Manual

Att flytta en sida på Wikipedia innebär att sidan byter namn och att historiken över artikeln under dess gamla namn flyttas till det nya artikelnamnets historik. Under artikelns gamla namn skapas en ny sida som hänvisar till det nya uppslagsordet.

Det är viktigt att flytt till ett nytt namn motiveras och förankras innan den utförs, samt att flytten och de skäl som anges för flytten noteras i historiken för både det nya och det gamla uppslagsordet.

Arbetsgång redigera

Tänk igenom varför sidan behöver flyttas redigera

Det finns flera orsaker som kan motivera flyttning av en artikel, bland annat:

 • Titeln är felstavad
 • Titeln följer inte riktlinjerna för artikelnamn
 • En annan artikel bör ha företräde till namnet
 • Titeln behöver ändras för att ge nödvändig särskiljning gentemot andra, kanske nytillkomna, artiklar
 • Artikeln har förändrats så att titeln inte längre speglar dess innehåll

I samtliga dessa fall ska artikeln flyttas med "flytta"-funktionen, se nedan.

Ett speciellt fall av flytt är följande:

 • Artikeln har skapats i en sandlåda (lokal arbetsyta för en användare) men är nu redo för att byta namnrymd.

I detta fall rekommenderas så kallad "klipp-och-klistra"-flytt, se nedan.

Dock, om arbetsytan nyskapats för artikeln, och om flera användare bidragit väsentligt, så kan artikeln innehålla historik som är värd att bevara. Flytta i så fall med "flytta"-funktionen.

Sök konsensus redigera

Vid flyttar av befintliga artiklar visar erfarenheten att det, förutom i uppenbara och triviala fall, kan finnas skilda meningar om vad som är det "rätta" artikelnamnet. Det är därför viktigt att söka konsensus för en föreslagen flytt.

Nedan är några exempel på flyttar som orsakat engagerade diskussioner:

I samtliga dessa exempel har omdirigeringar behållits från "det andra" namnet till "det rätta" namnet. Namnfrågan handlar därför inte primärt om sökbarhet, utan om att det finns ett stort engagemang för vad som är det "rätta" namnet. Det är därför viktigt att i förväg nå enighet om vilket som är det "rätta" namnet. Sådan enighet kan uppnås genom att

 • Ta upp förslaget till nytt namn på artikelns diskussionssida. Motivera varför det gamla namnet är olämpligt, och varför det nya namnet är lämpligare
 • Uppmärksamma flyttförslaget genom att i toppen av artikeln lägga till mallen {{Flytta}}
 • Vänta någon vecka eller två tills diskussionen nått konsensus
 • Vid behov lägg en blänkare på Wikipedia:Bybrunnen för att få fler synpunkter

Genomför flytt med flytta-funktionen redigera

Man måste vara bekräftad användare för att kunna flytta artiklar. Normalt blir ett nyregistrerat konto bekräftat automatiskt efter fyra dygn. Nyregistrerade och oregistrerade användare (oinloggade) kan begära flyttning på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

För att flytta en sida, gå till sidan och klicka på fliken flytta högst upp på sidan om du angett utseendet Monobook (ursprungsinställning fram till 2010) i inställningarna. För det nya utseendet Vector är flytta ett av alternativen i menyn som fås fram med pilen ovanför sidans text. För de olika inställningarna hittas länken enligt följande:

Utseende Not Länk
Vector ursprungsinställning sedan 2010 Flytta i menyn under pilen uppe till höger (mellan stjärnan och sökrutan)
Monobook ursprungsinställning innan 2010 Fliken Flytta högst upp på sidan
Standard och Cologne Blå Flytta denna sida i menyn till vänster eller längst ner på sidan
Myskin och Chick Flytta längst ner på sidan under rubriken Visningar
Nostalgi Flytta denna sida längst ner på sidan
Simple Flytta i menyn till vänster

Ytterligare ett alternativ är att skriva Special:Flytta/ direkt följt av sidans nuvarande titel i sökrutan (t.ex. Special:Flytta/Wikipedia:Sandlådan).

Du kommer nu få möjlighet att ange artikelns nya namn och huruvida artikelns diskussionssida också ska flyttas. Om du är osäker är det säkrast att svara ja här. Flytten utförs när du klickar på knappen Flytta sidan.

Diskussionssidan bör i allmänhet flyttas om diskussionen hör ihop med artikeln som flyttas, men lämnas oflyttad om den handlar om något annat med anknytning till det tidigare artikelnamnet. Hjälp av en administratör eller en erfaren användare kan behövas om det är olämpligt att lämna kvar en omdirigering eller om diskussionen bör spjälkas upp.

