Jämställdhet

jämlikhet mellan män och kvinnor

Jämställdhet definieras av Sveriges regering som att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter på alla områden i livet.[1][2]

En av 2000-talets symboler för jämställdhet mellan könen.

EU definierar jämställdhet mellan kvinnor och män som "samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män, pojkar och flickor". EU utvecklar definitionen på följande vis:[3]

Jämställdhet innebär inte att kvinnor och män blir likadana utan att kvinnors och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter inte är villkorad av om de föddes som kvinna eller man. Jämställdhet mellan kvinnor och män innebär att både kvinnors och mäns intressen, behov och prioriteringar tas i beaktande varigenom hänsyn tas till mångfalden hos olika grupper av kvinnor och män. Jämställdhet är inte en kvinnofråga utan ska avse och fullt ut engagera män såväl som kvinnor. Jämställdhet mellan kvinnor och män betraktas som en fråga om mänskliga rättigheter och utgör en förutsättning och indikator för hållbar människocentrerad utveckling och demokrati.
– EIGE

Enligt FN:s Agenda 2030 handlar jämställdhet om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan kvinnor och män. Enligt FN är jämställdhet en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i världen.[4]

Det svenska ordet jämställdhet började användas i början av 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen. Denna lag upphörde att gälla när den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.[5] I Finland trädde jämställdhetslagen i kraft 1987.

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera