Pornografi

sexuella skildringar med syfte att underhålla och väcka lust
Uppslagsordet ”Porr” leder hit. För andra betydelser, se Porr (olika betydelser).
Pornografi
(Porr)
Porn Set 5.jpg
Inspelning av porrfilm, december 2007.

Pornografi (av grekiska πόρνη, pórnē, prostituerad, och γραφíα, grafía, skrift[4]) är sexuella skildringar i text, bild och ljud, i syfte att underhålla och väcka lust.[4] Det är ett lånord från franskans pornographie, och ofta används den vardagliga kortformen porr. Pornografi innefattar allt från mer eller mindre utmanande nakenbilder (av helt eller endast delvis avklädda kroppar) till skildringar av samlag eller andra sexuella aktiviteter. Det besläktade begreppet erotica brukar definieras som konst med ett sensuellt innehåll, men gränsdragningen mellan erotik och pornografi är svår att göra på ett objektivt sätt. Sexuellt upphetsande bilder har återfunnits i grottor bebodda för minst 35 000 år sedan.[3]

Pornografin är kopplad till sexuella fantasier och beskriver scener som lockar eller fascinerar. Den kan informera om saker man skulle vilja testa i verkligheten,[5] men det kan också vara saker man bara vill ha som en tankelek.[6][7] Pornografin är ofta gränsöverskridande och tenderar ibland att vara obscen.[8][9] Materialet stimulerar till eller kan underlätta onani (som ett sexuellt hjälpmedel), men konsumtion av det gränsöverskridande materialet ses för det mesta som privat eller tabu. Konsumerandet kan ibland leda till skamkänslor,[10][11] när den orgastiska upphetsningen avtagit och materialets stötande karaktär framstår tydligare.

Pornografiskt material kan vara kommersiellt eller producerat på amatörnivå. Den kommersiella pornografin presenteras bland annat som foto eller film (se vidare pornografisk film). Även den litterära pornografin är en levande tradition, och tecknad porr i manga eller anime brukar beskrivas via begreppet hentai. Under senare år har interaktiva datorprogram och webbkameror blivit vanligare. Pornografi distribueras allt oftare via internet.

2010-talets stora spridning av smartmobiler och gratis porr via Pornhub och andra kommersiella videogemenskaper har gjort att konsumtionen ökat, även bland kvinnor[12] och minderåriga. Framför allt det senare ses ofta som problematiskt,[13] eftersom unga människor inte alltid kan skilja fiktion från ren sexualupplysning. Den oftast underhållningsinriktade och ofta överdriva pornografin används därför på olika sätt, i en kultur där filmade samlag sällan tydligt visas på annat sätt och sex är ett känsligt diskussionsämne.

Den stora tillgängligheten kan öka risken att bli beroende[14] – eller åtminstone vaneanvändare[15] – och pornografi listas ibland som ett superstimulus. Den alltmer tillgängliga gratisporren anses ha drivit på utvecklingen mot fler genrer, samtidigt som den populära heterosexuella mainstreampornografin ibland tydligt vädjar till manliga maktfantasier.[16]

Definition och påverkanRedigera

Se även: Erotica

Pornografi handlar om sexuella skildringar i text, bild eller ljud,[17] med det främsta syftet att vara sexuellt lustfyllt och upphetsande. Här finns allt från utmanande nakenbilder (av helt eller endast delvis avklädda kroppar) till skildringar av samlag eller andra sexuella aktiviteter. Den här breda definitionen gör det svårt att skilja ut porren från andra uttryck. Gränsen mellan erotisk konst och pornografi är oklar, men man drar ofta en gränslinje baserat på det sociala, kulturella eller politiska sammanhanget.[18] Pornografins gränsöverskridande karaktär har gjort att skildningar med en mer accepterad och "kulturell" stämpel beskrivits med andra namn.[19] Pornografin ses ofta som något provokativt och utmanande (av den goda smaken),[20] och konsumtionen av den har en fetischistisk karaktär.[21] Porr ingår i det vidare begreppet erotica, som även inkluderar erotisk litteratur.

Ordet pornografi kommer från franskans pornographie,[22] vilket är en bildning utifrån grekiska πόρνη (pórnē, prostituerad) och γραφíα (grafía, skrift). Erotiska skildringar, med eller utan koppling till prostituerade, har förekommit sedan antiken. I den judeo-kristna kulturen har både prostitution och pornografi omväxlande för det mesta begränsats eller förbjudits.[23] Först i slutet av 1900-talet släpptes pornografin mer eller mindre fri i många västerländska länder, samtidigt som prostitutionen rönt olika öden (förbjuden i USA, tolererad men undertryckt i många länder, accepterad och reglerad i Tyskland).

Genom att definitionen av pornografi ofta definieras utifrån sitt sammanhang, har pornografin också utvecklats genom historien.[19] 1960- och 1970-talets utvikningsbilder sågs då som pornografiska, men de skiljer sig från mer explicita bilder av könsorgan och avancerade sexuella aktiviteter (hårdpornografi) som sedan 1980- och 1990-talet spritts via pornografiska tidningar, filmer och internet. Under 2010-talet, i en tid när de flesta människor har en smartmobil med internet i fickan, har den stora tillgången till gratis och ocensurerad pornografi bidragit till en vidareutveckling och ökad genreindelning. Samtidigt som genrer som pornografi med barn och djur är olagligt i de flesta länder, har olika former av våldsinslag (lagligt i Sverige om innehållet högst motsvarar ringa misshandel och produceras efter samtycke) blivit en mycket omdiskuterad del av "mainstreampornografin".

 
Hugh Hefner med två modeller för Playboy, en inflytelserik mjukporrtidning från starten 1953.

Pornografin lockar genom att medvetet gå över moraliska gränser,[24][25] men gränsöverskridandet kan samtidigt enligt Richard S. Randall bidra till att befästa samhälleliga normer.[26] Genom att pornografiska excesser med BDSM-inslag och påstått kvinnoförnedrande innehåll lyfts fram av dess kritiker, tydliggörs enligt Randall ramarna för vad som i samhället ses som acceptabelt beteende.[27] Samtidigt är mycket av det som tidigare sågs som pornografiskt eller obscent numera en del av populärkulturen.[18] Detta inkluderar låttexter i rapmusik,[28] sexuellt utmanande klädmode,[29] ocensurerade samtal omkring sexualitet i TV-serier och explicita sexuella skildringar i romanform.[30] Ibland ses den utbredda sexualiseringen av samhället som ett tecken på pornotopi (jämför utopi), en hedonistisk dröm- och idealvärld.[4][31]

GenreliknelserRedigera

Det pornografiska uttrycket har stora likheter med andra mediegenrer som främst vill uppväcka konsumentens känslor. Rollfördelningen är oftast förenklad och stereotyp, eftersom fokus inte ligger på en realistisk beskrivning av verkliga skeenden. Pornografin tenderar att presentera scener ur en drömvärld, med inslag av dominans, makt och sexuell tillgänglighet.[32] Både pornografisk film och actionfilm riktas in mot en mer eller mindre uppskruvad händelseutveckling, och i båda fallen presenteras "hjältens" identitet och målet för dennes aktiviteter på ett förenklat och okomplicerat sätt. Skillnaden mellan actionfilm och pornografisk film är att skådespelarna i den senare i regel är sina egna stuntmän (och stuntkvinnor), vilket innebär större utmaningar för skådespelarna. Porrfilmen har också utvecklat en mängd undergenrer, baserat på kopplingen till konsumentens olika fetischer och kinks.[33]

Filmvetaren Linda Williams menar att skräckfilm, melodram och pornografi faller inom kategorin "kroppsgenrer" (engelska: "body genres"), eftersom alla tre är utformade för att väcka fysiska reaktioner hos betraktaren. Skräckfilm är gjord för att generera kalla kårar längs ryggraden, vitnande knogar och en skräckslagen blick (ofta i samband med bilder av blod); melodramer ska skapa sympati (ofta genom uppvisandet av tårar); pornografi är utformat för att framkalla sexuell upphetsning (ofta genom bilder av ejakulationer).[34] Williams anser att en stor del av det pornografiska uttrycket beror på distansen mellan skådespelarna och deras publik. Därför menar hon att pornografins utseende till stor del både kommer från och kompenserar den upplevda distansen mellan betraktaren och den betraktade.[34] Detta är i linje med Laura Mulveys definition av Den manliga blicken, som via en fetischisering vill avskaffa avståndet mellan betraktare och betraktad.[35]

Symboler och överförd betydelseRedigera

 
XXX är en vanlig symbol för pornografi.

Pornografi symboliseras ofta med XXX. Det kommer från amerikanska filmbranschorganisationen MPA:s egen innehållsutvärdering, lanserad 1968. I den klassningen betydde X att filmen inte var för minderåriga, till exempel på grund av nakenhet eller sexuellt innehåll, den blev X-rated, det vill säga ungefär X-klassad. Utvärderingen var inte lagligt tvingande men accepterades genomgående. Märkningen var inte skyddad av MPA, och när pornografin blev mer kommersiellt gångbar märkte de pornografiska distributörerna, vilka inte var med i MPA, sina filmer med ett X i marknadsföringssyfte. Detta ledde till att filmer märkta med X fick svårare att distribueras när flera aktörer inte ville sälja eller visa filmerna. För att ytterligare markera att materialet innehöll explicit sexuellt material adderade pornografidistributörerna ett eller flera X. MPA förändrade och varumärkesskyddade ett nytt utvärderingssytem 1980, och tre X, med begreppet X-rated, hade etablerats som generella symboler för pornografi.[36][37]

I överförd bemärkelse kan orden porr eller pornografi användas i sammansättningar för excessiva framställningar av något icke-sexuellt, i tidskrifter eller tv. Exempel på detta är vapenporr,[38] motorporr, matporr,[39] inredningsporr[40] eller känsloporr. Socialpornografi är en äldre term för oseriösa socialreportage.[41]

De flesta av dessa material är beskrivningar eller aktiviteter som är kopplade till njutning eller lockar ens sinnen.[42] ASMR ses ibland som en sorts pornografi eller åtminstone erotica, eftersom den kittlar ens sinnen via bland annat ljud och bild.[43] En undersökning från 2015 antydde att ASMR i första hand används som insomningshjälp eller för att minska stress, och i mycket mindre grad för sexuell stimulans. I Kina förbjöds 2018 publicering av ASMR-relaterade videor, med hänvisning till "vulgärt och pornografiskt material".[44]

VarianterRedigera

 
Produktion av israelisk gaypornografi, 2009.

Pornografiskt material kan vara kommersiellt eller producerat på amatörnivå. Kommersiell pornografi produceras för båda könen och alla sexuella inriktningar, även om den vanligaste kommersiella pornografin (mainstreampornografi, en variant av hårdpornografi) vänder sig till en manlig heterosexuell publik. Dessutom finns gaypornografi, och bland kvinnliga Pornhub-användare är lesbisk pornografi – där den kvinnliga njutningen oftare sätts i fokus – särskilt vanlig.[45]

Pornografin har inte ett enda utseende, även om grunden är en ofta obscen[9] vädjan till sexuell upphetsning. Det kan vara inriktat på speciella sexuella läggningar, såsom med gaypornografi, heterosexuell pornografi och lesbisk pornografi, och där kan även finnas inslag av fetischer som läder, gummi, lack och nylon. Olika varianter och kombinationer av dessa kan varieras med inslag av exempelvis fisting, bondage, urinering, koprofili, vålds- eller gladporr, beroende på vilka sexuella fantasier som åsyftas.[46] Kunskapen om förbjudna varianter som barnpornografi är begränsad, på grund av att denna oftast sprids genom mer dolda kanaler.[47]

Marknaden för avancerad pornografi finns idag i första hand på internet, med ett stort utbud av gratisporr av olika slag. Framgångarna med den affärsmodell (reklamfinansierade "skyltfönster" med miljontals gratis och oftast korta porrvideor) som bland annat Pornhub lanserade i slutet av 00-talet har lett till en större synlighet för en mängd olika nischer av pornografi, kopplade till olika sexuella fantasier. De mest frekventa söktermerna 2018, hos det främst engelskspråkiga Pornhub, var lesbian, hentai (japansk tecknad porr), milf ("mother I like to fuck"), step mom och japanese. Lite längre ner på listan kom mom, teen, asian, massage, korean, ebony, anal och threesome.[48] 2014 listade systersajten Youporn 61 olika pornografiska kategorier.[49] Den stora variationen i genrer och konsumentens intresse för nya skådespelare har kopplats samman med Coolidge-effekten.[50][51]

Den kommersiella pornografin presenteras både som foto eller film (se vidare pornografisk film). Även den litterära pornografin är en levande tradition. Under senare år har också interaktiva datorprogram och webbkameror blivit vanligare. Interaktiva system inkluderar bland annat visuella romaner och eroge, sexuella rollspel och datorspel där man beroende på ens löpande val presenteras för olika typer av sexuella berättelser och situationer.[52] Sexuellt upphetsande scener kan direktsändas via en webbkameramodell som är uppkopplad mot tittare via en webbkamera, och Onlyfans är bara en av ett antal webbportaler som i stor utsträckning är uppbyggt kring denna typ av sexarbete.[53]

KändissexvideorRedigera

 
Kim Kardashian, som blev känd via en privatinspelad sexscen.

Genom åren har ett antal filmer med kändisar som har sex spridits på och utanför internet. Några sådana exempel är ett par filmer med Pamela Anderson och en film med Paris Hilton. Även filmer med Tom Sizemore, Colin Farrell och hockeyspelaren Jan Huokko väckt uppståndelse. Oftast kommer sådana här filmer upp då före detta pojkvänner, eller flickvänner, sprider ut dem (som i Paris Hiltons och Jan Huokkos fall), eller så stjäls filmerna (som för Pamela Anderson och Colin Farrell) och säljs vidare.

2021 var den mest visade filmen på Pornhub en egeninspelad amatörsexvideo med Kim Kardashian och Ray J, inspelad 2002 och offentliggjord av Ray J 2007. Kardashian stämde bolaget Vivid Entertainment för att få tillbaka kontrollen över videon men nöjde sig senare med en ersättning från Vivid motsvarande 5 miljoner US-dollar.[54]

Olika rollerRedigera

Pornografisk film är oftast riktad mot en manlig heterosexuell målgrupp, vilket påverkar vilka olika roller män och kvinnor har en scen eller en film. 2013 gjordes utifrån data i Internet Adult Film Database (IAFD) en amerikansk genomgång av 10 000 skådespelare inom branschen, och de roller de porträtterat på film. Resultatet var att de vanligaste rollerna för kvinnor i fallande ordning var "milf" ("mother I'd like to fuck" – äldre än en ung kvinna), cheerleader, sjuksköterska, dotter, "coed" (klasskompis), flickvän, puma (attraktiv, sexintresserad, medelålders kvinna), syster, barnvakt, "sorority girl" (medlem i flickförening i skolan), skolflicka, lifterska och rymling. Enligt studien sexualiserar hälften av dessa roller tonårsflickor eller kvinnor som behöver hjälp, vilket antyder en ojämlik maktposition.[55] Även andra studier antyder en rollfördelning som är påminner om manliga maktfantasier, men där äldre kvinnliga skådespelare/roller (se milf-kategorin) ofta ges en större makt över det sexuella skeendet.[56][57]

Bland mäns rolltolkningar förekommer oftare pizzabud, rörmokare och trädgårdsarbetare; hantverkaren bjuds in av en kvinna med ett problem som behöver åtgärdas, och resultatet blir att han bjuds in till en sexuell situation. Det gemensamma är också att de båda är främlingar för varandra, vilket innebär en sexuell spänning inför det okända. Andra vanliga roller – där de överhuvud taget specificeras – är börsmäklare, chef, Hollywood-skådis, granne eller make till kvinnans väninna.[58]

HistoriaRedigera

 
Figurinen Venus från Hohle Fels, med sina förstorade kroppsformer, är minst 35 000 år gammal.
 
Antik väggmålning från Pompeji.
 
Kinesisk pornografi som avbildar unga män som har gruppsex, sent 1800-tal.

Sexuellt upphetsande bilder (erotica) har producerats i åtminstone 35 000 år,[3][59] oavsett om de betraktats som pornografi eller inte.

Det är osäkert när de första pornografiska texterna och bilderna uppstod, men det finns erotiska bilder redan bland grottmålningar.[3] De äldsta erotiska statyetterna är 35 000 år gamla.[60] I romarriket författade skalder som Catullus erotiska skildringar, och i Pompeji har pornografiska väggmålningar återfunnits. Det är dock svårt att idag avgöra om verken blev undanskuffade eller hyllade. Den romerske skalden Ovidius verk Konsten att älska anses ha blivit en storsäljare, även om den senare kritiserades av den kristna världen. Antologin Kama Sutra, som sammanställdes på 300-talet e.Kr. i Indien, är ett annat exempel på ett tidigt erotiskt verk.

Många folksagor hade erotiska inslag.[61] Dessa censurerades ofta när sagorna senare sammanställdes av Bröderna Grimm (vilka dock i början själva kritiserades för berättelsernas sexuella och våldsamma innehåll)[62] och andra. Folksagemotiv runt erotiska ämnen figurerar i vittnesmål kring de häxerirättegångar som hölls runtom i Europa från sen medeltid.[63]

Efter att Johannes Gutenberg på 1400-talet lanserat boktryckeriet i Europa, ökade läskunnigheten och det litterära utbudet. Författaren Pietro Aretinofurstegisslaren – från början av 1500-talet kallas ibland för den förste europeiske pornografen.[64]

Den första stora vågen av erotisk litteratur i Europa anlände under andra hälften av 1700-talet, med författare som John Cleland (vars Fanny Hill kom 1748), Rétif de la Bretonne, Markis de Sade och A R A Nerciat. Enligt Robert Darnton var det de la Bretonne som myntade termen pornographe i ett arbete från 1769,[65] där han förordade ett statligt system för laglig prostitution.[66] Den andra stora vågen inträffade i Tyskland[67] och Frankrike, kring sekelskiftet 1900, då en mängd litteratur publicerades.

Under långa perioder i Europas historia har sexuella begär varit tabu, och därför har det utvecklats många sätt att diskutera saken så att censorerna inte skulle kunna ingripa. Man kunde använda metaforer (såsom i Shakespeares lättsammare pjäser[68]) eller genom att smyga in det i texten (jämför exempelvis sexscenen i kyrkan, i Hemsöborna av August Strindberg[69]).

