För information om hur man skriver wikikod för listor, se Wikipedia:Avsnitt, stycken, listor och rader.
Manual

Listor utgör en sammanställning av objekt som faller inom en gemensam definitionsmängd. En lista utgörs i regel av en punktlista, en numrerad lista eller en tabell. Listor innehåller ofta länkar till andra artiklar, och kan då ha liknande syfte som kategorier och navigationsrutor som verktyg för att hjälpa läsaren att navigera mellan olika artiklar inom ett ämnesområde.

Långa listavsnitt som dominerar en artikel bryts med fördel ut i en separat listartikel som namnges "Lista över ..." (se artiklar). För listartiklar bör man ange motsvarande huvudartikel. Listans definitionsmängd, eller omfång, ska vara beskriven.

Listor kan vara mer lättlästa och ha tydligare struktur än uppräkningar i en mening. Listor saknar emellertid brödtextens möjligheter att beskriva sammanhang och nyansera. En artikel kan därför ofta förbättras genom att om möjligt ersätta länklistor med beskrivande brödtext som sammanfattar innehållet i de inlänkade artiklarna och beskriver deras relation.

Namn på listartiklar redigera

Listartiklar namnges som "Lista över X", där "X" är ett väl beskrivande namn för vad artikeln listar. Listartiklar som är formaterade som tabeller kan även namnges "Tabell över X".

Kategorisering av listartiklar redigera

Se även: WP:Kategorier

Listartiklar ska kategoriseras i någon av underkategorierna till Kategori:Listor samt lämplig ämneskategori. För att kategorisidan inte ska lägga alla artiklar under L som i "Lista", bör den sorteras efter listans ämne. Se vidare: Wikipedia:Kategorier#Sortering av artiklar inom en kategori.

Listartiklars omfång redigera

Listartiklar ska ha ett definierat omfång. Omfånget och dess avgränsningar ska vara beskrivet i artikelns inledande text. Omfånget ska vara tillräckligt avgränsat för att artikeln när den är komplett även blir överskådlig. Visar sig en lista bli ohanterbart stor kan den delas upp i kortare listor med snävare avgränsningar. Ex. "Lista över regenter" är ett oöverskådligt omfång medan "Lista över Norges regenter" ger ett rimligt omfång.

När listor bör användas och inte redigera

Listartiklar redigera

Listartiklar bör bara användas när de tillför något väsentligt utöver vad som kan åstadkommas med en kategori. Fördelar med listartiklar jämfört med kategorier kan vara:

  • Listartiklar kan innehålla artiklar som ännu inte skapats (rödlänkar).
  • Listartiklar kan innehålla tilläggsinformation till de objekt som listas. (t ex årtal, land, position, storlek etc)
  • Listartiklar kan innehålla en kategorisering av ämnet i underämnen, vilket ger en rubrikstruktur för förbättrad överskådlighet.
  • Listartiklar kan vara kronologiskt uppställda.

Listavsnitt redigera

Vid skapandet av en ny artikel eller ett avsnitt börjar man ofta med att sammanställa listor över stolpar och underämnen, och länkar till andra artiklar innan man skriver brödtext. Artikeln avslutas ofta med en länklista i avsnittet "Se även". För att en artikel ska betraktas som välskriven bör listor så långt som möjligt ersättas med mer förklarande brödtext, eftersom en artikels uppgift är att ge sammanhang och ny information, inte enbart länka vidare till andra artiklar. Som exempel kan tas artikeln fysik. Tidigare bestod den mest av just listor [1], som inte gav djupare kunskap om någonting. Även om den som först skapade listan försökt att göra ett balanserat urval riskerar listan att dra till sig fler punkter, vilket vore mindre troligt om samma innehåll formulerats som löpande text. Sådana listor bör därför ersättas av brödtext.

Listor kan ibland vara mer lättlästa än uppräkningar i en mening. Exempel på listor som inte brukar ersättas med brödtext är verksförteckningar i biografier.

Olämpliga listor redigera

Vissa former av listor bör undvikas:

  • Listor som kommer att bli ohanterligt långa (Exempel: Lista över insektsarter)
  • Listor som kommer att kräva ständigt underhåll (Exempel: Lista över de mest hyrda filmerna)
  • Listor som enbart dubblerar kategorier.

Sortering av listor redigera

Listor (antingen enkla listor eller listor i form av tabeller) bör presenteras i sorterad form. De kan antingen listas alfabetiskt eller kronologiskt, beroende på syfte eller innehåll. En alfabetisk listning kan göras från A till Ö enligt radens första bokstav eller – i en litteraturförteckning – enligt efternamn.

En kronologisk listning listas i regel enligt rak kronologi, med det äldsta först och det yngsta sist. Detta följer av Wikipedias princip om tidlöshet; våra artiklar bör inte vara skrivna utifrån att "nu" i varje enskilt ögonblick är den viktigaste tidpunkten. Detta skiljer Wikipedias artiklar från exempelvis någons CV, som uppdateras till en särskild tidpunkt och i marknadsföringssyfte.

På Wikipedia kan tabeller kodas så att de ger möjlighet till valbar sortering genom musklick på olika delar av tabellhuvudena.

Rensning av oviktigt innehåll och röda länkar redigera

Listor med otydligt eller för stort definierat omfång riskerar att utökas med irrelevant innehåll, till exempel okända personer. Innehållet behöver därför värderas och oviktig information rensas enligt lämplig princip. Betydelsefullheten av innehållet bör kontrolleras exempelvis mot källa som utgör auktoritet på området, mot träffstatistik på Google books (inskannade böcker) eller Google scholar (vetenskapliga källor). Definitionen av listans omfång kan även behöva ses över om det visar sig att orimligt mycket information faller inom avgränsningen.

Röda länkar i en lista kan utgöra förslag till nya artiklar, vilket kan vara användbart under uppbyggnadsskedet av artiklar om ett visst ämne, men bör användas med försiktighet i äldre artiklar för att undvika irrelevant innehåll. Länkar som varit röda länge kan ofta raderas. En sådan åtgärd bör dock helst föregås av en sökning på andra språkversioner och/eller i något tryckt uppslagsverk. Länkar till artiklar vars relevans ifrågasätts kan undvikas tills relevansen är klargjord. En dold kommentar kan läggas in före och/eller efter listan för att ange vilken princip som tillämpas för att hålla artikeln ren från oviktig information. Exempelvis kan man skriva:

<!-- Lägg inte in personer som saknar Wikipediaartikel -->

eller

<!-- Lägg enbart in begrepp som är omnämnda i ett flertal forskningsartiklar enligt Google scholar -->

Listor som bör omarbetas till prosa kan märkas med {{prosa}}.

Se även redigera