Manual

Vad denna lista är och inte är

redigera

Detta är en ordlista över Wikipediatermer. Det är inte en officiell beskrivning av olika policies och riktlinjer utan enbart en översikt över begrepp som kanske inte alla Wikipedia-användare har pejl på. Officiella riktlinjer återfinns på Policy och riktlinjer.

Förkortningar och jargong

redigera

Sidan tar inte upp förkortningar, sammanfattningskommentarer och IRC-jargong. Många förkortningar kan användas som genvägar till en sida som förklarar dem genom att skriva WP:förkortning i sökfältet, till exempel WP:AAB (Ansökan om administrativ behörighet) och WP:SFFR (Sidor föreslagna för radering). För en lista över förkortningar, se Wikipedia:Genvägar. Se även Wikipedia:Sammanfattningsfältet för en lista över uttryck och förkortningar i redigeringssammanfattningar och Wikipedia:IRC för en lista över jargong i #IRC-kanalen.

En användare som efter granskning av wikigemenskapens vilja på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet (AAB) har fått befogenhet att utifrån gällande policyer och riktlinjer radera sidor, blockera problematiska användare och vidta andra åtgärder som kräver särskild behörighet. En administratör kan även kallas admin eller sysop (en äldre term).

Användare är en läsare eller skribent på Wikipedia. Användare med särskilda verktyg kallas #tillbakarullare, #administratörer, #IP-kontrollanter och #byråkrater. Wikipedias användare kallas även "wikipedianer". Användare som redigerar på Wikipedia kan kallas "skribenter", tidigare "redaktörer".

Användarruta är en liten ruta/mall som användare kan lägga på sin användarsida för att till exempel tillkännage sina språkkunskaper (se #Babelmall), uppehållsort eller åsikt i diverse frågor. Det är vanligt att användare kombinerar flera rutor efter tycke och smak.

Användarsidan är en användares personliga sida på Wikipedia. Vad man skriver på sin användarsida är förhållandevis fritt. De flesta Wikipedianer använder sin sida till att presentera sig själva, berätta om vad de gör på Wikipedia och till att skapa länklistor till befintliga #sidor. Till varje användarsida finns det en #diskussionssida där wikipedianer kan kommunicera med användaren.

Arkivering innebär förflyttning av gamla och avslutade diskussioner från en #diskussionssida till en lämplig arkivplats, till exempel Wikipediadiskussion:Ordlista/Arkiv 1. På diskussionssidor bör man i allmänhet inte radera gamla inlägg och diskussioner, utan istället arkivera dem. Via en länk till arkivet på diskussionssidan kan man sedan komma åt allt det gamla.

Artikel är en sida som behandlar ett uppslagsverksmässigt #ämne. Artiklar ligger i #namnrymden för artiklar, och dess #namn saknar därmed särskilt prefix, till skillnad från #metasidor.

Artikelhistorik

redigera

Se #Versionshistorik.

Artikelstandard

redigera

Artikelstandard brukar avse den minimistandard för #kvalitet som eftersträvas för artiklar på Wikipedia. Artikelstandarden definieras främst i: #Policy och riktlinjer och Wikipedia:Stilguide. Artiklar som inte håller artikelstandard kan ifrågasättas och eventuellt #raderas.

Artikelsubjekt

redigera

Se #Ämne.

Attribuering

redigera

Attribuering avser på Wikipedia angivande av en källa, exempelvis att ange vem som står bakom en åsikt, direkt i #brödtexten, och inte bara i en fotnot eller källförteckning. Det används bland annat för att undvika försåtliga referenser och falska auktoriteter. Jämför artikeln om Attribuering.

AutoWikiBrowser är ett program för att göra många liknande redigeringar på ett enkelt sätt. Förkortas AWB.

Avknoppning

redigera

En avknoppning, eller på engelska fork, är när databasen kopieras och en grupp användare använder det för att bygga en ny wiki.

Avuggling

redigera

Avuggling innebär att modernisera språket i #uggletext eller text hämtad från annan källa med ålderdomligt språk.

Babel är en användarruta som specifikt anger användarens kunskaper i ett visst språk; egentligen den mall som ger denna ruta.

Basartikel

redigera

Se Wikipedia:Basartiklar.

Bevakningslistan är en personlig favoritlista med sidor som en inloggad användare är intresserad av att hålla koll på. När en bevakad sida redigeras av någon visas den i bevakningslistan. En sida kan läggas till på bevakningslistan genom att man besöker sidan och klickar på stjärnan (endast synligt för inloggade användare) i menyn eller genom att man bockar för alternativet "Bevaka denna sida" innan man publicerar en ändring. Då bevakas även tillhörande diskussionssida.

Senaste ändringarna är en typ av bevakningslista där alla de senaste redigeringarna listas utifrån förvalda inställningar.

Blankning

redigera

Blankning eller tömning innebär att allt innehåll på en sida raderas. Blankning innebär inte att sidan raderas, utan artikelhistoriken finns kvar vilket gör att sidan kan återställas snabbt av vem som helst.

Blockering är en spärrning av ett användarkonto eller en IP-adress, vilket hindrar användaren från att redigera i artiklar och skapa nytt användarkonto. Oftast för att stävja klotter och vandalism. Bara administratörer har verktyg för att blockera, men alla användare kan begära blockering.

Vid spärrning av sidor, oftast artiklar, används istället ord som skrivskydd eller låsning.

Bluffartikel

redigera

Ibland förekommer det att falska artiklar och påståenden smygs in i Wikipedia, kanske som ett skämt, kanske som ett allvarligt bedrägeriförsök. Förhoppningsvis upptäcks detta snabbt och raderas, men i några fall har de stått kvar länge. Om man upptäcker en artikel som troligen är en bluff, kan man märka den med {{Bluff}}. En del tidigare bluff ("hoax" på engelska) finns arkiverat i Wikipedia:Patenterat nonsens som har raderats.

Bot/Bott

redigera

Se #robot.

Bra artiklar (tidigare "läsvärda artiklar") är artiklar som granskats och ansetts vara läsvärda av granskarna. De uppfyller Wikipedias kriterier för bra, men når inte inte kriterierna för utmärkta artiklar. Val av läsvärda artiklar sker genom omröstning på artikelnomineringssidan.

Brödtext

redigera

Brödtext är den löpande texten i en artikel; inte bilder, #faktarutor, fotnoter och/eller annan kod. Rubriker och bildtexter brukar inte heller kallas brödtext. Vissa databasräkningar inkluderar enbart brödtexten.

Bugzilla

redigera

Bugzilla är ett felrapporteringssystem för programvaran (#MediaWiki).

Bybrunnen är ett forum där Wikipedias användare kan diskutera övergripande frågor som angår många. På Bybrunnen diskuteras endast sådant som har med Wikipedia och gemenskapen att göra.

Byråkrat är en användare som har fått förtroendet att befordra andra användare till administratörer efter beslut på Ansökan om administrativ behörighet. Byråkrater genomför också #namnbyten av användarkonton, och kan ge botflagga till #robotar.

Användare med censorbehörighet, censorer, kan radera versioner från Wikipedias artikelhistorik så att inte ens administratörer kan se eller återställa dem, se Wikipedia:Censorer.

CC BY-SA

redigera

CC BY-SA är en licens från Creative Commons, även kallad ”erkännande-dela lika”, vilken sedan sommaren 2009 gäller för allt textmaterial på Wikipedia (delvis vid sidan av #GNU FDL). CC BY-SA används också allmänt för bilder och andra mediefiler. Vidare läsning för aktuell version (4.0): Erkännande-DelaLika 4.0 (svensk sammanfattning på Creative Commons).

Checkuser

redigera

Checkuser är en engelsk term för #IP-kontrollant.

Wikimedia Commons, eller i vardagligt tal Commons, är en samling av bilder och andra filer som är släppta under särskilda licenser som möjliggör laglig användning, redigering och spridning. Dessa filer kan sedan användas på Wikipedia eller i andra sammanhang. Användare kan själva ladda upp filer till Commons, men måste själva intyga och ibland även styrka att filerna är släppta under en tillåten licens.

Community

redigera

Se #Wikipediagemenskapen och artikeln webbcommunity.

Copyvio

redigera

Copyvio är en kortform för engelskans copyright violation. Se #plagiat.

Datadump

redigera

Datadump är en samling data som kan åstadkommas genom att kopiera hela Wikipedias databas eller delar av den.

Defaultsort

redigera

Se #standardsortering.

Deletionist

redigera

Deletionist, på svenska exklusionist eller raderingsivrare, är en användare som oftare än genomsnittligt anser att sidor bör raderas. Ordet används ofta av de som står för den motsatta ståndpunkten, #inklusionisterna. Se även: #mergist.

En diff är en jämförelse mellan två versioner av en och samma sida.

En diskussionssida är en sida avsedd för diskussion. Alla sidor på Wikipedia har en diskussionssida, utom specialsidorna (och förstås diskussionssidorna själva). Wikipedia skiljer på artikeldiskussionssidor (där det är mer begränsat vad som får diskuteras) och användardiskussionssidor (där det är mer fritt).

Editcountitis

redigera

Editcountitis, eller på svenska redigeringsräkningssjuka, är att bedöma Wikipedia-användares värde eller erfarenhet enbart utefter hur många redigeringar vederbörande gjort. Det finns flera sätt att räkna hur många redigeringar en Wikipedian har gjort, men de flesta använder externa redigeringsräknare såsom denna.

Encyklopedisk

redigera

Encyklopedisk är något som är relaterat till en encyklopedi eller till allt mänskligt vetande.[1] På svenskspråkiga Wikipedia har begreppet kommit att få en snävare betydelse, och brukar användas för att markera gränsdragningen för vilka ämnen och fakta som anses relevanta. Främst i jämförelse med Wikipedias relevanskriterier och klassiska tryckta encyklopedier.

Enfrågeanvändare

redigera

En enfrågeanvändare är en användare som bara är aktiv i en fråga, en typ av frågor eller frågor som rör ett specifikt område. Enfrågeanvändare är ibland associerade till intressekonflikter. Se även Wikipedia:POV-pushning.

En extern länk är en länk från en Wikipedia-sida till en sida på någon annan webbplats. Externa länkar bör användas med sparsamhet i artiklar och undvikas helt i brödtext. Även länkar till Wikipedias systersidor som Commons, Wiktionary och Wikibooks klassas som externa länkar.

Faktamall

redigera

Se Wikipedia:Faktamallar.

Tekniska tilläggsfunktioner som varje användare kan välja att aktivera genom sina personliga inställningar kallas finesser eller på engelska "gadgets" (dokumentation på engelska). Genom en diskussion i januari 2008 föreslogs den svenska översättningen finess. Man hittar finesserna under mina inställningar, fliken längst till höger. Specialsidorna Special:Finesser och MediaWiki:Gadgets-definition anger vilka finesser som har installerats som valbara, och kan ändras av administratörer.

Utöver valbara finesser kan man utveckla egna finesser i form av js-filer (JavaScript-program), och lägga in dem i sin personliga common.js-fil, eller kopiera in andra användares finesser, exempelvis från en:Wikipedia:WikiProject User scripts. Notera att dessa inte har testats fullt ut för felaktigheter, och kan behöva anpassas till svenskspråkiga Wikipedia.

Fluff är svävande, omständlig och osaklig text som inte beskriver uppslagsordet som man förväntar sig i en encyklopedi.

Se #sidflytt.