En ny högkonjunktur för pornografi inleddes under 1960-talet, då den juridiska regleringen av pornografi förändrades och successivt släpptes fri i ett antal europeiska och västliga länder. Pornografiskt material kunde därefter börja cirkulera mer öppet.[70]

BildenRedigera

På bildsidan, som ska tillfredsställa ett skoptofilt intresse, fanns tidigt erotiska teckningar av olika slag; senare kom kopparstick. Efter att fotografikonsten etablerats kom snart erotiska fotografier, varav åtskilliga bevarats. Korten mångfaldigades och spreds över bland annat Europa.

Eadweard Muybridge publicerade på 1880-talet Animal Locomotion, som är serier av fotografier av män, kvinnor och barn, mer eller mindre avklädda i olika rörelsemönster. Dessa bilder kom att inspirera den franske neuropatologen Jean-Martin Charcot[71] att fotografera kvinnor som fick "hysteriska anfall", enligt den dåtida teorin omkring hysteri. Charcot bidrog till att popularisera diagnosen hysteri,[72] vilken dock numera helt avförts som ovetenskaplig. Charcots verksamhet fick Muybridge att fotografera kvinnliga skådespelare som fick iscensätta dessa "hysteriska anfall". Bilderna fick stor spridning, och en del menar att dessa fotografiska serier kan ses som födelsen av den moderna pornografin.[73]

Sexuella teman inom den bildkonsten är inte ovanligt, och detta finns i fotografier av Robert Mapplethorpe,[74] eller målningar av Karl Backman,[75] Dorothy Iannone och Félicien Rops. Skillnaderna mellan pornografi och konst kan ibland vara mycket liten[76] och leder fortfarande till debatt.[77]

Böcker och tidningarRedigera

 
llustration från 1907 av Édouard-Henri Avril till John Clelands roman Fanny Hill.

Pornografi i skriven form varierar i kvalitet, från enkla texter som bara har till syfte att ge läsaren en sexuell upphetsning till konstnärligt eller politiskt[78] skrivna skildringar i litterärt seriösa verk. Det senare kan konsumeras hos Alasdair Gray, Georges Bataille, Anais Nin, Ovidius eller Elfriede Jelinek. Hos exempelvis Alasdair Gray (bland annat i 1984 års 1982, Janine[79]) och Mara Lee återfinns en strävan att spela emot den mer traditionella porrens ofta oproblematiska objektifiering; skildringen kombinerar den erotiska upphetsningen med en ironisk eller kritisk spegellek med de vanliga porrformaten. Romance (även benämnd "tantsnusk" eller FLN-litteratur) är en vidareutveckling av kärleksromanen, med mer explicit beskrivna sexscener.

 
Bild ur "Tijuana-bibel" från 1930-talet.

Pornografiska tidningar har förekommit åtminstone sedan 1900-talets början, och på 1920-talet startade i USA traditionen med så kallade Tijuana Bibles (porr i serieform). Dagens form av porrtidningar började etableras årtiondena efter andra världskriget, när publikationer som de mjukpornografiska Playboy (1953) och Penthouse (1965) och senare den hårdpornografiska Hustler (1974) kunde grundas och spridas mer allmänt. Sverige och Danmark tillhörde länderna med betydande utgivning av porrtidningar, bland annat via Private (grundad av Berth Milton Sr., övertagen av sonen Berth Milton Jr.) respektive Color Climax. Den danska legaliseringen av textpornografi 1967 och bildpornografi 1969 skedde, enligt forskaren Bert Kutchinsky, som en direkt följd av en växande produktion tidigare under 1960-talet. Efter legaliseringen stannade delvis expansionen av, efter att mångas första nyfikenhet lagt sig.[80]

Den första pornografiska tidningen riktad till en kvinnlig målgrupp kan ha varit den svenska Expedition 66. Denna kortlivade publikation – den kom endast i fyra[81] nummer – startades 1966 av den feministiska debattören Nina Estin.[82]

Pornografisk filmRedigera

Fördjupning: Pornografisk film

När filmmediet etablerades runt förra sekelskiftet var erotiken och pornografin ett naturligt inslag; avbildningen blev tydligare när hela samlaget kunde visas. Mellan 1907 och 1919 producerades korta pornografiska stumfilmer i områden som USA, Frankrike, Österrike, Tyskland, Ryssland, Argentina och Nordafrika.[83] Den första kända porrfilmen där en förhoppningsfull skådespelerska övertalas till samlag (en vanlig pornografisk trop i nutida porrfilm) producerades redan 1924.[84] Den tidiga filmade pornografin var ofta olaglig och anonymt producerad, i en miljö där acceptansen var låg mot obscena skildringar.[85]

I samband med 1960-talets sociala omvälvningar i den industrialiserade världen skedde en sexuell revolution, med lättnader i yttrandefrihet och frisläppandet av tidigare förbjuden kultur. 1967 slopades förbudet mot textpornografi i Danmark, två år senare även det mot pornografi i bild.[86] Därefter följde motsvarande frisläppande i många västländer.

Under 1970-talet kom de första mer framgångsrika porrfilmerna med Långt ner i halsen som främsta exempel. Under en tid på 1970-talet var pornografisk film en vanlig syn på allmänna biografer, och samtidigt startade många specialiserade porrbiografer. I USA har framgången med Långt ner i halsen även kopplats till etableringen av den organiserade östkustmaffian i Kalifornien.[87]

Under 1960-talet kom Vilgot Sjömans film Jag är nyfiken – gul, med Lena Nyman i huvudrollen. Trots att filmen, liksom den andra filmen i serien Jag är nyfiken – blå,[88] hade samhällskritiskt fokus, kom filmerna att bli ihågkomna för sexscenen mellan Lena Nyman och Börje Ahlstedt. Under denna period var den politiska vänstern pornografivänlig,[89] medan den politiska högern höll emot. Genom att låta kultursfären anamma pornografin som verktyg tänkte sig den politiska vänster kunna kontrollera eller desarmera den kommersiella "fulporren". Under 1970-talet var det mesta tillåtet, den kommersiella pornografin flyttade fram gränserna och tanken om pornografin som en progressiv kraft avtog.[90]

 
Butiksutbud av hentai i form av anime och manga.

Under 1980-talet utgjorde pornografisk film en stor del av den nya hyr- och köpvideomarknaden. Denna förde porren in i vardagsrummen, vilket gjorde den lättare att konsumera i avskildhet. Detta gynnade även den fortsatta spridningen av "grövre" pornografiska uttryck i filmerna.[90] I allt fler TV-kanaler mot slutet av decenniet och under 1990-talet var pornografi en av de säljande ingredienserna. Det syntes i betal-TV-kanaler som TV1000 och via lättsamma och porrinspirerade underhållningsprogram i allmänna kanaler (exempelvis Tutti frutti i svenska TV3).

InternetRedigera

Internet erbjöd under 1990-talet en ännu mer privat och flexibel miljö för att konsumera pornografi. Den nya arenan gav konsumenten en möjlighet att undvika det sociala stigma som ofta förknippas med porrkonsumtion,[91][92] underlättat av de grundegenskaper för Internet som Stanford-akademikern Al Cooper 1997/1998 beskrev som "triple-A engine" (Accessability, Affordability, Anonymity).[93][94] Porren fanns redan som en viktig ingrediens under 1980-talets tidiga internet, men webbens bildinnehåll och bredbandets möjligheter att distribuera och strömma film underlättade migrationen av pornografin över till det nya mediet. 1995 etablerades mer framgångsrika webbportaler som Amateur Hardcore och Sizzle.[95]

Genom internets genomslag från slutet av 1990-talet har tillgången till pornografiskt material fortsatt att öka. Först och främst levereras filmer och bilder med pornografisk karaktär, men även saker av en mer interaktiv karaktär. Till det senare hör interaktiva, webbkamera-baserade konversationer med en nakenmodell,[96] en ny kommunikationsmetod som bidragit till att sudda ut skillnaderna mellan pornografi, striptease och prostitution. Undersökningar visar även att prostituerade kvinnor, när de har sex med en kund, ofta filmas av denne, vilket innebär produktion av pornografi.[97]

Med den successiva spridningen av internet till snart sagt alla hushåll, samt de flesta vuxna och tonåringar, i de flesta industrialiserade länder, har tillgången på pornografiskt material ökat. Det anses också ha gynnat en utveckling av olika sexuella fetischer, en ofta starkt personlig del av en individs tankemönster som är väl anpassad till den privata sfär som internet möjliggör.[98]

Under 2010-talet har kommersiella videogemenskaper som Pornhub och Xvideos, med miljontals gratis videor, blivit den mest spridda källan till pornografiskt material – oavsett typen av material.[99] Denna utveckling har skett samtidigt som smartmobiler i många länder blivit mer eller mindre nödvändiga verktyg för vuxna och tonåringar, på grund av den ökande betydelsen av sociala medier, betaltjänster och myndighetskontakter via internet. Via sin smartmobil kan en användare med endast några få klick få tillgång till ett nästan ofiltrerat utbud med miljontals videor och stillbilder.

Materialet vänder sig i första hand till heterosexuella män, men i många länder beräknas 20–30 procent av besökarna på dessa webbplatser vara kvinnor.[100][12] Internetpornografi konsumeras även flitigt av många tonåringar, utifrån deras sexuella nyfikenhet.

Den stora konsumtionen av gratisporr också ha drivit på utvecklingen mot allt fler olika genrer.[101] Samtidigt appellerar mainstreampornografin ofta tydligt till manliga maktfantasier (se våldspornografi).[16] Under 2010-talet har även ett antal kvinnliga porrfilmsregissörer gjort sig namn i branschen, inklusive svensk-spanska Erika Lust[102] och kanadensisk-amerikanska Bree Mills. Adult Time (cirka 100 000 betalande abonnenter) är ett av flera försök att i en era av gratis internetporr skapa betaltjänster för pornografi i stil med Netflix,[103] och även med fokus på de växande[104] kvinnliga och möjligen mer etiskt medvetna konsumentgrupperna. I kölvattnet på den fria tillgången till pornografi har konsumtionen samtidigt närmast normaliserats hos många yngre.[105] Att porrskådespelare numera allt oftare verkar som influerare i sociala medier och som fristående entreprenörer (bland annat via Onlyfans och Manyvids) har sedan mitten av 2010-talet gjort att Generation Y blivit en allt mer betydelsefull kundgrupp för branschen.[106]

Onlyfans och olika nystartade webbkameratjänster har gjort det möjligt för sexarbetare av olika slag att verka som egna entreprenörer, oberoende av agenter och produktionsbolag. Denna verksamhet försvåras dock av dominerande kortbolag som Visa och Mastercard, vilka etablerar krav på förhandsgranskning och komplicerade konflikthanteringsrutiner, i deras nollvision angående olagligt utnyttjande av barn och kvinnor inom sexindustrin.[107][108]

Nutida statusRedigera

Den allt större spridningen under senare årtionden har – vid sidan av den radikalfeministiska agendan – bidragit till en sorts normalisering eller åtminstone tolerans av pornografin som genre.[109] Begrepp som porno chic beskriver hur porrens bildspråk och sedeslöshet kommit att ses som del av den moderna västerländska kulturen, där den påverkat mode, musik och filmmanus i andra filmgenrer. Den svenske filmaren Lukas Moodyssons film Ett hål i mitt hjärta planerades som ett anti-film mot pornografin men utvecklades senare till att bli del av det den velat angripa, erkänt av regissören själv.[110] Författare som Brian McNair går några steg längre, i sina påståenden att den alltmer sexualiserade kultur som pornografin bidragit till i själva verket gått hand i hand med ökad jämställdhet mellan könen och ökad möjlighet för sexuella minoriteter att få finnas till i sin egen identitet.[111] Den varierade men sällan komplexa beskrivningen av den pornografiska branschen i dramafilmer sägs ibland vara tecken på att pornografi i sanning är en konstart, svår att få grepp om och med sina helt egna utmaningar.[112]

Detta sker parallellt med en ofta uppflammande debatt kring pornografins excesser, för det mesta ojämlika rollfördelning, tveksamma eller oklara arbetsvillkor och risker i konsumentledet (beroende och rollen som sexualupplysare.[113][114]) Generation Z har vuxit upp med internet och dess lättillgängliga pornografi,[115] helt olikt föräldragenerationen som upplevde sin egen utforskande ungdomsperiod i ett helt annorlunda medielandskap.[116] Moralpanik,[117] ökad forskning, normaliseringen av BDSM[118] och ofta senfärdiga utbildningsreformer[119] har försökt hålla jämna steg med den enligt kritiker hänsynslösa pornografiska industrin.[120][121][122] Denna verkar i en landsöverskridande miljö där det mesta numera konsumeras gratis.

Ekonomi och produktionRedigera

   
Vänster: Jenna Jameson, 1995. Höger: Riley Reid, 2019.

Den pornografiska industrin sägs ibland vara en av de branscher som omsätter mest pengar. Det är svårt att få en definitiv översikt, eftersom branschen är utspridd på många länder (inklusive i länder där pornografi är olagligt), och ibland syns siffror som antingen kan presenteras som skryt eller hot mot den offentliga kulturen.[123] Tidningen Forbes har uppskattat den globala omsättningen till motsvarande 52 miljarder dollar.[124] Det är svårt att avgöra var gränsen för branschen går, och ibland inräknas också striptease, porrklubbar och prostitution. Som en jämförelse beräknades den totala avvänjningsbranschen – där terapi för den som vill ha hjälp med att sluta konsumera pornografi ingår som en del – 2014 omsluta cirka 35 miljarder US-dollar.[125]

Efter andra världskriget kommersialiserades produktionen av pornografi. I likhet med ekonomin i stort, internationialiserades produktionen och distributionen, parallellt med en ägarkoncentration. Genom den tekniska utvecklingen blev produktionen billigare och innehållet mer mångskiftande, med allt fler olika genrer.[126]

Under 2010-talet har den stora tillgängligheten på gratisporr på internet slagit undan marknaden för en stor del av den pornografiska filmbranschen.[127][128] Samtidigt har den tekniska utvecklingen möjliggjort en växande marknad för webbkamerasex, där kunden betalar för personliga videomöten med en mer eller mindre naken människa.[96] En stor del av denna verksamhet sägs dock vara icke-explicit och mer ett sätt att via pengar erhålla sociala kontakter och samtal.[129]

Produktion av pornografisk film och pornografiska stillbilder går ofta hand i hand, där en scen både kan registreras av en filmfotograf och en stillbildsfotograf.

Kvinnor och mänRedigera

Pornografisk film görs mest för en manlig heterosexuell publik, en faktor som driver på omsättningen bland kvinnliga skådespelare ("nyhetens behag") och minskar densamma bland manliga skådespelare (en manlig aktör som alltid kan få stånd på kommando är eftertraktat). Inom USA:s porrindustri sägs ibland att en kvinnlig porrkarriär i snitt är mindre än sex månader lång, och att 10–30[55] procent av dessa lämnar branschen efter endast en inspelning. Uppskattningar anger en snittlängd på en manlig porrskådespelares karriär till cirka fem år.[130] Bland de 100 flitigaste porrskådespelarna fram till 2013 var 96 män.[55]

Eftersom den största andelen konsumenter är heterosexuella män, tenderar pornografi att fokusera på manliga fantasier.[131] Detta leder, enligt lagen om tillgång och efterfrågan, till att kvinnor inom pornografisk filmproduktion har betydligt högre lön än män.[132] Manliga skådespelare kan ligga närmare sina egna sexuella fantasier än kvinnorna, för vilka produktionen då mer uttalat blir ett arbete med fler risker.[133] Det visuella fokuset ligger i regel på kvinnan som ett sexuellt objekt för den manliga blicken,[134] medan männens roller som sexuella statister och identifieringsobjekt för en manlig betraktare då blir mer uttalad. Ju mer uttalad den ojämlika rollfördelningen blir och ju tydligare objektifieringen av kvinnan/mottagaren av den sexuella handlingen är, desto mer liknar pornografi filmad prostitution.[135] En stor andel av de kvinnliga porrskådespelarna har erfarenheter av prostitution, striptease, erotisk posering eller andra typer av sexarbete, och den stora mängden gratis internetpornografi har lett till en del porrskådespelares ekonomiska behov av en extra försörjningsmöjlighet.[136][137]

På senare år har antalet kvinnor ökat både i konsumentledet och bakom kameran. Ett antal kvinnliga regissörer tillverkar numera pornografisk film, och ofta med fokus på berättande, kvinnlig njutning och trygga arbetsvillkor.[133] Denna utveckling pågår parallellt med den fortsatt stora produktionen av våldspornografi eller annan porr med tydligt fokus på manliga dominansfantasier. Regissörer som Holly Randall,[138] Erika Lust och Bree Mills har utmanat stereotyper om kvinnlig sexualitet, genom att vidareutveckla genrer och lyfta fram betydelsen av faktiska kvinnliga fantasier.[139]

USARedigera

Fördjupning: Pornografi i Amerika
 
San Fernando Valley, porrfilmsbranschens motsvarighet till Hollywood.

Den största marknaden för pornografi är den i USA, med sina över 300 miljoner invånare och allmänt utbyggda tillgång till Internet. Historiskt har de pornografiska tidningarna Playboy, Penthouse och Hustler varit viktiga för utvecklingen av branschen.

Landet anses även vara den största producenten av pornografisk film i världen, till stor del baserat på produktionscentra i södra Kalifornien (se San Fernando Valley), Nevada (främst Las Vegas) och Florida (centrerat kring Miami och andra delar av södra Florida[140]). De största produktionsbolagen har historiskt sett varit kopplade till Los Angeles-området, men en omdiskuterad lag som klubbades 2012 i Los Angeles[141][142] ledde till att ett antal bolag flyttat stora delar av sin verksamhet till Nevada.[143]

En stor del av produktionen av "amatörpornografi" – egentligen produktioner med unga och oetablerade kvinnliga skådespelare – utgår från Florida.[144]

Bland de större produktionsbolagen finns Bang Bros, Brazzers, Evil Angel, Vivid och Vixen.[145] Många av bolagen har på senare år sålts till Mindgeek eller WGCZ, de två IT-bolag (baserade i Kanada respektive Tjeckien) som via välbesökta videogemenskaper som Pornhub och XVideos alltmer tagit över den globala konsumtionen av pornografisk film.[146][147]

Flera större branschmässor arrangeras årligen i USA.[148] XBiz- och AVN-prisgalorna är branschens försök att skapa en porrfilmens motsvarighet till den allmänna amerikanska filmbranschens oscarsgala.

