Enchiridion Eller then Swenska Psalmboken[1] är en psalmbok som skrevs av Petrus Rudbeckius och trycktes i Västerås under 1620-talet, boken blev aldrig officiellt antagen men var utgiven i flera upplagor.

Enchiridion Eller then Swenska Psalmboken, Sampt andra Wanligha Handböcker.
FörfattarePetrus Rudbeckius
OriginalspråkSvenska
LandSverige
GenrePsalmbok
Förlag för förstautgåvanOlof Olofsson Helsing, Västerås
Utgivningsår1627
För Encheiridion - handbok i livets konst, av Epiktetos, se Handbok i livets konst.

Redan 1530 (1526?) utgav Olaus Petri den första svenska psalmboken Swenske songer eller wisor. Denna utkom vidare under 1500- och 1600-talets första årtionden i nya och utvidgade upplagor. De flesta av dessa tidiga psalmböcker var tryckta i Stockholm, men även i Lübeck och Uppsala.

Den första upplagan av Petrus Rudbeckius Enchiridon utkom troligen 1620 - dock finns inget av detta exemplar bevarat. Under de följande åren utgavs en följd av nya upplagor av denna bok, som i flera avseenden, inte minst genom nya hymnologiska bidrag, skiljer sig från de tidigare psalmbokspubliceringarna. De flesta av dessa trycktes i Västerås av Olof Olofsson Helsing, bland annat en upplaga från 1622.

För större delen av det dåvarande svenska folket utgjorde Petrus Rudbeckius Enchiridion, parallellt med en då så betydelsefull skrift som Luthers lilla katekes, den bok ur vilken folk kunde tillfredsställa sin andliga längtan. Den bibliografiska undersökningen och redovisningen av denna numer så sällsynta psalmbok, avseende de olika utgivningsåren och inbördes samband, är mycket besvärlig.

Psalmer i Enchiridion 1627Redigera

I. Om Gudz Lagh och itt Christelighit leffwerne, som alla the Gudz Folck äre, föra skola, om the ellies wilia undfly hans förbannelse och warda WelsignadeRedigera

II. Om Christi Evangelio och Trones Rättferdigheet som för Gudh gäller, hwilken alla haffua skola som wilia ingå i Gudz Rike och undwijka thet ewigha helwetetRedigera

III. Om Bönen medh hwilka wij hoos Gudh wår H. Fadher i Jesu nampn/ få thet oss nyttigt är och aff bidie all skadha bådhe til lijff och siälRedigera

IV. Om SacramentenRedigera

V. Om een rätt SkrifftermåålRedigera

VI. Om Gudz hierteligha barmhertigheethRedigera

VII. Om kors och bedröffuelseRedigera

VIII. Om Werldennes wäsendeRedigera

IX. Om Gudz ord och FörsamlingRedigera

X. Att Gudh seer alt hwad wij göreRedigera

XI. Om Christo och then förlosning som skedt är, genom hans Mandoms anammelseRedigera

Om Christi födhelseRedigera

Om Christi LijdhandeRedigera

Om Christi UpståndelseRedigera

Om Christi HimmelsfärdRedigera

XII. Om then H. AndaRedigera

XIII. Om the H. tree Personer uthi ett sant Gudhdoms wäsendeRedigera

XIV. Om fridh och roligheet, och ther Gudh icke teckes giffua fridhRedigera

XVI. Tacksäyelse och Bön/ Morgon och Affton/ bådhe för that at Gudh haffuer oss faderligen beskyddat/ som ock at han willi regera oss medh sin H. Anda/ och widare för all farligheet bewaraRedigera

Morgon PsalmarRedigera

Affton PsalmarRedigera

XVII. Om then wälsignelse som ett Gudhfruchtigt ächtenskap och huushåld medh sigh haffuerRedigera

XVIII. Om Menniskiones första skapelse/ ynkeligha fall/ och usla leffuerne/ aff Gudz wredhe för syndennes skul/ i thenna älenda jämmerdalenRedigera

XIX. Om Dödhen/ Upståndelsen oc Domen: at man them altijdh skal haffua i minnet/ och sigh ther til beredha. Item: huru/ och medh hwadh hopp/ och betenkiande wij skola begraffua wåra dödhaRedigera

XX. Om himmelriket och helwetetRedigera

UtgåvorRedigera

KällorRedigera