Se #avknoppning.

När en användare skriver en artikel om sig själv eller någon/något den står i en nära relation till kan det innebära risk för intressekonflikt. Det innebär att den kan ha svårt att exempelvis skriva neutralt och avgöra vad som inte är relevant. Wikipedia avråder användare från att skriva artiklar när det finns risk för intressekonflikt. Tidigare kunde intressekonflikt benämnas "fåfänga", men ordet används inte längre i sammanhanget eftersom det kan betraktas som förolämpande mot användaren.

Ibland har olika ämnen samma intuitiva artikelnamn. Vanligtvis skapar man då en förgreningssida, en sida där uppslagsordets samtliga betydelser räknas upp. Till exempel partikel. För uppslagsord där en betydelse kraftigt dominerar över de andra läggs artikeln under det uppslagsordet och en sida med tillägget olika betydelser skapas. Se till exempel Michael Jackson (olika betydelser).

Föräldralös sida

redigera

En föräldralös sida är en sida som inga andra sidor på Wikipedia länkar till. En lista på föräldralösa sidor finns på Föräldralösa sidor. På grund av tekniska begränsningar visas där bara en del av alla föräldralösa sidor, för närvarande de 5 000 som kommer först i bokstavsordning.

Se #finess.

Gaffelsida

redigera

Gaffelsida är en äldre benämning för #förgreningssida.

Gemenskap

redigera

Ativa wikipedianer, se #Wikipediagemenskapen.

Geokodning

redigera

Geokodning innebär att geografiska koordinater (uttryckta i siffror) läggs in i artiklar eller fotografier. Se vidare Wikipedia:Projekt geografi/Koordinater.

GLAM står i Wikimedia-sammanhang för Galleries, Libraries, Archives and Museums, alltså det som på svenska brukar heta ABM-sektorn (Arkiv, Bibliotek, Museer). Samarbeten mellan Wikimedia-rörelsen och GLAM-institutioner rapporteras i nyhetsbrevet This month in GLAM.

GNU FDL

redigera

GNU FDL eller GFDL står för GNU Free Documentation License. Det copyrightavtal som tidigare gällde allt textmaterial på Wikipedia. Se GNU Free Documentation License. Numera är textens licens #CC-BY-SA (det mesta materialet kan också användas under GFDL).

Googletest

redigera

Test av formuleringar, artikelnamn eller delar av textmaterial via sökmotorn Google. Avsikten är vanligtvis att kontrollera om det föreligger något copyrightbrott, vilken av flera formuleringar som är vanligast eller om ett begrepp en artikel behandlar faktiskt verkar finnas i verkligheten och inte bara i artikelförfattarens fantasi. Googletest används – förhoppningsvis med viss urskiljning – ibland som argument i diskussioner på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering.

GNU General Public License. Den mjukvara som Wikipedia använder lyder under detta avtal.

Se #förgreningssida.

Gör ogjord

redigera

Funktion i mjukvaran som låter användare återställa redigering(ar). Finns på historiksidor och diffsidor. Se Wikipedia:Tillbakarullning.

Halvlåst sida

redigera

En sida eller artikel som är skrivskyddad för oinloggade användare. Denna åtgärd brukar vidtas för sidor som är utsatta för klotter. Se även #skrivskydd.

Historik

redigera

Se #versionshistorik.

Se #bluffartikel.

Den första sida som läsare av Wikipedia kommer till om de inte exakt anger en annan sida eller Wikipediaartikel. Den första sidan kallas för huvudsidan och ska presentera Wikipedias olika innehåll. Huvudsidan finns även på andra språk och de har var och en sin egen huvudsida. Normalt sett är huvudsidan låst (Den här sidan har skrivskyddats för att förhindra redigering.) för oinloggade och icke-administratörer för att undvika #klotter. Däremot kan skrivskyddet och huvudsidans innehåll diskuteras på huvudsidans diskussionssidan.

När man infogar innehåll i en artikel från en annan artikel. Se: Wikipedia:Infogningar.

Inklusionist

redigera

Person som lite oftare än genomsnittligt anser att sidor inte bör raderas. Motsats: #deletionist. Se även #mergist.

Länkar till Wikipedia på andra språk och till Wikipedias systerprojekt. Länkar från en artikel till motsvarande artiklar på andra språk kallas språklänkar och finns i kolumnen till vänster om själva artikeln. Numera hanteras detta av Wikidata.

En användare som kan kontrollera vilken IP-adress en registrerad användare redigerar från. En sådan kontroll får bara göras i undantagsfall, och antalet IP-kontrollanter är begränsat.

#wikipedia-sv på freenode, en chattkanal för realtidsdiskussioner mellan Wikipedias skribenter.

Jobbkö

redigera

Programvaran MediaWiki som används för Wikipedia har sedan version 1.6 en "jobbkö" som gör det möjligt att genomföra stora förändringar med viss fördröjning. Om man ändrar en mall som används i många artiklar kan det kräva tid innan ändringen syns i alla artiklar. Detta arbete läggs i kö och bearbetas i bakgrunden i den takt som är praktiskt möjlig. Ett tal som i någon mening avspeglar jobbköns "längd" visas på sidan Special:Statistik, men uppbyggnaden av mjukvaran och Wikimedias datorsystem gör att det inte direkt går att dra några slutsatser ur detta. Se även job queue i MediaWiki-manualen.

Automatiskt genererad lista över artiklar inom ett ämne. Vilka artiklar en kategori är med i syns vanligtvis längst ned på sidan. En artikel placeras i en kategori genom att skriva [[Kategori:Kategorinamn]] längst ner i wikikoden.

Klotter är medvetet textsabotage i artiklar. Vandalism är mer destruktivt än klotter. För att motverka klotter finns bland annat varningsmeddelanden som man kan lämna till klottraren, #administratörer som kan #blockera, och Wikipedia:Projekt klottersanering.

