska huruvida unionsrätten tillämpas korrekt, i synnerhet om direktiven införlivas fullständigt i den nationella lagstiftningen.[2] Om en medlemsstat bryter mot sina förpliktelser översänder kommissionen ett officiellt brev till medlemsstaten i fråga med krav om ändringar i till exempel den nationella lagstiftningen. Om medlemsstaten inte rättar sig kan kommissionen väcka talan om fördragsbrott vid Europeiska unionens domstol.[65] Domstolens domar är bindande för såväl medlemsstaterna som unionens institutioner. Den kan utdöma böter mot en medlemsstat som inte rättar sig efter en dom.[64]

InitiativrättRedigera

 
Kommissionens konferensrum.

En av kommissionens viktigaste funktioner är att ta lämpliga initiativ med syfte att främja unionens allmänna intresse. Kommissionen gör detta genom att lägga fram förslag till lagstiftningsakter. Normalt får en lagstiftningsakt endast antas på förslag av kommissionen,[66][67][68] vilket gör den till en av unionens mäktigaste institutioner. Kommissionen har också möjlighet att ändra sitt förslag till lagstiftningsakt så länge rådet inte har fattat något beslut.[69] Därutöver kan kommissionen tvinga rådet att behöva fatta beslut med enhällighet genom att avstyrka förslag till ändringar från Europaparlamentet och rådet.[70][71]

Både Europaparlamentet och rådet har dock möjlighet att uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Om kommissionen väljer att inte lägga fram ett sådant förslag, måste den motivera sitt agerande gentemot den begärande institutionen.[72][73] Genom det europeiska medborgarinitiativet infördes också en möjlighet för minst en miljon unionsmedborgare att på motsvarande sätt uppmana kommissionen att, inom sitt befogenhetsområde, lägga fram ett lagförslag.[74][75]

Delegerade befogenheterRedigera

Europeiska kommissionen kan erhålla delegerade befogenheter genom lagstiftningsakter. En delegerad befogenhet innebär att kommissionen inom vissa ramar kan anta egna unionsakter med allmän räckvidd. De måste dock antas inom ramen för den delegerande lagstiftningsakten. Kommissionen kan också genom delegering erhålla möjligheten att ändra i icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt.[76] I lagstiftningsakten som delegerar befogenheter till kommissionen måste villkoren för delegeringen fastställas. Till exempel kan det vara ett krav att Europaparlamentet och rådet måste godkänna den delegerade akten innan den kan träda i kraft eller att Europaparlamentet och rådet kan besluta att återkalla delegeringen.[77]

GenomförandebefogenheterRedigera

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det unionens medlemsstater som i första hand ansvarar för att genomföra de rättsligt bindande unionsakterna.[78] I vissa fall kan det dock krävas genomförandeåtgärder på europeisk nivå, och genom en lagstiftningsakt kan därför Europaparlamentet och rådet ge kommissionen sådana befogenheter.[4] Genomförandebefogenheterna innebär att en lagstiftningsakt överlåter till kommissionen att anta unionsakter för att genomföra lagstiftningsaktens bestämmelser, till exempel vissa detaljfrågor. De allmänna bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter regleras genom fördragen och en förordning antagen av Europaparlamentet och rådet.[79][80] Några generella genomförandebefogenheter har kommissionen dock inte, utan dess befogenheter baserar sig helt och hållet på vad som föreskrivs i den enskilda lagstiftningsakten.[81] Förordningen fastställer att kommissionens genomförandeakter ska antas i enlighet med ett kommittéförfarande.

KommittéförfarandeRedigera

 
Konferensrum i Berlaymontbyggnaden.

