Swenske songer

svensk psalmbok från 1500-talet

Swenske songer eller wisor är den tidigaste föregångaren till de lutherska svenska psalmböcker som senare blev officiellt antagna av den svenska kyrkan (den första var 1695). Olaus Petri fullföljde med denna kung Gustavs uppdrag att ge svenska folket en psalmbok på deras eget språk och som de därmed själva kunde sjunga med i och förstå.

Swenske songer
eller wisor nw på nytt prentade / forökade / och under en annan skick än tilförenna utsatte
Titelbladet
Titelbladet
FörfattareOlaus Petri m.fl.
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1536

Psalmboken trycktes i flera upplagor.

 • Suenska visor eller sånger (1526) med 8–10 psalmer
 • Någre Gudhelige Wijsor, uthdragne aff then Helga Skrift, the ther tiena til at siungas i then Christeliga Församblingen (1530) med 15 psalmer
 • Swenska Songer eller Wijsor, nu på nytt prentade, förökade och under en annan skick än tilförenna vthsatte (1531)
 • Swenske songer eller wisor nw på nytt prentade / forökade / och under en annan skick än tilförenna utsatte (1536) med 45 psalmer

Endast upplagan från 1536 finns fullständigt bevarad. Sannolikt trycktes psalmböckerna i små upplagor då läskunnigheten var begränsad hos befolkningen vid den här tiden. Än idag finns det psalmer som används i svenska kyrkor trots att de skrevs för cirka femhundra år sedan. Av listorna nedan framgår exempelvis att Vår Gud är oss en väldig borg och En jungfru födde ett barn i dag sjungits av många generationer i de svenska kyrkorna.

Olaus Petris namn är inte uttryckligen nämnt i psalmboken men man antar allmänt att han har skrivit förordet liksom författat och översatt de flesta psalmerna.

Suenska visor eller sånger 1526Redigera

Denna psalmbok, eller kanske snarare psalmhäfte, finns inte bevarad. Ett bevis vi har för dess existens är följande svar på ett klagomål från dalarna:

Om the suenska visor eller sånger forundrar :h: nade ath thet straffas i Stocholm, effther thet ær sider cringom alth rikit j alla soknakirker, ath man plæger ther quæda på suensko och låffua gudh, oc ær jw så gotth ath thet sker på vårth egiet mål thet wij forstå, som på latina thet man doch inthet forstår.

Gustav Vasa 14e maj 1527, [1]

Olaus Petri gav 1526 ut ett flertal andra skrifter, de första protestantiska skrifterna tryckta i Sverige, och man har därför antagit att psalmhäftet inte kan vara tryckt tidigare än så.

Ett annat bevis är att tre psalmer i den danska Malmöpsalmboken från 1529 explicit anges vara "udtagne aff thet Swenske Exemplar".[2] Vidare har man identifierat flera psalmer i Malmöpsalmboken (1529), Aftensang (1529)[3] och Malmöpsalmboken (1533) som översättningar från den svenska psalmboken av 1526. Henrik Schück antar att de första 10 psalmerna från 1530 års psalmbok ingick i 1526 års psalmbok.[4] Sverker Ek gör en noggrannare rekonstruktion och kommer fram till att följande 8 psalmer bör ha ingått:[5]

 1. O Fadher wåår barmhertigh och godh
 2. THen som wil en Christen heta
 3. O Jesu Christ som mandom togh
 4. O Herre gudh aff himmelrich
 5. Wij troo på alzmectig gudh
 6. Vij som leffue på werlden här
 7. Uar gladh tu helga Christenheet
 8. EEn iomfru födde jtt barn j dagh (endast första strofen)

Nr 1–4 återfinns i Malmöpsalmboken (1529), nr 6–7 i Aftensang (1529) och nr 5 och 8 i Malmöpsalmboken (1533). Nr 1–3 är författade av Olaus Petri. Nr 4–8 anses vara översatta av Olaus Petri[6][7] eller hans yngre bror Laurentius Petri Nericius.[8]

Någre Gudhelige Wijsor 1530Redigera

Av 1530 års psalmbok har vi ett nästan fullständigt fragment.[9] Ett numera förlorat exemplar av psalmboken fanns även i Elias Brenners bibliotek och är beskrivet i Den swänska Mercurius.[2][10][11]

