Enchiridon, eller Then Swenska Psalmboken, är en psalmbok som skrevs av Petrus Rudbeckius och trycktes i Västerås under 1620-talet, boken blev aldrig officiellt antagen men var utgiven i flera upplagor.

Redan 1530 (1526?) utgav Olaus Petri den första svenska psalmboken Swenske songer eller wisor. Denna utkom vidare under 1500- och 1600-talets första årtionden i nya och utvidgade upplagor. De flesta av dessa tidiga psalmböcker var tryckta i Stockholm, men även i Lübeck och Uppsala.

Den första upplagan av Petrus Rudbeckius Enchiridon utkom troligen 1620 - dock finns inget av detta exemplar bevarat. Under de följande åren utgavs en följd av nya upplagor av denna bok, som i flera avseenden, inte minst genom nya hymnologiska bidrag, skiljer sig från de tidigare psalmbokspubliceringarna. De flesta av dessa trycktes i Västerås av Olof Olofsson Helsing, bland annat en upplaga från 1622.

För större delen av det dåvarande svenska folket utgjorde Petrus Rudbeckius Enchiridion, parallellt med en då så betydelsefull skrift som Luthers lilla katekes, den bok ur vilken folk kunde tillfredsställa sin andliga längtan. Den bibliografiska undersökningen och redovisningen av denna numer så sällsynta psalmbok, avseende de olika utgivningsåren och inbördes samband, är mycket besvärlig.

KällorRedigera