NPOV är en förkortning för engelska "neutral point of view", neutral synvinkel. Det är en officiell policyWikipedia att artiklar skall vara neutrala.

Alla har en synvinkel på vad som än beskrivs. Även när 99% av jordens alla människor delar vår syn, är det just en synvinkel av flera möjliga. Till exempel, vad betyder det att vara liberal? Somliga anser att det är en politisk åskådning som innebär att staten aktivt ska verka för inkomstutjämning, medan andra menar raka motsatsen att liberalism innebär att individen ska ges full frihet och statens roll ska minimeras. Kan en artikel om liberalism då skrivas NPOV? Ja, och denna handbok visar dig hur man går till väga.

Fördjupning: Wikipedia:Kritik

Wikipedias encyklopediska syfte är att så neutralt som möjligt återge sakliga faktauppgifter. Kritik och kontrakritik av artikelämnen är också viktiga inslag men bör vara proportionerliga och inte dominera en Wikipediaartikel. Vid svepande kritik av en grupp människor, exempelvis anhängare av en minoritetsåsikt genom pejorativa epitet, ställs särskilt höga krav på saklighet och försiktighet, på liknande sätt som i Wikipedia:Biografiska artiklar, och orsaken till epitetet bör förklaras genom konkreta exempel.

Wikipediaartiklar avslutas ofta med kritikavsnitt rubricerade "Kritik", "Debatt", "Argument (för och) emot...", "Kontroverser" eller "Mottagande". I dessa avsnitt samlas och bemöts kritik som riktats mot artikelsubjektet. I artiklar utan kritikavsnitt kan förtäckt kritik placeras i varje avsnitt, och det blir svårt att särskilja sakliga beskrivningar från återgivande av debatt, medan ett avslutande kritikavsnitt kan bli obalanserat och orimligt långt, och få karaktär av subjektivt diskussionsforum om det inte redigeras väl.

Om kritikavsnittet blir långt förekommer att det bryts ut ut till en fördjupningsartikel, där kritik mot artikelämnet presenteras men också bör bemötas. Det finns en risk att en sådan artikel blir en icke-neutral oönskad artikelförgrening (engelska POV-fork) om den inte redigeras väl.

Förhandla med andra om neutral synvinkel redigera

Första steget i att förhandla om vad en neutral synvinkel är, är att erkänna för sig själv att man har en synvinkel, och därefter att försöka definiera den. "Det är vad alla jag känner tror" är en start, men kom ihåg att när man diskuterar med meningsmotståndare bör man ha belägg för sina påståenden. Beläggen visar inte bara att din synvinkel existerar, utan visar även hur utbredd din uppfattning är. Detta gör det möjligt för andra att deltaga i diskussionen och ha en uppfattning om praktiska lösningar. Praktiska lösningar i dylika fall innebär att avgöra om en synvinkel bör ges företräde, om två synvinklar borde ges likvärdigt utrymme, om olika synvinklar borde beskrivas i separata artiklar och vad de i så fall bör heta.

Ensamrätt på ord redigera

En vanlig orsak till att det uppstår konflikter om NPOV är att någon har en föreställning att någon grupp har ensamrätt på ett ord, man har bara hört en definition av ordet, eller att en grupp har ensamrätt på att definiera ordet.

"Ordet liberalism myntades av politiska filosofer. Politiska filosofer är experter på liberalism, och ingen av dem anser att liberalism är samma sak som libertarianism."

Faktum är att ord ofta har flera betydelser, att de kan förekomma i olika fakulteter och ämnesområden, att samma person kan använda ett ord med olika betydelser i olika sammanhang, och att olika personer med olika motiv kan använda samma ord med en viss betydelseskillnad. Ordet liberal kan visst härröra från politisk filosofi, men det kan även ha en mer allmän betydelse.

Det högerinriktade ryska nationalistpartiet Ryska liberala demokratiska partiet passar inte alls in i det traditionella begreppet liberalism då de inte bekämpade prästerskapet eller merkantilismen, men i ett uppslagsverk förtjänar de ändå att beskrivas respektfullt. Ofta kan sådana fall lösas genom att man skapar förgreningssidor eller andra hänvisningar.

