Särskiljning kallas de olika metoder för att lösa problemet som uppstår då flera olika artikelsubjekt (saker, personer, platser eller företeelser) har snarlika namn.

Olika ämnen bör i regel ges varsin sida i uppslagsverket. För att skilja dem åt, förses alla eller alla utom en av dessa artiklar med ett särskiljningstillägg i namnet, och ofta en hänvisningslänk överst på sidan i kursiv stil. Särskiljningstillägget är oftast ett ord inom parentes, men kan också vara ett geografiskt namn efter ett kommatecken. De olika betydelserna listas sedan antingen högst upp i artikeln under grundordet eller på en separat förgreningssida. Om de olika betydelserna är mycket nära besläktade kan det finnas fördelar med att beskriva dem i en enda artikel, men om artikeln börjar likna flera kortare artiklar staplade på varandra bör den förmodligen delas upp, eftersom överdriven sammanklumpning strular till systemet med wikilänkar, kategorier och interwikilänkar.

NamngivningRedigera

Se även Wikipedia:Artikelnamn för andra aspekter på artikelnamn.

När en namnkollision uppstått och två eller fler olika artiklar aspirerar på samma namn (och inget av dem har alternativa namn som kan anses som ett lika bra val), används ett särskiljningsled – ett ord eller uttryck efter uppslagsordet – för att särskilja dem.

Uttrycket brukar vara sådant att det passar att sätta "är/var en/ett" mellan uppslagsordet och uttrycket. Exempel: Venus (gudinna) och Venus (film), för att skilja uppslagsorden från artikeln om planeten Venus. För vissa artiklar är det lämpligare att ange inom vilket ämnesområde begreppet används. Exempel: Familj (biologi). För att slippa läsa denna parentes i andra artiklar som länkar till artikeln med det något krångliga namnet, kan man kapa bort den i löpande text. Exempel: ''[[Körkarlen (film)|]]'' (notera "|"-tecknet sist) kommer att synas som Körkarlen. Dessa tillägg ska användas endast när en namnkonflikt är ett faktum. Andra kommer att chansa på vad en artikel heter, både när de söker efter en artikel att läsa och när de länkar ord i andra artiklar som de skriver, varför det alltid först ska finnas en artikel under grundformen.

Då det finns en betydelse som klart är viktigare än den första artikeln med visst namn (t.ex. nobelpristagare vs riksdagsman) är det lämpligt att skapa en stubb eller en förgreningssida med rödlänk för den viktigare betydelsen och namnge artikeln man tänkt skriva med särskiljningsled. Det är också bra att kontrollera vilka länkar som redan finns till det tänkta artikelnamnet (använd funktionen Sidor som länkar hit i verktygslådan).

För medeltida och tidigmoderna nordiska adelsmän används gängse standard med ättenamnet inom parentes, se vidare Wikipedia:Personnamn#Nordiska ättenamn.

Särskiljningsledet ska skrivas i gemener såvida det inte är ett namn. Exempel: Anders Andersson (skådespelare), Demokratiska partiet (Japan).

Kommatecken eller parenteserRedigera

Ett särskiljningsled avgränsas med ett kommatecken eller parenteser, beroende på artikelns ämnesområde.

Geografiska företeelser av samma typ med samma namn har tidigare särskiljts från varandra med ett kommatecken mellan uppslagsord och särskiljningsled. Exempel: Cambridge, Massachusetts. Numera förekommer det även att parentes sätts runt särskiljningsledet istället, som för andra typer av artiklar. Exempel: Mérida (Mexiko). Det råder delade meningar om vilken variant som ska rekommenderas. Som särskiljningsled används stadsnamn, länsnamn, delstatsnamn, nationsnamn eller liknande. På samma sätt som ovan, görs detta enbart när det finns flera artiklar som konkurrerar om samma namn.

Om både komma och parentes behövs för särskiljning bör kommat placeras inuti parentesen. Jämför [[Zehlendorf (stadsdel, Berlin)|]] med [[Zehlendorf, Berlin (stadsdel)|]], där det förra döljer hela särskiljningen och ger länken Zehlendorf medan det senare bara döljer särskiljningen i parentes och ger Zehlendorf, Berlin.

SpecialfallRedigera

Vad gäller organisationer av olika slag som bär samma namn, råder delade meningar huruvida särskiljningen utformas med hänsyn till att det specificerande tillägget ofta har med geografi att göra, och alltså kan åtskiljas med kommatecken, eller om detta ska reserveras för renodlat geografiska företeelser. Dock har det blivit vanligare och vanligare att använda parentes även för denna typ av särskiljning. Partier särskiljs ofta med parentes, till exempel Socialdemokraterna (Schweiz), medan studentnationer hittills har särskiljts med komma, till exempel Värmlands nation, Uppsala.

Alternativa eller dubbla särskiljningsledRedigera

När flera personer med samma namn även har samma yrke eller när två filmer har samma titel kan man behöva göra avsteg från vanliga särskiljningsled, alternativt kombinera dem.

Filmer, böcker och liknande som har samma titel kan till exempel få ett tillägg av ett årtal istället för "(film)", "(bok)" etc. Exempel: Hotet (1987) och Hotet (2004).

