Internationella arbetsorganisationens konventioner

Internationella arbetsorganisationens konventioner är juridiskt bindande internationella traktat som ratificeras av organisationens medlemsstater. De berör arbetsmarknaden och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Internationella arbetsorganisationens (ILO) har sedan bildandet 1919 antagit knappt 200 konventioner.[1]

Internationella arbetsorganisationens flagga

Både konventionerna och rekommendationerna—som inte är juridiskt bindande—antas under ILO:s årliga internationella arbetskonferens där företrädare för medlemsstaterna, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer deltar. Efter att en konvention blivit antagen är medlemsstaternas parlament skyldiga att ta ställning till eventuell ratifikation. Om staten ratificerar konventionen är den skyldig att anpassa lagstiftning och praxis i enlighet med dess innehåll.

ILO:s styrelse har utsett åtta "kärnkonventioner".[2] Dessa reglerar basala principer och rättigheter i arbetslivet. Dessa grundläggande konventioner behandlas i ILO:s Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism (1998). ILO inledde 2005 en kampanj för att få samtliga medlemsstater att ratificera dessa. År 2011 utgjorde antalet ratifikationer av de grundläggande konventionerna 86 procent av alla möjliga.[3] Ytterligare fyra konventioner har utsetts till särskilt prioriterade. Enligt ILO bör dessa ratificeras av samtliga medlemsstater för att systemet med en internationell arbetsstandard ska fungera.

Varje konvention får ett särskilt nummer i turordning. Den första konventionen kallas således C1, den andra C2 och så vidare.

Process redigera

 
Tjänstemän vid internationella arbetskonferensen 1919.

ILO är uppbyggt kring tre organ i ett system som kallas trepartism. Dessa tre organ är den internationella arbetskonferensen, styrelsen och internationella arbetsbyrån. Det är den internationella arbetskonferensen som utarbetar och antar nya konventioner. Den äger rum under tre veckor i Genève varje år. Vid konferensen finns representanter för de flesta medlemsstater: två regeringsombud och ett varsitt ombud för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Ofta finns en minister med i delegationen.

Konventionsförslag tar i regel flera år att förbereda. Arbetskonferensen och experter diskuterar förslagen i förväg och arbetsgivare, arbetstagare och regeringar måste komma överens om att konventionen behövs och kan implementeras i lagstiftningen (eller kollektivavtal).

Utarbetandet av en konvention börjar med att styrelsen bestämmer sig för att ta upp en fråga, till exempel nattarbete, på dagordningen för nästkommande arbetskonferens. Inför konferensen skriver internationella arbetsbyrån en analyserande rapport om hur de olika medlemsstaternas lagstiftning ser ut på området. Rapporten går på remiss hos staterna, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Under konferensen diskuteras sedan rapporten. De kommentarer som framförs under konferensen ligger till grund för en andra rapport med ett utkast om konventionsförslag. Utkastet diskuteras under en andra konferens där vissa ändringar kan göras. Därefter är det upp till församlingen att anta eller förkasta förslaget. För att antas behöver konventionen få minst två-tredjedelars majoritet.

Att en stat röstar för konventionen vid internationella arbetskonferensen innebär inte att staten därmed ratificerat den. Efter att konventionen antagits av ILO är det upp till varje medlemsstat att låta parlamentet, eller dylik församling, ta ställning till om landet ska ratificera den eller inte. Om den ratificeras träder den som regel i kraft efter tolv månader. Regeringen är ansvarig för att se till att den efterlevs.

Med tiden kan vissa konventioner komma att bli inaktuella. De kan då revideras genom att en ny konvention ersätter en äldre, eller utökas med protokoll med kompletterande föreskrifter. I dagsläget anses omkring 70 konventioner vara aktuella, medan övriga är i behov av revidering, är inaktuella, har provisorisk status eller väntar på att granskas på nytt.

Straffsanktioner redigera

ILO har inte rätt eller möjlighet att straffa medlemsstater som bryter mot konventionerna. Däremot försöker ILO få andra organisationer att införa dem i sina egna avtal. Ett exempel på detta är EU som infört kärnkonventionerna i sitt tullpreferenssystem. ILO har även ett övervakningssystem och en domstolsliknande procedur som ska hantera potentiella övertramp.

