Att skriva specifikt och koncist är en del av Wikipedias stilistiska ideal. Texter som innehåller många fraser med begränsat eller inget innehållsvärde brukar kallas fluff eller snömos.

Att skriva specifikt innebär bland annat att tydligt avgränsa sitt ämne, att skriva så konkret och precist som ämnet och källorna medger. Att skriva koncist innebär att skriva så kortfattat som möjligt utan att utelämna relevant information; att inte brodera ut texten och att inte upprepa information.

Luddigt formulerade artiklar låter ofta försåtligt påskina sådant som inte är belagt med källor. På engelska Wikipedia kallas detta weasel words - på svenska säger vi att man ska undvika vaga syftningar. Ospecifika och osakliga skrivningar blir lätt osakliga eller icke neutrala. Luddigheter kan också åtminstone vid en ytlig betraktelse dölja att ett artikelämne inte hör hemma i ett uppslagsverk. De allra flesta gånger som användare skriver luddigt, oprecist och okoncist är det dock oavsiktligt.

Ordet fluff redigera

Se även: engelska Wiktionarys artikel om fluff

Här på svenska Wikipedia har termen fluff ofta använts för att beskriva luddiga, ospecifika och okoncisa termer och sätt att skriva. När denna sida skapades, hette den Wikipedia:Fluff. Wikipedia-begreppet fluff kommer av det svenska ordet fluff eller fluffigt i dess sekundära betydelse att ett uttalande är inkonsekvent, ytligt eller innehållslöst.

Olika typer av fluff redigera

Vaga syftningar redigera

Fraser som antyder en ospecifik eller underförstådd källa är ospecifika och bör undvikas. Det kan röra sig om fraser som "vissa säger att...", eller "kritiker menar..." Den här typen av formuleringar kan framstå som auktoritativa utan att läsare eller andra Wikipedia-användare som redigerar artikeln ges möjlighet att bedöma påståendets trovärdighet. Sådana påståenden bör antingen källbeläggas, eller tas bort.

Försåtliga värdeomdömen redigera

Fraser som ger försåtliga värdeomdömen (eller innehåller värdeladdade ord) utan tydliga källor kallas ibland påfågeltermer (efter engelska Wikipedias Peacock terms) och bör undvikas. Exempel på detta kan vara att beskriva människor som "viktiga", "huvudsakliga", "bland de bästa" inom sitt område, utan att förklara vem som anser detta eller varför. I den mån sådana påståenden är kontroversiella bör de antingen källbeläggas eller tas bort.

Föråldrade värdeomdömen och beskrivningar redigera

Ett exempel på värdeomdömen som man ibland kan hitta på svenska Wikipedia är de attribut som särskilt Nordisk familjeboks uggleupplaga tillskriver kungligheter och andra personer, antingen enligt hörsägen eller enligt diffusa källor som inte redovisas. Ett exempel är från artikeln om Drottning Kristina: "Kristina blev på ålderdomen en liten tjock, vårdslöst klädd gumma med skäggstrån på hakan"; två andra från den om Gustav II Adolf: "Gustaf II Adolf är en av den svenska historiens - och världshistoriens - största gestalter.", "trettioåriga krigets odödlige hjälte och protestantismens räddare". Etablerade tillnamn som i Karl den store eller Karl den tjocke skall däremot inte utelämnas, vilka värderingar de än uttrycker. Om de också skall vara artikelnamn för bedömas från fall till fall.

Dåligt definierade Wikipedia-termer redigera

En del termer som wikipedianer flitigt använder när de diskuterar Wikipedia, är synnerligen dåligt definierade. När man själv eller andra säger saker som att något har/saknar allmänintresse eller är/är inte av encyklopediskt intresse är det värt att komma ihåg att dessa uttryck i grunden saknar annan definition än "vad jag och många med mig anser passa i ett uppslagsverk".

Benämningssjukan redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Överdrivet användande av "benämning".

Ett exempel på instoppande av onödiga ord, som kan bero på att man inte riktigt har klart för sig vad man skriver om, är att inleda en artikel med att "X är en benämning för Y".

Andra överflödiga uttryck redigera

  • "så kallad": Behövs inte om det handlar om ett vedertaget, dokumenterat uttryck. Exempel:
Merparten har sammanväxta tår, så kallad syndaktyli, där tre tår pekar framåt men många kungsfiskare saknar en av dessa tår.

Relaterade mallar redigera

Mall Användning Utseende
{{fluff}} Överst i en artikel med påtagliga fluffproblem
{{specificera}} Direkt efter ett påstående som är påtagligt luddigt och som bör specificeras / förtydligas. [specificera]
{{vem}}
{{vem|enligt vem}}
{{vem|vilka}}
Direkt efter ett påstående som tillskriver en odefinierad grupp människor en handling eller åsikt ...[vem?]
...[enligt vem?]
...[vilka?]
{{när}} Direkt efter ett påstående med otydlig tidsbestämning ...[när?]

Sidor som fluffmarkeras hittas i Kategori:Fluff

Se även redigera