Kronologi

redigera

Med en artikels eller listas kronologi menas dess tidsföljd. Alla befintliga riktlinjer rekommenderar rak kronologisk ordning, till exempel Wikipedia:Biografiska artiklar#Huvuddel och Wikipedia:Verkförteckningar#Ordningsföljd. Det betyder att det äldsta ska tas upp först och sedan följer man tidsordningen framåt.

Kuriosa, även kallat trivia och övrigt i Wikipedias artiklar, är faktauppgifter som kan uppfattas som märkvärdiga och uppseendeväckande. Kuriosa bör enligt de flesta i wikipediagemenskapens tas bort ur artiklar eller vid behov arbetas in i andra avsnitt.

Kvalitet

redigera

Ett informellt begrepp som på svenskspråkiga Wikipedia i regel avser den kvalitet som en artikel har i förhållande till stilguide, riktlinjer och policy (även benämnt #artikelstandard). I ju större utsträckning en artikel lever upp till dessa, desto högre kvalitet kan den anses ha.

En kvalitetskontroll av artiklarna på svenskspråkiga Wikipedia utförs med varierande intervall, bland annat inom Projekt kvalitetskontroll. Kvalitetsgranskningstabeller används för kvalitetsgranskning av basartiklar.

Licensen för ett verk anger på vilka villkor det får användas. Eftersom öppet innehåll, såsom innehållet på Wikipedia, ofta bearbetas och sprids av andra än upphovsrättsinnehavarna måste man veta på vilka villkor detta får göras. Tre viktiga frågor i detta sammanhang är huruvida det överhuvudtaget rör sig om en fri licens, huruvida det rör sig om en copyleft-licens, som kräver att bearbetade versioner använder samma licens, och huruvida licensen är kompatibel med andra allmänt använda licenser, det vill säga huruvida material underställda olika licenser kan användas tillsammans.

Listor och uppräkningar förekommer dels inom vanliga artiklar (till exempel verkförteckningar inom biografier), dels finns särskilda artiklar som enbart består av en lista. De senare kallas listartiklar och utgör ett komplement till kategorier.

Det som loggas speciellt är till exempel #sidflyttningar, #blockeringar, #skrivskydd, #raderingar, utdelning av olika behörigheter, uppladdning av filer, skapande av användarkonton, byten av användarnamn, etc.

Låsning

redigera

se #skrivskydd

Se #wikilänk, #interwiki och #extern länk.

Kommandon och systemvariabler (#Wikikod) som ger speciella effekter när de skrivs in i wikisidor, till exempel __INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__ för att undertrycka innehållsförteckningen eller {{NUMÅNAD}} för numret på innevarande månad (07). Se även #parserfunktioner och #mallar.

Ett stycke wikikod som är avsett att användas som byggsten i andra sidor. Mallens innehåll anropas genom att skriva mallnamnet inom dubbla klamrar, {{så här}}. Se även #substa.

Att placera en mall på någons användardiskussionssida. Att malla en erfaren wikipediaanvändare anses kränkade, se Wikipedia:Malla inte etablerade användare.

En marionett (ibland kallad "strumpdocka" eller "sock puppet") är ett ytterligare användarkonto som används olämpligt, vanligen för att ge sken av att en åsikt har stöd av andra eller för att kringgå en blockering. Marionettkonton kan blockeras permanent.

En mall vars syfte är att till användare framföra någon form metainformation relaterad till en artikel. Den vanligaste typen av meddelandemall är #åtgärdsmallar.

MediaWiki är två olika saker:

  1. Dels är det mjukvaran som driver Wikipedia och ett stort antal andra #wikier. MediaWiki är en wikimotor. Se mediawiki.org.
  2. Dels är det namnet på den #namnrymd som styr utseendet på de delar av sajten som man normalt inte redigerar, till exempel den box med speciella tecken som finns under redigeringsfältet. Dessa kan endast modifieras av #administratörer. Läs mer på Wikipedia:Namnrymder/MediaWiki.

Mergist

redigera

Mergist eller hopslagare, användare som oftare än genomsnittligt anser att sidor bör infogas i andra artiklar för att bli del av ett större sammanhang, snarare än att stå på en separat sida. Mergismen är en slags kompromiss mellan #deletionistens och #inklusionistens principer.

En flerspråkig wiki där frågor som berör alla #Wikimedia Foundations projekt kan diskuteras.

Metamall

redigera

Används för att bygga upp andra #mallar. Återfinns i Kategori:Metamallar.

Metasida

redigera

En sida på Wikipedia om Wikipedia, och är inte en del av själva uppslagsverket. De flesta metasidor återfinns i någon av #namnrymderna Wikipedia: eller Special:.

Märken

redigera

Anges av redigeringsfiltret vid möjliga klotter-redigeringar på t.ex. Special:Senaste ändringar. Se även Wikipedia:Märken och Special:Märken.

Märkspråk

redigera

Se Märkspråk. Exempel på märkspråk är HTML och #wikikod.

Huvudrubriken för en #sida på Wikipedia, som motsvarar dess #ämne. Namnet visas dels överst på varje sida, dels i sidans webbadress.

Namnbyte

redigera

När en användare bestämmer sig för att byta namn på sitt användarkonto. Om användaren vänder sig till en #byråkrat kan namnbytet genomföras så att bidragen under det gamla användarnamnet följer med till det nya.

Ett sätt att klassificera olika sidor på ett grundläggande plan med hjälp av namnprefix. De viktigaste prefixen är Wiki (#artikelnamnrymden), Wikipedia: (till exempel Wikipedia:Bybrunnen, "wikiprojekt, #riktlinjer, #policy och riktlinjer och essäer), Användare:, Special:, Kategori:, Mall: och Diskussion:. Man bör undvika att länka mellan den vanliga artikelnamnrymden och de övriga namnrymderna.