Administratörer som flyttar sidor kan lämpligen också kontrollera huruvida det finns raderade sidversioner under det gamla eller nya namnet. Det kan vara lämpligt att också de flyttas eller att de återskapas.

Dubbla omdirigeringar redigera

Artikelns gamla uppslagsord blir en omdirigering, så att länkar till det gamla uppslagsordet hänvisar till det nya. Dubbla omdirigeringar, sidor som i sin tur omdirigerar till det gamla uppslagsordet, uppdateras dock inte automatiskt. Den som gör en flytt ansvarar för att sådana länkar uppdateras manuellt.

Genomför flytt med klipp-och-klistra redigera

Klipp-och-klistra-flyttning är lämpligt i följande fall:

 • vid flytt av nyskapad artikel från egen sandlåda till artikelnamnrymden
 • vid flytt av befintlig artikel som kopierats från artikelnamnrymd till egen sandlåda och genomgått uppdatering där

I övrig ska klipp-och-klistra-flyttningar undvikas.

Om den egna arbetsytan, kanske med ett neutralt namn som "sandlåda", "arbetsbänk01", "box01" eller liknande har använts upprepade gånger för att nyskapa eller redigera olika artiklar är historiken för arbetsytan en blandning av historik för tidigare och senaste redigeringsprojekt vilket är förvirrande och olämpligt att flytta över till målartikeln. Flytta då med "klipp-och-klistra".

När sidan är mogen för att flyttas till artikelnamnrymden, och inte har någon relevant historik, så görs detta med "klipp-och-klistra", det vill säga:

Ny artikel redigera

 • Öppna Användare:Exempel Exempelsson/sandlåda i wikitext-läge
 • Markera hela textmassan med mus, alternativt tryck CTRL+A på tangentbord
 • Kopiera hela textmassan genom att trycka högermus + Kopiera, alternativt tryck CTRL+C på tangentbord
 • Öppna nytt webbfönster med wikipedia, skriv <nytt artikelnamn> i sökfönstret och klicka på den rödlänk som presenteras när sökningen av den (ännu) inte existerande artikeln "nytt artikelnamn" genomförs
 • Klistra in textmassan i den nyskapade artikeln

Befintlig artikel redigera

 • Öppna Användare:Exempel Exempelsson/sandlåda i wikitext-läge
 • Markera hela textmassan med mus, alternativt tryck CTRL+A på tangentbord
 • Kopiera hela textmassan genom att trycka högermus + Kopiera, alternativt tryck CTRL+C på tangentbord
 • Öppna nytt webbfönster med wikipedia, skriv <befintligt artikelnamn> i sökfönstret och öppna denna befintliga artikel i wikitext-läge.
 • Radera befintlig text och kopiera in den nya texten
 • Ge tydlig redigeringskommentar typ "omarbetad artikelversion", gärna med hänvisning till text på artikelns diskussionssida där en sådan stor förändring rimligen har föregåtts av diskussioner.

Undvik klipp-och-klistra-flyttningar redigera

Innan funktionen för sidflyttning fanns flyttades sidor genom att den som flyttade klippte ut innehållet ur den gamla artikeln, klistrade in det under det nya uppslagsordet och ändrade den gamla artikeln till en omdirigering. Denna metod rekommenderas inte längre av skäl som anges nedan, utan den korrekta metoden är att flytta med "flytta"-fliken.

Om man flyttar en sida genom att klippa ut och klistra in innehållet följer inte historiken med, utan den som klistrar in materialet står som ensam författare. Detta innebär ett brott mot den licens (CC-BY-SA) som texten på Wikipedia är publicerad under och kränker tidigare bidragsgivares upphovsrätt eftersom de inte blir omnämnda. Dessutom försvårar det för den som vill se hur artikeln utvecklats och vilka som bidragit till den.

Att åtgärda klipp-och-klistra-flyttningar (för administratörer) redigera

Det finns två metoder att samla historiken på en plats. Kontrollera först om det finns raderade versioner under någondera namnet – dessa måste hanteras skilt.

Om de två artiklarna utvecklats parallellt är det i allmänhet olämpligt att slå ihop historikerna, då diffarna då inte kommer att avspegla de verkliga bidragen.

 • Alternativ 1:
 1. Flytta den gamla artikeln till den nya titeln. Under flyttningen måste du godkänna att den nya artikeln raderas.
 2. Gå in i artikelns historik på den nya platsen och återställ raderade versioner.
 3. Återställ manuellt till den senaste artikelversionen, i stället för den omdirigering som nu ligger överst i historiken (att rulla tillbaka kan få oväntade effekter om det var du som gjorde den senaste redigeringen i artikeln innan flytten.)
 • Alternativ 2:
 1. Flytta den nya artikeln till den gamla titeln. Under flyttningen måste du godkänna att den gamla artikeln raderas.
 2. Gå in i artikelns historik på den gamla platsen och återställ raderade versioner. Om endast en del av versionerna hänför sig till den nya artikeln, låt resten förbli raderade i det här skedet.
 3. Flytta tillbaka artikeln till den nya platsen.
 4. Återställ raderade versioner i den gamla artikeln.

Om någon redan har hunnit skriva en annan artikel på den gamla artikelns plats, eller om flera sidor har flyttats runt, krävs lite fler steg, som kan innebära upprepade raderingar och återställningar. Att klicka ur rutan "Lämna kvar en omdirigering" kan vara användbart vid avancerad sammanslagning av historik.

Ibland kan det ta en liten stund innan historiken ser ut som den skall när man raderat och sedan återställt en sida. Detta beror på att raderingar och återställningar är relativt arbetskrävande för Wikipediaservrarna - särskilt om det är sidor med många versioner. Få därför inte panik om det ser konstigt ut precis när du är klar - om du tänkt och gjort rätt kommer det också att bli rätt. Du kan eventuellt åstadkomma en uppdatering genom att titta på historiken med ett annat antal versioner per sida.

Hur man delar på en historik igen redigera

Ibland kanske en historik sammanfogas lite förhastat, och de bägge sidorna skall kanske egentligen vara just två sidor. Gör då så här (för administratörer):

 1. Radera den sida som skall delas
 2. Återställ de versioner som skall brytas ut (genom att klicka för de versioner som hänger samman).
 3. Flytta sidan till det uppslagsord där den delen av historiken skall ligga. Klicka ur rutan "Lämna kvar en omdirigering".
 4. Gå tillbaka till det gamla uppslagsordet och återställ resten av historiken.
 5. Om någon sida nu är en omdirigering, leta upp den version som skall gälla, tryck redigera vid den versionen, skriv en redigeringskommentar som förklarar att du återställer en gammal version och spara utan att ändra något (redigera vid behov efteråt). Se ovan för eventuella problem med hur historiken visas.

Om historikerna innehåller många versioner och sidorna redigerats parallellt är detta mycket arbetsdrygt. Tänk efter innan du slår ihop artikelhistorikerna.

Att flytta till ett existerande uppslagsord redigera

Administratörer kan i ett steg flytta sidor så att en existerande sida med det nya uppslagsordet raderas. Övriga användare kan flytta en sida till en omdirigering som pekar på sidan ifråga såvida där inte finns flera sidversioner, men inte till andra redan existerande sidor eller till omdirigeringar där det finns versionshistorik. Om det finns en diskussionsida under det nya artikelnamnet är det skäl att innan flytten avgöra vad som skall göras med den.

För att be en administratör om hjälp kan man använda mallen {{flytta}} eller skriva in sitt önskemål på Wikipedia:Begäran om åtgärder. Förklara kort eventuella komplikationer om artikeln inte skall flyttas på enklast möjliga sätt.

Ibland är det det nya artikelnamnet upptaget av en förgreningssida, eller så kan artikeln som nu finns där ha flyttats dit från ett annat namn eller handla om något annat än artikeln man flyttar dit. I sådana lägen kan man – för att göra historiken och diffarna begripligare – istället flytta undan denna sida. Man kan då antingen flytta den till "Artikelnamn (olika betydelser)", till det ursprungliga artikelnamnet (där det nu vanligen finns en omdirigeringssida utan övrig historik) eller till annat lämpligt namn. Då finns historiken kvar under ett särskilt namn och blandas inte ihop med den nya artikelns historik (vilket sker om den raderade artikelns historik återställs utan flyttning).

Det kan vara skäl att också kontrollera raderade versioner innan flytten, så att dessa kommer att ligga under det artikelnamn som är mest relevant. Detta gäller i synnerhet om det det är frågan om versioner som inte borde vara raderade, utan raderats i samband med gamla eller slarvigt utförda artikelflyttar. Att plocka ut versionerna senare kan vara ett drygt arbete, om de olika artiklarna redigerats under samma perioder.

