Recentism.svg

Tidlöshet är ett ideal för varje uppslagsverk, och så även för Wikipedia. Artiklar i ett uppslagsverk bör, till skillnad från till exempel dagstidningar, skrivas med framtida läsare i åtanke.

Undvik tidsbundna fraser, såsom "just nu", "för tillfället", "för närvarande", "nyligen", "är aktuell" och även "i dag" och "numer" samt "förra året" och "på senare tid". Precisera hellre tidpunkt eller tidsintervall, såsom "den 8 december 2021", "under slutet av 2010-talet", "sedan januari 2021". Om någon tidpunkt inte är känd, så är det i regel bättre att helt stryka den tidsbundna frasen och istället bara uttrycka uppgiften i presens.

Undvik också nutidsfokusering (recentism) som bland annat kan medföra att otillbörlig vikt ges åt händelser som nyligen har uppmärksammats i media. Om för stort utrymme ges åt sådant som tillfälligt får stor uppmärksamhet finns en risk att artikeln inte kompletteras med uppföljning och nya uppgifter när händelsen faller i glömska. Tidiga uppgifter som framkommer om en händelse kan visa sig vara felaktiga, onyanserade eller ensidiga och bör endast användas med försiktighet eller fördröjas tills kunskapsläget är stabilt, särskilt vid personuppgifter enligt policyn Wikipedia:Artiklar om nu levande personer.

Planer och prognoser förändras ofta. Löften och politiska utspel kan syfta till att utgöra reklam och tenderar att snabbt bli inaktuella. Sådant innehåll bör bedömas strängt och detaljer undvikas. Wikipedia är ingen kristallkula utan bör fokusera på faktiska skeenden och genomförda beslut, på den principiella utvecklingen och teoretiska aspekter, och möjligen återge vetenskapligt väl underbyggda långsiktiga prognoser.

Inaktuella uppgifter kan ersättas med nya i ingressen, men i övriga artikeln bör gamla uppgifter normalt behållas, följas upp och kompletteras med historiskt sammanhang eller med nya uppgifter istället för att ersättas med nya. Koncensus har ibland uppnåtts om att rensa eller korta ned allt för omfattande inaktuella uppgifter som aldrig borde ha tagits med utan har getts otillbörlig vikt, och som det inte är realistiskt att de ska kunna underhållas. Rensning av inaktuella uppgifter kan emellertid vara kontroversiellt, och får inte ske så att det uppfattas som försök till tvättning och skönmålning av historien.

Nya föränderliga uppgifter kan med fördel placeras sist i historikavsnitt med kronologisk disposition, och förses med datum. Föränderlig statistik bör så långt som möjligt placeras i tabeller och diagram snarare än i den löpande texten, och tidigare ledamöter i listor. Vid sidan om detaljerade kronologiska listor bör artikeln om möjligt sammanfatta långsiktiga principiella historiska utvecklingstrender, och tematiskt förklara händelsernas orsaker och konsekvenser.

Fraser med tidlöshetsproblem kan ofta markeras med mallen {{när}} eller {{år?}}. För uppgifter som man vet kommer att behöva uppdateras efter en viss tidpunkt kan mallen {{bäst före}} eller {{senaste uppgift}} (som visar en varning när de nyaste föränderliga uppgifterna är >10 år gamla) användas. Uppgifter kan automatiskt ändras efter ett specifikt datum med mallen {{Visa efter datum}}. Gamla uppgifter kan markeras med {{inaktuell}}, {{inaktuell mening}}, {{uppföljning saknas}} eller {{föråldrad}}.

Wikipedia hade som flest bidragsgivare kring åren 2006 till 2010 och mycket innehåll, särskilt från den tiden, behöver följas upp. Systematiskt underhåll av artiklar med föränderlig samhällsstatistik och andra tidsobeständiga uppgifter behöver genomföras. Att lägga in kvalitetsvarningar vid föränderliga uppgifter som inte har följs upp på 10 år har diskuterats som ett möjligt riktmärke, i syfte att då göra en särskild underhållsinsats. Uppgifter som kan behöva underhållas kan hittas via:

We are not tabloid journalism, we are an encyclopedia.
Jimmy Wales, [1][död länk]

Aspekter av nutidsfokuseringRedigera

Föränderlig statistikRedigera

Samhällsstatistik och annan föränderlig statistik bör om möjligt ingå i tidsserier, som presenteras i form av tabeller eller diagram istället för i den löpande texten. Alternativt så bör föränderlig statistik sättas i ett historiskt sammanhang, och ligga till grund för slutsatser och analys, exempelvis beskriva ett skeende som förorsakade eller orsakades av en ändring av statistiken. Tänk på att statistiktunga meningar kan bli svårlästa och ointressanta inom några år. Antalet siffror per stycke, särskilt vid föränderlig samhällsstatistik, bör hållas till ett minimum i den löpande texten.

Internationellt samarbete kan potentiellt underlätta uppdatering av statistik. Diagram kan lagras som bildfiler på Wikimedia Commons. Statistik kan lagras i tabellformat i Commons tabdatanamnrymd (enklare), eller på Wikidata (mer komplicerat, kan kräva robothjälp). Data som lagras på commons kan visas som tabeller och diagram med hjälp av mallarna i Kategori:Mallar som använder tabelldata på Commons. Denna typ av tekniskt avancerade lösningar kan emellertid innebära en tröskel som hindrar många från att bidra. Wikidata saknar idag (2021) mekanism för att indikera att data är föråldrade.

Föränderlig statistik, forskning och annat som kan bli inaktuellt efter några år bör förses med årtal, exempelvis "(data för 2013)". Diagram kan med fördel innehålla datum. Om exakt årtal för när uppgiften var giltig är okänt bör man i första hand ange när källan publicerades, exempelvis "(publicerad 2015)", och i andra hand när den först lästes, exempelvis "(läst 2021)". För en befintlig uppgift som saknar källangivelse kan man ta hjälp av artikelhistoriken för att fastställa när den tillkom. När en uppgift uppdateras flera gånger om året lägger man alltid till månad. Observera att många källor har nutid som utgångspunkt och till skillnad från Wikipedia inte alltid brukar ange tidpunkt för uppgifter som var nya vid publikationstillfället.

Städning eller åtgärdande av inaktuella uppgifterRedigera

Om ett avsnitt har varit inaktuellt en längre tid, trots att det har försetts med kvalitetsmallar, kan det eventuellt vara ett tecken på att tidsföränderligt innehåll är för omfattande för att det ska vara realistiskt att underhålla artikeln, och att uppgifterna aldrig borde ha inkluderats i artikeln från början med hänvisning till otillbörlig vikt vid detaljer. Det kan då ibland vara möjligt att erhålla koncensus för att radera uppgifterna. I andra fall går det inte att få stöd för att städa, exempelvis för att det kan uppfattas som försök att dölja den historiska bakgrunden till skeenden. Så långt det är möjligt bör inaktuella uppgifter behållas men följas upp genom att komplettera dem med en historisk kontext eller placera in dem i en tidsserie (exempelvis en kronologisk historisk, statistiktabell eller ett diagram) med mer aktuella uppgifter.

Redigering av befintliga artiklarRedigera

Nutidsfokusering kan ge otillbörlig vikt åt en händelse och anses därför vara en av Wikipedias brister. I vissa fall kan dock det nutidsfokuserade materialet vara nödvändigt för att samla information, men när händelsen har tonat ner kan materialet sammanfattas och den minst viktiga informationen elimineras. Skribenterna bör därför noga överväga huruvida de återger medias täckning av händelsen (se Wikipedia:Källkritik av journalistiska källor) och verkligen bidrar till Wikipedia med information som är bestående över tiden. Onödig information kan elimineras senare men den tidigare karaktären av balans i artikeln kan kanske inte räddas, vilket kan göra den sämre.

Skapande av nya artiklarRedigera

Wikipedias styrka är att artiklar om pågående händelser ofta uppdateras med ny, färsk information.

Att samla informationen i en artikel istället för att sprida ut den i flera, ger ett bättre helhetsintryck av händelsen.