I undantagsfall kan man inte undvika att kombinera två särskiljningsled, såsom tex "(film, 1987)" om ett verk utkommit både som film och bok samma år och dessutom som film andra år.(Verkligt exempel saknas)

En dominerande kontra likvärdiga betydelserRedigera

Om en betydelse av uppslagsordet är mer naturlig enligt principen om minsta möjliga förvåning, så kan den med fördel läggas under huvudordet medan artiklarna för de andra betydelserna får särskiljningsled. Artikeln under själva uppslagsordet förses då med en topplänk till de andra artiklarna alternativt till en förgreningssida (se nedan).

Om ingen betydelse självklart har företräde framför de andra, bör istället förgreningssidan ligga under huvudordet, och alla de egentliga artiklarna få ett särskiljningsled. I det fallet är det normalt inte nödvändigt med några topplänkar i de enskilda artiklarna.

Alltid en sida under uppslagsordetRedigera

Alla betydelser av ett ord ska gå att nå via wikilänkar från det huvudsakliga uppslagsordet (dvs ordet utan särskiljningsled). Antingen någon av artiklarna eller en förgreningssida måste därför nås från detta ord.

När användare skapar wikilänkar mellan olika sidor kommer de flesta att skriva in den enkla formen av namnet på det man länkar till. Den som skriver om månar kommer ofta att länka till "Amalthea" i texten, inte till "Amalthea (måne)", och den som skriver om spansk historia kommer kanske att länka till "Karl IV" utan att tänka på att det funnits flera kungar som burit detta namn. Därför ska man alltid se till så det finns en sida under grundordet – antingen en artikel eller en förgreningssida. En av wikins grundläggande idéer är att bygga ett nät av wikilänkar. Genom att följa principen om att artiklar alltid ska gå att nås från det enkla uppslagsordet, skapar man ett väl strukturerat nät.

Av detta följer att man inte skall lägga till särskiljningsled till uppslagsordet det endast finns 1 st artikel för uppslagsordet. På samma sätt bör länkning till en artikel som ännu inte är skapad ske till huvudordet utan särskiljningsled, då den eventuella framtida artikelns namn eller särskiljningsled ännu inte är känt.

Liknande gäller även när man använder särskiljningar med flera led: Har man artiklar under "Otello (opera, Verdi)" och "Otello (opera, Rossini)" så bör det finnas omdirigeringar från "Otello (opera)", "Otello (Verdi)" och "Otello (Rossini)". Dessa kan antingen gå direkt till rätt artikel eller till grensidan. Samma regler gäller för dessa som för övriga omdirigeringar.

Inga särskiljningstillägg i onödanRedigera

Finns det bara en person som heter Sven Svensson, och denne är konstnär, finns det ingen anledning att lägga denne under Sven Svensson (konstnär). Bara Sven Svensson duger utmärkt, inte minst med tanke på att andra kommer att länka till Sven Svensson i andra artiklar – de vet ju inte om någon lagt en artikel om honom under Sven Svensson (konstnär), Sven Svensson (bildkonstnär) eller något annat. Om det sedan dyker upp artiklar om flera personer med samma namn kan dessa lämpligen läggas på sidor som Sven Svensson (bonde), Sven Svensson (adelsman) och så vidare.

Om en person är betydligt mer känd än de övriga bör den få uppslagsordet, och en förgreningssida som visar hur man kommer till övriga personer bör skapas under Sven Svensson (olika betydelser). Om ingen Sven är uppenbart mer känd än den andra bör förgreningssidan ligga under Sven Svensson och konstnären flyttas till Sven Svensson (konstnär). Finns det tveksamheter kring om någon Sven Svensson är mer känd än den andra, eller en Sven Svensson visserligen kan anses som mer känd en någon annan, men på grund av att det finns så många Sven Svensson ändå är troligast att den som söker på uppslagsordet egentligen vill hitta någon av de övriga är det bättre med en förgreningssida.

Om man vet att det finns flera Sven Svensson redan innan man börjar skriva, kan det vara korrekt att placera artikeln under Sven Svensson (konstnär) på en gång. Förutsättningen är i så fall att man samtidigt skapar en förgreningssida under Sven Svensson. Annars kan man helt enkelt lägga artikeln på Sven Svensson ändå, och flytta artikeln först när behovet uppstår. Det bästa är egentligen att kontrollera med andra språkversioner eller några uppslagsverk, alternativt de wikilänkar till Sven Svensson som redan finns. Innehåller andra språkversioner en mängd andra Sven Svensson som dessutom verkar finnas på många fler språkversioner än konstnären jag just skrivit om? Innehåller Nationalencyklopedin 15 olika Sven Svensson men ingen artikel om min konstnär? Finns det 22 wikilänkar till Sven Svensson från olika artiklar men ingen som verkar handla om min konstnär? Då kan det vara vettigt att skapa en grensida redan från början, även om det inte är något krav.