Typiskt tillvägagångssätt redigera

Dessa steg är lämpliga i typiska enklare fall. Om artiklarna har historik som hänför sig till flera sidor eller om diskussionssidorna inte entydigt hänför sig till endera artikelnamnet kan ytterligare steg behövas.

 1. Kontrollera loggar och diskussionsidor för och länkar till (använd Sidor som länkar hit i verktygslådan) de inblandade artiklarna.
 2. Avgör om artikeln som nu är i vägen bör raderas, flyttas till annat namn eller flyttas till annat namn och ersättas med omdirigering.
 3. Avgör under vilket namn eventuell diskussion bör finnas.
 4. Återställ raderade versioner som hänför sig till ämnet för den gamla respektive nya artikeln, om detta inte gör historiken förvirrad (lägg versionerna på minnet).
 5. Flytta den gamla artikeln till annat namn, utan omdirigering, med eller utan diskussionssida.
  • Förgreningssidor till Artikelnamn (olika betydelser)
  • En artikel som flyttats från annat namn i allmänhet tillbaka till detta
  • En dublettartikel till lämpligt annat namn, om historiken annars blir förvirrad (dublettartiklar utan värde lämnas ofta raderade, men kan bli återställda med risk för förvirring)
  • En artikel som handlar om annat än den nya artikeln till lämpligt namn, vid behov med särskiljningsled. Gör detta också för artiklar du inte bedömer som relevanta i nuläget, om de kan antas bli återskapade.
 6. Flytta den nya artikeln till det rätta namnet, med omdirigering, med eller utan diskussionssida.
 7. Radera artikelversioner som bör vara raderade.
 8. Redigera den undanflyttade gamla artikeln, vid behov så att du förvandlar den till en omdirigering.
 9. Redigera den nya artikeln så att den avspeglar det nya namnet, vid behov med topplänk till andra betydelser.
 10. Rätta länkar till artiklarna.

Att byta plats på två eller fler artiklar redigera

Att byta plats på två artiklar kräver administratörshjälp, vilket kan fås på Wikipedia:Begäran om åtgärder. Ändra sedan länkarna i de sidor som länkar till de två flyttade artiklarna. För administratören:

 1. Kolla eventuella raderade versioner och återuppväck dem vid behov, tillfälligt eller permanent
 2. Flytta undan den ena artikeln (utan omdirigering), gärna till ett möjligt uppslagsord
 3. Flytta den andra artikeln till sitt rätta namn, som nu är ledigt (utan omdirigering)
 4. Flytta den första artikeln till sitt rätta namn, som nu är ledigt, med eller utan omdirigering
 5. Radera tillfälligt återuppväckta versioner

Om fler artiklar skall flyttas, så att någon artikel som flyttas undan får ett nytt namn, är det lättast att börja med den artikeln, så kan de andra turvis flyttas till namn som blivit lediga.

Att flytta en kategori redigera

Kategorier kan flyttas på nästan samma sätt som vanliga sidor. Arbetet är dock mer omständligt, eftersom artiklarna i kategorin inte omkategoriseras automatiskt. I stället får man göra så här:

 1. Flytta kategorin till det nya namnet (numera möjligt). Länka gärna till den gamla kategorin i redigeringskommentaren om klipp-och-klistra-flytt av någon anledning används (bör undvikas i synnerhet om kategorisidan har väsentlig historik).
 2. Ändra kategori i alla artiklar ur den gamla kategorin (eventuellt med HotCat eller robot)
 3. Anmäl om lämpligt omdirigeringen på det gamla namnet till radering med Mall:Radera (skriv {{Radera|Ersatt av <länk till nya kategorin>}} på kategorisidan). I vissa fall kan en omdirigering vara lämplig (men en "falsk" blålänk är värre för kategorier än för artiklar). Administratören bör länka till den nya kategorin i raderingskommentaren och flytta historiken vid klipp-och-klistra-flytt åtminstone om den innehåller icke-triviala bidrag.

Eftersom kategoriflyttar kan påverka många sidor är det oftast lämpligt att diskutera flytten innan den utförs. Detta kan göras på kategorins diskussionssida eller på Wikipedia:Problematiska kategorier, det senare särskilt om man tror att flytten kan vara kontroversiell, och man vill ha synpunkter från flera.

Källor redigera

Wikimedia Meta-Wiki-deltagare (28 november 2006). ”Help:Moving a page”. http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Help:Moving_a_page&oldid=436959. Läst 7 oktober 2006. 

Se även redigera