  • Den enskilde aktörens medverkan i en enskild händelse, där flera aktörer är inblandade, bör endast beskrivas översiktligt i aktörens artikel. Att beskriva mer detaljerat kan leda till skrivningar som har ryckts ur sitt sammanhang och ger därför ofta en felaktig bild av aktörens medverkan. Den nyskapade "recentism"-artikeln har hela sammanhanget så därför är en hänvisning dit oftast bättre.
  • Enskilda aktörer som har blivit kända endast på grund av en pågående händelse, där flera aktörer är inblandade, bör inte ha egna artiklar. Det är bättre med en redirect till "recentism"-artikeln eftersom aktören då sätts i ett sammanhang.

Artiklarnas strukturRedigera

Wikipedias artiklar bör inte utgå från att det allra senaste om något eller någon är det mest viktiga. En artikel bör ge en översikt över någons liv eller ett skeende, både i inledning och i övriga delar av artikeln, och försöka sammanfatta både det mest viktiga, dess orsaker och dess följder.

En artikel om en person bör presentera den biografiska texten någorlunda kronologiskt, med någons liv från början till slut (inte från slut till början). Denna huvudprincip bör även gälla i listor och tabeller över någons produktion, bedrifter, utmärkelser och liknande. Vid behov kan en tabell vara sorterbar, så att läsaren med ett klick kan ändra sorteringen i valfri tabellkolumn.

Nutidsfokusering och Wikipedias målRedigera

Som ett växande fenomen på internet försöker Wikipedia att öka sin relevans och bredd i jämförelse med liknande referenssajter. Ett område där Wikipedia överträffar andra är förmågan att sammanställa referensinformation om pågående händelser och nyheter. En analys av Wikipedias inkommande trafik visar att Google och andra sökmotorer länkar till Wikipedias artiklar om pågående händelser (till exempel till de engelska artiklarna om Ronald Reagans död och Tsunamikatastrofen 2004). Vad som från början såg ut som en överdriven mängd information om pågående händelser, lyckades locka nya besökare och bland dem nya wikipedianer. Engelska Wikipedia fick ett positivt betyg[död länk] av radioprogrammet On the Media på American National Public Radio för sin snabba rapportering om Bombdåden i London 2005 och tidningen Metro uppmärksammade att vem som fått 2007 års Nobelpris i litteratur publicerades på Wikipedia efter bara en halv minut.

Även om de nutidsfokuserade artiklarna skapar en obalans i Wikipedias artikelsamling, attraherar de alltså nya besökare och uppmärksamhet åt Wikipedia.

Att komma tillrätta med nutidsfokuseringRedigera

  • Tioårstestet är ett enkelt tankeexperiment som kan vara till hjälp: "Kommer denna redigering att vara relevant om tio år? Om jag lägger ner mer tid på detta än på övriga ämnen i artikeln, kommer då detta att bli mer relevant än vad som redan finns skrivet?" Om tio år, då händelsen är överspelad, kommer den som läser artikeln att önska att den var mer balanserad?
  • Innan Wikipedia startade (15 januari 2001) kanske händelser av samma karaktär som den pågående inträffade. Finns den händelsen omnämnd på Wikipedia? Om inte så kan det vara ett indicium på att händelsen inte har ett encyklopediskt värde. Notera dock att orsaken lika gärna kan vara att källor för tiden före Wikipedia i regel är svårtillgängligare.
  • Att ibland skapa egna artiklar kan göra huvudartikeln mer stabil. En av huvudorsakerna till att skapa egna artiklar är att skribenter lägger in "recentism"-informationen i huvudartikeln om det inte finns någon annan plats att göra det på.
  • Efter att "recentism"-artikeln har lugnat ned sig, nyheten har kallnat i medierna och antalet redigeringar i artikeln har minimerats så bör wikipedianerna påbörja ett mer omfattande redigeringsarbete. De flesta artiklar kan trimmas ner till att innehålla den viktigaste informationen; de huvudsakliga effekterna av händelsen och länkar till närliggande ämnen. Mycket av informationen och dag för dag-uppdateringar med obetydliga detaljer kan tas bort.
  • Telegraminformation kan ej läggas på svenska Wikinews då den är inaktiv.

ÅtgärdsmallarRedigera

Åtgärdsmallar för artiklar som har problem med bristande tidlöshet:

Se ävenRedigera