En viktig riktlinje på Wikipedia som är att artiklarna ska vara så neutrala så möjligt; med ambitionen att presentera idéer och fakta på ett sådant sätt att representanter för alla åsiktsinriktningar kan vara överens om formuleringen.

Null edit

redigera

En null edit (försvenskat nollredigering) innebär att en användare börjar redigera en sida och sparar den utan några ändringar. Vidare läsning på Meta och engelska Wikipedia.

Nybörjartest

redigera

När en förstagångsbesökare testar knappen "Redigera den här sidan" och klottrar i en artikel. Kallas på engelska newbietest, newb test eller noob test.

Neutral point of view, det vill säga engelska för neutral synvinkel; se #neutral synvinkel.

Se #Gör ogjord.

Ett direktiv som omdirigerar användaren direkt till en annan artikel. Till exempel har artikeln USA:s delstater och territorier omdirigerats till Lista över USA:s delstater och territorier. Omdirigeringar skapas genom att skriva #OMDIRIGERING[[annan sida]] eller #REDIRECT[[annan sida]] på sidan som ska vara en hänvisning. Omdirigering kan även ske till rubrik2-nivå i en artikel: #REDIRECT[[Annan sida#Underrubrik]]. Omdirigeringar kan bland annat användas för synonymer, förkortningar, vanliga felstavningar, efter sidflyttar/ihopslagningar eller som genvägar: exempelvis omdirigeras WP:BB till Wikipedia:Bybrunnen.

Parserfunktion

redigera

En "parser" (tolkare) är den del av MediaWiki-programvaran som tolkar wikikoder och omvandlar dem till webbsidor i HTML-formatet. Parserfunktioner är interna funktioner i parsern som aktiveras av #magiska ord innanför {{...}}-klamrar som tar parametrar. Parserfunktioner är avancerade wikikoder som starkt påminner om programmeringsspråk. De bör användas sparsamt i vanliga artiklar, eftersom de gör sidorna svårare att redigera för nybörjare. Vanligen används de i #mallar. Se vidare avsnittet #magiska ord.

Några av de mer avancerade parserfunktionerna för villkorliga och beräkningsuttryck (som {{#expr: }}, {{#if:}}, {{#switch: }}) hör till ett programtillägg (extension) och är dokumenterade på sidan mw:Help:Extension:ParserFunctions.

En sida där saker som har plockats bort från Wikipedia, som är avsiktligt eller (oftare) oavsiktligt komiska hamnar. Även bluffartiklar (hoax) brukar dokumenteras där.

Permanent länk

redigera

En URL till en viss version av en sida. Hittas via länken "Permanent länk" under rubriken "Verktygslåda" i den vänstra kolumnen på varje sida. Adressen finns också i historiken, länkad från datumet för en viss version. Användbar om man vill använda sidan som källa i något annat sammanhang, så att läsaren av den texten lätt kan avgöra vad för sida, och med vilket material, som använts. Till exempel är http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Ordlista&oldid=3532014 en länk till den version av denna sida som fanns precis innan detta uppslagsord skrevs in. Se även mallen {{Permalink}} och Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia.

Ping/pinga

redigera

En funktion för att uppmärksamma en annan användare på en specifik diskussion. Görs genom att länka användarnamnet och skriva ut sin signatur. Man kan med fördel använda sig av {{ping}}. Vidare läsning: Wikipedia:Meddelanden.

Texter som är kopierade någon annanstans ifrån utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Sådana texter raderas när det har blivit klargjort att de är plagierade.

Dokument som beskriver hur saker och ting brukar göras. Uppdateringar sker av den som inser att det finns konsensus för att göra på annat vis än vad som står beskrivet.

En sida (i en egen #namnrymd) som samlar information om ett visst ämne eller ämnesområde. Ofta knuten till ett #wikiprojekt.

Point of view. Används i bemärkelsen icke neutralt, något som ska undvikas i Wikipedias artiklar. Se vidare #neutral synvinkel.

Att försöka få en artikel eller klass av artiklar att vara #POV, det vill säga skriven ur en viss synvinkel. I samband med POV-pushing kan olika tekniker användas, bland annat #redigeringskrig.

Material som ingen har upphovsrätt till och därför får redigeras och spridas fritt. Vanliga orsaker är att materialet är gammalt, att det är skapat av myndigheter under vissa omständigheter och att en person avsagt sig upphovsrätten.

Radering

redigera

Borttagning av en sida. Se Wikipedia:Raderingar.

Raderingslogg

redigera

Raderingsloggen är en logg över raderingar och återställningar av sidor.

Rak kronologisk ordning

redigera

Se #kronologi.

Redigeringsfilter

redigera

Redigeringsfiltret är ett verktyg som undersöker varje redigering och kan märka upp dem med t.ex. "Möjligt klotter".

Uppstår när flera användare redigerar samma artikel utan att kunna komma överens om innehållet. Vanligtvis brukar en diskussion reda ut problemen men det förekommer att sidor blir låsta för redigering under en period.

När två eller flera användare försöker redigera samma artikel samtidigt. När detta sker returnerar servern både de förändringar som gjorts och berättar om och i så fall vilka förändringar som inte leder till en konflikt.[förtydliga]

Redigeringskrock

redigera

Se #redigeringskonflikt.

Redirect

redigera

Se #omdirigering.

Ett relevant #ämne är ett ämne som bör behandlas på Wikipedia, ofta i en egen artikel. Eftersom Wikipedia inte är en samling för allt världens vetande är det vissa ämnen som inte bör ha egna artiklar, till exempel demoband och amatörpolitiker. #Wikipediagemenskapen är inte ense om vilka ämnen som är relevanta eller inte, men riktlinjer finns på Wikipedia:Relevans och Wikipedia:Relevanskriterier.