Övriga världenRedigera

Produktion av pornografi sker även i många andra länder. Japan är en stor producent av tecknad porr (hentai) i form av manga och anime. Sverige och[149] Danmark[150][151] har en historia av porrtidningsutgivning åtminstone tillbaka till 1960-talet. Tyskland,[152] Frankrike,[153] Spanien och Italien (där legaliteten dock ibland är omstridd[154]) har stor produktion av pornografi, liksom även Brasilien[155] och Mexiko (där problemet med produktion av barnpornografi beräknas vara stort[156]).

WGCZ (baserade i Tjeckien, äger XVideos och Xnxx) och Gamma Entertainment (baserat i Kanada, driver Adult Time) är IT-bolag med stora ägarintressen i branschen. I internetåldern har därför ett antal teknikföretag tagit över stora delar av den internationella porrbranschen, vilket kan jämföras med bland andra Facebooks och Googles maktpositioner inom informationsindustrin i stort. Anonyma ägarintressen i porrfilmsbranschen är dock inget nytt, säger de som ser tillbaka på hur produktion och distribution av porrfilmer under guldåren på 1970- och 1980-talet ofta kontrollerades av organiserad brottslighet.[157]

Kända personligheter (urval)Redigera

Nedan listas ett antal mer kända eller viktiga personligheter i porrbranschen, företrädesvis från USA.

1970-taletRedigera

1980-taletRedigera

   
Ron Jeremy, manlig veteran, och Nina Hartley, numera sexpositiv aktivist.
 • Ron Jeremy, verksam i porrbranschen sedan slutet av 1970-talet. Även aktiv inom andra medier och som föredragshållare.
 • Peter North, verksam i porrindustrin sedan 1980-talet och känd för sina stora utlösningar[158] ("The Cumshot Legend").

1990-taletRedigera

   
Rocco Siffredi och Erika Lust, pionjärer i olika delar av branschen.

2000-taletRedigera

2010-taletRedigera

 • Riley Reid, som under 2010-talet blivit mångmiljonär via en framtoning som "America's sweetheart".
 • Bree Mills, sedan mitten av 10-talet pionjär inom minst tre porrgenrer och en viktig producent, regissör och entreprenör.[103]
 • James Deen, omdiskuterad skådespelare och producent inom grövre mainstreamporr.
 • Angela White, mångfaldigt prisbelönt australisk skådespelare och manusförfattare.

Juridisk regleringRedigera

 
Pornografins laglighet per land
  Tillåten (få undantag)
  Delvis tillåten
  Förbjuden
  Uppgift saknas

Pornografi omges ofta av restriktioner, och den kan skildra aktiviteter som är olagliga i ett visst land. Detta inkluderar djurporr (skildring av tidelag), barnporr[167] och olaga våldsskildring (presentation av faktiskt våld utan föregående samtycke). I många länder är bland annat skildringar av homosexualitet olagliga, och fram till 1992 var skildringar av könshår olagligt i Japan.[168] Inom radikalfeminismen betraktas pornografi som både bevis på och inspiration till övergrepp, medan andra ser pornografins många olika uttryck även som möjligheter till studier och upptäckter.[169]

Lagstiftning för produktion och distribution av pornografi varierar starkt mellan olika delar av världen. I de flesta delar av västvärlden är det mesta lagligt, medan framför allt muslimska länder som Iran och Saudiarabien har hårda restriktioner. I praktiken behöver effektiva regleringar på 2020-talet vara landsöverskridande, eftersom internet tagit över den mesta delen av porrkonsumtionen. Många länder med förbud mot pornografiskt material har infört – mer eller mindre effektiva – internetfilter,[170] och i Kina är det känt som "Den stora brandväggen".

Sverige har en relativt tillåtande lagstiftning kring pornografi. Inga lagstiftade åldersgränser för köpare finns, och Statens Biografbyrå (som hanterar den svenska filmcensuren) har att välja mellan att sätta femtonårsgräns eller totalförbjuda filmen som förråande. Emellertid vänder sig distributörer inte till tonåringar, eller ens någon oombedd, och tv-kanaler brukar erbjuda familjefilter för "erotiska" filmer samt rekommenderar en artonårsårsgräns. Under 2010-talet har ämnet tagits upp i ett antal motioner i Sveriges riksdag,[171] men någon skärpning av det befintliga regelverket kring pornografi har (2021) ännu inte genomförts. Det finns ett brott i Sverige som heter Otillåtet förfarande med pornografisk bild.

I allmänhet accepteras pornografi som en angelägenhet för vuxna. Därför finns ofta åldersrestriktioner, motsvarande reglerna kring tobak och alkohol, som begränsar minderårigas tillgång till pornografi. På gratissajter på internet, där olika länders lagar har begränsad räckvidd, är det dock svårt att separera konsumenter efter ålder, och de förekommande åldersrestriktionerna är föga mer än en inledande varningsskylt. De brittiska försöken 2019 att införa en hårdare ålderskontroll[172] visade sig vara svåra att genomföra i praktiken och avbröts därför.[173]

BarnpornografiRedigera

Fördjupning: Barnpornografi

Barnpornografi är all pornografi som innehåller minderåriga.[174] Den är förbjuden i de flesta länder, så även i hela EU. I Sverige[175] och Finland kan barnpornografiskt innehåll sedan 1995 beslagtas av polisen. I Sverige är all hantering straffbar, med upp till två[174] år i fängelse. Den alternativa beteckningen sexuella övergrepp mot barn används bland annat av barnskyddsorganisationen Ecpat, som menar att begreppet pornografi förutsätter vuxna deltagare som genom att vara myndiga kan samtycka till handlingarna.[176]

Innehav av mangateckningar med ett barnpornografiskt innehåll men icke verklighetstrogna bilder har, med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen, bedömts inte vara straffbart. Det fastställde Högsta domstolen den 15 juni 2012, som slutpunkt i "Mangamålet".[177]

DjurpornografiRedigera

Se även: Tidelag

Människors sexuella umgänge med djur var olagligt i Sverige fram till 1944, och det är det åter sedan 2014.[178] Pornografi med djur inblandade är en liten nisch men förekommer.[179]

Gay- och lesbisk pornografiRedigera

I många länder finns lagar som förbjuder homosexuella yttringar. Detta inkluderar det mesta av Afrika och Asien, där ofta även all pornografi är förklarad som olaglig. Anno 2021 låg nästan hälften av de 69 länder som förbjuder homosexuella yttringar i Afrika.[180]

VåldspornografiRedigera

Fördjupning: Våldspornografi
 
Bild från inspelning av BDSM-relaterad våldspornografi, där våld, tvång eller begränsning av någons rörlighet är del av dramaturgin.

Våld och tvång i pornografi är ofta reglerat i lag. I många länder är pornografiskt bildmaterial med inslag av bondage eller sadomasochism lagligt, om aktörerna är vuxna samt deltagit frivilligt. I Sverige är dock skildring och spridning av sexuellt våld att betrakta som olaga våldsskildning.[181] Den svenska våldspornografilagen används dock sällan eller aldrig mot våldspornografi, vilken på 2020-talet i stort sett endast sprids via internet och oftast produceras i andra länder.[182] Lagen kan också jämföras med att BDSM (där samtyckt våld och spelat tvång är vanligt förekommande) som sexuell praktik 2009 raderades ur Socialstyrelsens svenska ICD-klassning av sjukdomsdiagnoser.[183]

I Storbritannien var (anno 2007) både konsumtion och hantering av bilder med våldtäkt och sexuell tortyr straffbart, med möjlighet till fängelsestraff i upp till tre år.[184]

Konsumtion och påverkanRedigera

Pornografin relaterar till sexuella fantasier, och utforskandet av ens egna fantasier är en orsak till konsumtionen av pornografi. Pornografin kan ge information om sexuella praktiker som man kan vilja testa i verkligheten,[5] men även sådant man inte själv skulle vilja uppleva (endast som en tankelek[6]) eller testat men inte gillat.[7] Materialet stimulerar ofta till onani. Konsumtionen kan dock leda till skamkänslor,[185] när den orgastiska upphetsningen klingat av och materialets stötande och "omoraliska" karaktär framstår tydligare.

Hannah Witton och Shan Boody pratar om fantasier, konsumtion och risken att bli beroende (video med engelskt tal).

Konsumtion av pornografi antas ofta ge negativa effekter hos konsumenten. Forskningsresultat visar att personer som begår sexuella övergrepp ofta även har hög konsumtion av porr, vilket stödjer tesen om att pornografi som kulturell yttring kan påverka ens beteende.[186] Andra undersökningar antyder att kvinnor och icke-porrkonsumenter ser pornografin som en större påverkansfaktor på deras egna sexuella beteende än män och porrkonsumenter.[187] Ofta ses mäns konsumtion av pornografi ge problem för heterosexuella relationer, men ibland ses bristen på kommunikation mellan de två vara ett mycket större problem.[21] En del undersökningar antyder att hög konsumtion och konsumtion av grövre material (sannolikt vanligare bland män) kan leda till bristande sexuell förmåga, medan kvinnors sexualitet kan gynnas av (mindre frekvent förekommande) konsumtion av pornografi.[188]

Pornografi kopplas ofta till fenomenet superstimulus, eftersom den uppfyller definitionen av "stimulus som väcker ett starkare svar än det stimulus som svaret utvecklats för". I samband med parrelationer kan regelbunden konsumtion av pornografi, med eller utan onani, därför komplicera det sexuella samlivet.[189]

StatistikRedigera

 
Andelen svenska internetanvändare som under 2021 ägnat sig åt internetporr, uppdelat på kön och ålder. Siffror från Svenskarna och internet.

2011 beräknades cirka 30 procent av konsumenterna på mer populära pornografiska webbplatser vara kvinnor. Samtidigt nämndes att endast 2 procent av kunderna på betalsajter för pornografi var kvinnor,[190] och denna låga efterfrågeandel sägs vara en delförklaring till varför mainstreampornografi fortfarande i så överväldigande utsträckning riktar sig till män.[191][192] Under 2010-talet fanns dock tecken på en ökande andel kvinnliga kunder i vissa delar av sexbranschen, enligt vissa underlättad av den stora uppmärksamheten kring filmer som Fifty Shades of Grey.[193]

2007 beräknades var femte vuxen svensk – oftare män än kvinnor – ägna sig åt porrsurfande.[194] Därefter har spridningen av smartmobiler bidragit till ökad konsumtion. Under 2010-talet har flera olika undersökningar i bland annat Australien och Sverige antytt att cirka 70 procent av männen och 30 procent av kvinnorna i högre eller lägre grad är porrkonsumenter.[49] En undersökning av svenskarnas internetvanor från 2022 visade att 29 procent av de svenska internetanvändarna hade ägnat sig åt att titta på pornografi online under det senaste året. Undersökningen visade att det fanns en betydande skillnad mellan män och kvinnor; 46 procent av männen tittade medan bara 11 procent av kvinnorna tittade. Intresset för att använda internet för att titta på webbsidor med sexuellt innehåll tycks sjunka med stigande ålder. Bland de födda på 1990-talet tittade 57 procent på porr online (80 procent av männen, 34 procent av kvinnorna) år 2021, medan endast 7 procent av de äldsta internetanvändarna födda på 1920-, 1930- och 1940-talet (14 procent av männen, 0 procent av kvinnorna) hade konsumerat pornografiskt innehåll online under det senaste året.[195]

Samma svenska undersökning visade 2021 även på skillnader i inställningen till pornografi, både mellan generationer och mellan män och kvinnor. Totalt sett bland internetanvändarna 18 år eller äldre var 40 procent av männen positiva och endast 16 procent negativa. Bland kvinnorna var endast 8 procent positiva och mer än hälften – 57 procent – negativa. Fem gånger fler män än kvinnor var positiva till att vuxna kan ta del av laglig pornografi på nätet. I de tre yngsta generationerna (1980-, 1990- och 2000-talister) var fler positiva till laglig pornografi på nätet för vuxna än de var negativa, och mest positiva var 00-talisterna. Bland de tre äldsta generationerna (1920-, 1930- och 1940-talister) var mer än hälften negativa, och inte ens var tionde var där positiv till laglig pornografi på nätet för vuxna.[196][197]

Samma undersökning visade 2017 att nästan var fjärde internetanvändare (23 procent) under det senaste året hade råkat hamna på en pornografisk webbsida när de sökte efter något annat.[198]

Nedan listas mer statistik omkring konsumtion av pornografi, enligt svenska Folkhälsomyndighetens stora enkätundersökning 2017:[199]

 • 2017 konsumerade 41 procent av unga (16–29 år) svenska män porr minst tre dagar i veckan. Kvinnliga högkonsumenter i samma ålder var endast 3 procent. I åldersgruppen 30–44 år fanns cirka hälften så många högkonsumenter.
 • Hos 48 procent av de tillfrågade männen, liksom hos 33 av kvinnorna, hade man själv eller partnern använt porr för att öka den sexuella upplevelsen.
 • Högkonsumenter av pornografi ägnade sig oftare åt ett riskfyllt sexuellt beteende.

Könsfördelningen enligt undersökningen ovan kan jämföras med Pornhubs statistikredovisning, som för 2022 sades visa att mellan 26 och 53 procent av sajtens besökare (beroende på land) under året var kvinnor. Statistiken baserade sig på data från Google Analytics.[200]

År 2022 visade en undersökning att bland svenska internetanvändare över 16 år som brukade porrsurfa hade sju procent betalat för medlemskap eller innehåll på sajter för pornografi under det senaste året.[195]

Vanligare bland mänRedigera

Konsumtion av pornografi är betydligt vanligare bland män, även om skillnaden sannolikt minskat på senare år. I Sverige bedömdes 2022 cirka 30 procent av personer över 16 år ha konsumerat specifikt internetpornografi senaste året,[201] och bland dessa var konsumtionsskillnaden mellan män och kvinnor betydligt mindre i de yngre generationerna.[202]

Män anses ofta ha en mer identitetsskapande relation till sin penis än kvinnor till sin slida,[203] och pojkar upptäcker ofta nöjet med onani tidigare än flickor. Där män konsumerar pornografi, har kvinnor en större tendens att använda sexleksaker för att öka den sexuella upphetsningen.[204][205] Män har också en tendens att konsumera pornografi även vid stabila parrelationer, vilket utan god kommunikation omkring individernas sexuella sfärer kan leda till konfliktsituationer.[206] Nyare forskning har dock visat att visuella stimuli i lika hög grad leder till sexuell upphetsning hos kvinnor som hos män.[207]

En viktig orsak till mäns porrkonsumtion anses ligga i mannens utsatthet i en sexuell situation. Runt nioårsåldern blir en pojke ofta medveten om att han anses ha ansvaret för att inleda en sexuell aktivitet, vilket innebär att ett sexuellt avvisande därefter ses som tätt sammankopplat med manlig skam. Familjeterapeuten Esther Perel menar att män konsumerar pornografi som ett sätt att undvika sin sexuella utsatthet, och i det vanligaste pornografiska scenariet (heterosexuell mainstreamporr) blir han som man i princip aldrig avvisad.[206]

Konsumtion hos ungdomar och barnRedigera

Sexualitet ses av många som något för vuxna, eftersom endast vuxna förutsätts ha ett moget förhållningssätt till sin egen sexualitet, dess möjligheter och risker. Den pågående sexualiseringen av det västerländska samhället, där kulturen tar upp uttrycken från en alltmer lättillgänglig pornografi, ses därför på många håll som ett hot mot barns och ungas utveckling som individer. Offentliga visningar av erotisk konst och konstnärliga projekt med sexuella inslag leder därför ofta till debatt, utifrån målsättningen att skydda barnen.[208]

Barn är nyfikna individer, med en lust att upptäcka. Ungas utforskande av sexualiteten kan börja tidigt (möjligen redan från 32:a veckan i livmodern[209][210]), och många barn har redan från tidig ålder erfarenheter av att "leka doktor" och liknande sexuella utforskningar av varandras kroppar.[211] Det första utforskandet av pornografi – numera ofta på internet, tidigare ofta i form av "skogsporr" – är kopplat till ett intresse av att se hur folk ser ut nakna, och vad sex är för något. I familjer och kulturer där sex är ett känsligt ämne och sexualundervisning i skolan i bästa fall blir ett litet nischämne först i högstadiet, lämnas fältet ofta fritt för pornografin att tillfredsställa barns nyfikenhet att se nakna kroppar och sexuella situationer. Den ökande produktionen av könshormoner under puberteten sker ungefär vid samma tid som många barn upptäcker den sexuella njutningen av onani, åtminstone bland pojkar ofta med hjälp av pornografi; både pojkar och flickor börjar ofta aktivt leta upp pornografi runt 12/13-årsåldern.[212]

En undersökning i USA (publicerad 2021) angav att 67 procent av unga män (13–24 år) konsumerade pornografi, liksom 57 procent av alla unga vuxna (18–24 år) och 37 procent av alla minderåriga tonåringar (13–17 år). 33 procent av unga kvinnor/tonårsflickor (13–24 år) konsumerade pornografi minst en gång i månaden. Redan 2007 – samma år som Iphone, Pornhub och XVideos lanserades – beskrev en studie att internetpornografi sågs som normalt bland tonåriga pojkar. Denna insikt var inte vanlig bland deras föräldrar; 2016 meddelade en enkät bland studenter på Indiana University samt deras föräldrar att andelen 14–18-åringar som sett porr var dubbelt så hög som gissningarna hos deras föräldrar. Introduktionen till porrkonsumtionen kan ofta ha skett bland skolkamrater, där uppmuntran till konsumtion ofta är vanligare än avrådan.[213] En svensk undersökning från 2014 antydde att 95 procent av pojkarna och 90 procent av flickorna såg pornografi som en del av ungas vardagsliv, liksom att 92 procent av pojkarna och 79 av flickorna ansåg att det var naturligt att titta på pornografi. Denna höga acceptans gick dock hand i hand med en kritisk inställning till pornografins innehåll, inte minst bland flickor.[214]

Den höga tillgängligheten paras ibland med en osäkerhet hos ungdomar, huruvida konsumtion av pornografi skulle vara förbjuden för minderåriga. Ungdomsjourer och liknande organisationer brukar svara att det är fullt tillåtet, men att pornografi är producerat av vuxna och för vuxna, och att det därför kan innehålla inslag som är svåra att förstå för unga personer. Pornografisk film visar kroppar och sexuella aktiviteter, men den fungerar genom sitt fiktiva innehåll sällan bra som instruktionsfilm.[215] Detta liknar rekommendationer omkring konsumtion av underhållningsvåld eller skrämmande situationer i olika medier, inklusive i skräckfilm.[216]

Sexualupplysning och påverkanRedigera

Undersökningar i USA nämner pornografi som den främsta källan till att hämta sexuell information från hos många unga vuxna[217] – av båda könen.[218] Detta gäller i kanske än högre grad i länder utan tillgång till sexualupplysning, med starka tabun kring sexualiteten men med tillgång till Internet.[219]

Pornografins påverkan på mänskligt beteende är omdebatterad. Sexuella praktiker som kan ha populariserats via herrtidningar, porrtidningar och pornografisk film inkluderar analsex,[220] intresset för BDSM[221] och intimrakning.[222] I Japan är förekomsten (inte avsaknaden) av könshår sexualiserat, vilket kan ha koppling till det faktum att skildringar av könshår var förbjudet i landet fram till 1992.[168] I Japan är det mycket mindre vanligt med intimrakning bland kvinnor.[223] Detta är i linje med idén att sexuella fantasier ofta frodas bland de förbjudna fenomenen.