Kommittéförfarande innebär att alla lagförslag bereds av kommittéer bestående av företrädare för medlemsstaterna. Det finns runt 300 kommittéer som ansvarar för olika politikområden och som tillsammans täcker in alla unionens befogenhetsområden. Kommittéernas inflytande beror på vilket kommittéförfarande som tillämpas; granskningsförfarandet eller det rådgivande förfarandet. Granskningsförfarandet innebär att godkännande av kommittén krävs för att kommissionen ska kunna anta en genomförandeakt. Om kommittén avslår ett utkast till genomförandeakt, måste kommissionen antingen ändra sitt förslag inom två månader eller hänskjuta frågan till en omprövningskommitté. För att genomförandeakten ska kunna antas krävs att omprövningskommittén istället ger sitt godkännande. Granskningsförfarandet tillämpas framför allt för genomförandeakter med allmän räckvidd, som rör den gemensamma jordbrukspolitiken eller den gemensamma fiskeripolitiken, den gemensamma handelspolitiken eller beskattning.[81] I övriga fall tillämpas det rådgivande förfarandet, då kommittéerna endast har en rådgivande funktion. Exakt vilket förfarande som ska tillämpas fastställs i den lagstiftningsakt som ger kommissionen genomförandebefogenheten i fråga.[81]

Genomförandet av budgetenRedigera

Europeiska kommissionen fyller en viktig funktion i budgetförfarandet då unionens budget utarbetas. Det är kommissionen som lägger fram ett budgetförslag årligen innan den 1 september. Kommissionen är också aktiv i den fortsatta processen då budgeten antas av Europaparlamentet och rådet.[82] Europeiska kommissionen ansvarar tillsammans med medlemsstaterna för att genomföra budgeten.[83] Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten på rekommendation av rådet och mot bakgrund av rapporter från Europeiska revisionsrätten.[63] Kommissionen måste årligen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet där utgången av genomförandet av föregående års budget redogörs.[84]

Representation utåtRedigera

Utöver sina befogenheter inom unionen har kommissionen också en viktig funktion som representant för unionen i olika internationella sammanhang. Kommissionen ansvarar till exempel för att förhandla fram internationella avtal på unionens vägnar och representerar unionen i diverse internationella organisationer, däribland i Världshandelsorganisationen där unionen ingår som en enda entitet.[64] Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitiken, som är vice ordförande i kommissionen, fyller en central funktion i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Säte och administrationRedigera

Europeiska kommissionen har sitt säte i Bryssel, Belgien,[85] i likhet med Europeiska unionens råd. I Bryssel håller kommissionen till i bland annat Berlaymontbyggnaden, där ordföranden och övriga ledamöter har sina kontor. Kommissionen är också verksam i ett flertal andra byggnader i Bryssel och Luxemburg.[86] När parlamentet möts i Strasbourg möts även kommissionen där för att delta vid parlamentets debatter. Den 2 maj 2010 hölls kommissionens tvåtusende sammanträde.[87]

PressRedigera

 
Pressrummet i Berlaymont.

Varje vardag träffar kommissionens chefstalesman pressen för pressgenomgång i kommissionens pressrum i Berlaymontbyggnaden. Vid dessa tillfällen har journalister möjlighet att ställa frågor till kommissionens tjänstemän inom alla olika politikområden och på så sätt få svar på frågor direkt för direktsänd teve. Sådana möjligheter för massmedia är unikt i världen.[88] Det finns ett större antal redaktörer i Bryssel än i till exempel Washington då alla större medieföretag i samtliga medlemsstater har en Brysselkorrespondent.

Det har uppmärksammats av en forskare att kommissionens pressmeddelanden har vissa karaktäristiska drag. Pressmeddelandena inkluderar ofta flera steg av utkast som betonar kommissionens funktion och används för att ”rättfärdiga EU och kommissionen”. Vid de tillfällen då flera direktorat har varit inblandade i meddelandet kan det också förekomma inslag av konkurrens mellan kommissionen och kommissionsledamöterna själva. Detta leder också till ett ovanligt stort antal pressmeddelanden, till exempel 1 907 under 2006, och ses som ett unikt resultat av EU:s politiska struktur.[47]