Se #policy och riktlinjer.

Ett program som automatiskt redigerar artiklar på Wikipedia, och som ofta används för interwikilänkar, kategoribyten eller andra mekaniska uppgifter. Alla robotar "ägs" av någon användare och finns registrerade med en särskild typ av användarkonto. På bevakningslistan och listan över de senaste ändringarna går det att dölja respektive enbart visa robotredigeringar.

Rollback

redigera

Se #tillbakarullning.

Rundgång

redigera

En form av cirkelreferens som uppstår när en (eventuellt felaktig) uppgift på Wikipedia som saknar källhänvisningar publiceras i en annan källa (ofta i pressen, men ibland även en annan språkversion av Wikipedia), och när denna publicering sedan läggs in som källhänvisning på Wikipedia. Om den ursprungliga informationen var felaktig, så uppstår då en olycklig situation när felaktig information är källbelagd. Att undvika rundgång är en av flera orsaker till att källhänvisningar alltid bör anges.

Rödlänk

redigera

Rödlänk eller röd länk är en wikilänk som leder till en sida som inte finns. Att länken inte leder till en artikel kan vara ett resultat av att ingen har skapat den, att artikeln funnits tidigare men blivit raderad eller möjligen att artikelnamnet är felstavat. Sådana länkar visas med röd text för dem med standardinställningar, därav namnet "rödlänk". Om man tycker att den rödlänkade artikeln borde finnas och är relevant enligt Wikipedias kriterier kan man skapa den genom att klicka på rödlänken och sedan redigera i det redigeringsfönster som dyker upp. Policyer och riktlinjer för nya artiklar är desamma oavsett hur artiklarna skapas.

Sandlådan är den plats där vem som helst kan testa Wikifunktionen. Det kan gälla till exempel malltester, diskussionstester, upplägg och allt dylikt som inte passar att testas i artikelrymden. I "Sandlådan" är det tillåtet att ta bort andras redigeringar och skriva i princip vad som helst. Observera att sandlådan är det inte tillåtet, precis som över allt annars på Wikipedia, att ta till personangrepp eller förstöra för andra användare.

Alla användare har även en egen sandlåda, se vidare Wikipedias användare.

Sektionsredigering

redigera

Även kallat "styckesredigering" eller "avsnittsredigering". Då man endast redigerar texten under en rubrik i taget: användbart i synnerhet på väldigt stora eller flitigt redigerade sidor, då det går snabbare att hitta till rätt avsnitt och olika avsnitt i allmänhet kan redigeras samtidigt av olika användare utan redigeringskrock. Avsnittets rubrik kommer automatiskt med i redigeringskommentaren. Görs genom att trycka på de små "redigera"-länkarna till höger om rubrikerna.

Senaste ändringarna

redigera

Lista över de senaste sidändringarna, som bland annat används för att kontrollera så att det inte #klottras. Se även #bevakningslista.

Förkortning för #sidor föreslagna för radering.

En webbsida på Wikipedia. Sidor kan ligga i olika #namnrymder. Sidor inkluderar bland annat #artiklar, #diskussionssidor eller #metasidor.

Ändring av sidans titel. Inloggade användare har en flytta-flik överst på sidan som gör att sidans innehåll flyttas automatiskt till en ny titel. En omdirigering lämnas också från den gamla titeln till den nya. Flyttning av en hel artikel till en ny titel genom att klippa ut wikikoden från den gamla sidan och klistra in den på den nya gör att versionshistoriken hamnar på två olika ställen, och ska därför undvikas.

En sida där Wikipedia-användare diskuterar om artiklar och andra sidor ska raderas. Sidor som uppenbart inte hör hemma på Wikipedia kan snabbraderas utan föregående diskussion av en administratör.

Wikipedia har flera olika utseenden, och man kan själv välja vilket man vill använda via "Inställningar" (om man är inloggad på ett konto). Standardutseendet heter "Vector", även om det också finns ett som heter "Standard".

Skanwiki

redigera

En samling sidor på #meta avsedda för samarbete mellan de skandinaviskspråkiga wikipediorna.

Inställning som gör att bara administratörer kan redigera en sida. Används endast i undantag för att förhindra massivt klotter och redigeringskrig. En variant är halvskydd, som gör att bara registrerade användare som har varit registrerade i några dagar kan redigera sidan. Kallas även sidlåsning respektive halvlåsning.

Slumpartikel / Slumpsida

redigera

Slumpartikel är ett val i vänstermenyn. Den länkar till Special:Slumpsida, som finns dokumenterad under Wikipedia:Namnrymder/Special.

Radering av en sida utan föregående diskussion. Skall bara göras om det är uppenbart att sidan inte hör hemma på Wikipedia, till exempel är klotter.

Spammare

redigera

Användare som (eventuellt med tekniska hjälpmedel) lägger in länkar till någon annan webbsida i ett stort antal mer eller mindre orelaterade artiklar. Blockeras omgående av #administratör.

Specialsidor är sidnamn i #namnrymden Special: och som inte är vanliga redigeringsbara sidor, utan specialfunktioner i programvaran. Den vanligaste är Special:Senaste ändringar.

En webbplats som kopierar Wikipedias innehåll, utan att själv bearbeta det. Spegelsidor är tillåtna om villkoren i GFDL följs. Jämför med #fork.

Ett sätt att anvisa hur en #artikel ska sorteras i alla #kategorier där inte sorteringen anges specifikt. Används till exempel i biografier där man i de flesta kategorier vill ha personerna sorterade på efternamn trots att förnamnet står först i artikelrubrikerna. #wikikoden för att standardsortera en artikel är: {{STANDARDSORTERING:Efternamn, Förnamn}}.