Pornografin påstås ibland ge problem att hantera sexuella relationer.[224][225][226] Det empiriska underlaget för slutsatser om pornografins påverkan på relationer är dock inte entydigt.[227][228]

Debatt och forskningRedigera

Olika åsikter och samtalRedigera

Pornografi är ett för de flesta känsligt och privat ämne, som väcker starka känslor. Debatten omkring pornografi förs ofta av människor som argumenterar förbi varandra.[24] Från den ena sidan hävdas att porren är del av det fria samhällets uttryck, där samtyckande vuxna både kan producera och konsumera – oavsett materialets ofta stötande natur. "Sexpositiva feminister", queerfeminister och skribenter som Camille Paglia och Petra Östergren har engagerat sig för den här sidan av debatten, där de även hävdar att porr kan vara en viktig del av den kvinnliga frigörelsen.[229]

Mot ovanstående porrpositiva grundåsikt brukar andra/vissa feminister, värdekonservativa och religiösa grupperingar förespråka olika inskränkningar, antingen utifrån problem i produktionsledet, pornografins obscena karaktär eller riskerna för konsumenterna. En grundtes i kritiken mot porren är att den alltför ofta förnedrar[85] kvinnor, utifrån hur den lättast tillgängliga pornografin ("mainstreamporr", en variant av kommersiell heterosexuell hårdporr) ser ut. De mest synliga antiporraktivisterna identifierar sig ofta som radikalfeminister.

 
Fransk karikatyr av "den stora porrepidemin", sent 1800-tal.

Under en stor del av 1900-talet var kritiken mot pornografi betingad av religiösa och moralkonservativa ståndpunkter, medan den politiska vänstern snarare var positiv. Feministisk kritik av pornografi har funnits i västvärlden sedan 1970-talet. Den radikalfeministiska grundtesen omkring pornografi och den rådande manlighetens problematiska natur har bidragit till samarbetsproblem inom rörelsen och en senare uppsplittring i olika feministiska rörelsegrenar. Organiseringen av de svenska kvinnojourerna sedan 1990-talet har präglats av den här motsättningen, där Roks tydligt pekar ut det kvinnofientliga patriarkatet och Unizon i praktiken har en mer nyanserad hållning.[230][186] Radikalfeminismens åsikter om pornografi har dock en stark ställning i Sverige.[229]

På senare år har ett antal satsningar gjorts på samtal omkring sexualitet och relationer i massmedier. I Sveriges Radio producerades 2010–2020 programmet Ligga med P3, där pornografi tillhörde de ofta diskuterade ämnena. I Danmarks Radio gjordes 2015 flera olika programsatsningar omkring sexualitet, där Pornoquizzen var ett frågesportprogram på DR3 som blandade underhållningen med mer undersökande samtal kring pornografisk karaktär och konsumtion.[231] Den svenska Alla våra ligg (startad 2016, vald till årets podd på Guldörat-galan 2018) har även den många gånger behandlat ämnet pornografi.

Acceptansen för pornografin som samhällsfenomen har sannolikt ökat. I USA har de årliga Gallup-undersökningarna visat att pornografi som något moraliskt acceptabelt mellan åren 2010 och 2021 ökade från 30 till 40 procent av de tillfrågade.[232] Andelen är högre bland väljare som sympatiserar med Demokraterna, jämfört med dem som sympatiserar med Republikanerna. Andelen är cirka 20 procentenheter högre bland män än bland kvinnor, och acceptansen är högre bland yngre än bland äldre.[233]

Religion och pornografiRedigera

Många grenar av kristendom, judendom och islam[234] fördömer pornografi på teologiska grunder. Avståndstagandet är ytterst grundat på Gamla och Nya testamentet samt Koranen, som förbjuder eller avråder från nakenhet,[235] sex utanför äktenskapet och onani.[236]

Detta till trots har det genom historien producerats explicita sexuella skildringar även inom den islamska världen.[237] Bland annat skrevs i början av 1500-talet sexualmanualen Den doftande trädgården. En liknande text- och bildsamling från den hinduiska världen är Kama Sutra.[237]

Religion och offentligt avståndstagande från pornografi behöver inte innebära en faktisk privatmoral av samma slag. Undersökningar har antytt att konsumtionen av pornografi i USA kan vara högst i Utah, en delstat präglad av konservatism och en stark mormonkyrka men där pornografi är förbjuden.[238][239][240]

Liberalism och konservatismRedigera

Den liberala ståndpunkten är att pornografi är en privatsak som bör vara tillåten så länge inblandade parter är vuxna (antingen myndig, sexuellt myndig eller könsmogen) och deltar under samtycke.[241]

En del argument mot pornografi har hämtats från konservativt tänkande och rörelser för sexuell avhållsamhet. Konservativt kristna[242] pornografimotståndare kritiserar bland annat att pornografi normaliserar och inbjuder till sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Detta kan leda till svartsjuka, otrohet, sexuellt överförbara infektioner, minderårigt sex eller oönskad graviditet – som leder till antingen abort eller barn utan en stabil familj. De är också kritiska mot att pornografi sprider normer om sex utan kärlek. Konservativt porrmotstånd grundar sig också till viss del i det äckel många människor känner över att se materialet.

Feminism och pornografiRedigera

Mycket av den feministiska kritiken mot pornografi kan förstås utifrån begreppet könsmaktsordning. Med detta menas att kritiken inte riktas mot explicita sexscener i sig utan just den form som vi oftast ser i vårt samhälle. Enligt många feministiska teoretiker är den porr vi ser i dag kraftigt knuten till patriarkatet, och den bidrar därför till en korrumperad syn på människan i allmänhet och kvinnor i synnerhet. I denna pornografi är män tydligt överordnade kvinnor, medan kvinnorna i första hand är ett objekt för manlig åtrå. Detta gäller då främst den heterosexuella porren, men man menar att även lesbisk sexualitet exploateras inom pornografin.[243]

En radikalfeministisk teori – framför allt spridd av Andrea Dworkin och Catharine MacKinnon – ser inte pornografi (och då främst i film) som praktiserad sex över huvud taget. Istället ser de den som praktiserat våld, där den ena parten genom sin överordning erövrar/dominerar den andra parten. Här finns ingen plats för ömsesidighet eller respekt, utan hela akten handlar om förnedring och dominans.[244] Teorin har haft en stark position inom svenska feministiska rörelser, och den har förts fram av bland annat kvinnojourer runt om i Sverige.[245][246] På senare år har Gail Dines internationellt varit den kanske mest synliga radikalfeministiska antiporraktivisten. [247]

Från queerfeministiskt håll har kommit ifrågasättanden av denna, som de ser det, förenklade framställning av pornografin.[248] Exempelvis menar teoretikern Don Kulick att porr är positivt eftersom det utmanar de heteronormativa föreställningar om sex som vårt samhälle uppbär. Dworkins teori är dessutom oförmögen att beskriva företeelser som gaypornografi (i synnerhet där aktörer växlar mellan att vara givande och mottagande), de flesta former av amatörpornografi och feministisk independentpornografi.[249] Undersökningar har stött idén om att konsumtion av pornografi kan förstärka sexistiska åsikter – men endast i laboratoriestudier.[250]

Bland porraktriser som ser sitt arbete som feministiskt finns Annie Sprinkle,[251] May Ling Su och Nina Hartley. Organisationen Good For Her delade mellan 2005 och 2015 ut ett antal årliga Feminist Porn Award.[252] Den svensk-spanska regissören Erika Lust producerar och regisserar feministisk pornografi,[253] och på senare år har ett även andra kvinnliga regissörer bidragit till en ökad mängd filmer anpassade för kvinnliga porrkonsumenter.[254]

HälsoriskerRedigera

 
Pornhub, en av de gratissajter som bidragit till ökad porrkonsumtion.

Via 2010-talets stora spridning av smartmobiler och gratis porr via Pornhub och andra kommersiella videogemenskaper har konsumtionen ökat, även bland kvinnor[12] och minderåriga. Framför allt det senare ses ofta som problematiskt, och regelbunden porrkonsumtion från tidig ålder tros kunna påverka utvecklingen av den mänskliga sexualiteteten.[255][13] Den större tillgängligheten ökar risken att utveckla ett beroende (genom att individens belöningssystem anpassas efter pornografin),[256] liksom svårigheter att inleda eller upprätthålla sexuella relationer.[257][225][258] Samband kan främst ses hos män som konsumerar pornografi minst tre gånger i veckan. Dessa kan ha större lust att pröva saker ur porren i verkligheten, ta olika sexuella risker och trivialisera mäns våld mot kvinnor.[259] Undersökningar angående pornografins förråande påverkan på mänskligt beteende har gett motstridiga resultat.[260][261]

Vissa undersökningar visar att män som är högkonsumenter av pornografi, ofta föredrar den framför sexuella möten med andra människor. När dessa män väl har sex, kan de behöva se pornografi för att behålla upphetsningen.[259] Visuell pornografi kan också bidra till att förvandla den sexuella upplevelsen från en mångsinnlig upplevelse till något i första hand visuellt.[262]

Skådespelarnas situationRedigera

   
Linda Lovelace och Felicity Feline har vittnat om sina erfarenheter.

Kritiker beskriver ofta porrfilmsbranschen som skadlig för porrskådespelarna, som att bolagen utnyttjar dem hänsynslöst. Exempelvis har vissa manliga skådespelare börjat använda ibland riskfyllda potenshöjande läkemedel. Kritikerna säger även att skådespelarna drabbas av sociala problem till följd av sin livsstil, på grund av en ofta oförstående och avståndstagande omgivning. En vetenskaplig studie från 2012 verkade dock antyda att kvinnliga porrskådespelare – i jämförelse med kvinnor i allmänhet – hade högre/större självkänsla, socialt stöd och sexuell tillfredsställelse, liksom oftare var bisexuella och hade testat minst tio olika droger.[263] Inspelningen av en scen kan i många fall vara njutningsfull.[264] Samtidigt finns ofta kopplingar mellan pornografi och olika typer av prostitution.[265]

Numera kräver en del porrskådespelare och producenter, på grund av risken för sexuellt överförbara infektioner, att kondom används. Detta är dock inte populärt i hela branschen, då meningen med porr är att framställa tittarens fantasier, och kondomer för det mesta inte är del av dessa fantasier. Många producenter kräver också att skådespelarna ska genomgå infektionstester regelbundet. Användningen av kondom under en intensiv och längre sexakt – inspelningen av en pornografisk film eller scen kan ta flera timmar – anses ibland kunna leda till förslitningsskador.[266] Trots detta är kondomanvändning i porrfilm sedan 2012 obligatorisk enligt lag i Los Angeles County (Measure B),[267] medan folkomröstningen 2016 för hela Kalifornien i samma ämne gav flest nejröster.[268] Efter lagens införande sjönk porrfilmsproduktionen i området med 90 procent,[269] medan en stor del flyttade till underhållningsindustrin i Las Vegas.[270]

En del porrfilmsskådespelare och producenter, som Ingrid Swede, menar dock att stora delar av branschen är att se som vilket arbete som helst.[271] Dessutom bidrar samhällsklimat, lagar och förordningar till att stigmatisera de som vill arbeta inom pornografin.[272] För porraktriser inom heterosexuell pornografi kan det dock handla om en avancerad form av metodskådespeleri, där man ofta lever med sitt sexuellt eggande alter ego i film efter film.[271] Ninja Thybergs Pleasure har bidragit med information omkring arbetsförhållandena inom filmproduktionen i södra Kalifornien,[273] där porrbranschen sysselsätter åtminstone 2 000–3 000 personer.[274] Övergrepp inom produktionen, liksom bedrägliga producenter, tas gärna upp i massmediernas rapportering, även om detta endast är en mindre förekommande del av branschen.[275]

Kritik mot mainstreamporrRedigera

Med mainstreamporr menar man kommersiell, heterosexuell hårdporr. Det finns många kritiker av sådana filmer, bland annat från feminististiskt håll[184] och av opinionsbildare med rent moraliska motiv (särskilt religiösa organisationer). Några av de punkter som sådana filmer har kritiserats för är:

 • Kritiker anser att majoriteten av den pornografiska filmen framställer kvinnan som ett objekt, underordnad mannen. Enligt dem är kvinnors agerande i heteronormativ pornografi begränsat till att passivt eller aktivt tillfredsställa en eller flera män.
 • Kritiker anser också att bristen på äldre kvinnor i många filmer leder till att de framställer mänsklig sexualitet som begränsad till kvinnor i åldrarna 15 till 25 år, medan männen ofta är äldre. Dock finns det porrfilmer med äldre kvinnor och yngre män. Pornografiliberaler anser att även detta faktum gäller de flesta icke-pornografiska spelfilmer.

I en TEMO-undersökning bland svenska 18-21-åringar, beställd av Sydsvenska Dagbladet sommaren 2006, instämde 34 procent av kvinnorna och 13 procent av männen helt i påståendet att Sverige bör totalförbjuda pornografi. Mest utbredd var åsikten bland kristdemokrater och miljöpartister.[276] Enligt en Sifo-undersökning, beställd 2020 av Unizon, ville 71 procent av de tillfrågade att spridningen av pornografi (på Internet) ska begränsas för barn under 18 år.[277] Denna undersökning tog inte upp frågan om ett totalförbud (som gäller för narkotika i Sverige) utan om en reglering för yngre, att likna vid den svenska lagstiftningen kring tobak och alkohol.

Vissa menar att det går att kombinera en feministisk medvetenhet med konsumtion av mainstreampornografi (med sina förekommande våldsinslag och ojämlika könsroller). Vissa kvinnliga porrkonsumenter har förklarat att de i sin konsumtion kan växla mellan att identifiera sig med "kvinnan" och med "mannen", vilket kan ge en samtidig identifikation som både objekt och subjekt (enligt radikalfeministisk teori snarast som identifikation med förövaren). Denna ickenormativa tolkning av något starkt normativt[278] skulle kunna innebära att en kvinna kan anamma Den manliga blicken i sin mediekonsumtion, utan att på samma gång behöva avsvära sig sin frihet som individ. På den andra änden av spektrum finns kvinnor som i sin vardag utforskar Den kvinnliga blicken, men i en patriarkal verklighet.[279]

Forskning om pornografiRedigera

   
Linda Williams och Gail Dines, två akademiker som bidragit till debatten.

Samhällets officiella hållning till pornografin har ofta handlat om distansering och reglering, och studier av pornografi har oftast utgått från problem i produktions- eller konsumtionsleden.[280] I samband med den ökade synligheten och spridningen av pornografi alltsedan 1970-talet – bland annat via film, video, kabel-TV och internet – har allt fler vetenskapliga undersökningar skrivits om pornografin som fenomen.

