Manual Attack-page.svg

Radering av en artikelsida skall ske när dess ämne eller innehåll i sin helhet strider mot centrala Wikipedias policyer och riktlinjer, i synnerhet riktlinjen Vad Wikipedia inte är. Radering innebär att artikeln inte längre är synlig för vanliga användare, men den och dess historik kan återskapas av administratörer.

Radering kan ske direkt som snabbradering i tydliga och brådskande fall eller efter diskussion på artikelns diskussionssida eller Wikipedia:Sidor föreslagna för radering när osäkerhet råder om tolkning.

RaderingsgrunderRedigera

Oavsett sidtypRedigera

Om en sida innehåller känsliga personuppgifter, personangrepp, eller klara brott mot upphovsrätten kan den raderas oavsett vilken typ av sida det handlar om. Vanligen raderas då enbart de sidversioner där sådant innehåll förekommer.

Hemliga personuppgifter och personangreppRedigera

Hemliga personuppgifter och innehåll som utgör personangrepp eller förtal mot nu levande personer skall omedelbart tas bort ifrån artikeln, utan vidare diskussion. Källbelagd kritik är däremot en viktig del av många artiklar. Se vidare Wikipedia:Biografier om levande personer.

UpphovsrättsbrottRedigera

Sidor som i huvudsak är kopierade eller plagierade i strid mot upphovsrätten raderas. Om endast en del av artikeln berörs räcker det att avlägsna denna del (men då skall även historiken döljas). Om man lägger in material som man också publicerat annanstans skall man ange detta på lämpligt sätt, så att andra vet att man har rätt till det. Se Wikipedia:Upphovsrätt. Sidor som misstänks vara kopierade eller plagierade utan tillstånd märks med {{plagiat}}.

ArtiklarRedigera

Artiklar kan raderas av olika skäl – de vanligaste är bristande kvalitet och ett innehåll som inte passar en encyklopedi. Även artiklar som i sin helhet utgör upphovsrättsbrott eller behandlar ett ämne som inte kan verifieras raderas.

En raderad artikels text kan (så länge den inte utgör upphovsrättsbrott eller innehåller personangrepp) vid begäran kopieras över till en undersida till någons användarsida, för att omarbetas eller användas annanstans.

Beslut om radering kan ha olika permanens. Ibland raderas artiklar som i sin nuvarande form inte är användbara att fortsätta bygga på; dessa kan utan problem påbörjas på nytt. I andra fall har själva ämnet bedömts falla utanför Wikipedias ramar. I sådana fall krävs betydligt mer för att artikeln skall kunna återskapas. Återskapas en sådan artikel utan nytt innehåll eller ny diskussion snabbraderas den ofta.

Nedanstående exempel går från mer klara fall till sådana som vanligen kräver mer diskussion. Kriterierna gäller inte bara artiklar i sin helhet, utan även enskilda stycken och meningar.

OartikelRedigera

Huvudsida: WP:Oartikel

Oartikel är en term för artiklar på Wikipedia som inte lever upp till grundläggande krav för att anses vara en artikel. Det är artiklar som saknar rudimentär information eller är av så dålig kvalitet att det bedöms som snabbare att påbörja en helt ny text än att försöka rädda den som finns. Oartiklar skapas både med de bästa avsikter och som klotter.

Reklam och intressekonflikterRedigera

Artiklar som är upplagda i reklam- eller marknadsföringssyfte kan snabbraderas. Ofta märks artiklarna med lämplig mall och kan räddas genom att de skrivs om i mer neutral ton.

Intressekonflikt i sig är inte skäl för radering. Däremot kan en artikel som tydligt verkar vara skriven i intressekonflikt snabbraderas när den brister allvarligt i verifierbarhet, relevans eller neutralitet. Om artikeln verkar relevant och innehåller användbart material som inte enkelt kan återskapas bör den i allmänhet istället städas.

SpråkRedigera

Artiklar skrivna på annat språk än svenska kan snabbraderas. Detta gäller även om svenskan är så dålig att artikeln endast svårligen kan läsas, t.ex. om den körts genom ett översättningsprogram. I sådana fall kan det dock vara artigast att först kontakta författaren.

OmdirigeringarRedigera

Omdirigeringar raderas vanligen endast om de pekar på uppenbart fel artikel eller är obegripliga. Om Fotboll omdirigerar till Sport men inte nämns i den senare artikeln kan omdirigeringen raderas.

Omdirigeringar mellan namnrymder raderas vanligen. Undantag kan göras för omdirigerar från huvudnamnrymden till kategorier.

Omdirigerade diskussionssidor kan raderas fritt, då dessa kan försvåra artikelflyttar.