Varje land som har ratificerat en konvention måste lämna rapporter till ILO vart femte år. Där ska de beskriva hur de arbetar för att leva upp till konventionens innehåll. För kärnkonventionerna ska rapporter lämnas vartannat år. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har också möjlighet att lämna sin syn på saken. Dessa rapporter granskas av en expertkommitté, bestående av runt tjugo oberoende jurister, som presenterar sina slutsatser under den internationella arbetskonferensen.

Arbetsmarknadens parter och andra länder har också rätt att anmäla en medlemsstat för brott mot ratificerade konventioner. Anmälan tas upp under arbetskonferensen och det anklagade landet får försvara sig i en speciell kommitté. Ett exempel på ett särskilt allvarligt fall var Burma vars militärjunta ansågs ha använt sig av tvångsarbete (se konvention C29). ILO uppmanade medlemsstaterna, deras arbetsmarknadsparter och internationella organisationer att utöva påtryckningar mot regimen. Det ledde bland annat till att EU upphävde sina tullförmåner för landet.

Internationella fackliga samorganisationen (IFS) ger varje år ut rapporten Kränkningar av fackliga rättigheter som sammanställer information av övergrepp mot fackliga rättigheter runtom i världen.

Särskilda konventioner redigera

Kärnkonventioner redigera

ILO har utpekat åtta konventioner som särskilt grundläggande. Arbetet med att ta fram dessa inleddes i början på 1990-talet då röster höjdes för att ILO behövde moderniseras och anpassas efter den nya världsekonomin. Under FN:s toppmöte för social utveckling i Köpenhamn 1994 antogs ett handlingsprogram som byggde på "kärnkonventionerna". Fyra år senare antog ILO Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism. Denna deklaration uppmanar samtliga medlemsstater att genomföra innehållet i de åtta kärnkonventionerna.

ILO-programmet Anständiga arbetsvillkor för alla (Decent Work for all) syftar till att förverkliga innehållet i kärnkonventionerna. Bakom initiativet låg Juan Somavia som valdes till posten som ILO:s generaldirektör 1999.

De åtta kärnkonventionerna är:

Prioriterade konventioner redigera

Ytterligare fyra konventioner har status som särskilt prioriterade. Dessa är:

Lista över konventioner redigera

Nummer Namn Svenskt namn År
C1 Hours of Work (Industry) Convention Konventionen om arbetstid i industrin 1919
C2 Unemployment Convention Konventionen om arbetslöshet 1919
C3 Maternity Protection Convention Konventionen om skydd för mödrar 1919
C4 Night Work (Women) Convention Konventionen om kvinnors nattarbete 1919 (inaktuell)
C5 Minimum Age (Industry) Convention Konventionen om minimiålder i industriellt arbete 1919
C6 Night Work of Young Persons (Industry) Convention Konventionen om nattarbete för unga människor 1919
C7 Minimum Age (Sea) Convention Konventionen om minimiålder i arbete till sjöss 1920
C8 Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention Konventionen om ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygsförolyckande 1920
C9 Placing of Seamen Convention Konventionen om arbetsförmedling för sjömän 1920
C10 Minimum Age (Agriculture) Convention Konventionen om minimiålder inom jordbruket 1921
C11 Right of Association (Agriculture) Convention Konventionen om jordbruksarbetarnas föreningsrätt 1921
C12 Workmen’s Compensation (Agriculture) Convention Konventionen om olycksfallsersättning vid jordbruksarbete 1921
C13 White Lead (Painting) Convention Konventionen om blyvitt vid målning 1921
C14 Weekly Rest (Industry) Convention Konventionen om veckovila i industriarbete 1921
C15 Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention Konventionen om minimiålder för eldare och kollämpare 1921 (inaktuell)
C16 Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention Konventionen om läkarundersökning av minderåriga vid arbete till sjöss 1921
C17 Workmen’s Compensation (Accidents) Convention Konventionen om ersättning vid olycksfall i arbetet 1925
C18 Workmen’s Compensation (Occupational Diseases) Convention Konventionen om ersättning vid yrkessjukdomar 1925
C19 Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention Konventionen om läkarbehandling vid ersättning för olycksfall i arbetet 1925
C20 Night Work (Bakeries) Convention Konventionen om nattarbete i bagerier 1925 (inaktuell)
C21 Inspection of Emigrants Convention Konventionen om inspektion av emigranter ombord på fartyg 1926 (inaktuell)
C22 Seamen’s Articles of Agreement Convention Konventionen om sjömäns anställningsavtal 1926
C23 Repatriation of Seamen Convention Konventionen om hemsändning av sjömän 1926
C24 Sickness Insurance (Industry) Convention Konventionen om sjukförsäkring för arbetare inom industri och handel och tjänstefolk 1927
C25 Sickness Insurance (Agriculture) Convention Konventionen om sjukförsäkring för jordbruksarbetare 1927
C26 Minimum Wage-Fixing Machinery Convention Konventionen om metoder för fastställande av minimilöner 1928
C27 Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention Konventionen om märkning av kollin vid fartygstransporter 1929
C28 Protection against Accidents (Dockers) Convention Konventionen om skydd mot olycksfall vid hamnarbete 1929 (inaktuell)
C29 Forced Labour Convention Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete 1930
C30 Hours of Work (Commerce and Offices) Convention Konventionen om arbetstid för affärs- och kontorsanställda 1930
C31 Hours of Work (Coal Mines) Convention Konventionen om begränsning av arbetstiden i kolgruvor 1931 (tillbakadragen av arbetskonferensen år 2000)
C32 Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised Konventionen om skydd mot olycksfall vid hamnarbete (reviderad) 1932
C33 Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention Konventionen om minimiålder (icke-industriellt arbete) 1932
C34 Fee-Charging Employment Agencies Convention Konventionen om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer 1933 (inaktuell)
C35 Old-Age Insurance (Industry, etc.) Convention Konventionen om pensionsförsäkring vid industriarbete m.m. 1933 (inaktuell)
C36 Old-Age Insurance (Agriculture) Convention Konventionen om pensionsförsäkring vid jordbruksarbete 1933 (inaktuell)
C37 Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention Konventionen om invaliditetsförsäkring i industriarbete m.m. 1933 (inaktuell)
C38 Invalidity Insurance (Agriculture) Convention Konventionen om invaliditetsförsäkring vid jordbruksarbete 1933 (inaktuell)
C39 Survivors’ Insurance (Industry, etc.) Convention Konventionen om dödsfallsförsäkring i industriarbete m.m. 1933 (inaktuell)
C40 Survivors’ Insurance (Agriculture) Convention Konventionen om dödsfallsförsäkring vid jordbruksarbete m.m. 1933 (inaktuell)
C41 Night Work (Women) Convention (Revised Konventionen om nattarbete för kvinnor (reviderad) 1934 (inaktuell)
C42 Workmen’s Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised) Konventionen om ersättning för yrkessjukdomar (reviderad) 1934
C43 Sheet-Glass Works Convention Konventionen om arbetstiden i automatiska fönsterglasbruk 1934 (inaktuell)
C44 Unemployment Provision Convention Konventionen om ersättning eller understöd vid arbetslöshet 1934 (inaktuell)
C45 Underground Work (Women) Convention Konventionen om arbete under jord för kvinnor 1935
C46 Hours of Work (Coal Mines) Convention (Revised) Konventionen om begränsning av arbetstiden i kolgruvor (reviderad) 1935 (tillbakadragen av arbetskonferensen år 2000)
C47 Forty-Hour Week Convention Konventionen om 40-timmars arbetsvecka 1935
C48 Maintenance of Migrants’ Pension Rights Convention Konventionen om bevarande av pensionsrättigheter för flyttande arbetare 1935 (inaktuell)