En av de första akademiska genomgångarna av pornografins väsen presenterades 1989. Det var film- och medieforskaren Linda Williams (knuten till University of California, Berkeley) som då kom med sin Hard Core, med undertiteln "Power, Pleasure, and the »Frenzy of the Visible«". I boken beskrivs grunddragen i den pornografiska filmgenren, dess kulturella bakgrund och effekter, liksom dess stora mångsidighet.[281] 2013 publicerades The Feminist Porn Book, av en redaktion baserad på City University of New York och med en mängd texter om hur "produktionen av njutning" – med särskilt fokus på feministisk pornografi – kan ses utifrån olika politiska perspektiv.[282]

2014, i en tid av ökande tillgång till pornografi och debatt om dess problem, startades den engelskspråkiga Porn Studies. Detta är den första akademiska tidskriften omkring studiet av pornografi (här myntat som porn studies), med en brittisk redaktion ledd av Feona Attwood (Middlesex University[283]) och Clarissa Smith (Northumbria University[284]). Starten av tidningen inramades både av positiv och negativ kritik.[285] Linda Williams ansåg att det mindre vardagliga begreppet Pornography Studies hade varit ett mer passande namnval; hon hade dock själv redan 2006 beskrivit det här vetenskapliga fältet i studien "The Boundaries of Porn Studies".[286]

Allt fler undersökande eller problematiserande böcker omkring pornografi har publicerats på senare år. De problemorienterade Your Brain on Porn (av Gary Wilson, 2014) och Visuell drog – om barn, unga och nätporr (av Maria Ahlin och Ulrica Stigberg, 2016) koncentrerade sig båda på pornografins drogliknande egenskaper och möjligheter att påverka konsumentens tankemönster.[287] 2021 års Stora porrboken (redaktör Nina Rung) fortsatte skrivandet omkring pornografins påverkan.[288] Samma år kom även Porn Work (Heather Berg, University of Carolina Press), som tog upp de växlande villkoren för dem som producerar pornografi med underrubriken "Sex, Labor, and Late Capitalism". Boken förklarade att den nya teknologi som under 2010-talet utmanat den befintliga affärsmodellen för produktionsbolag även underlättat för enskilda sexentreprenörer att producera och sälja pornografi på egen hand.[289]