Nr Titelrad I 1695 års psalmbok Nr i 1695 Finns dessutom i
1 O Fadher wåår barmhertigh och godh O Fader wår / barmhertig och godh 188
2 THen som wil en Christen heta Then som wil en Christen heta 2
3 O Jesu Christ som mandom togh O Jesus Krist som mänska blev 120
4 O Herre gudh aff himmelrich O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga 31
5 Wij troo på alzmectig gudh Vi tror på en allsmäktig Gud 4
6 Vij som leffue på werlden här Vi på jorden leva här 398
7 Uar gladh tu helga Christenheet Gläd dig, du helga kristenhet 123
8 Forbarma tich gudh öffuer mich Förbarma tigh, Gudh, öfwer migh 60
9 Jesus Christus är wor helsa Jesus Kristus är vår hälsa 14
10 Een iomfru födde jtt barn j dagh En jungfru födde ett barn i dag 127

Samt ytterligare 5 visor enligt beskrivningen av Brenners exemplar:

11 O Rom går det nu så med tig O Rom, går thet nu så medh tigh 236
12 Ach Gud hwem skal jag klaga O Gud, vem skall jag klaga 249
13 Gud Fader wele wi prisa Gudh Fader wilje wij prisa 237
14 O Ewige Gud af ewighet
15 Herre Christ Guds Faders ende Son Kristus, den rätte Herren 119

Nr 8 finns i Olaus Petris handbok från 1529. Enligt Sverker Ek så är troligen nr 9–10 och 15 påverkade av danska översättningar från tyskan i Malmöpsalmboken 1529. Även själva titeln på psalmboken är mycket likt Malmöpsalmboken 1529.[12] Alla visorna finns i 1536 års upplaga.

Swenska Songer eller Wijsor 1531Redigera

Det enda vi vet om denna upplagan är en kort notis av Stiernman och det är oklart om den existerat.[13][14]

Swenske songer eller wisor 1536Redigera

Psalmboken finns idag i två bevarade exemplar på Kungliga Biblioteket i Stockholm samt ett exemplar i Finland. Genom Kungliga Bibliotekets faksimiler, publicerade av Projekt Runeberg, finns alla dess psalmer tillgängliga på 1500-talssvenska.[15]