C49 Reduction of Hours of Work (Glass-Bottle Works) Convention Konventionen om förkortning av arbetstiden i buteljglasfabrik 1935 (inaktuell)
C50 Recruiting of Indigenous Workers Convention Konventionen om rekrytering av infödda arbetare 1936 (inaktuell)
C51 Reduction of Hours of Work (Public Works) Convention Konventionen om begränsning av arbetstiden för offentliga arbeten 1936 (tillbakadragen av arbetskonferensen år 2000)
C52 Holidays with Pay Convention Konventionen om semester 1936
C53 Officers’ Competency Certificates Convention Konventionen om kompetens hos befäl på handelsfartyg 1936
C54 Holidays with Pay (Sea) Convention Konventionen om semester (sjöfolk) 1936
C55 Shipowners’ Liability (Sick and Injured Seamen) Convention Konventionen om redares förpliktelser i fall sjömän drabbas av sjukdom, olycksfall eller döden 1936
C56 Sickness Insurance (Sea) Convention Konventionen om sjukförsäkring för sjömän 1936
C57 Hours of Work and Manning (Sea) Convention Konventionen om arbetstid och bemanning på fartyg 1936
C58 Minimum Age (Sea) Convention (Revised Konventionen om minimiålder för arbete till sjöss (reviderad) 1936
C59 Minimum Age (Industry) Convention (Revised) Konventionen om minimiålder vid industriellt arbete 1937
C60 Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised) Konventionen om minimiålder vid icke-industriellt arbete 1937 (inaktuell)
C61 Reduction of Hours of Work (Textiles) Convention Konventionen om förkortning av arbetstiden inom textilindustrin 1937 (tillbakadragen av arbetskonferensen år 2000)
C62 Safety Provisions (Building) Convention Konventionen om säkerhetsföreskrifter inom byggnadsindustrin 1937
C63 Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work Konventionen om arbetslöne- och arbetstidssstatistik 1938
C64 Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention Konventionen om skriftliga arbetsavtal för infödda arbetare 1939 (inaktuell)
C65 Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention Konventionen om straffpåföljder för infödda arbetare 1939 (inaktuell)
C66 Migration for Employment Convention Konventionen om migrerande arbetares rekrytering, arbetsförmedling och arbetsvillkor 1939 (tillbakadragen av arbetskonferensen år 2000)
C67 Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention Konventionen om arbets- och vilotider vid transport på väg 1939 (inaktuell)
C68 Food and Catering (Ships’ Crews) Convention Konventionen om kosthåll och utspisning (för fartygsbesättningar) 1946
C69 Certification of Ships’ Cooks Convention Konventionen om behörighetsbevis för skeppskockar 1946
C70 Social Security (Seafarers) Convention Konventionen om social trygghet för sjömän 1946
C71 Seafarers’ Pensions Convention Konventionen om pensionering av sjömän 1946
C72 Paid Vacations (Seafarers) Convention Konventionen om semester med bibehållen hyra för sjömän 1946
C73 Medical Examination (Seafarers) Convention Konventionen om läkarundersökning av sjömän 1946
C74 Certification of Able Seamen Convention Konventionen om behörighetsbevis för matroser 1946
C75 Accommodation of Crews Convention Konventionen om besättningens bostäder på fartyg 1946
C76 Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention Konventionen om hyror, arbetstid och bemanning på fartyg 1946
C77 Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention Konventionen om läkarundersökning av minderåriga vid industriellt arbete 1946
C78 Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention Konventionen om läkarundersökning av minderåriga vid icke-industriellt arbete 1946
C79 Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention Konventionen om nattarbete för unga människor inom icke-industriella yrken 1946
C80 Final Articles Revision Convention 1946
C81 Labour Inspection Convention, 1947 Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention Konventionen om arbetsinspektion 1947
C82 Social Policy (Non-Metropolitan Territories) Convention Konventionen om socialpolitik i områden belägna utanför moderlandet 1947
C83 Labour Standards (Non-Metropolitan Territories) Convention Konventionen om internationell arbetslagstiftning i områden belägna utanför moderlandet 1947
C84 Right of Association (Non-Metropolitan Territories) Convention Konventionen om föreningsrätt i områden belägna utanför moderlandet 1947
C85 Labour Inspectorates (Non-Metropolitan Territories) Convention Konventionen om arbetsinspektion i områden belägna utanför moderlandet 1947
C86 Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention Konventionen om arbetsavtal (infödda arbetare) 1947 (inaktuell)
C87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 1948
C88 Employment Service Convention Konventionen om offentliga arbetsförmedlingen 1948
C89 Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 Protocol of 1990 to the Night Work (Women) Convention (Revised) Konventionen om förbud mot nattarbete för kvinnor (reviderad) 1948
C90 Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised) Konventionen om minderårigas nattarbete (reviderad) 1948
C91 Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised) Konventionen om semester med bibehållen hyra (reviderad) 1949 (inaktuell)
C92 Accommodation of Crews Convention (Revised) Konventionen om besättningsbostäder (reviderad) 1949