Samtidigt kan det vara så att det inte automatiskt är ett POV-problem att du inte delar den traditionella definitionen. Du måste också vara säker på att ditt synsätt är såväl relevant som utbrett och verifierbart, och om så krävs kunna belägga det med pålitliga källor.

Anföringar och källor redigera

Att anföra innebär att ange vem eller vilka som står bakom en ståndpunkt. Se följande exempel:

"Enligt de flesta australier är Beatles den bästa rockgruppen någonsin (enligt Rock and Roll Survey 1998)."

Ovan anförs att "de flesta australier" vid påståendet att Beatles är den bästa rockgruppen. En not eller källa talar om för läsaren var de finna informationen för att se om den verkligen stämmer.

Använd bara sparsamt generella anföringar som "kritiker säger". Sådana svepande formuleringar verkar ofta mindre obskyra än de verkligen är. Som regel är det bättre att vara specifik när man återger ett påstående.

När en ståndpunkt inte är allmänt erkänd eller om den kan vara subjektiv eller en bedömningsfråga, ska informationen förmedlas med hänvisningar till vem som har ståndpunkten, och ofta även var den ståndpunkten finns uttryckt.

Lägg även märke till att det är bättre att hänvisa till personen eller gruppen direkt genom deras egen hemsida, bok, artikel, än till en källa som förmedlar någon annans ståndpunkt i andra hand. Så kallade sekundära källor kan vara bra för att få en generell bild av vad en gängse uppfattning är, men om man hänvisar till kontroversiella ståndpunkter förekommer ofta flera tolkningar av detta.

Neutralt språkbruk redigera

Stycken som är skrivna med ett neutralt språkbruk är mer objektiva än de som innehåller värdeladdade ord, eller ord som är meningsmotståndares tolkning.

"1989 publicerade Stanley Pons och Martin Fleischmann från University of Utah den uppseendeväckande forskningsrapporten att man kan utvinna energi från kärnfusion i rumstemperatur."

Fastän praktiskt taget alla anser att Stanley Pons och Martin Fleischmann hade fel, låt var och en avgöra huruvida de hade det, men berätta gärna på ett neutralt sätt och utan fördömanden, att den forskningsrapporten inte är aktuell eller inte vunnit gehör.

Ett politiskt exempel är statusen av Jerusalem. Israels regering anser att Jerusalem är deras huvudstad medan många andra stater inte ser det så. Hur man skriver en artikel om det gör man genom att hålla sig till fakta;

"A anser ... men synen delas inte av B som i stället menar att...".

Sådana gånger är det nödvändigt att ange exakt vilka som anser vad, och där är språkliga nyanser mycket viktiga.

Genom att ge personer eller grupper epitet som de själva eller andra finner kränkande eller värdeladdade, skapar man ofta konflikter. Förr eller senare dyker det upp någon som är lojal mot den personen eller gruppen. Det är bättre att använda neutrala benämningar, och du ska inte använda värdeladdade ord för att övertyga andra om din åsikt. Låt läsaren skapa sig en egen uppfattning, och utgå från andras förmåga att förstå.

Om anklagelser redigera

När någon anklagas för något eller av någon för något, är det extra viktigt med anföringar.

"Michael Jackson utnyttjar barn sexuellt."

När man ska uttrycka en anklagelse, eller när ett ämne för att vara allsidigt beskrivet kräver negativ information, ska undvika att själv stå för anklagelsen och i stället anföra vem som gett upphov till den.

"Pojkens mor anklagade Michael Jackson för att ha delat säng med pojken, och sa att han utnyttjar barn sexuellt."

Att sova i samma säng som ett barn är inte i sig sexuellt utnyttjande, även om det kan verka konstigt att göra så. Fastän epitet och brott slagits upp i medierna och blivit allmänt kända, är det inte NPOV att ge någon öknamn i ett uppslagsverk. Man ska återge de fakta som finns och att redovisa inblandades ståndpunkter, och inte själv ta ställning. Det bästa är att ange citat.