Relevans och verifierbarhetRedigera

Artiklar skall vara relevanta och innehållet skall gå att verifiera från oberoende källa, se vidare Wikipedia:Relevans och Wikipedia:Verifierbarhet. Vid uppenbara brott mot dessa riktlinjer kan artiklar snabbraderas, men i de många gränsfallen märks artikeln med en mall ({{relevanskontroll}} eller {{sffr}}), varefter artikeln diskuteras (se mer nedan).

Inom en del ämnesområden finns särskilda relevanskriterier nedskrivna, som syftar till att återspegla praxis. Beslut om radering skall följa praxis snarare än dessa ”kriterier”. Om praxis förändras skall kriterierna revideras.

KategorierRedigera

Kategorier raderas vanligen om de inte används. Detta kan vara eftersom de upptäckts dubblera en annan kategori eller fått sitt namn ändrat. Även tömda, tidsmärkta kvalitetsgranskningskategorier raderas fritt.

En kategoris vara eller inte vara kan diskuteras på Wikipedia:Problematiska kategorier.

MallarRedigera

Mallar raderas sällan helt och hållet, eftersom de ofta finns inkluderade i äldre sidversioner. De kan istället få ett helt tomt innehåll, omdirigeras till någon annan mall, eller ersättas med en text om att mallen inte längre är i bruk.

DiskussionssidorRedigera

Diskussionssidor kan raderas om de inte diskuterar artikelns utformning. Ofta kan dock en diskussionssida som diskuterar själva artikelämnet få ligga kvar.

AnvändarsidorRedigera

En användares användarsida kan raderas på direkt förfrågan från användaren, eller för att den uppfyller vissa av kraven för vanliga sidor. Detta gäller även undersidor till användarsidan.

Användardiskussioner raderas normalt inte på svenskspråkiga Wikipedia, utan användarna uppmanas att arkivera dem.

MetasidorRedigera

Metasidor som en gång varit fungerande riktlinjer eller liknande brukar inte raderas, utan märkas med {{wikipediamuseum}}.

Olika raderingsprocesserRedigera

En artikel kan raderas på två sätt:

  1. Snabbradering. Direkt av en administratör som upptäcker sidan, eller efter en anmälan till snabbradering. Det senare främst ett alternativ för användare utan administratörsrättigheter, samt administratörer som vill att någon annan skall se på artikeln och göra en separat bedömning. Det är också under tiden möjligt att protestera mot anmälan. Denna typ av radering sker främst i mer eller mindre självklara fall, som oartiklar, reklam, upphovsrättsbrott eller personangrepp.
  2. Efter en allmän diskussion, varvid också artikelförfattaren kan ge synpunkter och komplettera artikeln. Detta sker vanligen på endera av följande sätt:
    1. Efter att artikeln märkts med {{relevanskontroll}}. Då diskuteras artikelns vara på diskussionssidan. Om konsensus inte nås tas artikeln vanligen till SFFR enligt nedan
    2. Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Där deltar vanligen fler användare, och processen får ett mer formellt avslut. Detta sker vanligen efter att en relevansdiskussion i anslutning till artikeln inte nått konsensus, om man önskar tydligare vägledning i ämnen som tidigare inte behandlats, eller i andra särskilt intressanta fall. I sällsynta fall diskuteras även artiklar där ämnets relevans för uppslagsverket inte är den springande punkten.

Återställning av artiklarRedigera

Efter radering visas inte artikeln eller dess historik längre. Däremot är de inte fysiskt borttagna, utan administratörer kan både se dessa och också återställa dem. Vid missnöje med en radering finns alltså möjligheten att av en administratör begära att få den återställd.

När en administratör återställer en artikel, det vill säga plockar fram den raderade texten, är det god sed att kommentera saken på artikelns diskussionssida. Detta gäller vanliga användare som skapar nya artiklar på uppslagsord som redan raderats; dock är det vanligt att den som på detta sätt återskapar en artikel inte märkt att artikeln funnits men raderats. Om artikeln inte snabbraderades bör den på nytt märkas för relevanskontroll, om relevansen fortfarande kan ifrågasättas.

Återskapande av artiklarRedigera

Ibland skapas en ny artikel under en rubrik som tidigare raderats. Detta är i allmänhet OK om något av följande är uppfyllt:

  1. Den tidigare artikeln led av allvarliga kvalitetsproblem, som nu inte föreligger.
  2. Nya uppgifter har tillkommit som gör att artikelns relevans nu framgår tydligare.

I annat fall kan artikeln snabbraderas.

Radering av enskilda sidversionerRedigera

Administratörer kan även dölja enskilda sidversioner. Detta skall främst användas vid upphovsrättsbrott och brott mot WP:Biografier om levande personer. Se även Wikipedia:censorer för mer permanent radering av sådana sidversioner.

Se ävenRedigera