Forskning

vetenskapligt studium att få största möjliga kunskap och in­sikt

Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk undersökning (studier) som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet. Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, viss privatforskning, med mera) som har resulterat i vetenskaplig eller akademisk publicering. Begreppet används i sakprosa nästan uteslutande om vetenskaplig forskning, men kan i dagligt tal även avse andra dokumenterade efterforskningar och utredningar, exempelvis privatforskning såsom släktforskning, som inte publiceras vetenskapligt. Dock används istället begreppet research om att ta fram bakgrundsfakta inom journalistik, författande och polisutredningar. Forskning kan vara industriforskning eller akademisk forskning, som i sin tur kan ha karaktär av tillämpad forskning eller grundforskning. Exempelvis är industriforskning vanligt inom läkemedelsindustrin, och leder ofta till patent som senare kan leda till produktutveckling. Akademisk forskning finansieras ofta av statsmakterna via dess myndigheter och stiftelser. Viktiga finansiärer är också insamlingar, bidrag från oberoende organisationer, fonder och privata finansiärer som inte kräver att få lägga beslag på forskningsresultaten för egen vinnings skull.

Grundforskning kan med tiden leda fram till tillämpad forskning. Man kan också dela in forskningen i naturvetenskaplig sådan och samhällsvetenskaplig.

GrundforskningRedigera

Grundforskning (även kallad för fundamental forskning, på engelska basic research och ibland blue skies research) har som primärt mål att öka kunskap och teoretisk förståelse för de ingående variablerna. Grundforskning drivs av forskarens nyfikenhet och intresse, och har inte en uppenbar avnämare. Grundforskningen är ofta fri, i bemärkelsen att vem som får finansieringen inte styrs av statens eller industrins kortsiktiga intressen, utan av att arbetet bedöms som excellent av etablerade forskare, ofta med konservativa normer för vad som är god forskning. Den utförs ofta utan någon har satt ett praktiskt mål, men den kan dock resultera i oväntade upptäckter som kan ge upphov till praktiska tillämpningar. Grundforskning lägger grunden för ytterligare forskning som i längden ska ge upphov till kunskap som kan tillämpas på något i praktiken. Med andra ord finns det ingen garanti för att grundforskning inom en kort tidsperiod ger upphov till tillämpningar. Utvecklingen har gått mot minskade medel till grundforskning.

Exempel på frågeställningar i grundforskning:

Historiskt anses grundforskning vara en verksamhet som föregår tillämpad forskning, som i sin tur föregår utveckling till praktiska föremål. Nu för tiden är det inte lika lätt att göra distinktionerna och ibland är alla tre steg en blandning. Det är särskilt fallet i områden som bioteknik och elektronik, där grundforskning görs tillsammans med arbete som syftar till att utveckla nya produkter.

ForskningsmetoderRedigera

Målet med forskningsprocessen är att utveckla ny kunskap, som i sin tur kan anta tre olika former:

  • Utforskande forskning, som formulerar nya problem
  • Konstruktiv forskning, som utvecklar lösningar till ett problem
  • Empirisk forskning, som testar en lösning genom empiriska bevis

Forskningsmetoder som ofta används:

ForskningsprocessenRedigera

I allmänhet följer forskning en viss strukturell process. Olika steg varierar beroende på ämnet och forskaren. Följande steg är generellt inkluderade både i grundforskning och tillämpad forskning:

  • Vilket ämne som det handlar om
  • Hypotes
  • Insamling av data
  • Analys av data
  • Slutsatser

En hypotes som formuleras i ett forskningsprojekt kan aldrig bli bevisad utan enbart motbevisad. Däremot kan processen ge belägg. En hypotes kan genomgå flera omgångar av vetenskapliga test och bli vedertagen som "sann", men det är dock inte samma sak som att den är bevisad.

En användbar hypotes tillåter förutsägelser och att man inom rimlig tidsrymd kan verifiera att förutsägelsen är sann.

PubliceringRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Akademisk publicering.

Akademisk forskning publiceras vanligtvis i vetenskapliga tidskrifter eller i böcker. De flesta etablerade vetenskapliga områden har sina egna tidskrifter för publicering. Nuförtiden publiceras allt fler vetenskapliga artiklar elektroniskt på internet istället för i tryckt format.

Finansiering av forskningRedigera

Statlig finansiering och företag är de vanligaste. Inom akademisk forskning existerar en stor konkurrens om anslag för forskning, vilket medför att många forskare tillbringar mycket tid med att söka anslag.

En forskares karriärRedigera

Se ävenRedigera