Öppna huvudmenyn

Denna artikel redovisar det militära gradsystemet i Sverige, dels det som träder i kraft 1 oktober 2019, dels äldre (inklusive den gällande versionen som togs i bruk 2009). Den innehåller även listor på militära grader i Sverige mellan 1687 och 2008 i de tre försvarsgrenarna.[uppdatering behövs]

Innehåll

Militära grader från 1 Oktober 2019Redigera

Försvarsmakten har sedan 2013 arbetat med att justera och uppdatera det befintliga gradsystemet som infördes 2009. En av anledningarna är att andel specialister förväntas växa i takt med att systemen inom t.ex. flottan utvecklas och blir mer komplicerade och kräver en större grad av expertis och yrkeskunnande. Graderna skall formellt träda i kraft 1 Oktober 2019 och befäster ytterligare det svenska trebefälssystemet.

Soldater, Sjömän och GruppbefälRedigera

Menig 1 kl. försvinner och blir Mening 1 till 4 beroende på kompetens och erfarenhet, dock ej kopplat till år som anställd. Under sin tid som värnpliktig soldat eller sjöman benämns man Rekryt. Vicekorpral (en vinkel) kommer att finnas kvar men endast som värnpliktigt gruppbefäl under utbildning. Graden kommer successivt att utgå ur flottan. För att nå högre krävs det att soldaten/sjömannen läser gruppbefälsutbildning (GBU).

Det nya systemet återtar graderna Furir (motsvarande Sergeant i 2009 års system, OR-4), samt Överfurir (gruppbefäl med särskild ställning, OR-5).

OR/OF Armén Flygvapnet Marinen

(ex. Amfibiekåren)

Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OR-1 Menig 1-4 Menig 1-4 Menig 1-4 Menig 1-4 Från värnpliktig, benämns rekryt, till erfaren soldat/sjöman.
OR-2 Vicekorpral Vicekorpral Vicekorpral Vicekorpral Gruppbefäl under utbildning som värnplikig, en vinkel.
OR-3 Korpral Korpral Korpral Korpral Gruppbefäl, två vinklar (stf. Gruppchef)
OR-4 Furir Furir Furir Furir Erfaret gruppbefäl, tre vinklar. (Grupchef)
OR-5 Överfurir Överfurir Överfurir Överfurir Gruppbefäl i särskild ställning, fyra vinklar (bär kavaj i Flottan).
Militär under OfficersutbildningRedigera

Som militär kan man efter fullgjord värnplikten och som tidigare anställd gå vidare till att läsa mot att bli yrkesofficer. Den militära termen för en student är kadett. Sverige nyttjar ett system med två olika officerskategorier.

Officerare (även kallade taktiker) läser vid MHS Karlberg just utanför centrala Stockholm. Utbildningen är akademisk och innefattar högskolepoäng som en vanlig civil högskola. Minst sex terminers studier krävs för att erhålla examen (180hp) men där utbildningen kan sträcka sig ytterligare tre terminer beroende på vapenslag.

Specialistofficerare blir man efter examen vid någon av Försvarsmaktens egna skolor så som Sjöstridsskolan. Utbildningen leder till att få en djupare kunskap och förståelse inom ett valt arbetsområde så som logistik och maskintjänstgöring. Utbildningen vara mellan tre och sex terminer beroende på tjänst och specialisering.

OR/OF Armén Flygvapnet Marinen

(ex. Amfibiekåren)

Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OR-3 Kadett 1 år Kadett 1 år Kadett 1 år Kadett 1 år En vinkel med en krona av guld över.
OR-4 Kadett 2 år Kadett 2 år Kadett 2 år Kadett 2 år Två vinklar med en krona av guld över.
OR-5 Kadett 3 år Kadett 3 år Flaggkadett Flaggkadett Tre vinklar med en krona av guld över. Endast vid MHS Karlberg. Kallad flaggkadett i Marinen.
SpecialistofficerareRedigera

Graden Förste Sergeant ändras och benämns Sergeant (fortfarande OR-6) och den nya graden Översergeant tillförs. Graden Fanjunkare bibehålls och får en tredje inringad stjärna (så kallad läkerol) på sina kragspeglar. Denna justering tydliggör Förvaltaren, Regementes- och Flottilj Förvaltarens särställning.

