Jämställdhet

jämlikhet mellan män och kvinnor

Jämställdhet är ett ideal som innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Begreppet är närbesläktat med jämlikhet.[1] Det förekommer att jämställdhet beskrivs som jämlikhet mellan könen[2][3] och som jämlikhet oberoende av genus, kön eller sexualitet.[4][5]

En av 2000-talets symboler för jämställdhet mellan könen.

Olika betydelser redigera

I den offentliga debatten används olika definitioner. Vissa avser med jämställdhet att män och kvinnor vid ett urval har "lika möjlighet" (alltså att ingen hänsyn ska tas till kön vid ett urval), medan andra med jämställdhet avser "lika utfall" (alltså att vid urval är kön en parameter som ska eller bör beaktas för att uppnå en jämn könsbalans i urvalet, så kallad positiv särbehandling).[4]

EU definierar jämställdhet mellan kvinnor och män som "samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män, pojkar och flickor". EU utvecklar definitionen på följande vis:[6]

Jämställdhet innebär inte att kvinnor och män blir likadana utan att kvinnors och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter inte är villkorad av om de föddes som kvinna eller man. Jämställdhet mellan kvinnor och män innebär att både kvinnors och mäns intressen, behov och prioriteringar tas i beaktande varigenom hänsyn tas till mångfalden hos olika grupper av kvinnor och män. Jämställdhet är inte en kvinnofråga utan ska avse och fullt ut engagera män såväl som kvinnor. Jämställdhet mellan kvinnor och män betraktas som en fråga om mänskliga rättigheter och utgör en förutsättning och indikator för hållbar människocentrerad utveckling och demokrati.
– EIGE

Enligt FN:s Agenda 2030 handlar jämställdhet om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan kvinnor och män. Enligt FN är jämställdhet en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i världen.[7]

Sverige redigera

Det svenska ordet jämställdhet började användas i början av 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen. Denna lag upphörde att gälla när den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.[8] I Finland trädde jämställdhetslagen i kraft 1987.

Mätmetoder redigera

När graden av jämställdhet mäts används ofta mått på graden av lika utfall för könen, såsom t.ex. lön eller antal kvinnor respektive män i vissa positioner.[9][10][11][12]

Andra sätt att mäta kan vara att jämföra hur prestationer av individer av olika kön bedöms beroende på om bedömaren känner till individens kön eller inte.

Se även redigera

Källhänvisningar redigera

 1. ^ ”jämställdhet - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet. Läst 7 april 2024. 
 2. ^ ”Fakta om jämställdhet”. Jämställdhetsmyndigheten. https://jamstalldhetsmyndigheten.se/fakta-om-jamstalldhet/. Läst 7 april 2024. 
 3. ^ ”Jämställdhet”. Ämnen. Europaparlamentet. 8 mars 2024. https://www.europarl.europa.eu/topics/sv/topic/gender-equality. Läst 7 april 2024. 
 4. ^ [a b] ”Gender equality | Description & Policy Approaches | Britannica” (på engelska). www.britannica.com. 10 mars 2024. https://www.britannica.com/topic/gender-equality. Läst 7 april 2024. 
 5. ^ Holgersson, Charlotte; Wahl, Anna (2021). ”Om jämlikhet, jämställdhet och genus – en introduktion.” (pdf). KTHs skriftserie om genus och jämställdhet, nr 1. Kungliga Tekniska Högskolan. https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1193897.1664176423!/1.%20Ja%CC%88mlikhet%2C%20ja%CC%88msta%CC%88lldhet%20och%20genus%20%E2%80%93%20en%20introduktion.pdf. Läst 7 april 2024. 
 6. ^ ”gender equality” (på engelska). European Institute for Gender Equality. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168?lang=sv. Läst 1 december 2022. 
 7. ^ ”Mål 5: Jämställdhet - Globala målen”. Globala målen (UNDP). 18 oktober 2022. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-jamstalldhet/. Läst 1 december 2022. 
 8. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 29 september 2014. https://web.archive.org/web/20140929114824/http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910433.HTM. Läst 22 september 2014. 
 9. ^ ”Strategier för att mäta och uppnå ökad jämställdhet”. www.jamstalldhetskartan.se. https://www.jamstalldhetskartan.se/begrepp-och-teori/strategier-foer-att-maeta-och-uppna-oekad-jaemstaelldhet.html. Läst 25 december 2022. 
 10. ^ ”En jämställd riksdag?” (på svenska). 8 Sidor. Myndigheten för tillgängliga medier. 3 december 2022. https://8sidor.se/en-jamstalld-riksdag. Läst 25 december 2022. 
 11. ^ ”Gender Equality Index 2022: The COVID-19 pandemic and care” (på engelska). European Institute for Gender Equality. EIGE. 2022. https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2022-covid-19-pandemic-and-care. Läst 25 december 2022. 
 12. ^ ”RAPPORTER”. AllBright. Stiftelsen Allbright. https://www.allbright.se/rapporter. Läst 25 december 2022.