C93 Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised) Konventionen om hyror, arbetstid och bemanning på fartyg (reviderad) 1949
C94 Labour Clauses (Public Contracts) Convention Konventionen om offentlig upphandling 1949
C95 Protection of Wages Convention Konvention angående löneskydd 1949
C96 Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised) Konventionen om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer 1949
C97 Migration for Employment Convention (Revised) Konventionen om migrerande arbetare (reviderad) 1949
C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten 1949
C99 Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention Konventionen om ordning för fastställande av minimilöner i jordbruk 1951
C100 Equal Remuneration Convention Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde 1951
C101 Holidays with Pay (Agriculture) Convention Konventionen om semester (jordbruk) 1952
C102 Social Security (Minimum Standards) Convention Konventionen om minimistandard för social trygghet 1952
C103 Maternity Protection Convention (Revised) Konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd (reviderad) 1952
C104 Abolition of Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention Konventionen om avskaffande av straffpåföljder för infödda arbetare 1955 (inaktuell)
C105 Abolition of Forced Labour Convention Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete 1957
C106 Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention Konventionen om veckovila för affärs- och kontorsanställda 1957
C107 Indigenous and Tribal Populations Convention Konventionen om skydd för och integration av infödda folkgrupper i självstyrande länder 1957
C108 Seafarers’ Identity Documents Convention Konventionen om identitetshandlingar för sjömän 1958
C109 Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised) Konventionen om löner, arbetstid och bemanning på fartyg (reviderad) 1958
C110 Plantations Convention, 1958 Protocol of 1982 to the Plantations Convention Konventionen om plantagearbetare 1958
C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning 1958
C112 Minimum Age (Fishermen) Convention Konventionen om minimiålder i arbete inom fisket 1959
C113 Medical Examination (Fishermen) Convention Konventionen om läkarundersökning av fiskare 1959
C114 Fishermen’s Articles of Agreement Convention Konventionen om fiskares anställningsavtal 1959
C115 Radiation Protection Convention Konventionen om strålskydd 1960
C116 Final Articles Revision Convention 1961
C117 Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention Konventionen om socialpolitik (grundläggande syften och normer) 1962
C118 Equality of Treatment (Social Security) Convention Konventionen om likställighet på socialförsäkringsområdet 1962
C119 Guarding of Machinery Convention Konventionen om maskinskydd 1963
C120 Hygiene (Commerce and Offices) Convention Konventionen om hygien (handels- och kontorsverksamhet) 1964
C121 Employment Injury Benefits Convention Konventionen angående förmåner vid yrkesskada 1964 [Förteckning I ändrad år 1980]
C122 Employment Policy Convention Konventionen om sysselsättningspolitik 1964
C123 Minimum Age (Underground Work) Convention Konventionen om minimiålder i arbete under jord 1965
C124 Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention Konventionen om läkarundersökning av minderåriga (arbete under jord i gruvor) 1965
C125 Fishermen’s Competency Certificates Convention Konventionen om behörighetsbevis för fiskare 1966
C126 Accommodation of Crews (Fishermen) Convention Konventionen om besättningens bostäder (fiskare) 1966
C127 Maximum Weight Convention Konventionen om högsta vikt som får bäras av en arbetstagare 1967
C128 Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits Convention Konventionen om invaliditets-, ålders- och efterlevandeförmåner 1967
C129 Labour Inspection (Agriculture) Convention Konventionen om yrkesinspektion inom jordbruket 1969
C130 Medical Care and Sickness Benefits Convention Konventionen om läkarvård och kontanta sjukförmåner 1969
C131 Minimum Wage Fixing Convention Konventionen om fastställande av minimilöner 1970
C132 Holidays with Pay Convention (Revised) Konventionen om semester (reviderad) 1970
C133 Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention Konventionen om besättningsbostäder (tilläggsbestämmelser) 1970
C134 Prevention of Accidents (Seafarers) Convention Konventionen om förebyggande av yrkesskador (sjöfolk) 1970
C135 Workers’ Representatives Convention Konventionen om arbetstagarnas representanter 1971
C136 Benzene Convention Konventionen om skydd mot förgiftningsrisker härrörande från bensen 1971
C137 Dock Work Convention Konventionen om hamnarbete 1973
C138 Minimum Age Convention Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete 1973
C139 Occupational Cancer Convention Konventionen om yrkescancer 1974
C140 Paid Educational Leave Convention Konventionen om studieledighet 1974
C141 Rural Workers’ Organisations Convention Konventionen om organisationer av arbetande på landsbygden 1975
C142 Human Resources Development Convention Konventionen om utveckling av mänskliga resurser 1975
C143 Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention Konventionen om migrerande arbetstagare (tilläggsbestämmelser) 1975
C144 Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention Konventionen om samråd på trepartsbasis för att främja ILO:s normer 1976