Om du vet att en anklagelse inte är kalla fakta, till exempel om någon friats eller om det råder olika tolkningar, så försök att neutralisera texten. Ibland kan det vara så att de som anklagar har personliga skäl. Om du känner till att det finns skäl att betvivla en anklagelse bör du lyfta fram det på ett neutralt sätt.

"Pojkens mor anklagade Michael Jackson för att ha delat säng med pojken, och sa att han utnyttjar barn sexuellt. Månaden före anklagelsen lämnade kvinnans make henne och hon har ingen inkomst. Jackson betalade kvinnan åtminstone 1 miljon dollar förra året för att hon skulle ta tillbaka sin anklagelse." innehåller relevant information som också är neutral.

Vinklade hänvisningar redigera

"Diane Gish sa att Gud har skapat världen."

Det förekommer att hänvisningar är vinklade. "Diane Gish sa..." är neutralt, men om ordet sa byts ut mot till exempel hävdade, påstod, spekulerade, förklarade eller antog, har man kanske vinklat hänvisningen. Alla människor tolkar ord olika.

Utrymme och balans redigera

En artikel kan vara skriven med neutralt språk men sakna relevanta synvinklar. En sådan artikel är en NPOV-artikel tills den innehåller allsidig belysning. Med allsidig belysning avses en rättvis beskrivning av alla väsentliga synsätt som har publicerats av en verifierbar källa, och att varje synsätt skall behandlas i en omfattning som motsvarar dess vikt. Många skribenter skriver POV, för de är bara bekanta med en synvinkel. Lösningen är vanligen att tillföra artikeln information, och aldrig att radera källbelagd information utan att ge goda argument och försäkra sig om att det finns konsensus för en radering.

Alla synsätt förtjänar inte lika mycket utrymme. Utrymmet bestäms av hur viktiga synsätten är för förståelsen av ämnet, hur intressanta de kan vara för läsarna, och hur mycket intressant man kan skriva om det. Artiklar som jämför olika synsätt skall inte ge minoritetsåsikter lika mycket utrymme och lika stor detaljrikedom som beskrivningen av mer vedertagna synsätt, och åsikter från en försvinnande liten minoritet kan helt förbigås.

En dispyt mellan olika parter skall inte ge lika mycket utrymme åt minoritetsåsikter och åsikter som enbart hyses av ett fåtal skall inte tas upp förutom i artiklar som speciellt beskriver dessa åsikter specifikt. Att ge oskäligt mycket utrymme åt minoritetsåsikter och att ge plats för åsikter som enbart hyses av ett fåtal är lika missvisande som att enbart beskriva majoritetsåsikten. Wikipedia syftar till att presentera motstridiga åsikter i proportion till hur stor andel av ämnets experter eller berörda parter som har åsikten ifråga. Detta gäller inte enbart artikeltexten, utan även bilder, externa länkar, kategorier och allt annat material.

Inte bara åsikter kan ges oskäligt mycket utrymme. Precis på samma sätt som det inte är neutralt att ge ett synsätt oskäligt mycket utrymme, så är det inte neutralt att ge oskäligt mycket utrymme åt andra påståenden även om dessa kan verifieras och ges källhänvisningar. En artikel skall inte ge oskäligt mycket utrymme åt någon aspekt av ämnet, utan sträva efter att ge alla aspekter så mycket utrymme som är skäligt baserat på dessas vikt för ämnet. Oskäligt utrymme kan ges på flera olika sätt, däribland, men inte begränsat till, detaljrikedom, textmängden, placering inom artikeln och hur påstående ställs mot varandra.

Minoritetsåsikter kan beskrivas på sidor som ägnas helt åt dessa. Men, även om en sådan minoritetsåsikt kan beskrivas i stor detalj på en sådan sida, måste den likväl referera på ett adekvat sätt till majoritetsåsikten, och inte avspegla ett försök att beskriva majoritetsåsikten enbart från minoritetsåsiktens perspektiv.