Öppenhet och tillgång till handlingarRedigera

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ”unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt”. Kommissionens sammanträden är dock inte offentliga och dess överläggningar omfattas av sekretess.[89] Däremot offentliggörs dagordningar och protokoll från sammanträdena.[22] Tillgången till kommissionens handlingar regleras, i likhet med tillgången till Europaparlamentets och rådets handlingar, genom en förordning.[90]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c] ”Artikel 13.1 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 22. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 2. ^ [a b c d e] ”Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 25-26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 3. ^ ”Artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 25. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 4. ^ [a b] ”Artikel 291.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 173. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 5. ^ [a b c] ”Artikel 17.8 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 6. ^ ”Artikel 319.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 186. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 7. ^ [a b c d] ”European Commission” (på engelska). CVCE. 11 augusti 2011. http://www.cvce.eu/obj/european_navigator-en-281a3c0c-839a-48fd-b69c-bc2588c780ec. Läst 15 april 2012. 
 8. ^ ”The Council of the European Union” (på engelska). CVCE. 11 augusti 2011. http://www.cvce.eu/obj/european_navigator-en-de23700c-e50a-4e0e-a7de-80665e4caf9f. Läst 15 april 2012. 
 9. ^ [a b c] ”Composition of the European Commission” (på engelska). CVCE. 11 augusti 2011. http://www.cvce.eu/obj/european_navigator-en-4b39ad5f-6376-44e4-8144-07e1f84647aa. Läst 15 april 2012. 
 10. ^ ”A Bit More Delors Could Revamp the Commission” (på engelska). The New York Times. 21 januari 1992. http://www.nytimes.com/1992/01/21/opinion/21iht-edgi_0.html. Läst 15 april 2012. 
 11. ^ ”The resignation of the Santer-Commission: the impact of trust and reputation” (på engelska). European Integration Online Papers. 30 september 2002. http://eiop.or.at/eiop/pdf/2002-014.pdf. Läst 12 juni 2007. 
 12. ^ ”Prodi to Have Wide, New Powers as Head of the European Commission” (på engelska). The New York Times. 16 april 1999. http://www.nytimes.com/1999/04/16/news/16iht-eu.2.t_0.html. Läst 17 juni 2007. 
 13. ^ ”Avdelning III i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 22-27. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 14. ^ ”Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 47-200. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 15. ^ [a b] ”Artikel 250 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 157. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 16. ^ ”Kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61-67. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 17. ^ ”Artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 175. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 18. ^ ”Artikel 17.4 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 25. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 19. ^ ”Artikel 1 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 20. ^ ”Artikel 5.1 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 21. ^ ”Artikel 5.2 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 22. ^ [a b] ”Kommissionärernas veckosammanträden”. Europeiska kommissionen. 8 juni 2015. http://ec.europa.eu/atwork/decision-making/weekly-meetings/index_sv.htm. Läst 15 juli 2015. 
 23. ^ ”Artikel 5.3 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 24. ^ ”Artikel 10.2 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 63. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 25. ^ ”Artikel 10.1 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 63. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 26. ^ ”Artikel 10.3 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 63. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 27. ^ ”Artikel 7 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 28. ^ ”Artikel 19.1 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 65. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 29. ^ ”Artikel 21 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 66. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 30. ^ ”Artikel 2 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 31. ^ [a b] ”Punkt 2 i ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen”. EUT L 304, 20.11.2010, s. 48. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q1120(01). 
 32. ^ ”Artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 33. ^ ”Artikel 17.5 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 25. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 34. ^ ”Europeiska rådets beslut av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen (2013/272/EU)”. EUT L 165, 18.6.2013, s. 98. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0272. 
 35. ^ [a b] ”Artikel 3.1 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 36. ^ ”Artikel 3.2 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 37. ^ ”Artikel 6.1 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 38. ^ ”Artikel 17.6 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 25-26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 39. ^ ”Artikel 3.6 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 40. ^ ”Artikel 3.5 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 41. ^ ”Artikel 25 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 67. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 42. ^ ”Artikel 18.4 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 27. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 43. ^ ”Artikel 18.1 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 44. ^ ”Artikel 18.2 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 45. ^ ”Artikel 18.3 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 46. ^ ”Former EU Mandarin Spills the Beans on Commission Intrigue” (på engelska). Deutsche Welle. 21 september 2007. http://www.dw.com/en/former-eu-mandarin-spills-the-beans-on-commission-intrigue/a-2790009. Läst 17 oktober 2007. 
 47. ^ [a b] ”EU carefully manages PR through 1000s of press releases” (på engelska). EUobserver. 17 oktober 2007. http://euobserver.com/political/24971. Läst 17 oktober 2007. 