PsalmerRedigera

Nr i första kolumnen anger ordningsnummer i boken och inte sidnummer.
Nr Titelrad I 1695 års psalmbok Nr i 1695 Finns dessutom i
11 Af diuupsens nödh ropar iach til tich Av djupets nöd, o Gud, till dig 99 1937 nr 278, 1986 nr 537 och nr 670  
29 Christe som liuus och daghen är O Kriste, du som ljuset är 364 1937 nr 445, 1986 nr 185  
39 Christus then rette herren Kristus, den rätte Herren 119 1986 nr 36  
7 Enom konning tectes thet så Enom Konung täcktes thet så 212
9 En riker man/ wellogher han En riker man, väldiger han 205  
25 Een iungfru födde itt barn j dagh En jungfru födde ett barn i dag 127 1937 nr 60, 1986 nr 124  
34 Epter gudz skick går thet så til Efter Gudz skick går thet så til 363  
10 Forbarma tich gud offuer mich Förbarma tigh, Gudh, öfwer migh 60
6 Gud warder lijknat widh en man Gudh warder liknad widh en man 206
14.3 Gör wel och låt alt ondt bestå Gjör wäl, och låt alt ondt beståå 50
15 Gud ware oss barmhertig och mild Gudh ware oss barmhertig och mild 67 (snarlik 1921 nr 535)  
26 Gud aff sinne barmhertigheet Gudh af sine barmhertighet 220 1986 nr 346  
35 Gläd tich tu helga Christenheet Gläd dig du helga kristenhet 124 1937 nr 59  
40 Gud wari loffuat och högeliga prijsat Gudh ware lofwad och högeliga prisad 15 1986 nr 400  
42 Gud som all ting skapade sich till loff och prijs Gud som allting skapade 326  
3 Herre nuu låter tu tin tienare fara j frid Herre, nu låter tu tin tienare 115 1937 nr 612, 1986 nr 677  
27 Hwar man må nuu wel glädia sich Var man må nu väl glädja sig 219 1937 nr 37, 1986 nr 345  
22 Jesus Christus är wor helsa Jesus Kristus är vår hälsa 14 1937 nr 188, 1986 nr 387  
31 Jesu tu est wor saligheet Jesu! tu äst wår salighet 175  
37 Jesu som är wor frelsare Swedbergs psbförslag 1694
32 Kom helge ande herre god Kom, Helge Ande, Herre god 180 1937 nr 133, 1986 nr 50  
14.1 Lat thet icke förtryta tich Lät thet icke förtryta tigh 48 1819 nr 232 Psaltaren 37
2 Mijn siel haller mykit aff herranom Min själ prisar storligen Herren 113 1937 nr 610, 1986 nr 675  
30 Nuu är kommen wor påsca frögd Nu kommen är vår påskafröjd 162 1937 nr 104, 1986 nr 465  
38 Nuu bidie wij then helga and Nu bedie wij then Helga And 182 1819 nr 135, 1937 nr 135, 1986 nr 362
4 O gud wij loffue tich O Gud, vi lova dig, O Herre 6 1937 nr 603. Se även Gud, vår Gud, vi lovar dig  
8 Om en rijk man her siunge wij Om en rijk man här siungom wij 204
18 O fader wor barmhertig och godh O Fader vår, barmhärtig, god 188 1937 nr 25, 1986 nr 372  
19 O Jesu Christ som mandom togh O Jesus Krist som mänska blev 120 1937 nr 40, 1986 nr 33  
20 O herre gud aff himmelrijck O Herre Gudh af Himmelrijk 31 Psaltaren 12  
33 O herre gud som all ting skoop O Herre Gudh som all ting skop 348
41 O herre gud tijn helga ord O Herre Gudh, tin helga Ord 222
43 O rene gudz lamb Guds rena Lamm oskyldig 150 1819 och 1937 nr 94  
12 Sell är then man som fructar gud Säll är then man som fruchtar Gudh 89 1819 nr 339
36 Sich frögde nuu himmel och iord Sigh frögde nu Himmel och jord 199
14.2 Then onde wactar ther nogh vppå Then onde wachtar ther fast uppå 49
17 Then som wil en Christen heta Then som wil en Christen heta 2
16 Tesse äre the tiyo buud Thesse äro de tijo Budh 1 1819 nr 142  
1 Welsignat ware herren Israels gud Lovad vare Herren, Israels Gud 114 1937 nr 611, 1986 nr 676
5 Vij tro vppå alzmectig gud Vi tror på en allsmäktig Gud 4 1937 nr 26  
11 Wor gud är oss een weldigh borg Vår Gud är oss en väldig borg* 56 1819 och 1937 nr 124, 1986 nr 237  
13 Vtan herren faller oss till Utan Herren faller oss till 96
21 Wij som liffue på werlden här Vi på jorden leva här 398 1937 nr 153  
23 Wij loffuom Christ en konning bold Wij lofwom Christ en Konung båld 122  
24 War gladh tu helga tu helga Christenheet Gläd dig, du helga kristenhet 123 1937 nr 59  
28 Werldenes frelsare kom här Världens Frälsare kom här 121 1937 nr 58, 1986 nr 112  

BihangRedigera

Dessutom finns i ena utgåvan ytterligare 4 psalmer i ett bihang med titeln Några wijsor eenfaldeliga vtsatta for them som lust haffua at quädha eller höra om Antichristum och hans wesende.

B1 O Rom går thet nuu så med tich O Rom, går thet nu så medh tigh 236
B2 Gud fader wilie wij prijsa Gudh Fader wilje wij prisa 237
B3 O Ewige gud aff ewigheet
B4 Ach gud hwem skal iach claghe O Gud, vem skall jag klaga 249

ReferenserRedigera

 1. ^ Schück, s. 5
 2. ^ [a b] Schück, s. 6
 3. ^ Hans Tausen och Jørgen Sadolin, Aftensang medth Psalmer, Antiphoner og Magnificat, Viborg 1529
 4. ^ Schück, s. 7
 5. ^ Ek, s. 1–6
 6. ^ Ek
 7. ^ Lövgren, sp. 400–401
 8. ^ Högmarck
 9. ^ Klemming Gustaf Edvard, red (1871). Wijsor, Någre gudhelige, uthdragne aff then helga skrift, the ther tiena til at siungas i then christel. församblingen: Stocholm 1530 ([Ny uppl.] /[utg. af G. E. Klemming]). Stockholm. Libris länk 
 10. ^ Klemming, s. 212
 11. ^ Den swänska Mercurius. Stockholm. 1755-1761. Libris länk  (1756), s. 289f
 12. ^ Ek, s. 17–19
 13. ^ Klemming, s. 213
 14. ^ Ek, s. 20–22
 15. ^ http://runeberg.org/swisornw/

Externa länkarRedigera

Texten till Swenske songer finns på Wikisource.