Sedan 00-talet har pornografi varit ämnet för en stor mängd akademiska uppsatser. Bland akademiska uppsatser i Sverige – se vidare Pornografi i Sverige#Debatt och forskning – finns exempelvis undersökningar av attityder bland män,[290] kvinnor,[291] ungdomar, feminister,[292] kvinnliga porrkonsumenter[293][294] och riksdagsledamöter.[171]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”pornografi - ordbok - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/pornografi. Läst 12 juli 2021. 
 2. ^ SPIEGEL, Matthias Schulz, DER. ”Sex in the Stone Age: Pornography in Clay” (på engelska). www.spiegel.de. https://www.spiegel.de/international/spiegel/sex-in-the-stone-age-pornography-in-clay-a-350042.html. Läst 12 juli 2021. 
 3. ^ [a b c d] Maneker, Marion (15 maj 2012). ”Cave Painting Porn Discovered” (på amerikansk engelska). Art Market Monitor. https://www.artmarketmonitor.com/2012/05/15/cave-painting-porn-discovered/. Läst 12 juli 2021. 
 4. ^ [a b c] ”pornografi - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pornografi. Läst 31 januari 2022. 
 5. ^ [a b] Gyllenklev, Karin (29 april 2013). ”Ungdomar påverkas av porr – men bara lite”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ungdomar-paverkas-av-porr-men-bara-litegrann. Läst 12 juli 2021. 
 6. ^ [a b] ”Varför tänder jag på våldtäktsfantasier?”. umo. https://www.umo.se/fraga-umo/fraga-umo/varfor-kan-jag-tanda-pa-valdtaktsscener-i-filmer/. Läst 12 juli 2021. 
 7. ^ [a b] Björk, Helena (11 december 2020). ”Sexmanus orsakar smärta”. Ottar. https://www.ottar.se/sexmanus-orsakar-sm-rta/. Läst 20 juli 2021. 
 8. ^ Hudson, David L.; Jr.. ”Obscenity and Pornography” (på engelska). www.mtsu.edu. https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1004/obscenity-and-pornography. Läst 12 juli 2021. 
 9. ^ [a b] ”Obscenity and Pornography: Behavioral Aspects - Obscenity And Pornography Defined” (på engelska). law.jrank.org. https://law.jrank.org/pages/1609/Obscenity-Pornography-Behavioral-Aspects-Obscenity-pornography-defined.html. Läst 14 september 2021. 
 10. ^ Villines, Zawn (30 juli 2018). ”Porn-induced erectile dysfunction: How does it happen?” (på engelska). www.medicalnewstoday.com. https://www.medicalnewstoday.com/articles/317117. Läst 14 september 2021. 
 11. ^ Dwulit, Aleksandra Diana; Rzymski, Piotr (2019-5). ”Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study”. International Journal of Environmental Research and Public Health 16 (10). doi:10.3390/ijerph16101861. ISSN 1661-7827. PMID 31137778. PMC: 6571756. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6571756/. Läst 14 september 2021. 
 12. ^ [a b c] ”Feminist Porn Depicts Sexuality's Unruly Side Too” (på amerikansk engelska). Women's eNews. 17 augusti 2013. https://womensenews.org/2013/08/feminist-porn-depicts-sexualitys-unruly-side-too/. Läst 12 juli 2021. 
 13. ^ [a b] ”UR Samtiden - Porren - elefanten i rummet: Hur porr påverkar ungas hälsa”. https://urplay.se/program/202142-ur-samtiden-porren-elefanten-i-rummet-hur-porr-paverkar-ungas-halsa. Läst 12 juli 2021. 
 14. ^ de Alarcón, Rubén; de la Iglesia, Javier I.; Casado, Nerea M.; Montejo, Angel L. (2019-01-15). ”Online Porn Addiction: What We Know and What We Don’t—A Systematic Review”. Journal of Clinical Medicine 8 (1). doi:10.3390/jcm8010091. ISSN 2077-0383. PMID 30650522. PMC: 6352245. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6352245/. Läst 14 september 2021. 
 15. ^ Krans, Brian (22 juli 2020). ”Experts Debunk New Survey Claiming Watching Adult Videos Causes ED” (på engelska). Healthline. https://www.healthline.com/health-news/experts-debunk-new-survey-claiming-watching-adult-videos-causes-ed. Läst 9 maj 2022. 
 16. ^ [a b] Garlick, Steve (2016-10-11) (på engelska). The Nature of Masculinity: Critical Theory, New Materialisms, and Technologies of Embodiment. UBC Press. sid. 153. ISBN 978-0-7748-3332-5. https://books.google.se/books?id=__VJDAAAQBAJ&pg=PA153. Läst 12 juli 2021 
 17. ^ Wynne, Griffin (25 augusti 2020). ”What Is Audio Porn?” (på engelska). Bustle. https://www.bustle.com/wellness/audio-porn-erotic-storytelling. Läst 25 augusti 2021. 
 18. ^ [a b] ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/. Läst 30 juli 2021. 
 19. ^ [a b] Berisha (3 september 2021). ”Var går gränsen mellan naket och porr?”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nar-blir-naket-porr. Läst 6 september 2021. 
 20. ^ Hawkins, Gordon (1991-01-25) (på engelska). Pornography in a Free Society. Cambridge University Press. sid. 28. ISBN 978-0-521-40600-0. https://books.google.se/books?id=ktIGkPNlzfMC&pg=PA28. Läst 14 september 2021 
 21. ^ [a b] ”Men, Women, and Understanding Pornography”. mentalhelp.net. https://www.mentalhelp.net/porn/men-women-and-understanding-pornography/. Läst 14 september 2021. 
 22. ^ ”pornografi - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pornografi. Läst 12 juli 2021. 
 23. ^ Kaye, Anders. ”WHY PORNOGRAPHY IS NOT PROSTITUTION: FOLK THEORIES OF SEXUALITY IN THE LAW OF VICE”. SAINT LOUIS UNIVERSITY LAW JOURNAL 60 (243): sid. 263ff. 
 24. ^ [a b] Randall 1989, sid. ix.
 25. ^ Hainer 2018, sid. 144.
 26. ^ Randall 1989, sid. 134.
 27. ^ Randall 1989, sid. 133.
 28. ^ Lokko, Andres (14 september 2018). ”Rappens fel – därför hamnar du alltid på Pornhub, Allen”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/rappens-fel--darfor-hamnar-du-alltid-pa-pornhub-allen. Läst 30 juli 2021. 
 29. ^ Lundberg, Johan (12 augusti 2004). ”Samhället sexualiseras när barn och vuxna har tonåren som ideal”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/samhallet-sexualiseras-nar-barn-och-vuxna-har-tonaren-som-ideal. Läst 30 juli 2021. 
 30. ^ Kastner, Fabian (25 maj 2008). ”Porr för högutbildade - Våg av sexskildringar de senaste åren”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/porr-for-hogutbildade-vag-av-sexskildringar-de-senaste-aren. Läst 30 juli 2021. 
 31. ^ Bell, Daniel. ”From 'Modernism and Capitalism'”. ART THEORY. https://theoria.art-zoo.com/from-modernism-and-capitalism-daniel-bell/. Läst 30 juli 2021. 
 32. ^ Sheets, Robin Ann (1991). ”Pornography, Fairy Tales, and Feminism: Angela Carter's "The Bloody Chamber"”. Journal of the History of Sexuality 1 (4): sid. 633–657. ISSN 1043-4070. https://www.jstor.org/stable/3704419. Läst 6 september 2021. 
 33. ^ Escoffier, Jeffrey (2021-02-12) (på engelska). Sex, Society, and the Making of Pornography: The Pornographic Object of Knowledge. Rutgers University Press. sid. 9. ISBN 978-1-9788-2016-6. https://books.google.se/books?id=QQ4aEAAAQBAJ&pg=PT9. Läst 26 augusti 2021 
 34. ^ [a b] ”Williams, Linda - słowo/obraz terytoria” (på polska). terytoria.com.pl. https://terytoria.com.pl/10460-williamslinda. Läst 13 juli 2021. 
 35. ^ Knight, Graham/Kaite, Berkeley (1985): "'85_fetishism and pornography-some thoughts on the pornographic eye", sid 66ff Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue canadienne de theorie politique et sociale. Vol.IX, No.3 (Fall/automne) 1985. Läst 18 september 2021. (engelska)
 36. ^ ”How Trademark Law Helped Create "XXX"” (på amerikansk engelska). Plagiarism Today. 27 augusti 2013. https://www.plagiarismtoday.com/2013/08/27/how-trademark-law-gave-us-xxx/. Läst 6 september 2021. 
 37. ^ ”The Brief and Scandalous History of the X Rating” (på amerikansk engelska). Film School Rejects. 19 februari 2021. https://filmschoolrejects.com/x-rating-history/. Läst 12 juli 2021. 
 38. ^ Wikesjö, Frode (20 februari 2014). ”The Slow Mo Guys skjuter M4 Carbine. I slow motion”. Feber / Video. https://feber.se/video/the-slow-mo-guys-skjuter-m4-carbine/294121/. Läst 12 juli 2021. 
 39. ^ Levin, Magnus (8 maj 2018). ”Engelsk matporr är positivt laddad”. Språktidningen. https://spraktidningen.se/qa/engelsk-matporr-ar-positivt-laddad/. Läst 1 december 2021. 
 40. ^ ”Inredningsporr - Vanja Wikström - Metro Mode”. metromode.se. 21 februari 2016. https://vanja.metromode.se/. Läst 12 juli 2021. 
 41. ^ ”socialpornografi | SAOL | svenska.se”. https://svenska.se/saol/?id=2853275&pz=5. Läst 12 juli 2021. 
 42. ^ ”Matporr”. Taffel. https://taffel.se/blog/matporr. Läst 12 juli 2021. 
 43. ^ StephGeorge (16 maj 2016). ”Is This Porn? 5 Realities Inside A Strange New Art Form” (på engelska). Cracked.com. https://www.cracked.com/personal-experiences-2254-these-videos-are-exploding-youtube-are-they-porn.html. Läst 12 juli 2021. 
 44. ^ CGTN (20 juni 2018). ”Is this porn? Why China bans ASMR videos” (på engelska). news.cgtn.com. https://news.cgtn.com/news/3d3d674e79556a4d78457a6333566d54/index.html. Läst 18 september 2021. 
 45. ^ ”Why lesbian porn dominates 10 Years Of Pornhub data” (på engelska). Salon. 17 september 2017. https://www.salon.com/2017/09/17/why-does-lesbian-porn-dominate-milf-and-much-more-in-10-years-of-pornhub-data_partner/. Läst 12 juli 2021. 
 46. ^ Bond, John-Michael (13 mars 2018). ”The porn you're probably missing out on” (på engelska). The Daily Dot. https://www.dailydot.com/irl/what-is-porn/. Läst 18 september 2021. 
 47. ^ Kihlström/TT, Daniel (4 juni 2020). ”Spred barnporr på darknet - åtalas”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/spred-barnporr-pa-darknet-atalas. Läst 31 juli 2021. 
 48. ^ ”Can You Guess 2018's Most-Viewed Categories on the Largest Porn Site?” (på amerikansk engelska). Fight the New Drug. 9 juli 2019. https://fightthenewdrug.org/pornhub-visitors-in-2018-and-review-of-top-searches/. Läst 31 juli 2021. 
 49. ^ [a b] Agger, Ben (2015-02-11) (på engelska). Oversharing: Presentations of Self in the Internet Age. Routledge. sid. 36. ISBN 978-1-317-55452-3. https://books.google.se/books?id=vbSgBgAAQBAJ&pg=PA36. Läst 31 juli 2021 
 50. ^ ”1955: The Coolidge Effect” (på brittisk engelska). Wonder Fools. http://www.wonderfools.org/blog-/2015/12/13/1955-the-coolidge-effect. Läst 31 januari 2022. 
 51. ^ ”Porn, Novelty and the Coolidge Effect (2011)” (på amerikansk engelska). Your Brain On Porn. https://www.yourbrainonporn.com/ybop-articles-on-porn-addiction-porn-induced-problems/you-evolved-to-be-hooked-on-porn/porn-novelty-and-the-coolidge-effect-2011/. Läst 31 januari 2022. 
 52. ^ Taylor, Eve (3 augusti 2021). ”Difference between eroge and sex cam games on cam girl sites” (på engelska). osoblanco.org. https://osoblanco.org/difference-between-eroge-and-cam-games-on-cam-girl-sites/. Läst 18 september 2021. 
 53. ^ ”How do cam sites work?” (på engelska). The Daily Dot. 16 november 2018. https://www.dailydot.com/irl/camming-guide/. Läst 18 september 2021. 
 54. ^ ”HAPPY ENDING- New York Post”. nypost.com. 1 maj 0207. Arkiverad från originalet den 1 september 2009. https://web.archive.org/web/20090901091455/http://www.nypost.com/seven/05012007/gossip/pagesix/happy_ending_pagesix_.htm. Läst 31 juli 2021. 
 55. ^ [a b c] Millward, Jon (14 februari 2013). ”Deep Inside: A Study of 10,000 Porn Stars” (på amerikansk engelska). jonmillward.com. https://jonmillward.com/blog/studies/deep-inside-a-study-of-10000-porn-stars/. Läst 21 augusti 2021. 
 56. ^ ”Do different kinds of porn portray women differently?” (på engelska). Discover Magazine. 3 december 2013. https://www.discovermagazine.com/the-sciences/do-different-kinds-of-porn-portray-women-differently. Läst 18 september 2021. 
 57. ^ Vannier, Sarah A.; Currie, Anna B.; O'Sullivan, Lucia F. (2014-04-01). ”Schoolgirls and Soccer Moms: A Content Analysis of Free “Teen” and “MILF” Online Pornography”. The Journal of Sex Research 51 (3): sid. 253–264. doi:10.1080/00224499.2013.829795. ISSN 0022-4499. PMID 24228745. https://doi.org/10.1080/00224499.2013.829795. Läst 18 september 2021. 
 58. ^ Fiouzi, Andrew (14 juli 2017). ”Why Men Working Low-Wage Jobs Are the Most Familiar Trope in Porn” (på amerikansk engelska). MEL Magazine. https://melmagazine.com/en-us/story/delivery-guy-porn-pizza-dare-pornhub-videos. Läst 21 augusti 2021. 
 59. ^ Boschung, Karol (11 mars 2015). ”The History of Porn” (på kanadensisk engelska). Converge Media. https://www.convergemedia.org/the-history-of-porn/. Läst 31 juli 2021. 
 60. ^ ”After 35,000 years, erotic art for cavemen discovered” (på engelska). The Independent. 15 september 2013. https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/after-35-000-years-erotic-art-cavemen-discovered-1684569.html. Läst 12 juli 2021. 
 61. ^ Brudprovaren. Stockholms stadsbibliotek. https://biblioteket.stockholm.se/titel/120246. Läst 31 juli 2021 
 62. ^ ”För mycket våld och sex i sagorna”. varldenshistoria.se. 30 oktober 2017. https://varldenshistoria.se/kultur/bocker/broderna-grimm-for-mycket-vald-och-sex-i-sagorna. Läst 31 juli 2021. 
 63. ^ Harrison, Dick (28 januari 2020). ”Blåkulla och den kvinnliga sexualiteten”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/blakulla-och-den-kvinnliga-sexualiteten. Läst 31 juli 2021. 
 64. ^ El-Gabalawy, Saad (1976). ”Aretino's Pornography and Renaissance Satire”. Rocky Mountain Review of Language and Literature 30 (2): sid. 87–99. doi:10.2307/1347699. ISSN 0361-1299. https://www.jstor.org/stable/1347699. Läst 31 juli 2021. 
 65. ^ Steintrager, James A. (2006-09-01). ”What Happened to The Porn in Pornography? Rétif, Regulating Prostitution, and The History of Dirty Books”. Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures 60 (3): sid. 189–204. doi:10.3200/SYMP.60.3.189-204. ISSN 0039-7709. https://doi.org/10.3200/SYMP.60.3.189-204. Läst 31 juli 2021. 
 66. ^ Nicolas-Edmé Restif de la Bretonne: Le Pornographe ou Idées d'un honnéte homme sur un projet de règlement pour les prostituées (London, 1769)
 67. ^ Ross, Alex (18 januari 2015). ”Berlin Story” (på amerikansk engelska). The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2015/01/26/berlin-story. Läst 31 juli 2021. 
 68. ^ Burt, Richard (1998). Richard Burt. red (på engelska). Deep Inside William Shakespeare: Pornographic Film and Video “Classics” and the Castrated Gaze. Palgrave Macmillan US. sid. 77–125. doi:10.1007/978-1-137-07867-4_3. ISBN 978-1-137-07867-4. https://doi.org/10.1007/978-1-137-07867-4_3. Läst 31 juli 2021 
 69. ^ ”Kvinnorna tar porren i egna händer”. www.aftonbladet.se. 8 mars 2011. https://www.aftonbladet.se/a/1k600G. Läst 31 juli 2021. 
 70. ^ Tucker, Reed (6 december 2013). ”The 4 best scenes from the ‘Golden Age’ of porn” (på amerikansk engelska). New York Post. https://nypost.com/2013/12/06/the-4-best-scenes-from-the-golden-age-of-porn/. Läst 31 juli 2021. 
 71. ^ Weyl, Dimitri (2017). ”El análisis de un film y el psicoanálisis” (på spanska). Ética y Cine Journal 7 (1): sid. 9–19. https://www.redalyc.org/journal/5644/564462730002/html/. Läst 31 juli 2021. 
 72. ^ ”Jean Martin Charcot - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jean-martin-charcot. Läst 18 september 2021. 
 73. ^ Robles-Jackson, 3C (11 december 2016). ”How Our Ancestors Used Clever Workarounds To Look At Porn” (på engelska). Cracked.com. https://www.cracked.com/article_24438_how-our-ancestors-used-clever-workarounds-to-look-at-porn.html. Läst 31 juli 2021. 
 74. ^ DN.se – Renässanskroppen i Mapplethorpes tolkning
 75. ^ Karl BackmanThe Museum of Porn in Art presents an exhibition Arkiverad 23 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 76. ^ DN.se – Lust och last
 77. ^ DN.s – Patriarkalt och misslyckat Arkiverad 21 oktober 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 78. ^ Gregorová, Markéta (2011): "Compliance Versus Defiance: The Characters’ Response to Social Structures in Alasdair Gray’s Lanark and 1982 Janine". Moravian Journal of Literature and Film 2, no. 2 (Spring 2011): p76. (engelska)
 79. ^ McMunnigall, Alan (2004). ”Alasdair Gray and Postmodemism”. Studies in Scottish Literature 33 (1). 
 80. ^ Arnberg 2010, sid. 19.
 81. ^ Larsson 2021, sid. 108.
 82. ^ Farran-Lee, Lydia (13 september 2021). ”Svensk tidskrift kan ha varit första porrtidningen för kvinnor”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/kultur/svensk-tidskrift-kan-ha-varit-forsta-porrtidningen-for-kvinnor. Läst 13 september 2021. 
 83. ^ ”STAG: THE ILLICIT ORIGINS OF PORNOGRAPHIC FILM” (på amerikansk engelska). museumofsex.com. https://www.museumofsex.com/portfolio_page/stag-the-illicit-origins-of-pornographic-film/. Läst 31 juli 2021. 
 84. ^ Hay, Mark (5 april 2018). ”Porn from the 1920s Was More Wild and Hardcore Than You Could Imagine” (på engelska). www.vice.com. https://www.vice.com/en/article/59k785/porn-from-the-1920s-was-more-wild-and-hardcore-than-you-could-imagine. Läst 31 juli 2021. 
 85. ^ [a b] Loewy, Arthur H. (1993). ”Obscenity Obscenity, Pornography, and the First Amendment Theor , and the First Amendment Theory”. William & Mary Bill of Rights Journal 2 (2): sid. 482. https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=wmborj. 
 86. ^ Nyegaard, Niels. ”Lovgivning om pornografi, 1799-1969” (på danska). danmarkshistorien.dk. https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/lovgivning-om-pornografi-1799-1969/. Läst 31 juli 2021. 
 87. ^ Barnett, Vincent L. (2018-04-03). ”‘The most profitable film ever made’: Deep Throat (1972), organized crime, and the $600 million gross”. Porn Studies 5 (2): sid. 131–151. doi:10.1080/23268743.2017.1343080. ISSN 2326-8743. https://doi.org/10.1080/23268743.2017.1343080. Läst 31 juli 2021. 
 88. ^ ”Vilgot Sjöman - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vilgot-sj%C3%B6man. Läst 31 juli 2021. 
 89. ^ Sjöö Saers, Jenny (14 november 2006). ”14 november 2006 - Reportage: Het debatt om prostitution”. www2.amnesty.se. http://www2.amnesty.se/ap.nsf/webbreportage/6BBA99800323F58FC1257226003D1F62?opendocument. Läst 31 juli 2021. 
 90. ^ [a b] Farran-Lee, Lydia (13 september 2021). ”Så blev porren en accepterad del av svensk kultur”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/kultur/sa-blev-porren-en-accepterad-del-av-svensk-kultur. Läst 13 september 2021. 
 91. ^ Eberstadt, Mary; Layden, Mary Anne (2007). The Social Costs of Pornography. The Witherspoon Institute. sid. 43 (73). https://www.forofamilia.org/documentos/VARIOS%20-%20Ingles.El%20coste%20social%20de%20la%20pornografia.Datos%20y%20propuestas..pdf. Läst 31 juli 2021 
 92. ^ Voss, Georgina (2015): "Stigma and the Shaping of the Pornography Industry". Routledge. Läst 14 november 2021. (engelska)
 93. ^ Cooper, Al (1997-06-01). ”The Internet and Sexuality: Into the Next Millenium”. Journal of Sex Education and Therapy 22 (1): sid. 5–6. doi:10.1080/01614576.1997.11074164. ISSN 0161-4576. https://doi.org/10.1080/01614576.1997.11074164. Läst 7 november 2022. 
 94. ^ (på engelska) Sexuality and the Internet: Surfing into the New Millennium. "1". Mary Ann Liebert, Inc. 1998-01-01. sid. 187–193. doi:10.1089/CPB.1998.1.187. https://typeset.io/papers/sexuality-and-the-internet-surfing-into-the-new-millennium-830bp509qx. Läst 7 november 2022. 
 95. ^ Staff, Guardian (30 september 1999). ”The porn pioneers” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/technology/1999/sep/30/onlinesupplement. Läst 31 juli 2021. 
 96. ^ [a b] Stuart, Rachel (19 december 2016). ”Webcamming: the sex work revolution that no one is willing to talk about” (på engelska). The Conversation. http://theconversation.com/webcamming-the-sex-work-revolution-that-no-one-is-willing-to-talk-about-69834. Läst 31 juli 2021. 
 97. ^ michael (2 februari 2017). ”How much pornography is made of prostituted women?” (på amerikansk engelska). Pornography FAQ. https://www.pornographyfaq.com/how-much-pornography-is-made-of-prostituted-women/. Läst 21 augusti 2021. 
 98. ^ Witzke, Katie (30 september 2010). ”The Internet provides easy access to pleasure”. The Johns Hopkins News-Letter. https://www.jhunewsletter.com/article/2010/10/the-internet-provides-easy-access-to-pleasure-84117. Läst 31 juli 2021. 
 99. ^ Khalili, Joel (13 juli 2021). ”These are the most popular websites right now - and they might just surprise you” (på engelska). TechRadar. https://www.techradar.com/news/porn-sites-attract-more-visitors-than-netflix-and-amazon-youll-never-guess-how-many. Läst 31 juli 2021. 
 100. ^ Bahar Lovelin, Melody. ”Ny undersökning belyser kvinnors porrvanor - P3 Nyheter Dokumentär”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/artikel/6221522. Läst 30 juli 2021. 
 101. ^ Nolan Brown, Elizabeth (14 mars 2017). ”Yes, Porn Is Kinkier Than It Used to Be. It's Also More Feminist, Varied, and Inclusive” (på amerikansk engelska). Reason.com. https://reason.com/2017/03/14/pornocracy/. Läst 13 augusti 2021. 
 102. ^ [a b] Saul, Heather (5 september 2016). ”This woman wants to change everything about porn - in the best way” (på engelska). The Independent. https://www.independent.co.uk/news/people/erika-lust-feminist-adult-film-maker-changing-face-porn-a7083331.html. Läst 14 november 2021. 
 103. ^ [a b] Hitt, Tarpley (6 februari 2019). ”Inside ‘The Netflix of Porn’” (på engelska). The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/inside-the-netflix-of-porn-how-bree-mills-is-shaking-up-the-adult-industry. Läst 14 november 2021. 
 104. ^ Lea Rose Emery (12 juni 2017). ”Women Actually Watch More Porn Than Men — Here's What It Is We're Watching” (på engelska). Bustle. https://www.bustle.com/p/women-actually-watch-more-porn-than-men-heres-what-it-is-were-watching-63850. Läst 14 november 2021. 