HänvisningarRedigera

När namngivningen lösts vid en namnkollision, så behövs hänvisningar etableras för att säkerställa att användaren enkelt kan hitta till rätt artikel. Detta kan göras dels med topplänkar, dels med förgreningssidor. Detta gäller även när namnen är likartade, men inte exakt likadana, eller när ett alternativt namn på ett ämne kolliderar med ett annat artikelnamn. Den som söker på Göran Persson bör även kunna bli hänvisad till Jöran Persson och tvärtom.

TopplänkarRedigera

En topplänk, eller huvudnot (på engelska Wikipedia: hatnote), är en hänvisning till en annan artikel, som placeras överst i artikeln. Det finns några färdiga mallar som kan användas för att skapa topplänkar, men hänvisningen kan också skrivas för hand om man så önskar. I det senare fallet bör dock hänvisningen utseendemässigt utformas så att den liknar det som mallarna producerar. Topplänkarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Man bör undvika att stapla dem på varandra, utan hellre utforma dem för hand så att de hamnar på en rad. Länkarna är mycket värdefulla för den som försöker hitta rätt artikel, men bör inte vara alltför mycket i vägen när man väl gjort det.

Här följer några exempel på hur topplänkar kan se ut:

i artikeln om cigarettmärket Camel

För musikgruppen Camel, se Camel (musikgrupp).

i artikeln om filmen I gult och blått

Singeln och låten med samma namn hittas på I gult och blått (singel)

i artikeln om den fornnordiska guden Balder

För andra betydelser, se Balder (olika betydelser).

i artikeln om det grekiska landskapet Attika

"Attica" omdirigerar hit; för albumet, se Attica (album). För den arkitektoniska termen, se Attika (arkitektur).

Observera att det i allmänhet inte är nödvändigt med topplänkar till någon annan artikel från en artikel som själv redan har ett särskiljningsled i sitt namn. Det är mindre sannolikt att en läsare av misstag söker efter till exempel Gustaf Sparre (talman) när hen i själva verket önskar läsa om Gustaf Sparre (justitiestatsminister). Då behöver läsaren inte kunna komma direkt från den förra artikeln till den senare med hjälp av en topplänk. Märk dock att man kan hamna i fel artikel via en sökmaskin (t.ex. Google) eller för att man stött på en person i ett sammanhang som inte är relaterat till den använda särskiljningen.

FörgreningssidorRedigera

Manual  

Om ett uppslagsord har flera betydelser kan en förgreningssida som listar alla de olika betydelserna användas. Förgreningssidan kan läggas under själva uppslagsordet eller, om en betydelse dominerar och bör få företräde, under uppslagsordet med suffixet (olika betydelser).
Exempel:

En förgreningssida är ett slags vägskäl. Dess huvudsakliga beståndsdel är en punktlista med betydelser av uppslagsordet, med länkar till artiklar för var och en av dessa. Vid länkarna finns i allmänhet kortfattad information som hjälper läsaren att hitta den sökta artikeln. Ibland kan någon betydelse ha en så kort förklaring att denna kan inrymmas på förgreningssidan, och man inte behöver länka vidare till någon annan artikel. En del användare tycker dock illa om detta, då de menar att sådana miniartiklar har en tendens att inte utvecklas (och att om allt kan sägas på förgreningssidan så hör ämnet inte hemma i Wikipedia).

Det förekommer även att rena ordboksdefinitioner av ett artikeluppslag ges på förgreningssidan, i synnerhet en förklaring av ordets grundbetydelse i fall där detta är intressant (jmf Santa Cruz, vars etymologi knappast skall behandlas i alla ortsartiklarna). En del användare menar att sådant inte bör förekomma, eftersom ordboksdefinitioner hör hemma på projektet Wiktionary och wikigemenskapen bör träna sig på att inte rödlänka ord som inte är lämpliga för upplagsverksartiklar. Med tanke på att sådana wikilänkar ändå finns och varken kan eller bör undvikas helt menar andra att det bör bedömas från fall till fall.

Förgreningssidor förses med mallen {{förgrening}} längst ner på sidan. Den upplyser om vad det är för typ av sida och den placerar sidan i kategorin för förgreningssidor, Kategori:Förgreningssidor. Man skriver in koden {{förgrening}} inklusive måsvingarna.

Det finns även specialmallar som {{efternamn}}, {{förnamn}} och {{namnförgrening}} som förtydligar vilken typ av förgreningssida det handlar om.

Länkar till förgreningssidorRedigera

Länkar som pekar på en förgreningssida bör i regel undvikas, då de inte leder direkt till rätt artikel. I avsnittet Se även är det dock ofta lämpligt att länka just förgreningssidan, liksom på förgreningssidor om till exempel orter eller personer behandlas på skild sida.

I fall då en förgreningssida finns, men artikel för länkens betydelse saknas, bör länken peka till huvudordet utan särskiljningsled eller till en grensida, eftersom den eventuella framtida artikelns namn ännu inte är känt. Om subjektets relevans för en egen artikel saknas, så bör länken helt avlägsnas, men annars inte. Undantag från denna regel kan göras om det redan finns en länk från förgreningssidan till den saknade artikeln. Då bör samma särskiljningsled som där användas.

Se ävenRedigera