Expertis redigera

Inom vetenskapliga ämnen finns i regel flera teorier, tolkningar och "skolor". Wikipedia ska återge de större strömningarna och i lagom omfattning ge de forskare utrymme som förknippas med de olika riktningarna. En måttstock på hur betydelsefull en forskare är är forskarens trovärdighet, och vissa kriterier man kan utgå ifrån är

  • forskarens rykte inom sin egen grupp, och gruppens rykte för utomstående.
  • huruvida forskaren använder traditionell forskningsmetod (se vetenskap).
  • huruvida en forskare kunnat svara på kritik.
  • huruvida forskarens synvinkel förtjänar en egen artikel.

Med andra ord, en idés popularitet eller utbreddhet avgör inte dess trovärdighet, vilket vanligen beror på att få människor känner till den kritik riktats emot den. Om du inte själv är en expert på ett område kan din uppfattning att en artikel är POV eller NPOV vara felaktig. Var öppen för att du kan ha fel, men begär källor. Populära synsätt, som tron på att stjärnorna styr världen som astrologer tror, ska behandlas men på ett sådant sätt att det framgår att det inte stöds av vetenskapen.

Moraliska och politiska POV redigera

Inom vissa områden består artiklarna nästan automatiskt mindre av vetande och mera av tyckande. Sådant gäller särskilt ämnen som moral, religion, politik och nutidshistoria. Vid sådana diskussioner bör man snarare än att argumentera för "sin" sak, göra en lista på vilka ståndpunkter som finns, och sedan så exakt som möjligt beskriva vilka som står för dem. Vanliga ståndpunkter ska ges företräde framför mindre vanliga, men även minoriteters ställningstaganden ska tas med när de är intressanta.

Ett vanligt fel många gör är att utgå från att den gängse uppfattningen i ens eget land är det neutrala, och att anse att andra länder missleder (med flit) eller inte förtjänar lika stort utrymme. En amerikansk syn på välfärdsstaten är att den är missledande och moraliskt fel, medan en europeisk syn på det amerikanska rättssamhället innehåller ungefär samma slags kritik. Det är viktigt att erkänna att man har det synsättet om man ska kunna beskriva något objektivt.

Att ta bort information redigera

Ett annat vanligt fel är att ta bort saker som är POV eller felaktiga. Att något är fel är egentligen inte den bästa åtgärden, annat än om det uppenbart inte är en känd uppgift. Se Wikipedia:Otillbörlig vikt. Annars gäller att

  • om det är en spridd fördom eller en myt, bör informationen finnas kvar tillsammans med korrekta fakta, eftersom det antagligen finns flera som har samma fördomar.
  • om det är kontroversiella fakta, ange varför informationen är kontroversiell och vilka alternativa fakta som finns - för annars kan det verka som du eller Wikipedia undanhåller information.
  • om det är information som har visat sig felaktig, ange med vilken metod den har visat sig felaktig - annars kommer någon annan som inte känner till artikelhistoriken att återinföra samma felaktiga information.
  • om informationen är klumpigt uttryckt, formulera om den så att den blir bättre, annars kan den som skrivit in informationen få för sig att du menar att informationen inte stämmer.

Självklart finns det tillfällen när man ska radera det någon har skrivit. Sådana raderingar ska alltid klargöras tydligt i redigeringssammanfattningen.

Om du är osäker, flytta snarare över texten till artikelns diskussionssida och öppna upp för en diskussion snarare än att radera den.

Var djärv redigera

Viktigare än att känna till alla regler hur man uppnår NPOV är att man skriver. Var djärv när du bidrar till artiklar även om du kanske har en POV, men bli heller inte upprörd om någon redigerar det du skrivit. Du kanske har en POV som du inte är medveten om, du kanske lärt dig fel eller minns fel. Även om flera läst en artikel och ansett den vara NPOV kan den kanske göras mindre POV ändå.

Se olika uppfattningar som problem för artikeln, inte för de personer du diskuterar med. Lär istället för att attackera. Om ni inte kan komma överens, så sök hjälp från andra att medla. Ge en diskussion en chans. Många wikipedianer har en mycket mindre uttalad POV än du kanske tror. Ibland handlar olika uppfattningar om okunskap eller ensidig information. Men utgå från att andra menar väl, och ta andras bidrag på allvar.