 105. ^ Mauro, J-P (28 juni 2018). ”Billy’s bad habit: Why Millennials find porn morally acceptable” (på engelska). aleteia.org. https://aleteia.org/2018/06/28/billys-bad-habit-why-millennials-find-porn-morally-acceptable/. Läst 9 april 2022. 
 106. ^ Murdoch, Cassie (16 februari 2020). ”How millennials are saving the porn industry” (på engelska). Mashable. https://mashable.com/article/paying-for-porn-millennials. Läst 9 april 2022. 
 107. ^ Haigh, Joshua (25 augusti 2021). ”OnlyFans suspends policy change after backlash” (på brittisk engelska). BBC News. https://www.bbc.com/news/technology-58331722. Läst 26 augusti 2021. 
 108. ^ Lapowsky, Issie (20 augusti 2021). ”OnlyFans reveals Visa and MasterCard’s hold on online speech” (på engelska). Protocol — The people, power and politics of tech. https://www.protocol.com/policy/onlyfans-visa-mastercard. Läst 24 augusti 2021. 
 109. ^ ”Mainstreaming sex : the sexualization of Western culture / edited by Feona Attwood”. sarin.its.deakin.edu.au. 2009. http://sarin.its.deakin.edu.au/search~S1?/dSocial+change+--+Virginia+--+History+--+19th+cent/dsocial+change+virginia+history+++++++19th+century/-3,1,1,B/frameset&FF=dsocial+change+western+countries&0,0,. Läst 26 augusti 2021. 
 110. ^ McNair, Brian (2013) (på engelska). Porno? Chic!: How Pornography Changed the World and Made it a Better Place. Routledge. sid. 47ff. ISBN 978-0-415-57290-3. https://books.google.se/books?id=f47qOw2w5Q0C&pg=PA47. Läst 26 augusti 2021 
 111. ^ Morris, Max (maj 2015). ”Porno? Chic!: How Pornography Changed the World and Made it a Better Place, by Brian McNair”. researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/277973324_Porno_Chic_How_Pornography_Changed_the_World_and_Made_it_a_Better_Place_by_Brian_McNair. Läst 26 augusti 2021. 
 112. ^ Bramesco, Charles (17 augusti 2022). ”Showing the Business: how Hollywood sees porn” (på engelska). letterboxd.com. https://letterboxd.com/journal/showing-the-business-how-hollywood-sees-porn/. Läst 7 februari 2023. 
 113. ^ Cawston, Amanda (2019-07-03). ”The feminist case against pornography: a review and re-evaluation”. Inquiry 62 (6): sid. 624–658. doi:10.1080/0020174X.2018.1487882. ISSN 0020-174X. https://doi.org/10.1080/0020174X.2018.1487882. Läst 14 november 2021. 
 114. ^ Renner, Simon (5 mars 2015). ”När porren blir sexualupplysare”. Proletären. https://proletaren.se/artikel/stub-735. Läst 26 augusti 2021. 
 115. ^ Britz, Sarah (10 juli 2016). ”En generation med porr i fickan”. gp.se. http://www.gp.se/1.3459828. Läst 26 augusti 2021. 
 116. ^ Hingston, Sandy (2015-06-01): "Two New Studies Debunk What You Thought You Knew About Millennials and Sex". phillymag.com. Läst 14 november 2021.(engelska)
 117. ^ Westergård, Anki (7 december 2019). ”Debatten om unga och deras porrkonsumtion – är vi blåögda eller har vi moralpanik?” (på sv-FI). svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/07/debatten-om-unga-och-deras-porrkonsumtion-ar-vi-blaogda-eller-har-vi-moralpanik. Läst 26 augusti 2021. 
 118. ^ ”BDSM inte längre klassad som sjukdom | RFSU”. www.rfsu.se. 2008/2010. Arkiverad från originalet den 26 augusti 2021. https://web.archive.org/web/20210826094422/https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/satt-att-ha-sex/bdsm/bdsm-inte-langre-klassad-som-sjukdom/. Läst 26 augusti 2021. 
 119. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (4 februari 2021). ”Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/skolans-undervisning-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-forbattras/. Läst 26 augusti 2021. 
 120. ^ Jerneck, Linda (25 november 2019). ”LINDA JERNECK: Ingen glamour när tjejer luras in i porrbranschen”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/ingen-glamour-nar-tjejer-luras-in-i-porrbranschen/. Läst 14 november 2021. 
 121. ^ Wettersten, Av Robert (5 mars 2015). ”Porren – en dödlig miljardindustri”. Proletären. https://proletaren.se/artikel/stub-733. Läst 14 november 2021. 
 122. ^ Appelqvist / Sander / Donevan (19 januari 2018). ””Porrindustrin – en laglig hallickverksamhet””. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/porrindustrin--en-laglig-hallickverksamhet. Läst 14 november 2021. 
 123. ^ Snow, Aurora (23 november 2013). ”The Adult Industry Doesn’t Pay! (As Much As You Think)” (på engelska). The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/23/the-adult-industry-doesn-t-pay-as-much-as-you-think. Läst 21 juli 2021. 
 124. ^ BBC News, An acceptable career?
 125. ^ Ley, David J. (2016) (på engelska). Ethical Porn for Dicks. Berkeley: Sexual Health Alliance Edition. sid. 12. Läst 9 juli 2022 
 126. ^ Arnberg 2010, sid. 17.
 127. ^ Metz, Cade (15 oktober 2015). ”The Porn Business Isn't Anything Like You Think It Is” (på amerikansk engelska). Wired. ISSN 1059-1028. https://www.wired.com/2015/10/the-porn-business-isnt-anything-like-you-think-it-is/. Läst 14 november 2021. 
 128. ^ Bisley, Alexander (6 oktober 2017). ”How free porn enriched the tech industry — and ruined the lives of actors” (på engelska). Vox. https://www.vox.com/conversations/2017/10/6/16435742/jon-ronson-butterfly-effect-internet-free-porn. Läst 14 november 2021. 
 129. ^ ”Men Are Sharing the Reasons They Pay for Porn” (på amerikansk engelska). Men's Health. 19 februari 2019. https://www.menshealth.com/sex-women/a26412556/reasons-to-pay-for-porn/. Läst 21 juli 2021. 
 130. ^ Soley-Cerro, Ashley (13 mars 2013). ”Former porn star and CSUN student Jennie Ketcham shares her story”. The Sundial. https://sundial.csun.edu/64438/news/former-porn-star-and-csun-student-jennie-ketcham-discusses-shares-her-story/. Läst 21 augusti 2021. 
 131. ^ Barry, Kathleen (1996-07-01) (på engelska). The Prostitution of Sexuality. NYU Press. sid. 59. ISBN 978-0-8147-2336-4. https://books.google.se/books?id=8DyR8eUbJhIC&pg=PA59. Läst 25 augusti 2021 
 132. ^ Stanger, Melissa (8 mars 2016). ”Here's what the gender pay gap looks like in porn” (på engelska). Revelist.com. https://www.revelist.com/career/average-porn-salaries/851. Läst 25 augusti 2021. 
 133. ^ [a b] Stanger, Melissa (1 mars 2016). ”Female porn producers aren't just making great porn, they're keeping women safe” (på engelska). Revelist.com. https://www.revelist.com/dating/women-owned-porn-companies/692. Läst 25 augusti 2021. 
 134. ^ Wan Yahya, Wan Roselezam; Yahya, Wan Roselezam Wan; Zainal, Zainor Izat; Rahman, Emily Abd. ”Male Gaze, Pornography and the Fetishised Female” (på engelska). The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review 5 (1): sid. 25–38. ISSN 1833-1882. https://www.academia.edu/6462580/Male_Gaze_Pornography_and_the_Fetishised_Female. Läst 25 augusti 2021. 
 135. ^ Spector, Jessica (2006) (på engelska). Prostitution and Pornography: Philosophical Debate about the Sex Industry. Stanford University Press. sid. 221. ISBN 978-0-8047-4938-1. https://books.google.se/books?id=yeTCcpFkeb8C&pg=PA221. Läst 25 augusti 2021 
 136. ^ O'Hara, Mary Emily (7 november 2014). ”What's the Difference Between Porn and Prostitution?” (på engelska). www.vice.com. https://www.vice.com/en/article/mv54db/auctioning-off-porn-stars-to-the-highest-bidder-is-not-prostitution-right-312. Läst 25 augusti 2021. 
 137. ^ Dickson, EJ (24 februari 2014). ”When porn stars become escorts: Lucrative new trend could also be risky” (på engelska). Salon. https://www.salon.com/2014/02/24/when_porn_stars_become_escorts_lucrative_new_trend_could_also_be_risky/. Läst 25 augusti 2021. 
 138. ^ Elizabeth, Emma. ”Meet Holly Randall: One of the most influential women in the porn industry” (på engelska). www.bellesa.co. https://www.bellesa.co/collective/265/meet-holly-randall-one-of-the-most-influential-women-in-the-porn-industry. Läst 25 augusti 2021. 
 139. ^ Paiella, Gabriella (30 januari 2016). ”'I have to remind people I can still be dirty': the female porn directors calling the shots” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/culture/2016/jan/30/female-porn-directors-sex-movies-bree-mills-tasha-reign-joanna-angel. Läst 25 augusti 2021. 
 140. ^ Miller, Michael E. (10 oktober 2013). ”Is Filming Porn Illegal in Florida?” (på engelska). Miami New Times. https://www.miaminewtimes.com/news/is-filming-porn-illegal-in-florida-6393610. Läst 19 mars 2022. 
 141. ^ Southern California Public Radio (8 november 2012). ”What does Measure B mean for porn industry in Los Angeles?”. Southern California Public Radio. https://archive.kpcc.org/programs/take-two/2012/11/08/29222/what-does-measure-b-mean-for-porn-industry-in-LA/. Läst 19 mars 2022. 
 142. ^ Sewell, Abby (15 november 2013). ”Porn industry group blames condom law for drop in film permits” (på amerikansk engelska). Los Angeles Times. https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-adult-film-permits-condoms-20131115-story.html. Läst 19 mars 2022. 
 143. ^ CBSMiami/AP (17 januari 2014). ”Condom Law Blamed For Relocating Porn Industry” (på amerikansk engelska). cbslocal.com. https://miami.cbslocal.com/2014/01/17/condom-law-blamed-for-relocating-porn-industry/. Läst 19 mars 2022. 
 144. ^ Munzenrieder, Kyle (18 februari 2013). ”Florida Is the Second Biggest Supplier of Domestic Porn Stars” (på engelska). Miami New Times. https://www.miaminewtimes.com/news/florida-is-the-second-biggest-supplier-of-domestic-porn-stars-6538338. Läst 19 mars 2022. 
 145. ^ Said, Sammy (13 mars 2013). ”Top Adult Entertainment Companies in the World” (på amerikansk engelska). TheRichest. https://www.therichest.com/entertainment/the-worlds-top-10-entertainment-companies/. Läst 19 mars 2022. 
 146. ^ Nilsson, Patricia (17 december 2020). ”MindGeek: the secretive owner of Pornhub and RedTube”. Financial Times. https://www.ft.com/content/b50dc0a4-54a3-4ef6-88e0-3187511a67a2. Läst 19 mars 2022. 
 147. ^ Turner, Gustavo (2 januari 2020). ”Private Media Group Acquired by XVideos Parent Company WGCZ” (på engelska). XBIZ. https://www.xbiz.com/news/249330/private-media-group-acquired-by-xvideos-parent-company-wgcz. Läst 19 mars 2022. 
 148. ^ Koester, Megan (22 januari 2014). ”A Visit to the World's Largest Porn Convention” (på engelska). www.vice.com. https://www.vice.com/en/article/qbebj3/a-visit-to-the-worlds-largest-porn-convention. Läst 19 mars 2022. 
 149. ^ Björklund, Elisabet (2016-07-13) (på engelska). Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays. McFarland. sid. 193. ISBN 978-1-4766-2501-0. https://books.google.se/books?id=XvPBDAAAQBAJ&pg=PA193. Läst 3 augusti 2021 
 150. ^ Dane, Benjamin (10 juni 2019). ”Der var et syndigt land” (på da-DK). UD & SE. https://www.udogse.dk/pornografi/. Läst 3 augusti 2021. 
 151. ^ ”50 Jahre Pornografiefreigabe in Dänemark - Mit Pornografie zur sexuellen Befreiung?” (på de-DE). Deutschlandfunk Kultur. 1 juli 2019. https://www.deutschlandfunkkultur.de/50-jahre-pornografiefreigabe-in-daenemark-mit-pornografie.2156.de.html?dram:article_id=452757. Läst 3 augusti 2021. 
 152. ^ Gehring, Petra (8 juli 2012). ”Geschichte der deutschen Erotikindustrie: Wie die Ehehygiene von der Pornowelle überrollt wurde” (på tyska). FAZ.NET. ISSN 0174-4909. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/geschichte-der-deutschen-erotikindustrie-wie-die-ehehygiene-von-der-pornowelle-ueberrollt-wurde-11814106.html. Läst 3 augusti 2021. 
 153. ^ ”Porno Français. Découvrez l'histoire de la pornographie en France.” (på fr-FR). Lapipesanstabac.com. https://www.lapipesanstabac.com/histoire-porno-francais/. Läst 3 augusti 2021. 
 154. ^ ”Valentina Nappi non ha dubbi: "Girare porno in Italia si può"” (på italienska). Today.it. 11 juli 2014. https://www.today.it/media/valentina-nappi-girare-porno-italia.html. Läst 3 augusti 2021. 
 155. ^ Declerq, Marie (15 april 2015). ”Brazil's Leading Porn Production Company Is Giving Pirates a Hard Time” (på engelska). www.vice.com. https://www.vice.com/en/article/d739eq/brazils-leading-porn-production-company-is-giving-pirates-a-hard-time. Läst 3 augusti 2021. 
 156. ^ García, Dennis A. (19 november 2016). ”60% of world child pornography produced in Mexico” (på spanska). El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/11/19/60-world-child-pornography-produced-mexico-0. Läst 3 augusti 2021. 
 157. ^ Nolan Brown, Elizabeth (14 mars 2017). ”Yes, Porn Is Kinkier Than It Used to Be. It's Also More Feminist, Varied, and Inclusive” (på amerikansk engelska). Reason.com. https://reason.com/2017/03/14/pornocracy/. Läst 13 augusti 2021. 
 158. ^ Ingui, Christ (2 maj 2002). ”INTERVIEW: Porn God Ron Jeremy heats up the Hatchet”. The GW Hatchet. https://www.gwhatchet.com/2002/05/02/interview-porn-god-ron-jeremy-heats-up-the-hatchet/. Läst 31 augusti 2021. 
 159. ^ Vnuk, Helen (31 juli 2020). ”Traci Lords was one of the biggest adult movie stars of the 80s. She was underage her entire career.” (på australisk engelska). Mamamia. https://www.mamamia.com.au/traci-lords/. Läst 31 augusti 2021. 
 160. ^ ”Holly Randall Unfiltered : 107: John Stagliano: The Father of Gonzo Porn sur Apple Podcasts” (på engelska). Apple Podcasts. https://podcasts.apple.com/fr/podcast/107-john-stagliano-the-father-of-gonzo-porn/id1260471553?i=1000447417918. Läst 31 augusti 2021. 
 161. ^ Shaffer, Ryan (26 augusti 2010). ”Atheism, Ethics, and Pornography: An Interview with Nina Hartley” (på amerikansk engelska). TheHumanist.com. https://thehumanist.com/magazine/september-october-2010/features/atheism-ethics-and-pornography-an-interview-with-nina-hartley/. Läst 31 augusti 2021. 
 162. ^ Intervju med Anderson Cooper: ”Jenna Jameson: "I chose the right profession"”. Anderson Cooper 360°. CNN. 28 augusti 2004. http://www.cnn.com/2004/SHOWBIZ/books/08/27/jenna.jameson/. Läst 1 februari 2007. 
 163. ^ Stern, Marlow (22 oktober 2016). ”Rocco Siffredi, Godfather of Rough Sex: ‘What You Call Violence, I Call Pain with Pleasure’” (på engelska). The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/22/rocco-siffredi-godfather-of-rough-sex-what-you-call-violence-i-call-pain-with-pleasure. Läst 31 augusti 2021. 
 164. ^ LIVE, PNT (4 juni 2020). ”the truth of AVN media network’s treatment of Black male pornstars Mr. Marcus & Sean Michaels #BlackLivesMatter” (på amerikansk engelska). Porn News Today. https://www.pornnewstoday.com/index.php/2020/06/04/the-truth-of-avn-media-networks-treatment-of-black-male-pornstars-mr-marcus-sean-michaels-blacklivesmatter/. Läst 31 augusti 2021. 
 165. ^ Miller, Daniel; Miller, Daniel (15 november 2012). ”Inside the Risky Business of Porn Star Agents” (på amerikansk engelska). The Hollywood Reporter. https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/porn-star-agents-inside-risky-390466/. Läst 31 augusti 2021. 
 166. ^ Mendoza, Fernando (7 september 2017). ”Fabian Thylmann, el creador del imperio del porno” (på spanska). Metro Ecuador. https://www.metroecuador.com.ec/ec/salud/2017/09/07/fabian-thylmann-creador-del-imperio-del-porno.html. Läst 31 augusti 2021. 
 167. ^ ”Bildspel: Vad är okej sex?”. umo. https://www.umo.se/sex/regler-och-lagar-om-sex/vad-ar-okej-sex/. Läst 12 juli 2021. 
 168. ^ [a b] McCarthy, Terry (14 augusti 1994). ”Out of Japan: On a matter of pubic concern” (på engelska). The Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/out-of-japan-on-a-matter-of-pubic-concern-1383622.html. Läst 12 juli 2021. 
 169. ^ Mattebo, Magdalena (5 april 2018). ”Pornografins inflytande på ungdomars sexualitet”. Barnmorskan.se. https://barnmorskan.se/pornografins-inflytande-pa-ungdomars-sexualitet/. Läst 15 juli 2021. 
 170. ^ Shachtman, Noah (12 april 2002). ”An Inside Look at China Filters” (på amerikansk engelska). Wired. ISSN 1059-1028. https://www.wired.com/2002/12/an-inside-look-at-china-filters/. Läst 31 juli 2021. 
 171. ^ [a b] Mellqvist, David (2020). Pornografi och politik. Uppsala universitet. sid. 37. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1439645/FULLTEXT01.pdf. Läst 31 juli 2021 
 172. ^ Burgess, Matt (20 juni 2019). ”This is how age verification will work under the UK's porn law” (på brittisk engelska). Wired UK. ISSN 1357-0978. https://www.wired.co.uk/article/uk-porn-age-verification. Läst 31 juli 2021. 
 173. ^ Waterson, Jim (16 oktober 2019). ”UK drops plans for online pornography age verification system” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/culture/2019/oct/16/uk-drops-plans-for-online-pornography-age-verification-system. Läst 31 juli 2021. 
 174. ^ [a b] ”barnpornografibrott - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/barnpornografibrott. Läst 31 juli 2021. 
 175. ^ Konstitutionsutredningen (1993/1994). ”Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. Konstitutionsutskottets Betänkande 1993/94:KU28 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ytterligare-atgarder-mot-barnpornografi-mm_GH01KU28/html. Läst 31 juli 2021. 
 176. ^ Sundberg, Marit (10 januari 2017). ”Samma straff för barnpornografibrott som störande av gudstjänst”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/samma-straff-for-barnpornografibrott-som-storande-av-gudstjanst. Läst 31 juli 2021. 
 177. ^ Lagen.nu – NJA 2012 s. 400. 15 juni 2012.
 178. ^ ”Riksdagen förbjuder djursex - Sameradion & SVT Sápmi” (på samiska). sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/artikel/5791027. Läst 31 juli 2021. 
 179. ^ ”Djursex på vanliga videobutiker - P4 Uppland”. sverigesradio.se. 19 januari 2004. https://sverigesradio.se/artikel/354624. Läst 31 juli 2021. 
 180. ^ ”Homosexuality: The countries where it is illegal to be gay” (på brittisk engelska). BBC News. 12 maj 2021. https://www.bbc.com/news/world-43822234. Läst 31 juli 2021. 
 181. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2021:1108 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700. Läst 13 december 2021. 
 182. ^ Jenny Westerstrand, ordförande för Roks, m.fl (30 april 2021). ”Våldsporren sprids fritt – det ska vi ändra på”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/aPnzGO. Läst 13 december 2021. 
 183. ^ Lantto, Reid (2020). Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi. Lunds universitet. sid. 5ff. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9004135&fileOId=9004136. Läst 13 december 2021 
 184. ^ [a b] TT (26 juni 2007). ”Åtalas för spridning av våldsporr”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/atalas-for-spridning-av-valdsporr. Läst 14 juli 2021. 
 185. ^ Sniewski, L., & Farvid, P. (2020). ”Hidden in shame: Heterosexual men’s experiences of self-perceived problematic pornography use.” (på engelska). psycnet.apa.org. https://psycnet.apa.org/record/2019-39479-001. Läst 12 juli 2021. 
 186. ^ [a b] ”Pornografi - Unizon” (på svenska). Pornografi - Unizon. https://www.unizonjourer.se/vara-sakfragor/pornografi/. Läst 31 juli 2021. 
 187. ^ Mäkinen, Sami; Ollila, Ofelia (2018). Pornografi och sexualitet. Linköpings universitet. sid. 5. http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1260951/FULLTEXT01.pdf. Läst 31 juli 2021 
 188. ^ Pomeroy, Ross (9 maj 2022). ”Is watching pornography bad for men — but good for women?” (på amerikansk engelska). Big Think. https://bigthink.com/health/is-watching-pornography-bad-for-men-but-good-for-women/. Läst 5 november 2022. 
 189. ^ Vanessa and Xander Marin (25 augusti 2020). ”Can I Watch PORN? - Porn And Long Term Relationships” (på engelska). youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=LJJvhxN-JwI. Läst 15 februari 2023. 
 190. ^ Ogas, Ogi (30 april 2011). ”The Online World of Female Desire” (på amerikansk engelska). Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. https://online.wsj.com/article/SB10001424052748704463804576291181510459902.html. Läst 21 juli 2021. 
 191. ^ Ouellette-Howitz, Sophie (7 november 2018). ”This Is Why You Should Pay for Porn” (på amerikansk engelska). self.com. https://www.self.com/story/this-is-why-you-should-pay-for-porn. Läst 21 juli 2021. 
 192. ^ Quinlan, Casey (29 april 2015). ”Why You Should Pay for Porn” (på engelska). Bitch Media. https://www.bitchmedia.org/post/why-you-should-pay-for-porn-feminist-porn-report. Läst 21 juli 2021. 
 193. ^ Weisman, Carrie (27 mars 2017). ”Why More Women Are Paying for Sex Services” (på engelska). www.vice.com. https://www.vice.com/en/article/5385kk/why-more-women-are-paying-for-sex-services. Läst 21 juli 2021. 
 194. ^ Brå (2007). Var går gränsen?. sid. 221. https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008254/1371914724795/2007_var_gar_gransen.pdf. Läst 10 september 2021 
 195. ^ [a b] ”Nätdejting och nätporr”. Svenskarna och internet 2022. Internetstiftelsen. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/natdejting-och-natporr/. Läst 21 november 2022. 
 196. ^ ”De yngre är mer positiva än negativa till laglig pornografi på nätet”. Svenskarna och internet 2021. Internetstiftelsen. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/natdejting-och-natporr/var-femte-som-natdejtar-har-anvant-sociala-medier-for-natdejting-det-senaste-aret-2/. Läst 30 mars 2022. 
 197. ^ ”Fem gånger fler män än kvinnor positiva till porr på nätet”. Svenskarna och internet 2021. Internetstiftelsen. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/natdejting-och-natporr/fem-ganger-fler-man-an-kvinnor-positiva-till-porr-pa-natet/. Läst 30 mars 2022. 