 48. ^ ”Kommissionens förvaltning: Personalstatistik”. Europa (webbportal). http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_sv.htm. Läst 18 juni 2007. 
 49. ^ ”EU commission sees civil servants' power grow” (på engelska). EUobserver. 22 februari 2007. http://euobserver.com/political/23553. Läst 27 februari 2007. 
 50. ^ ”Comment Power is slipping from the commission to the council” (på engelska). EUobserver. 18 januari 2008. http://euobserver.com/opinion/25484. Läst 18 januari 2008. 
 51. ^ ”Brussels struggles with communication policy” (på engelska). EUobserver. 7 maj 2007. http://euobserver.com/news/24016. Läst 12 maj 2007. 
 52. ^ ”Artikel 17.3 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 26. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 53. ^ ”Artikel 4 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 61-62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 54. ^ ”Artikel 8 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 55. ^ ”Artikel 12 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 63. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 56. ^ ”Artikel 13 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 63. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 57. ^ ”Artikel 14 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 64. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 58. ^ ”Interview with European Commission Secretary-General Catherine Day” (på engelska). EurActiv.com. 26 september 2006. http://www.euractiv.com/section/future-eu/interview/interview-with-european-commission-secretary-general-catherine-day/. Läst 11 april 2012. 
 59. ^ ”Artikel 35 i Europaparlamentets arbetsordning”. EUT L 116, 5.5.2011, s. 22. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011Q0505(01). 
 60. ^ ”Bilaga IV i ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen”. EUT L 304, 20.11.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q1120(01). 
 61. ^ ”Tillståndet i unionen”. Europeiska kommissionen. 31 januari 2012. http://ec.europa.eu/news/eu_explained/110928_sv.htm. Läst 20 mars 2012. 
 62. ^ ”Artikel 249.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 157. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 63. ^ [a b] ”Artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 186-187. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 64. ^ [a b c] ”Europeiska kommissionen”. Europa (webbportal). http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sv.htm. Läst 12 april 2012. 
 65. ^ ”Artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 160. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 66. ^ ”Artikel 17.2 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 25. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 67. ^ ”Artikel 289.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 172. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 68. ^ ”Artikel 294.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 173. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 69. ^ ”Artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 173. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 70. ^ ”Artikel 293.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 173. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 71. ^ ”Artikel 294.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 174. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 72. ^ ”Artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 150. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 73. ^ ”Artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 155. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 74. ^ ”Artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 21. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 75. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet”. EUT L 65, 11.3.2011, s. 1-22. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0211. 
 76. ^ ”Artikel 290.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 172. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 77. ^ ”Artikel 290.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 172. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 78. ^ ”Artikel 291.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 173. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 79. ^ ”Artikel 291.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 173. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 80. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter”. EUT L 55, 28.2.2011, s. 13-18. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b40359b6-5913-4689-988c-7e885fc5fc43.0006.04/DOC_1&format=PDF. 
 81. ^ [a b c] ”Kommissionens genomförandebefogenheter”. Europa (webbportal). 13 maj 2011. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV:ai0043. Läst 12 april 2012. 
 82. ^ ”Artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 183-185. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 83. ^ ”Artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 186. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 84. ^ ”Artikel 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 186. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 85. ^ ”Protokoll 6 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 265. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 86. ^ ”After 13 years of hold-ups and incompetence, the EU's 'Berlaymonster' rises like a phoenix” (på engelska). The Independent. 5 augusti 2004. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/after-13-years-of-hold-ups-and-incompetence-the-eus-berlaymonster-rises-like-a-phoenix-555423.html. Läst 18 juni 2007. 
 87. ^ ”Agenda of the 2000th meeting of the Commission to be held in Brussels on Wednesday 2 May 2012 at 0900 hours” (på engelska). Europeiska kommissionen. 27 april 2012. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2012/EN/10060-2012-2000-EN-3-0.Pdf. Läst 21 juli 2012. 
 88. ^ ”The peculiar world of the European Union” (på engelska). BBC News. 1 april 2007. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6496813.stm. Läst 17 juni 2007. 
 89. ^ ”Artikel 9 i kommissionens arbetsordning”. EUT L 55, 5.3.2010, s. 62. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0138. 
 90. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar”. EGT L 145, 31.5.2001, s. 43-48. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049. 

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.