Wikipedia:Not om Nordisk familjebok som källmaterial


Logo för Nordisk familjeboks uggleupplaga.png

Många artiklar på Wikipedia bygger helt eller delvis på Nordisk familjebok (första eller andra upplagan, den senare även kallad Ugglan). De finns inskannade och fritt tillgängliga på Projekt Runeberg (webbplats: http://runeberg.org/nf/ ) och har utförliga artiklar om många ämnen, varför det är vanligt att hela artiklar kopieras. Detta kan medföra vissa specifika problem: det som syns tydligast är att Ugglans språkbruk idag delvis framstår som gammaldags, med långa, invecklade meningar samt ordval som av många uppfattas som föråldrade. Något mer subtilt är de andra sätt på vilka NF:s två första upplagor speglar sin tid: när de tillkom i slutet av 1800-talet respektive början av 1900-talet kunde saker tryckas i uppslagsverk som idag inte skulle få passera, som rena värdeomdömen som inte är förenliga med WP:NPOV, eller en vetenskapssyn som inte längre är giltig.

Allt detta måste granskas och en bedömning göras utifrån Wikipedias riktlinjer. De allra flesta artiklar i Wikipedia från NF har genomgått någon bearbetning, men i varierande grad. Ibland har hela texter skrivits om, andra gånger har endast språket moderniserats utan åtgärd gällande värdeomdömen och i somliga fall är artiklarna mer eller mindre orörda kopior. Arbetet med att vid behov uppdatera dessa artiklar faktamässigt, modernisera språket och ta bort värdeomdömen är viktigt.

Inom framför allt naturvetenskapen har vetandet utvecklas i sådan grad att man endast sällan kan ta uppgifter ur NF som rådande sanning. Den kan dock vara värdefull ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv. Inom historia och samhällsvetenskap är läget mer blandat: en del artiklar håller fortfarande hög klass och redogör tydligt för vad som står i källor, eller innehåller oföränderliga fakta, medan andra kan vara färgade av exempelvis en starkt nationalistisk grundsyn. I många fall har dessutom nya frågeställningar tillkommit som gör att även om det som står i NF inte är direkt felaktigt utgör det endast en liten del av vad som idag anses som väsentligt att skriva om. Överlag skall NF underkastas samma typ av källkritik som alla andra källor som används.

Det bör också beaktas att Nordisk Familjebok tillämpade en konsekvent standardisering av stavning av personnamn där stavningar som Carl, Christian, Wilhelm et cetera ersattes med Karl, Kristian, Vilhelm och så vidare. När sådana uppgifter överflyttas till Wikipedia bör man så långt som är möjligt byta detta mot den stavning personen själv använde eller (då det gäller till exempel medeltida namn där många varianter förekommer) den stavningsform som blivit vedertagen i historisk litteratur. Biblioteksdatabasen Libris är ofta en god källa till en mer korrekt stavning än NF:s. Ett annat värdefullt hjälpmedel är Svenskt biografiskt lexikon, som också är utlagt på nätet (webbplats: http://sok.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx ). Större delen av det lyder dock under lagen om upphovsrätt.

Numera är {{ugglan}} ersatt med {{runeberg.org}}, med hänvisning till band, spalt och artikel. Ibland har detta gjorts utan kontroll av vilken artikel som de facto använts för uppgifterna. Vid kontroll av uppgifterna, notera "se d. o." som hänvisar till fördjupningsartiklar som kan ha använts.