Partikel kan syfta på:

  • Partikel (lingvistik) – en ganska vag grammatisk term, där man oftast avser oböjliga "småord"
  • Nanopartikel – ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper vars diameter är i storleksordningen nanometer
  • Punktmassa. Partikelmekanik/Partikeldynamik är en gren inom Klassisk mekanik där man betraktar alla kroppar som punkter, det vill säga, utan att ta hänsyn till form, storlek m.m.
  • Partikelfysik – en gren inom fysiken som studerar elementarpartiklar
  • Betapartikel – elektroner och/eller positroner, som uppstår vid radioaktivt betasönderfall
  • Partikelstrålning – en form av joniserande strålning

Se även

redigera
  • Aerosol – fasta eller flytande partiklar fördelade i gas
  • PM10 – luftburna partiklar mindre än 10 mikrometer
  • Molekyl – en grupp av två eller fler atomer