Europeiska unionens byråer är decentraliserade organ som skiljer sig från Europeiska unionens institutioner. Byråerna inrättas för att handlägga särskilda uppgifter. Varje byrå är en egen juridisk person. Vissa svarar mot behovet att utveckla naturvetenskapligt eller tekniskt kunnande inom vissa områden, andra sammanför olika intressegrupper för att skapa en mötesplats för dialog på europeisk och internationell nivå. Antalet byråer har vuxit kraftigt under 2000-talet, något som kritiserades av Europaparlamentarikern Monica Macovei (EPP), med Europaparlamentets ansvar för att utreda byråernas roller, den 2 mars 2012.[1]

I den förkastade Europeiska konstitutionen benämndes byråerna ”myndigheter”, medan denna benämning ersattes av ”byråer” i Lissabonfördraget.

Enhetlighet och förändringarRedigera

I mitten av 2012 nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om förändringar av byråerna. Syftet är att få en mer enhetlig struktur på de olika decentraliserade organen, eftersom de i nuläget är inrättade på fall-till-fall-basis. Bland förändringarna återfinns:[2]

  1. Alla nya byråers namn ska ha formen Europeiska unionens byrå för ... och de redan existerande byråernas namn ska standardiseras i den mån det inte medför allt för stora ekonomiska kostnader eller byråns namn redan är inarbetat hos medborgarna.
  2. Nya byråer ska inrättas med en unionsakt som är standardiserad i sin utformning.
  3. Upplösning eller sammanslagning av redan existerande byråer ska övervägas.
  4. Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings roll gentemot byråerna ska förtydligas.

ListaRedigera

EU-byråerna skapades skilda från EU:s institutioner (kommissionen, rådet, parlamentet med flera) för att handlägga mycket specificerade uppgifter som att verka för miljöskydd, transportsäkerhet och flerspråkighet. De finns över hela EU – från Dublin till Stockholm, från Warszawa till Lissabon – och bistår allmänheten och unionens institutioner med tjänster, upplysning och kunnande. De flesta byråer inordnades i EU:s tre pelare innan Lissabonfördraget avskaffade pelarstrukturen.

Formellt namn Förkortning Ort Inrättad
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning Cedefop Thessaloniki 1975
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor EUROFOUND Dublin 1975
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk EMCDDA Lissabon 1993
Europeiska miljöbyrån EEA Köpenhamn 1994
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ETF Turin 1994
Gemenskapens växtsortsmyndighet CPVO Angers 1994
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ CdT Luxemburg 1994
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA London 1995
Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA Bilbao 1996
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO Alicante 1999
Europeiska polisbyrån Europol Haag 1999
Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier ISS Paris 2001
Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning Cepol Budapest 2001
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA Parma 2002
Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA Lissabon 2002
Europeiska unionens satellitcentrum EUSC Torrejón de Ardoz 2002
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust Haag 2002
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet Easa Köln 2003
Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS GSA Bryssel 2004
Europeiska unionens järnvägsbyrå ERA Valenciennes 2004
Europeiska försvarsbyrån EDA Bryssel 2004
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Enisa Heraklion 2005/2013
Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC Solna 2005
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex Warszawa 2005
Europeiska fiskerikontrollbyrån CFCA Vigo 2005
Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA Helsingfors 2007
Europeiska institutet för jämställdhet EIGE Vilnius 2007
Europeiska unionens byrå för de grundläggande rättigheterna FRA Wien 2007
Europeiska systemrisknämnden ESRB Frankfurt am Main 2010
Europeiska bankmyndigheten EBA London 2011
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA Paris 2011
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA Frankfurt am Main 2011
Europeiska stödkontoret för asylfrågor EASO Valletta 2011
Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa eu-LISA Tallinn 2012
Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser - Bryssel 2014
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Acer Ljubljana 2009/2019

Avvecklad byråRedigera

Formellt namn Förkortning Ort Inrättad Avvecklad
Europeiska byrån för återuppbyggnad EAR Thessaloniki 2000 2008

Verkställande organRedigera

Genomförandeorgan inrättas av Europeiska kommissionen för en begränsad period.

Jämför medRedigera

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

NoterRedigera

  1. ^ ”EU agencies rebuked over spending” (på engelska). EUobserver. 2 mars 2012. http://euobserver.com/18/115429. Läst 2 mars 2012. 
  2. ^ Joint Statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.