Strumpdocka

redigera

Se #marionett

En otillräckligt kort artikel. Markeras med någon stubbmall. Även kallad stub eller stumpartikel.

Att inleda ett mallanrop med subst:, det vill säga {{subst:Mall}}. Detta gör att koden i mallen kopieras in i sidkoden när sidan sparas. Önskvärt om man vill spara serverbelastning eller se till att sidan inte ändras när mallen gör det. Används även för datummärkning av vissa åtgärdsmallar, som till exempel i {{subst:kb}} och {{subst:ub}}

En artikel så kort att man inte får ut mer än vad man kunnat förstå av titeln (till exempel "Timmerpråm är en pråm man skeppar timmer på"). Används ibland dock även om korta stubbar, även om de ger relevant information (exempelvis "Goethe var en poet").

Systematiskt fel

redigera

Termen "systematiskt fel" (tyska: systematischer Fehler) används inte sällan i diskussioner på (tyska) Wikipedia. Därmed avses inte den mättekniska termen systematiskt fel, utan felaktigheter i systematiken, det vill säga kategoriträdet. Närmare bestämt handlar det om fel som uppstår när man vid sökning i flera nivåer (med verktyget CatScan) hittar artiklar och underkategorier som man inte borde hitta. Typexemplet är när kategori:Orter i Ryssland utgör en underkategori både till orter i Europa och orter i Asien. Eftersom staden Moskva ingår i kategorin Orter i Ryssland, så kommer man att hitta den när man söker bland orter i Asien, trots att Moskva ligger i Europa.

Lösningen som tyska Wikipedia införde 2006 (Neuordnung räumliche Zuordnung, "nyordning för rumslig kategorisering") är att dela upp orter-efter-land och orter-efter-världsdel, så att orter i Ryssland inte längre sorteras in under någon världsdel.

Systemmeddelanden

redigera

Språkberoende texter som används på Wikipedias sidor, till exempel i rubriker och länkar. Ligger i namnrymden MediaWiki.

En #Wikikod, till exempel <ref>. Kan även avse #märken.

Tillbakarullare är användare med det särskilda verktyget rulla tillbaka.

Ett verktyg som enkelt återställer en artikels senaste ändring, som tilldelas en del användare.

Toolserver

redigera

En server som drivs av Wikimedia Foundation där betrodda användare kan ladda upp script och andra små program som kan jobba med olika exempelvis statistiska uppgifter mot en spegel av databasen. Dessa script kan till exempel räkna hur många redigeringar en viss användare har gjort (se dock #editcountitis), eller vilka #kategorier som används.

Infogning av innehållet i en sida på en annan sida med hjälp av en mall. Jämför en:Wikipedia:Transclusion.

Transwiki

redigera

Transwiki (av transfer och Wikipedia) är egentligen två sätt att flytta artiklar mellan Wikimediaprojekt, till exempel mellan två språkversioner av Wikipedia. Det första beskrivs (på engelska) på sidan m:Help:Transwiki. Det andra sättet kallas även för Import och använder sig av ett verktyg i programvaran, vilket dock är avstängt för många projekt. En logg över importerade sidor finns på Special:Logg/Import.

En före detta riktlinje på svenskspråkiga Wikipedia som sade att återställning av hela eller delar av en artikel tre gånger eller mer under en 24-timmarsperiod kunde leda till blockering, om inte återställningarna gjorts för att ta bort uppenbart klotter. Syftet var att förhindra redigeringskrig, men avskaffades eftersom den ledde till synen att två återställningar var "tillåtna" oavsett omständigheter. Förkortades TÅG eller 3RR.

Se #kuriosa.

Ett troll (jfr internettroll) är en användare som "trollar", det vill säga skriver provokativa, meningslösa eller annars icke-konstruktiva diskussionsinlägg i syfte att få reaktion från andra och orsaka konflikter snarare än att bidra till Wikipedia. Troll ska inte sammanblandas med andra typer av destruktiva konton eller beteenden såsom #marionetter (sock puppet-konton), #klottrare och vandaler. Trollen på Wikipedia är få.

Generellt bör fokus läggas på sakfrågor istället för användares beteende. Man bör alltid utgå från att andra användare har goda avsikter; anklagelser om att någon är ett troll gör sällan nytta ens då man har rätt. Effektivaste sättet att få stopp på troll är att ignorera dem.

TUSC står för Toolserver User Screening Control. Det är ett verktyg som kör på #toolservern, utvecklat av Magnus Manske, http://toolserver.org/~magnus/tusc.php

Artikel som har kopierats från den upphovsrättsfria Uggleupplagan av Nordisk familjebok från tidigt 1900-tal (även känd som Ugglan). "Ugglespråk" innebär det ålderdomliga språk som kännetecknar sådana artiklar. Sådana artiklar markeras med mallen {{ugglanspråk}}. Det finns även en mall {{ugglanvärderingar}} för fall där artikeln återspeglar en gången tids syn på olika företeelser.

En sida som sorterar under en annan sida. Undersidor används bara i namnrymderna Diskussion: och Användare: med flera, och numera aldrig för artiklar. Se exempelvis #arkivering.

På Wikipedia finns flera typer av utmärkelser. För artiklar finns läsvärda artiklar och #utmärkta artiklar, och för användare finns bland annat flera olika typer av pusselbitar, tack och medaljer för vinnare i #veckans tävling.

En utmärkt artikel är en #artikel på svenskspråkiga Wikipedia som Wikipediagemenskapen anser är särskilt bra. Den är välskriven, korrekt, uttömmande, illustrerad och försedd med källhänvisningar.

Utvecklare

redigera

En användare som kan ändra direkt i Wikipedias mjukvara (MediaWiki) och databaser. Se m:Developers för mer information.

En uppmaning som syftar till att användare ska åtgärda sidor med problem, inte bara klaga på dem.

