Europeiska datatillsynsmannen (engelska: European Data Protection Supervisor, EDPS) är en oberoende tillsynsmyndighet inom Europeiska unionen med uppdrag att övervaka och garantera tillämpningen av unionens bestämmelser om behandling av personuppgifter med syfte att säkerställa skyddet för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter.[1] Datatillsynsmannen utses av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i samförstånd för en period av fem år i taget. Denna period kan förnyas. Datatillsynsmannen bistås av en biträdande datatillsynsman, som utses i enlighet med samma utnämningsförfarande som datatillsynsmannen.[2]

Europeiska datatillsynsmannen
Nuvarande
   Wojciech Wiewiórowski
sedan 20 augusti 2019
SäteBryssel, Belgien
Nomineras avEuropeiska kommissionen
Utses avEuropaparlamentet och Europeiska unionens råd
MandatperiodFem år, som kan förnyas
Förste innehavare
Inrättat17 januari 2004

Wojciech Wiewiórowski är datatillsynsman sedan den 20 augusti 2019. Europeiska datatillsynsmannen har sitt säte i Bryssel, Belgien.[3]

HistoriaRedigera

Datatillsynsmannen inrättades genom en förordning som antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 18 december 2000. Förordningen innehöll bestämmelser om skydd för enskilda då unionens institutioner och organ behandlar personuppgifter. Datatillsynsmannen inrättades som en oberoende tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka och garantera tillämpningen av unionens lagstiftning på detta område. Inrättandet av datatillsynsmannen hade, i likhet med övriga delar av förordningen, sin rättsliga grund i artikel 286 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Genom Lissabonfördraget ändrades den rättsliga grunden till artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.[4]

Den 17 januari 2004 tillträdde Peter Hustinx som datatillsynsman tillsammans med Joaquin Delgado som biträdande datatillsynsman.[5] Den 17 januari 2009 tillträdde Giovanni Buttarelli som ny biträdande datatillsynsman, medan Hustinx omvaldes för en andra mandatperiod. Deras mandatperioder sträckte sig fram till den 16 januari 2014.[6] Den 4 december 2014 blev Buttarelli utsedd till datatillsynsman med Wojciech Wiewiórowski som biträdande datatillsynsman.[7] Den 20 augusti 2019 gick Buttarelli bort och Wiewiórowski blev följaktligen tillförordnad datatillsynsman.[8] Den 5 december 2019 utsåg Europaparlamentet och rådet Wiewiórowski till datatillsynsman för perioden från den 6 december 2019 till den 5 december 2024.[9]

UtnämningsförfarandeRedigera

Europeiska datatillsynsmannen utses av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i samförstånd för en period av fem år, som kan förnyas. Endast unionsmedborgare får väljas till datatillsynsman.[2] Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen fastställer i samförstånd föreskrifter och allmänna villkor för tjänsten. Den 1 juli 2002 antogs ett gemensamt beslut som fastställde datatillsynsmannens lön och pension till att vara samma som för en domare i EU-domstolen. Den biträdande datatillsynsmannens lön och pension fastställdes till att vara samma som för en justitiesekreterare vid domstolen.[10]

Datatillsynsmannen kan avsättas av domstolen på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen om han eller hon har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse eller inte längre uppfyller kraven för att få vara datatillsynsman.[2]

Funktioner och befogenheterRedigera

 
Europeiska datatillsynsmannens logotyp.

Bland de uppgifter som åligger datatillsynsmannen ingår att utreda klagomål från allmänheten, övervaka och säkerställa tillämpningen av unionens bestämmelser om behandling av personuppgifter, avge yttranden till övriga institutioner, organ och byråer, övervaka utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik samt samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna.[11]

Datatillsynsmannen har i vissa fall långtgående befogenheter, såsom att beordra rättelse, blockering, utplåning eller förstörelse av vissa personuppgifter. Ett alternativt tillvägagångssätt är att datatillsynsmannen anmäler klagomålet till berörda institutioner, organ eller byråer, eller till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Datatillsynsmannen kan i vissa fall också väcka talan vid EU-domstolen och i andra fall intervenera i mål vid domstolen.[12] Datatillsynsmannens arbetssätt regleras genom en arbetsordning.[13]

Datatillsynsmannen ska i sin tjänsteutövning vara fullständigt oberoende, i synnerhet från unionens övriga institutioner, organ eller byråer. Han eller hon får inte begära eller motta några instruktioner från någon annan.[14] Datatillsynsmannen omfattas av tystnadsplikt både under och efter sin ämbetstid gällande konfidentiell information.[15]

Varje år lämnar datatillsynsmannen en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sin verksamhet. Rapporten offentliggörs även för allmänheten.[16]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter”. EGT L 8, 12.1.2001, s. 18. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045. 
 2. ^ [a b c] ”Artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter”. EGT L 8, 12.1.2001, s. 18–19. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045. 
 3. ^ ”Artikel 4 i Europaparlamentetes, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman”. EGT L 183, 12.7.2002, s. 2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247. 
 4. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 55. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 5. ^ ”Europaparlamentets och rådets beslut av den 22 december 2003 om utnämning av den oberoende övervakningsmyndighet som föreskrivs i artikel 286 i EG-fördraget (Europeiska datatillsynsmannen) (2004/55/EG)”. EUT L 12, 17.1.2004, s. 47. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0055. 
 6. ^ ”Europaparlamentets och rådets beslut av den 14 januari 2009 om utnämning av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen (2009/30/EG)”. EUT L 11, 16.1.2009, s. 83. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0030. 
 7. ^ ”Europaparlamentets och rådets beslut av den 4 december 2014 om utnämning av Europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen (2014/886/EU)”. EUT L 351, 9.12.2014, s. 9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0886. 
 8. ^ ”EU data supervisor Buttarelli passes away” (på engelska). EUobserver. 21 augusti 2019. https://euobserver.com/tickers/145697. Läst 21 augusti 2019. 
 9. ^ ”Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/2071 av den 5 december 2019 om utnämning av Europeiska datatillsynsmannen”. EUT L 316 I, 6.12.2019, s. 1–2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2071. 
 10. ^ ”Artikel 1 i Europaparlamentetes, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman”. EGT L 183, 12.7.2002, s. 2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247. 
 11. ^ ”Artikel 46 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter”. EGT L 8, 12.1.2001, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045. 
 12. ^ ”Artikel 47 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter”. EGT L 8, 12.1.2001, s. 21. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045. 
 13. ^ ”Europeiska datatillsynsmannens beslut av den 15 maj 2020 om antagande av dess arbetsordning”. EUT L 204, 26.6.2020, s. 49–59. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0626(01). 
 14. ^ ”Artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter”. EGT L 8, 12.1.2001, s. 19–20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045. 
 15. ^ ”Artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter”. EGT L 8, 12.1.2001, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045. 
 16. ^ ”Artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter”. EGT L 8, 12.1.2001, s. 21. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045. 

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.