OR/OF Armén Flygvapnet Marinen

(ex. Amfibiekåren)

Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OR-6 Sergeant Sergeant Sergeant Sergeant Examinerad OR (Specialistofficer) från någon av Försvarsmaktens officersutbildningar, en stjärna med streckad cirkel. (2. Sonarbefäl)
OR-7 Översergeant Översergeant Översergeant Översergeant Två stjärnor med streckade cirklar. (Sonarbefäl)
OR-8 Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare Tre stjärnor med streckade cirklar. (Sonarofficer)
OfficerareRedigera

Dessa grader bibehålls och har OF-nivåer som gör de direkt applicerbara i NATOs system.

OR/OF Armén Flygvapnet Marinen

(ex. Amfibiekåren)

Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OF-1 Fänrik Fänrik Fänrik Fänrik Examinerad Taktisk Officer, endast från MHS Karlberg. (Plutonchef under värnpliktigas grundutbildning)
OF-1 Löjtnant Löjtnant Löjtnant Löjtnant (Plutonchef)
OF-2 Kapten Kapten Kapten Kapten (stf. Kompanichef/Sekond)
Högre SpecialistofficerareRedigera

Efter graden Fanjunkare har specialistofficern möjlighet att läsa vidare, HSOU (Högre Specialistofficers Utbildning). Dessa kommer att vara färre till antalet än Fanjunkare och kommer ha en mer övergripande syn på verksamheten inom respektive arbetsfält. Den högsta OR-graden, Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare blir endast några enstaka per garnison och kommer att arbeta i den högsta ledningen på garnisonen, regementet, flottiljen såväl som på nationell nivå.

OR/OF Armén Flygvapnet Marinen

(ex. Amfibiekåren)

Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OR-9 Förvaltare Fövaltare Fövaltare Fövaltare En stjärna med streckade cirkel samt en krona över. (Del i OF-5 stab)
OR-10 Regementsförvaltare Flottiljfövaltare Flottiljfövaltare Regmentsfövaltare Två stjärnor med streckade cirklar samt en krona över. (Del i OF-7 stab)
Högre OfficerareRedigera

Dessa grader bibehålls och har OF-nivåer som gör de direkt applicerbara i NATOs system.

För att klättra än högre i graderna i det svenska OF-systemet så skall officern läsa Högre Officersprogrammet (HOP), som är indelat i HOP1 och HOP12. HOP1 ger möjlighet till att bli befodrad till OF-3 och HOP12 ger möjligheten till att gå än högre i systemet. HOP-utbildningen söker man och blir sen invald till att få gå. Utbildningar finns hela vägen upp till högsta nivå och anpassas efter behov och tjänst.

OR/OF Armén Flygvapnet Marinen

(ex. Amfibiekåren)

Amfibiekåren

(f.d Kustartilleriet)

Anmärkning (Exempel på befattning)
OF-3 Major Major Örlogskapten Major (Kompanichef/Fartygschef)
OF-4 Överstelöjtnant Överstelöjtnant Kommendörkapten Överstelöjtnant (Bataljonschef)
OF-5 Överste Överste Kommendör Överste (Regementschef/Flottiljchef)
OF-5 (Överste av 1. graden) (Överste av 1. graden) (Kommendör av 1. graden) (Överste av 1. graden) Graden delas inte ut och kommer att falla ur systemet. Benämns Commodore i Royal Navy.
OF-6 Brigadgeneral Brigadgeneral Flottiljamiral Brigadgeneral (Armétaktiskchef)
OF-7 Generalmajor Generalmajor Konteramiral Generalmajor (Armé/Marinchef)
OF-8 Generallöjtnant Generallöjtnant Viceamiral Generallöjtnant
OF-9 General General Amiral General (Överbefälhavaren, Stadschef)

(OR-nivårer ej bekrätade Juni 2019)

Militära grader 2009–2019Redigera

Överbefälhavaren beslutade 25 oktober 2008 om ett nytt gradsystem för den svenska Försvarsmakten. Nyordningen gäller i det flerbefälssystem som, på regeringens uppdrag, infördes den 1 januari 2009.[1][uppdatering behövs]

Tabellen nedan visar de svenska graderna i tjänstställningsordning. Fastställd översättning till engelska medtages.[2]

GradbeteckningarRedigera

Yrkesofficerare (Officerare och specialistofficerare (SO))
SO SO SO SO
                             
Förste sergeant Fanjunkare Förvaltare Regementsförvaltare Fänrik Löjtnant Kapten Major Överstelöjtnant Överste Överste 1. graden Brigadgeneral Generalmajor Generallöjtnant General
Sergeant First Class Colour Sergeant Sergeant Major Regimental Sergeant Major Second Lieutenant Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General
Gruppchefer och soldater (GSS)
               
Menig Menig 1 klass (ett nytt streck efter 3, 5 och 7 års anställning) Vicekorpral Korpral Sergeant
Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant

Militära grader i Sverige från 2012 - 31 September 2019Redigera

Under perioden 2009–2012 fanns det särskilda gradbenämningar för specialistofficerare vid Flottan, nämligen 1:e styrman, 1:e konstapel, 1:e maskinist och flaggstyrman, flaggkonstapel och flaggmaskinist. Dock användes inte dessa benämningar i praktiken Istället användes samma som i övriga vapenslag

Nivå Armén
Amfibiekåren
Flottan Flygvapnet
OR 1 Menig Menig Menig
OR 2 Menig 1 kl Menig 1 kl Menig 1 kl
OR 3 Vicekorpral Vicekorpral Vicekorpral
OR 4 Korpral Korpral Korpral
OR 5 Sergeant Sergeant Sergeant
 
OR 6 1:e sergeant 1:e sergeant 1:e sergeant
OR 7 Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare
OR 8 Förvaltare Förvaltare Förvaltare
OR 9 Regementsförvaltare Flottiljförvaltare Flottiljförvaltare
 
OF 1 Fänrik Fänrik Fänrik
Löjtnant Löjtnant Löjtnant
OF 2 Kapten Kapten Kapten
OF 3 Major Örlogskapten Major
OF 4 Överstelöjtnant Kommendörkapten Överstelöjtnant
OF 5 Överste Kommendör Överste
OF 6 Brigadgeneral Flottiljamiral Brigadgeneral
OF 7 Generalmajor Konteramiral Generalmajor
OF 8 Generallöjtnant Viceamiral Generallöjtnant
OF 9 General Amiral General

OR (Other Ranks) 1–5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 är specialistofficerare; OF 1–10 är officerare.

Källa:[3]

Tjänsteställning i det nya gradsystemetRedigera

Nivå Officerare (OF) Övriga grader – specialistofficerare och soldater (OR)
OR 1 - Menig
OR 2 - Menig 1 kl
OR 3 - Vicekorpral (med krona, 1:a års Kadett)
OR 4 - Korpral (med krona, 2:a års Kadett)
OR 5 - Sergeant (med krona, 3:e års Kadett, alt Flaggkadett för marinen)
 
OR 6 - 1:e sergeant
OF 1 Fänrik -
OR 7 - Fanjunkare
OF 1 Löjtnant -
OR 8 - Förvaltare
OF 2 Kapten -
OF 3 Major -
OR 9 - Regementsförvaltare
OF 4 Överstelöjtnant -
OF 5 Överste -
OF 6 Brigadgeneral -
OF 7 Generalmajor -
OF 8 Generallöjtnant -
OF 9 General -

Källa:[3]

Militära grader 1983–2009Redigera

Genom den nya befälsordningen 1983 infördes ett enhetsbefälssystem för alla yrkesbefäl, vilka därefter betecknades som yrkesofficerare.

Nivå Yrkes-
officerare
Reserv-
officerare
Värnplikts-
officerare
Gruppbefäl Värnpliktiga
9 - - - - Menig
8 - - - Korpral -
8 - - - Furir -
8 - - - Överfurir -
7 - - Sergeant - -
7 - - Fanjunkare - -
6 Fänrik Fänrik Fänrik - -
6 Löjtnant Löjtnant Löjtnant - -
5 Kapten Kapten Kapten - -
4 Major Major - - -
3 Överstelöjtnant - - - -
2 Överstelöjtnant
med särskild tjänsteställning
- - - -
1 Överste - - - -
1 Överste 1. gr [a] - - - -
H Brigadgeneral [b] - - - -
H Generalmajor - - - -
H Generallöjtnant - - - -
H General - - - -
 1. ^ Inga nya utnämningar efter år 2000
 2. ^ Införd år 2000

Militära grader 1972–1983Redigera

Genom tjänsteställningreformen 1972 blev de tidigare yrkesofficerarna regementsofficerare, de tidigare yrkesunderofficerarna kompaniofficerare och det tidigare yrkesunderbefälet plutonsofficerare. Officerare och underofficerare i reserven blev reservofficerarekompanibefäls- och plutonsbefälsnivå. Tidigare värnpliktiga officerare blev värnpliktsofficerare på kompani- och plutonsbefälsnivå. Lägre underbefäl blev befäl gruppchefsnivå. Gradbenämningarna förvaltare och vicekorpral avskaffades.[4]

Nivå Regements-
officerare
Kompani-
officerare
Plutons-
officerare
Reserv-
officerare
Värnplikts-
officerare
Gruppchefer Värnpliktiga
M - - - - - - Menig
G - - - - - Korpral -
G - - - - - Furir -
G - - - - - Överfurir -
T - - Sergeant Sergeant Sergeant - -
T - - Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare - -
P - Fänrik - Fänrik Fänrik - -
P Löjtnant Löjtnant - Löjtnant Löjtnant - -
K Kapten Kapten - Kapten Kapten - -
B Major - - Major - - -
F Överstelöjtnant - - - - - -
R Överste - - - - - -
R Överste 1. gr - - - - - -
H Generalmajor - - - - - -
H Generallöjtnant - - - - - -
H General - - - - - -

Grad och typbefattning 1935–2009Redigera

Typbefattning Före och under beredskapen [5] 1960 års
befälsordning
för armén [6]
Tjänsteställnings-
reformen 1972
[7]
Ny befälsordning 1983 [8] [9] Befälsordningen 2009 [10]
Fältregementschef
Brigadchef
Överste Överste (Nivå R) Överste 1. graden (Nivå 1) Överste 1. graden (OF 6) Brigadgeneral
Regementschef Överste Överste (Nivå R) Överste (Nivå 1) Överste (OF 5) Överste
Bataljonchef
i fredsorganisationen/
utbildningsorganisationen/
grundorganisationen
Överstelöjtnant
Major
Överstelöjtnant
Major
(Nivå F) Överstelöjtnant (Nivå 3-2*) Överstelöjtnant (OF 4) Överstelöjtnant
Bataljonchef
i krigsorganisationen/
mobiliseringsorganisationen/
insatsorganisationen
Överstelöjtnant
Major
Kapten (yrkesoff) (Nivå B) Major (Nivå 4) Major (OF 4) Överstelöjtnant
Kompanichef
i utborg
Kapten
Ryttmästare (kavalleriet)
Kapten (yrkesoff) (Nivå B) Major (Nivå 4) Major (OF 3) Major
Kompanichef
i krigsorg
Kapten
Ryttmästare (kavalleriet)
Kapten (res/vpl)
Förvaltare (yrkesuoff)
Löjtnant (yrkesoff)
Fanjunkare (yrkesuoff)
(Nivå K) Kapten (Nivå 5) Kapten (OF 3) Major
Plutonchef
i utborg
Löjtnant
Fänrik
Sergeant
Löjtnant (yrkesoff)
Fanjunkare (yrkesuoff)
Fänrik (yrkesoff)
(Nivå K) Kapten (Nivå 5) Kapten (OF 2) Kapten
(OR 8) Förvaltare
(OF 1) Löjtnant
Plutonchef
i krigsorg
Löjtnant
Fänrik
Löjtnant (res/vpl)
Fänrik (yrkesoff/res/vpl)
Sergeant
(Nivå P) Löjtnant
Fänrik
(Nivå 6)
Löjtnant
(OF 2) Kapten
(OR 8) Förvaltare
(OF 1) Löjtnant
Kompaniadjutant
(utborg)
Fanjunkare
Styckjunkare (artilleriet)
Rustmästare (yrkesubef)
(Nivå T) Fanjunkare (Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare
Kompanikvartermästare
(krigsorg)
Fanjunkare
Styckjunkare (artilleriet)
Fanjunkare (res/vpl)
Sergeant (vpl)
Rustmästare (yrkesubef)
(Nivå T) Fanjunkare (Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare
Ställföreträdande
plutonchef
i utborg
Sergeant
Furir
Sergeant (yrkesuoff)
Överfurir (yrkesubef)
(Nivå P)Löjtnant
Fänrik
(Nivå 6) Löjtnant (OR 7) Fanjunkare
(OF 1) Fänrik
Ställföreträdande
plutonchef
i krigsorg
Sergeant Sergeant (vpl)
Furir (yrkesubef)
(Nivå T) Sergeant (Nivå 7) Sergeant (OR 7) Fanjunkare
(OF 1) Fänrik
(stamanställd)
Gruppchef/Instruktör
Furir
Korpral
Konstapel (artilleriet)
Överfurir
Furir
(Nivå G) Överfurir (Nivå 6) Fänrik (OR 6) Förste sergeant
(vpl/GSS)
Gruppchef
Korpral
Konstapel (artilleriet)
Korpral (Nivå G) Furir (Nivå 8) Furir (OR 5) Sergeant
(OR-4) Korpral
(utbildad) Soldat Menig Menig (Nivå M) Menig (Nivå 9) Menig (OR 3) Vicekorpral
(OR 2) Menig 1kl
Rekryt Menig Menig (Nivå M) Menig (Nivå 9) Menig (OR 1) Menig
 • Nivå 2 var reserverad för överstelöjtnanter med särskild tjänsteställning, dvs generalstabsofficerare i karriären som var avsedda att befordras till nivå1 (överste)