Variabler

redigera

En form av Magiska ord eller en form av wikikod för mallar.

För att öka kvaliteten och antalet artiklar finns ofta en veckans tävling där en tävlingsledare bestämmer ett ämnesområde eller ett mål, och en poängbedömningsmall. Det finns även ett Veckans samarbete.

Versionhistorik är det system varmed alla tidigare versioner av sidor sparas. Gamla versioner av en sida kan alltid enkelt tas fram ur sidhistoriken, vilket är en av wikins fundamentala funktioner.

En vecka då en användare inte deltar aktivt på Wikipedia, för att i stället kunna ägna sig åt världen utanför. Rekommenderas bland annat för #wikiholister.

En webbplats där besökarna kan redigera sidorna. Ett exempel är Wikipedia.

Ett projekt som samlar data, exempelvis interwiki, från Wikipedias olika språkversioner.

Att formatera en artikel med #wikikod och i synnerhet att lägga till wiki-länkar. Att bara skriva text eller HTML räknas inte som wikifiering.

En humoristisk term för beroende eller besatthet av att läsa och redigera Wikipedia. Se även #vit vecka.

Den förenklade syntax eller #Märkspråk som används på Wikipedia. Jämför koden för fet text: med HTML <b> fet text </b> ; med Wiki-markup '''fet text'''. Wikikod beskrivs i detalj på Wikipedia:Redigering. (Kallas även Wiki-markup.) Se vidare: en:Wiki markup (engelska).

En klickbar hyperlänk till en annan wikisida. En Intrawikilänk leder till en sida inom sama wiki, det vill säga inom samma språkversion vid fallet Wikipedia, i motsats till interwikilänkar som länkar mellan olika wikier. Intrawikilänkar skapas genom att omge ett ord med dubbla hakparenteser, [[så här]]. Överdrivet användande kallas #överlänkning.

Wikimail

redigera

E-post som man skickar till någon genom att gå in på dennes användarsida och klicka på "Skicka e-post till den här användaren" som finns under länken "Verktygslåda" till vänster. Både mottagaren och den som skickar mejlet måste ha kryssat i "Tillåt e-post från andra användare" i sina "Inställningar".

Se #Commons.

En stiftelse som står bakom den tekniska och administrativa driften av Wikipedia och Wikipedias systerprojekt.

En Sverige-baserad stödförening för Wikimedia Foundation, se ovan.

Wikimedia Volunteer Response Team

redigera

Det team av frivilliga medarbetare som bevakar Wikimedias olika kontaktadresser för allmänna frågor via e-post. Förfrågningarna sköts med hjälp av ärendehanteringssystemet OTRS.

Wikipediagemenskapen

redigera

(eng. The Wikipedia community) Alla aktiva #Wikipedianer, oavsett om de är registrerade eller inte, och huruvida de är administratörer eller inte. Det är Wikipediagemenskapen som skapar Wikipedia och fattar de allra flesta beslut.

Wikipedian

redigera

Se #användare.

Ett wikiprojekt eller projekt är en sida i #namnrymden Wikipedia där en grupp användare samarbetar om att skriva och förbättra artiklar, exempelvis inom ett visst ämne. Det kanske kan vara ett kvalitetsprojekt eller ett metaprojekt, ofta med syfte att vidareutveckla specifika sidor i Wikipedianamnrymden.

Wikifikor och wikipubar är två av de sätt som #Wikipedianer träffas "på riktigt".

Wikitext

redigera

Se #Wikikod.

Ett annat wikimediaprojekt. Syftar till att skapa en ordlista över all världens språk; svenskspråkiga huvudsidan finns på http://sv.wiktionary.org

Se #Wikimedia Foundation

Förkortning för Wikipedia. Ibland för namnrymden Wikipedia.

Förkortning för Wikipedia Pages Wanting Photos. Finns i taggen #WPWP.

Årskrönikor är samlingsnamnet för de artiklar och kategorier som beskriver ett enskilt år (1973), årtionde, århundrade (1800-talet), årtusende eller en viss dag av året (14 juli). Det finns särskilda kategorier för sportåret 1925 och för personer födda 1849. Det finns till och med en kategori för kategorier efter år.

Återställning

redigera

Ändring av en sida till en tidigare version, antingen med hjälp av historiken eller automatiserat (det senare endast för de som har tillbakarullarbehörighet). Upprepade återställningar för att ta bort annat än rent klotter kan leda till blockering, se #tredje återställningen gillt. Se även Wikipedia:Tillbakarullning.

En #meddelandemall som markerar att en #artikel kan vara i behov av någon signifikant åtgärd för att leva upp till Wikipedias #policy och riktlinjer eller i övrigt förbättras.

Ämne eller #artikelsubjekt avser på Wikipedia en artikels #namn, som visas som titel eller huvudrubrik överst i artikeln. Till exempel är det personen Elin Wägner som är ämnet i artikeln Elin Wägner. Ordet ämne kan ibland även åsyfta en #ämneskategori eller ett kunskapsområde som omfattar flera artiklar – i det fallet kan man säga att artikeln Elin Wägner ingår i ämnet svensk litteratur. För vissa ämnen finns en #portal, och/eller ett wikiprojekt för samarbete kring författande av artiklar inom ämnet.

Övergivna sidor

redigera

Se #föräldralös sida.

Överlänkning

redigera

Med överlänkning avses överdriven och onödig #Wikilänkning av ord och begrepp. Till exempel diskuteras detta när alla årtal i en artikel görs till länkar. Se Wikipedia:Wikilänkar och Wikipedia:Årskrönikor.

Ett vanligt sätt att utöka Wikipedia är att översätta artiklar från andra språk. Se Wikipedia:Översättning och #transwiki.

  1. ^ "Encyklopedisk" i NE och SAOL.