C145 Continuity of Employment (Seafarers) Convention Konventionen om kontinuitet i sysselsättningen (sjöfolk) 1976
C146 Seafarers’ Annual Leave with Pay Convention Konventionen om semester för sjöfolk 1976
C147 Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention Konventionen om miniminormer i handelsfartyg 1976
C148 Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention Konventionen om luftföroreningar, buller och vibrationer 1977
C149 Nursing Personnel Convention Konventionen om sjukvårdspersonal 1977
C150 Labour Administration Convention Konventionen om arbetsmarknadsförvaltning 1978
C151 Labour Relations (Public Service) Convention Konventionen om offentligt anställda 1978
C152 Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention Konventionen om arbetarskydd vid hamnarbete 1979
C153 Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention Konventionen om arbetstid och vila vid transport på väg 1979
C154 Collective Bargaining Convention Konventionen om främjande av kollektiva förhandlingar 1981
C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981 Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention Konventionen om arbetarskydd och arbetsmiljö 1981
C156 Workers with Family Responsibilities Convention Konventionen om arbetstagare med familjeansvar 1981
C157 Maintenance of Social Security Rights Convention Konventionen om bibehållande av socialförsäkringsrättigheter 1982
C158 Termination of Employment Convention Konventionen om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ 1982
C159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention Konventionen om yrkesinriktad rehabilitering och arbete (personer med handikapp) 1983
C160 Labour Statistics Convention Konventionen om arbetsmarknadsstatistik 1985
C161 Occupational Health Services Convention Konventionen om företagshälsovård 1985
C162 Asbestos Convention Konventionen om säkerhet vid användning av asbest 1986
C163 Seafarers’ Welfare Convention Konventionen om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn 1987
C164 Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention Konventionen om hälsoskydd och sjukvård för sjömän 1987
C165 Social Security (Seafarers) Convention (Revised) Konventionen om social trygghet för sjömän 1987
C166 Repatriation of Seafarers Convention (Revised) 2006 års sjöarbetskonvention 1987
C167 Safety and Health in Construction Convention Konventionen om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete 1988
C168 Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention Konventionen om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet 1988
C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk 1989
C170 Chemicals Convention Konventionen om säkerhet vid användning av kemiska produkter 1990
C171 Night Work Convention Konventionen om nattarbete 1990
C172 Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention Konventionen om arbetsvillkor inom hotell, restauranger och liknande anläggningar 1991
C173 Protection of Workers’ Claims (Employer’s Insolvency) Convention Konventionen om skydd av arbetstagares fordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens 1992
C174 Prevention of Major Industrial Accidents Convention Konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin 1993
C175 Part-Time Work Convention Konventionen om deltidsarbete 1994
C176 Safety and Health in Mines Convention Konventionen om hälso- och säkerhetsföreskrifter i gruvor 1995
C177 Home Work Convention Konventionen om hemarbete 1996
C178 Labour Inspection (Seafarers) Convention Konventionen om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden 1996
C179 Recruitment and Placement of Seafarers Convention Konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän 1996
C180 Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention Konventionen om sjömäns arbetstid och bemanning 1996
C181 Private Employment Agencies Convention Konventionen om privat arbetsförmedling 1997
C182 Worst Forms of Child Labour Convention Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete 1999
C183 Maternity Protection Convention Konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd 2000
C184 Safety and Health in Agriculture Convention Konventionen om säkerhet och hälsa i jordbruket 2001
C185 Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised) Konventionen om identitetshandlingar för sjömän 2003
- Maritime Labour Convention 2006 års sjöarbetskonvention 2006 (har inget nummer)
C187 Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention Konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö 2006
C188 Work in Fishing Convention Konventionen om arbete i fiskenäringen 2007
C189 Domestic Workers Convention Konventionen om hushållsarbetare 2011
C190 Violence and Harassment Convention Konventionen om våld och trakasserier i arbetslivet 2019

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ I juli 2011 uppgick antalet konventioner till 189. Se: Official titles of the CONVENTIONS adopted by the International Labour Conference Arkiverad 27 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine..
  2. ^ ”ILO:s konventioner”. LO-TCO Biståndsnämnd. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. http://archive.is/2012.05.25-181110/http://www.lotcobistand.org/ilos-konventioner. Läst 8 januari 2012. 
  3. ^ Se fullständig tabell.