Manual

Citat används i artiklar av olika anledningar. Eftersom citat på flera sätt är mer svårhanterliga än egenskriven text är sådan ofta att föredra, men citat kan bland annat användas

  • för att ge exempel på författares språkbruk
  • när en ursprunglig formulering är av särskilt intresse, t.ex. vid värdeomdömen
  • när något definieras
  • för att återge innehållet i en primärkälla
  • för att diskutera olika översättningar.

För texter skyddade av upphovsrätt kan man åberopa citaträtt. För sådana texter är det viktigt att det finns en anledning till att man citerat istället för att referera innehållet, och att citatet inte är längre än vad som krävs för att uppnå syftet. Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt

Citat bör alltid förses med källhänvisning, se Wikipedia:Källhänvisningar#När är det extra viktigt att ange en källa?. I synnerhet citat som översatts kan skilja sig mellan olika källor, och eventuella ändringar bör kunna spåras.

Att särskilt tänka på redigera

Citat bryter av mot omgivande text, och kräver ofta anpassning av denna. Många citat kan göra en text svårare att läsa. Eftersom citaträtten innebär en inskränkning av annans upphovsrätt bör denna möjlighet användas sparsamt. Ofta blir därför texten bättre om man istället refererar innehållet.

Citat skall alltid ha angiven upphovsman. Denna bör framgå tydligt i artikeltexten, inte enbart i fotnoter. Om man citerar en översättning kan översättaren anges antingen i artikeltexten eller i fotnot.

Typografi redigera

Det finns flera funktioner för att underlätta citerande av andra texter i wikipediaartiklar. Vilken man väljer att använda beror bland annat på citatets omfattning och typ. Citat markeras alltid med citattecken och inte med kursivering.[1] Inte heller för så kallade blockcitat (d.v.s. längre utdrag) används kursivering.

För korta citat kan vanliga citattecken (”) användas och för längre citat väljs nån av varianterna nedan (se vidare Wikipedias skrivregler).

För hur mycket som lagligt kan citeras, se Citaträtt.

Fotnoter redigera

Fotnoter kan användas för citat som inte behöver finnas i den löpande texten (t.ex. originaltexten om man gjort en egen översättning). Fotnoter genereras med hjälp av den inbyggda fotnotsfunktionen, se vidare Wikipedia:Källhänvisningar.

Mallen citat redigera

Mallen {{citat}} kan användas för enskilda citat. Den separerar citatet från den omgivande texten. Mallen används på följande sätt:

{{citat | citattext | källa}}

Exempel:

{{citat| Jag kom, jag såg, jag segrade | [[Julius Caesar]]}}

ger följande resultat:

Jag kom, jag såg, jag segrade
Julius Caesar

Blockquote redigera

Taggarna <blockquote> och </blockquote> kan användas när man vill citera ett längre stycke text. De drar in texten ett stycke från vänstermarginalen, men behåller den i övrigt oförändrad vilket ger bra läsbarhet. Vanligen används dock citatmallen ovan. Exempel:

<blockquote>"Den process som ligger till grund för projektet kallas [[wiki]] ([[hawaiianska]] för snabbt): Wiki avser dels den lättanvända och lättadministrerade teknik som gör att ett stort antal användare kan koncentrera sig på att läsa och redigera databasens innehåll samtidigt som en serie avancerade databasfunktioner medger en ickehierarkisk tillgänglighet." (Ur artikeln [[Wikipedia]]).</blockquote>

ger följande resultat:

"Den process som ligger till grund för projektet kallas wiki (hawaiianska för snabbt): Wiki avser dels den lättanvända och lättadministrerade teknik som gör att ett stort antal användare kan koncentrera sig på att läsa och redigera databasens innehåll samtidigt som en serie avancerade databasfunktioner medger en ickehierarkisk tillgänglighet." (Ur artikeln Wikipedia).

Poesi redigera

Ibland vill man att texten inte skall radbrytas automatiskt, till exempel vid citat ur poesi eller sångtexter. Då kan man använda <poem> och </poem>-taggar. Här följer ett exempel

<poem>
Små grodorna, små grodorna
är lustiga att se
små grodorna, små grodorna
är lustiga att se.
</poem>

ger resultatet:

Små grodorna, små grodorna
är lustiga att se
små grodorna, små grodorna
är lustiga att se.

Denna funktion kan med fördel användas i kombination med blockquote (se ovan).

Modifiering av citat redigera

Ibland måste citat redigeras för att passa med omgivande text, t.ex. genom uteslutning av ovidkommande passager eller förtydligande tillägg. Ändringar av denna typ markeras med hakparentes:

"Andersson sa att han [Pettersson] var en trevlig prick […] och att Lundström kunde intyga detta."

Vissa enklare typografiska ändringar, som mellan gemen och versal i början på mening eller byte av anföringsstreck ("pratminus") till citattecken behöver inte markeras.

Wikilänkar i citat redigera

Var restriktiv med wikilänkar i citat. Länka istället från texten före eller efter citatet när det är möjligt. Länkar i citat bör endast förekomma när det är helt säkert att det som länkas till är precis det som den citerade avsåg, till exempel en individ. Undvik länkar till sådant som saknar entydig och samstämmig definition.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Ola Karlsson, red. Svenska skrivregler (tredje utgåvan). Stockholm: Svenska språkrådet. ISBN 978-91-47-08460-9