 198. ^ ”Har råkat hamna på en pornografisk sida när letade efter något annat under det senaste året”. Svenskarna och internet 2017. Internetstiftelsen. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2017/spel-sex-och-dejting/har-rakat-hamna-pa-en-pornografisk-sida-nar-letade-efter-nagot-annat-under-det-senaste-aret/. Läst 30 mars 2022. 
 199. ^ ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/. Läst 31 juli 2021. 
 200. ^ ”The 2022 Pornhub Year in Review | Pornhub Insights”. www.pornhub.com. https://www.pornhub.com/insights/2022-year-in-review?fbclid=IwAR02QXI_DbrAlutPfKRUwVwWvKID6VWA4SiaCWB0cqMOqtNOtO6QhuHRDUg. Läst 4 januari 2023. 
 201. ^ ”Nätdejting och nätporr”. Svenskarna och internet. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/natdejting-och-natporr/. Läst 3 november 2022. 
 202. ^ ”Nätdejting och nätporr”. Svenskarna och internet. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/natdejting-och-natporr/. Läst 3 november 2022. 
 203. ^ Hainer 2018, sid. 16.
 204. ^ Juffer, Jane (1998-07) (på engelska). At Home with Pornography: Women, Sex, and Everyday Life. NYU Press. sid. 84. ISBN 978-0-8147-4237-2. https://books.google.se/books?id=vvwTCgAAQBAJ&pg=PA84. Läst 21 september 2021 
 205. ^ Lönnroth, Alexandra (3 oktober 2019). ”Sexleksaker fortfarande tabu för män: Inte accepterat för män att äga en lösvagina”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sexleksaker-fortfarande-tabu-for-man-inte-accepterat-for-man-att-aga-en-losvagina. Läst 21 september 2021. 
 206. ^ [a b] Cole, Lori Ann Kret and Jeff. ”She Said, He Said: Where is line between porn and cheating in a marriage?” (på amerikansk engelska). www.aspentimes.com. https://www.aspentimes.com/opinion/columns/she-said-he-said-where-is-line-between-porn-and-cheating-in-a-marriage/. Läst 21 september 2021. 
 207. ^ Mitricheva, Ekaterina; Kimura, Rui; Logothetis, Nikos K.; Noori, Hamid R. (2019-07-30). ”Neural substrates of sexual arousal are not sex dependent” (på engelska). Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (31): sid. 15671–15676. doi:10.1073/pnas.1904975116. ISSN 0027-8424. PMID 31308220. https://www.pnas.org/content/116/31/15671. Läst 26 november 2021. 
 208. ^ Neuman, Ricki (2005-02-11): "Var går gränsen mellan konst och pornografi?", Svenska Dagbladet, Läst 29 augusti 2021.
 209. ^ Neuroskeptic (4 juli 2017). ”Fetal Onanism: A Surprising Scientific Debate” (på engelska). Discover Magazine. https://www.discovermagazine.com/mind/fetal-onanism-a-surprising-scientific-debate. Läst 23 oktober 2021. 
 210. ^ Halper, Katie (20 juni 2013). ”Yes, fetuses masturbate” (på engelska). Salon. https://www.salon.com/2013/06/20/the_science_of_masturbating_fetuses/. Läst 23 oktober 2021. 
 211. ^ ”Vi "lekte doktor"”. www.bup.se. https://www.bup.se/fraga-bup/Fragelistning/2016/04/5493P7/. Läst 23 oktober 2021. 
 212. ^ Molinder, Emelie (7 juni 2020). ”Hur gör jag om jag upptäcker att min tonåring porrsurfar?”. Internetkunskap. https://internetkunskap.se/foraldraskap/hur-gor-jag-om-jag-upptacker-att-min-tonaring-porrsurfar/. Läst 23 oktober 2021. 
 213. ^ Weiss, Daniel (2021-06-15) (på engelska). Treading Boldly through a Pornographic World: A Field Guide for Parents. Simon and Schuster. sid. 17ff. ISBN 978-1-68451-202-7. https://books.google.se/books?id=IXQjEAAAQBAJ&pg=PT17. Läst 21 augusti 2021 
 214. ^ Delrapport 1: Kartläggning av forskning om pornografins inverkan på barn och unga. 2020. sid. 3. https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/delrapport-1-kartlaggning-av-forskning-om-pornografins-inverkan-pa-barn-och-unga.pdf 
 215. ^ ”Jag är 11 år, får jag titta på porr? | RFSU”. www.rfsu.se. https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/frageladan/sexuell-teknik-och-praktik/onani/jag-ar-11-ar-far-jag-titta-pa-porr/. Läst 28 augusti 2021. 
 216. ^ ”Är det lämpligt att låta en sexåring se filmen "It"?”. Bloggbevakning. 11 februari 2018. https://nyheter24.se/bloggbevakning/2018/02/11/ar-det-lampligt-att-lata-en-sexaring-se-filmen/. Läst 28 augusti 2021. 
 217. ^ Pappas, Stephanie (26 januari 2021). ”Porn is the top source of 'sex education' for young adults” (på engelska). livescience.com. https://www.livescience.com/pornography-sex-education.html. Läst 23 oktober 2021. 
 218. ^ Oosterhoff, Pauline (21 december 2016). ”Can porn be a positive for sex education?” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/dec/21/porn-positive-sex-education. Läst 23 oktober 2021. 
 219. ^ ”Is Porn the New Sex Education?” (på brittisk engelska). Institute of Development Studies. https://www.ids.ac.uk/publications/is-porn-the-new-sex-education/. Läst 23 oktober 2021. 
 220. ^ Burton, Natasha (13 december 2012). ”Why Guys Are Obsessed With Anal Sex” (på amerikansk engelska). Cosmopolitan. https://www.cosmopolitan.com/sex-love/advice/anal-sex. Läst 3 september 2021. 
 221. ^ McGreal, Scott (30 april 2017). ”Does Watching Porn Promote Submissiveness in Women?” (på engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/us/blog/unique-everybody-else/201704/does-watching-porn-promote-submissiveness-in-women. Läst 3 september 2021. 
 222. ^ ”6 anledningar till att du inte ska raka ditt könshår”. Hälsoliv. 15 april 2016. https://www.expressen.se/halsoliv/sex--relationer/6-anledningar-till-att-du-inte-ska-raka-ditt-konshar/. Läst 3 september 2021. 
 223. ^ Yamaguchi, Mari (19 juni 1991). ”Japan’s Debate Over What’s Obscene Heats Up”. apnews.com. https://apnews.com/article/95f3d565417e6c884cf923a5def642a8. 
 224. ^ Shankar, Vedantam (9 oktober 2017). ”Researchers Explore Pornography's Effect On Long-Term Relationships” (på engelska). NPR.org. https://www.npr.org/2017/10/09/556606108/research-explores-the-effect-pornography-has-on-long-term-relationships. Läst 14 september 2021. 
 225. ^ [a b] Carroll, Jason S. (5 februari 2018). ”The Porn Gap: Differences in Men’s and Women’s Pornography Patterns in Couple Relationships”. wheatley.byu.edu. https://wheatley.byu.edu/porn-gap-differences-mens-womens-pornography-patterns-couple-relationships/. Läst 12 juli 2021. 
 226. ^ Brower, Naomi. ”Effects of Pornography on Relationships” (på engelska). extension.usu.edu. https://extension.usu.edu/relationships/research/effects-of-pornography-on-relationships. Läst 14 september 2021. 
 227. ^ Ludden, David (25 augusti 2020). ”How Porn Affects Relationships | Psychology Today” (på engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-apes/202008/how-porn-affects-relationships. Läst 14 september 2021. 
 228. ^ Campbell, Lorne; Kohut, Taylor (2017-02-01). ”The use and effects of pornography in romantic relationships” (på engelska). Current Opinion in Psychology 13: sid. 6–10. doi:10.1016/j.copsyc.2016.03.004. ISSN 2352-250X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16300185. Läst 5 november 2021. 
 229. ^ [a b] Johanna, Niklasson (2007). Feministisk pornografi?. Linköpings universitet. sid. 10, 16. https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1676&context=faculty. Läst 31 juli 2021 
 230. ^ ”Att reglera porrbranschen är inte kvinnofientligt”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/att-reglera-porrbranschen-ar-inte-kvinnofientligt/. Läst 31 juli 2021. 
 231. ^ Rask, Christian (27 februari 2015). ”DR3 ser på porno” (på danska). DR. https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/dr3-ser-paa-porno. Läst 31 juli 2021. 
 232. ^ ”Moral Issues” (på engelska). Gallup.com. https://news.gallup.com/poll/1681/Moral-Issues.aspx. Läst 29 december 2021. 
 233. ^ ”New Poll: 43 percent of Americans find porn morally acceptable” (på engelska). America Magazine. 7 juni 2018. https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/06/07/new-poll-43-percent-americans-find-porn-morally-acceptable. Läst 29 december 2021. 
 234. ^ Amir, Heena (2019). ”The Prevalence of Pornography and its Effects on Muslim Students. How can Islamic Education handle this Topic?” (på engelska). www.grin.com. https://www.grin.com/document/507914. Läst 31 juli 2021. 
 235. ^ Rahman, Sayeedur (8 december 2012). ”Får gifta par ha samlag medan de är helt nakna?”. Fråga imamen. https://fragaimamen.se/far-gifta-par-ha-samlag-medan-de-ar-helt-nakna/. Läst 31 juli 2021. 
 236. ^ Rahman, Sayeedur (28 november 2012). ”Är onani tillåtet i Islam?”. Fråga imamen. https://fragaimamen.se/ar-onani-tillatet-i-islam/. Läst 31 juli 2021. 
 237. ^ [a b] Bekhrad, Joobin. ”The ancient ‘Arabic Kama Sutra’” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/culture/article/20170725-the-ancient-arabic-kama-sutra. Läst 31 juli 2021. 
 238. ^ Allen, Samantha (22 april 2016). ”Utah’s Anti-Porn Law is Pure Pseudoscience” (på engelska). The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/articles/2016/04/22/utah-s-anti-porn-law-is-pure-pseudoscience. Läst 5 mars 2022. 
 239. ^ ”Pacific Center for Sex and Society - Pornography, Public Acceptance and Sex Related Crime: A Review”. www.hawaii.edu. http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/2005to2009/2009-pornography-acceptance-crime.html. Läst 5 mars 2022. 
 240. ^ O'Connell, Oliver (24 mars 2021). ”Utah is banning porn on cellphones - this is why” (på engelska). The Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/porn-utah-pornography-ban-phones-b1821748.html. Läst 5 mars 2022. 
 241. ^ Christensen, Nana (2017). Slaget om pornografin. Lunds universitet. sid. 18. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8916439&fileOId=8916449. Läst 31 juli 2021 
 242. ^ Risne 2012, sid. 11ff.
 243. ^ Camilla Sköld Jansson m.fl. (v) (2005/06). ”Pornografi och sexualpolitik Motion 2005/06:K341 av - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/pornografi-och-sexualpolitik_GT02K341. Läst 31 juli 2021. 
 244. ^ Jeffries, Stuart (12 april 2006). ”Are women human?” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/world/2006/apr/12/gender.politicsphilosophyandsociety. Läst 31 juli 2021. 
 245. ^ Inci, Zozan (9 juli 2015). ”Jämställdhet kräver ett porrfritt samhälle”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/jamstalldhet-kraver-ett-porrfritt-samhalle/. Läst 31 juli 2021. 
 246. ^ ”Porr - Unizon” (på svenska). Porr - Unizon. https://www.unizonjourer.se/ung/ungdomsguiden/ovrigt/porr/. Läst 31 juli 2021. 
 247. ^ Söderin, Eigil (12 juni 2014). ””Porren kidnappar unga mäns sexualitet””. ETC. https://www.etc.se/inrikes/porren-kidnappar-unga-mans-sexualitet. Läst 31 juli 2021. 
 248. ^ Hedin, Maria (2006 (2013)). ”'Även feminister kan titta på porr'”. Fria.Nu. http://www.stockholmsfria.se/artikel/8053. Läst 31 juli 2021. 
 249. ^ Dreyer Alexandersen, Christine (2009) (på engelska). Increasing women’s sexual agency with feminist pornography?. Lunds universitet. sid. 2. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1397101&fileOId=1470508. Läst 31 juli 2021 
 250. ^ Brown, Jessica (26 september 2017). ”Is porn harmful? The evidence, the myths and the unknowns” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/future/article/20170926-is-porn-harmful-the-evidence-the-myths-and-the-unknowns. Läst 5 november 2022. 
 251. ^ Sayej, Nadja (30 september 2019). ”Sexologist Annie Sprinkle Isn't Covering Anything Up” (på amerikansk engelska). Interview Magazine. https://www.interviewmagazine.com/culture/annie-sprinkle-show-tell-new-exhibition. Läst 31 juli 2021. 
 252. ^ ”2015 Feminist Porn Award Winners” (på kanadensisk engelska). Feminist Porn Awards. https://www.feministpornawards.com/. Läst 31 juli 2021. 
 253. ^ Attanasio, Angelo (18 december 2020). ”Erika Lust, la directora de cine para adultos que convirtió el porno en una "revolución" feminista y en un imperio comercial” (på spanska). BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55150132. Läst 31 juli 2021. 
 254. ^ Ryan, Aoife (26 februari 2015). ”This director fights the objectification of women with female-friendly porn” (på amerikansk engelska). The Plaid Zebra. https://theplaidzebra.com/director-fights-objectification-women-female-friendly-porn/. Läst 18 september 2021. 
 255. ^ Cormier, Zoe (21 december 2020). ”Is porn bad for you?” (på engelska). BBC Science Focus Magazine. https://www.sciencefocus.com/the-human-body/is-pornography-harmful/. Läst 14 september 2021. 
 256. ^ Suhinina, Tanja (13 september 2020). ”Våga söka hjälp om du är beroende av porr”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/WOLO3L. Läst 12 juli 2021. 
 257. ^ ”Porr - hur slutar jag titta?”. umo. https://www.umo.se/umo-podden/umo-podden/umo-podden-33.-porr---hur-slutar-jag-titta/. Läst 12 juli 2021. 
 258. ^ Kolehmainen, Anne (26 januari 2018). ”Porr är vardag för barn – så pratar du om det utan att skamma”. arkiv.kit.se. https://arkiv.kit.se/2018/01/26/101052/porr-ar-vardag-for-barn-sa-pratar-du-om-det-utan-att-skamma/. Läst 12 juli 2021. 
 259. ^ [a b] ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/. Läst 30 juli 2021. 
 260. ^ Paul J. Wright, Robert S. Tokunaga, Ashley Kraus (2015). ”A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies” (på engelska). Journal of Communication 66 (1): sid. 182–205. https://www.researchgate.net/publication/288905229_A_Meta-Analysis_of_Pornography_Consumption_and_Actual_Acts_of_Sexual_Aggression_in_General_Population_Studies. 
 261. ^ Carr, Sandra (5 augusti 2020). ”Study: Pornography does not cause violent sex crimes” (på engelska). www.utsa.edu. https://www.utsa.edu/today/2020/08/story/pornography-sex-crimes-study.html. Läst 26 augusti 2021. 
 262. ^ Jones, Andy (29 oktober 2022). ”Quick nut: Has unfettered access to free internet porn killed men's sexual stamina? Experts say it could play a part” (på amerikansk engelska). The Daily Dot. https://www.dailydot.com/pleaser/porn-impact-on-sexual-stamina/. Läst 3 november 2022. 
 263. ^ Griffith, James D.; Mitchell, Sharon; Hart, Christian L.; Adams, Lea T.; Gu, Lucy L. (2013-10-01). ”Pornography Actresses: An Assessment of the Damaged Goods Hypothesis”. The Journal of Sex Research 50 (7): sid. 621–632. doi:10.1080/00224499.2012.719168. ISSN 0022-4499. PMID 23167939. https://doi.org/10.1080/00224499.2012.719168. Läst 21 augusti 2021. 
 264. ^ TT, Los Angeles, TT:s utsända (17 april 2018). ”Ninja Thyberg skildrar porrbranschen i debuten”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/ninja-thyberg-skildrar-porrbranschen-i-debuten. Läst 14 september 2021. 
 265. ^ Griffith, James D.; Capiola, August; Balotti, Brandon; Hart, Christian L.; Turner, Ryan (2016-06-01). ”Online Female Escort Advertisements: The Cost of Sex” (på engelska). Evolutionary Psychology 14 (2): sid. 1474704916651270. doi:10.1177/1474704916651270. ISSN 1474-7049. https://doi.org/10.1177/1474704916651270. Läst 21 augusti 2021. 
 266. ^ La Ganga, Maria L. (18 oktober 2016). ”Why a porn star is fighting California's condom law: 'It's a women's rights issue'” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/18/porn-tasha-reign-california-condom-law-proposition-60. Läst 12 juli 2021. 
 267. ^ Associated Press (7 november 2012). ”L.A. County voters mandate condom use on porn sets” (på engelska). politico.com. https://www.politico.com/story/2012/11/la-county-voters-mandate-condom-use-on-porn-sets-083532. Läst 12 juli 2021. 
 268. ^ Chappell, Bill (9 november 2016). ”Condom Mandate For Porn Industry Falls Short In California” (på engelska). NPR.org. https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/11/09/501405749/condom-mandate-for-porn-industry-falls-short-in-california. Läst 12 juli 2021. 
 269. ^ Verrier, Richard (6 augusti 2014). ”On Location: Porn production plummets in Los Angeles” (på amerikansk engelska). Los Angeles Times. https://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-onlocation-la-porn-industry-20140806-story.html. Läst 3 augusti 2021. 
 270. ^ Robinson, Melia (6 mars 2016). ”How LA's 'Porn Valley' became the adult entertainment capital of the world” (på amerikansk engelska). Business Insider. https://www.businessinsider.com/how-porn-valley-came-to-be-2016-3. Läst 3 augusti 2021. 
 271. ^ [a b] Snow, Aurora (5 februari 2016). ”This Is What it’s Really Like to Work in Porn” (på engelska). Fortune. https://fortune.com/2016/02/05/this-is-what-its-really-like-to-work-in-porn/. Läst 31 juli 2021. 
 272. ^ (på engelska) Stigma and the Shaping of the Pornography Industry. Routledge. 2015-05-15. doi:10.4324/9780203568514/stigma-shaping-pornography-industry-georgina-voss. ISBN 978-0-203-56851-4. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203568514/stigma-shaping-pornography-industry-georgina-voss. Läst 31 juli 2021 
 273. ^ Hainer, Caroline (17 juni 2021). ”Hon skildrar porrindustrin i omtalad film – ”branschen går åt rätt håll””. Dagens industri. https://www.di.se/nyheter/hon-skildrar-porrindustrin-i-omtalad-film-branschen-gar-at-ratt-hall/. Läst 31 juli 2021. 
 274. ^ McPike, Alec (1 april 2016). ”Addiction, Risk Thrive In Southern California Porn Industry”. pepperdine-graphic.com. https://pepperdine-graphic.com/addiction-risk-thrive-in-southern-california-porn-industry-currents-magazine-spring-2016/. Läst 31 juli 2021. 
 275. ^ Randall, Holly (23 januari 2022). ”Rocky Emerson: The Tallest Girl in Porn” (på engelska). Holly Randall Unfiltered / youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=yecz9ze9Ino. Läst 24 juli 2022. 
 276. ^ SydsvenskanVarannan ung väljare vill förbjuda porr Arkiverad 23 oktober 2006 hämtat från the Wayback Machine.. 13 augusti 2006.
 277. ^ ”Sifoundersökning 2020 - Unizon” (på svenska). Sifoundersökning 2020 - Unizon. https://www.unizonjourer.se/aktuellt/rapporter-statistik/sifoundersokning-2020/. Läst 14 juli 2021. 
 278. ^ Hedin, Maria (2006 / 2013). ”'Även feminister kan titta på porr'”. Fria.Nu. http://www.stockholmsfria.se/artikel/8053. Läst 31 augusti 2021. 
 279. ^ Hornaday, Ann (3 juli 2021). ”‘Female agency’ is Hollywood’s latest catchphrase. ‘Zola’ takes it further.”. washingtonpost.com. https://www.washingtonpost.com/entertainment/zola-takes-female-agency-beyond-a-hollywood-catchphrase/2021/07/02/03d4f5c4-d9bf-11eb-9bbb-37c30dcf9363_story.html. 
 280. ^ Cormier, Zoe (1 april 2016). ”Is Pornography Warping Our Brains?” (på amerikansk engelska). zoecormier.com / BBC Focus. http://zoecormier.com/2016/04/01/is-pornography-warping-our-brains/. Läst 12 november 2021. 
 281. ^ Brown, Beverley (1991-03-01). ”Linda Williams, Hard Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the visible”. Screen 32 (1): sid. 114–119. doi:10.1093/screen/32.1.114. ISSN 0036-9543. https://doi.org/10.1093/screen/32.1.114. Läst 31 juli 2021. 
 282. ^ Taormino, Tristan (2013). The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure. The Feminist Press. ISBN 978-1-55861-819-0. https://muse.jhu.edu/book/38402. Läst 31 juli 2021 
 283. ^ ”Professor Feona Attwood | UniHub”. unihub.mdx.ac.uk. https://unihub.mdx.ac.uk/i-3-mdx/i-mdx-stories/international-womens-day/professor-feona-attwood. Läst 31 juli 2021. 
 284. ^ ”Prof Clarissa Smith” (på engelska). www.northumbria.ac.uk. https://www.northumbria.ac.uk/about-us/our-staff/s/clarissa-smith/. Läst 31 juli 2021. 
 285. ^ Cadwalladr, Carole (15 juni 2013). ”Porn wars: the debate that's dividing academia” (på engelska). the Guardian. http://www.theguardian.com/culture/2013/jun/16/internet-violent-porn-crime-studies. Läst 31 juli 2021. 
 286. ^ Boyle, Karen (2006-04-01). ”The Boundaries of Porn Studies”. New Review of Film and Television Studies 4 (1): sid. 1–16. doi:10.1080/17400300600577286. ISSN 1740-0309. https://doi.org/10.1080/17400300600577286. Läst 31 juli 2021. 
 287. ^ P4 Jämtland (11 april 2018). ”Maria Ahlin vill se diskussion i skolan om pornografi”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/artikel/6928776. Läst 31 juli 2021. 
 288. ^ ”Ny bok om porrens konsekvenser”. www.aftonbladet.se. 5 januari 2021. https://www.aftonbladet.se/a/9ObM4r. Läst 31 juli 2021. 
 289. ^ Stern, Scott W. (7 juni 2021). ”Los Angeles Review of Books” (på amerikansk engelska). Los Angeles Review of Books. https://lareviewofbooks.org/article/sex-work-as-antiwork-on-heather-bergs-porn-work/. Läst 31 juli 2021. 
 290. ^ Nigård, Pernilla (2005). Unga män om pornografi. Malmö högskola. Läst 31 augusti 2021 
 291. ^ Greveniotis, Sotiris; Larsson, Anna (2005). Unga kvinnor samtalar om pornografi : en diskursanalys. Lunds universitet. https://www.lu.se/lup/publication/1333398. Läst 31 juli 2021 
 292. ^ Darj, Frida (2007). Feminism och pornografi : en intervjuundersökning om hur porrkonsumerande feministiska kvinnor förhåller sig till porr. Institutionen för genus, kultur och historia. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1002. Läst 31 juli 2021 
 293. ^ Bernström, Malin (2020). "Porrverkad?" : En kvalitativ intervjustudie om unga porrkonsumerande kvinnors attityder och förhållningssätt till pornografi. (Uppsala universitet). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-402945. Läst 31 juli 2021 
 294. ^ Andersson, Sofie (2020). Att konsumera pornografi som kvinna. Linnéuniversitetet. https://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIST_LATEST&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A1530453&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=3932. Läst 31 juli 2021 

Allmänna källorRedigera

Externa länkarRedigera