Historiska grader i svenska arménRedigera

OfficerareRedigera

UnderofficerareRedigera

UnderbefälRedigera

MenigaRedigera

Historiska grader i Svenska flottanRedigera

Grader 1983–2009Redigera

Grader för officerareRedigera

Övrigt befälRedigera

MenigaRedigera

Äldre graderRedigera

OfficersgraderRedigera

Före 1680Redigera
1680–1824Redigera
 • Storamiral (1748–1796)
 • Översteamiral (1680–1685)
 • Amiralgeneral (1681–1713)
 • Generalamiral (1780–1784; 1792–1794; 1812–1824)
 • Amiralgenerallöjtnant (1680–1681; 1712)
 • Överamiral (1715–1751; 1784–1790; 1809–1812)
 • Förste amiral (1776–1799)
 • Amiral (1680–1814)
 • Viceamiral (1680–1814)
 • Schoutbynacht (1680–1771)
 • Konteramiral (1771–1824)
 • Kommendör (1680–1771)
 • Överste (1771–1814)
 • Kommendörkapten (1748–1771)
 • Överstelöjtnant (1771–1824)
 • Major (1771–1814)
 • Amiralitetskapten (1680–1748)
 • Skeppskapten (1680–1748)
 • Kapten (1748–1824)
 • Kaptenlöjtnant (1720–1771)
 • Överlöjtnant (1680–1719)
 • Löjtnant (1720–1824)
 • Underlöjtnant (1680–1719)
 • Fänrik (1778–1803)

Källa: [11]

1824–1844Redigera
1844–1866Redigera
 • Amiral
 • Vice amiral
 • Konteramiral
 • Kommendör
 • Kommendörkapten
 • Kapten
 • Kaptenlöjtnant
 • Premiärlöjtnant
 • Sekundlöjtnant
1866Redigera
 • Amiral
 • Vice amiral
 • Konteramiral
 • Kommendör
 • Kommendörkapten av 1:a klassen
 • Kommendörkapten av 2:a klassen
 • Kapten
 • Löjtnant
 • Underlöjtnant

Äldre underofficersgraderRedigera

1767–1823Redigera
ArtilleriunderofficerareRedigera
SkeppareRedigera
StyrmänRedigera

Historiska grader i Amfibiekåren och dess föregångareRedigera

Historiska grader i Svenska flygvapnetRedigera

FotnoterRedigera

 1. ^ http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/Offinfo%202008/Officersinfo%20nr%2024_08.pdf[död länk]
 2. ^ HKV 2009-04-24 16100.56612
 3. ^ [a b] Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268); beslutade den 27 juni 2012.
 4. ^ Kungl. Maj:ts proposition nr 44 år 1972
 5. ^ Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet SOU: 1943:1, sid. 114–115.
 6. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten SOU 1967:15 2013-11-11.
 7. ^ Kungl Majt:s proposition 1972:442013-11-10.
 8. ^ Regeringens proposition 1977/78:24 2013-11-12.
 9. ^ Handbok för personaltjänst (H Pers 97) Stockholm: Försvarsmakten, 1997.
 10. ^ Militära grader - Försvarsmakten 2015-01-06.
 11. ^ Gunnar Unger, Illustrerad Svensk sjökrigshistoria (Stockholm 1909), del 2, s. 301.