Införlivande av direktiv, även känt som transponering, är inom europeisk unionsrätt den process varigenom en medlemsstat inom Europeiska unionen antar nationella rättsregler för att genomföra ett direktiv på nationell nivå. Transponering kan ske med både primär och sekundär lagstiftning.

Varje direktiv fastställer den tidsfrist inom vilken medlemsstaterna måste ha vidtagit alla nödvändiga genomförandeåtgärder. I regel är denna tidsfrist mellan sex månader och två år.[1] Alla genomförandebestämmelser måste innehålla en hänvisning, eller åtföljas av en hänvisning, till direktivet. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om de genomförandeåtgärder de vidtar och överlämna texten till alla genomförandebestämmelser till kommissionen.

Kommissionen övervakar noggrant huruvida medlemsstaterna transponerar direktiven i rätt tid, korrekt och fullständigt, så att de avsedda resultaten nås. Kommissionen kan inleda ett överträdelseförfarande och i förlängningen väcka talan om fördragsbrott vid EU-domstolen mot en medlemsstat som inte har införlivat ett direktiv korrekt.

Sedan slutet av 1990-talet offentliggör kommissionen varje år en sammanställning av hur stor andel av direktiven som är relaterade till den inre marknaden som varje medlemsstat har införlivat korrekt i sin nationella lagstiftning. 1997 var transponeringsunderskottet 6,3 procent. Under 2007 satte unionens stats- eller regeringschefer upp ett mål om 1 procent. 2013 hade transponeringsunderskottet sjunkit till 0,6 procent.[2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.