Militära grader i Sverige

Wikimedia-listartikel

Här redovisas det militära gradsystemet i Sverige, den gällande versionen som togs i bruk 2019. Den innehåller även listor på alla de militära graderna i Sverige mellan år 1687 och 2019 i de tre försvarsgrenarna. Gradbeteckningarna som är avbildade är avsedda Fältjacka 90. Övriga versioner av gradbeteckningarna (som för t.ex flottan, amfibiekåren och flygvapnet) går att se på respektive gradbetecknings egen redovisning.

Militära grader 2019 redigera

Från den 1 oktober 2019 infördes ett nytt gradsystem för den svenska Försvarsmakten.[1]

Tabellen nedan visar de svenska graderna i tjänstställningsordning.

Gradbeteckningar för Fältjacka 90 redigera

Specialistofficerare Officerare
                             
Sergeant

(Serg)

Översergeant

(Öserg)

Fanjunkare

(Fj)

Förvaltare

(Förv)

Regementsförvaltare

(Regförv)

Fänrik

(Fk)

Löjtnant

(Lt)

Kapten

(Kn)

Major

(Mj)

Överstelöjtnant

(Övlt)

Överste

(Öv)

Brigadgeneral

(Bgen)

Generalmajor

(Genmj)

Generallöjtnant

(Genlt)

General

(Gen)

Soldater och sjömän Gruppbefäl
                   
Menig

(Men)

Menig 1

(Men 1)

Menig 2

(Men 2)

Menig 3

(Men 3)

Menig 4

(Men 4)

Vicekorpral

(Vkrp)

Korpral

(Krp)

Furir

(Fu)

Överfurir

(Öfu)

Kadett

(Kd)


Militära grader i Sverige från 1 oktober 2019 redigera

Som framgår i tabellen nedan är vissa OR/OF-nivåer gradmässigt likställda.
OR- nivå Armén Amfibiekåren Flottan Flygvapnet OF- nivå Armén Amfibiekåren

Flygvapnet

Flottan
OR 1 Menig, Menig 1-2 Menig, Menig 1-2
OR 2 Menig 3-4 Menig 3-4
OR 3 Vicekorpral Vicekorpral
OR 4 Korpral Korpral
OR 5 Furir Furir
Överfurir Överfurir
Kadett Kadett
OR 6 Sergeant Sergeant OF 1 Fänrik Fänrik
OR 6B Översergeant Översergeant OF 1 Löjtnant Löjtnant
OR 7 Fanjunkare Fanjunkare OF 2 Kapten Kapten
OR 8 Förvaltare Förvaltare OF 3 Major Örlogskapten
OR 9 Regementsförvaltare Flottiljförvaltare OF 4 Överstelöjtnant Kommendörkapten
OF 5 Överste Kommendör
OF 6 Brigadgeneral Flottiljamiral
OF 7 Generalmajor Konteramiral
OF 8 Generallöjtnant Viceamiral
OF 9 General Amiral

OR (Other Ranks) 1–5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 är specialistofficerare; OF 1–10 är officerare.[1]

Militära grader 2009–2019 redigera

Överbefälhavaren beslutade 25 oktober 2008 om ett nytt gradsystem för den svenska Försvarsmakten. Nyordningen gäller i det flerbefälssystem som, på regeringens uppdrag, infördes den 1 januari 2009.[2][uppdatering behövs]

Tabellen nedan visar de svenska graderna i tjänstställningsordning. Fastställd översättning till engelska medtages.[3]

Gradbeteckningar redigera

Yrkesofficerare (Officerare och specialistofficerare (SO))
SO SO SO SO
                             
Förste sergeant Fanjunkare Förvaltare Regementsförvaltare Fänrik Löjtnant Kapten Major Överstelöjtnant Överste Överste 1. graden Brigadgeneral Generalmajor Generallöjtnant General
Sergeant First Class Colour Sergeant Sergeant Major Regimental Sergeant Major Second Lieutenant Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General
Gruppchefer och soldater (GSS)
               
Menig Menig 1 klass (ett nytt streck efter 3, 5 och 7 års anställning) Vicekorpral Korpral Sergeant
Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant

Militära grader i Sverige från 2012 - 30 september 2019 redigera

Under perioden 2009–2012 fanns det särskilda gradbenämningar för specialistofficerare vid Flottan, nämligen 1:e styrman, 1:e konstapel, 1:e maskinist och flaggstyrman, flaggkonstapel och flaggmaskinist. Dock användes inte dessa benämningar i praktiken Istället användes samma som i övriga vapenslag

Nivå Armén
Amfibiekåren
Flottan Flygvapnet
OR 1 Menig Menig Menig
OR 2 Menig 1 kl Menig 1 kl Menig 1 kl
OR 3 Vicekorpral Vicekorpral Vicekorpral
OR 4 Korpral Korpral Korpral
OR 5 Sergeant Sergeant Sergeant
 
OR 6 Förstesergeant Förstesergeant Förstesergeant
OR 7 Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare
OR 8 Förvaltare Förvaltare Förvaltare
OR 9 Regementsförvaltare Flottiljförvaltare Flottiljförvaltare
 
OF 1 Fänrik Fänrik Fänrik
Löjtnant Löjtnant Löjtnant
OF 2 Kapten Kapten Kapten
OF 3 Major Örlogskapten Major
OF 4 Överstelöjtnant Kommendörkapten Överstelöjtnant
OF 5 Överste Kommendör Överste
OF 6 Brigadgeneral Flottiljamiral Brigadgeneral
OF 7 Generalmajor Konteramiral Generalmajor
OF 8 Generallöjtnant Viceamiral Generallöjtnant
OF 9 General Amiral General

OR (Other Ranks) 1–5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 är specialistofficerare; OF 1–10 är officerare.

Källa:[4]

Militära grader 1983–2009 redigera

Genom den nya befälsordningen 1983 infördes ett enhetsbefälssystem för alla yrkesbefäl, vilka därefter betecknades som yrkesofficerare.

Nivå Yrkes-
officerare
Reserv-
officerare
Värnplikts-
officerare
Gruppbefäl Värnpliktiga
9 - - - - Menig
8 - - - Korpral -
8 - - - Furir -
8 - - - Överfurir -
7 - - Sergeant - -
7 - - Fanjunkare - -
6 Fänrik Fänrik Fänrik - -
6 Löjtnant Löjtnant Löjtnant - -
5 Kapten Kapten Kapten - -
4 Major Major - - -
3 Överstelöjtnant - - - -
2 Överstelöjtnant
med särskild tjänsteställning
- - - -
1 Överste - - - -
1 Överste 1. gr [a] - - - -
H Brigadgeneral [b] - - - -
H Generalmajor - - - -
H Generallöjtnant - - - -
H General - - - -
 1. ^ Inga nya utnämningar efter år 2000
 2. ^ Införd år 2000

Militära grader 1972–1983 redigera

Genom tjänsteställningreformen 1972 blev de tidigare yrkesofficerarna regementsofficerare, de tidigare yrkesunderofficerarna kompaniofficerare och det tidigare yrkesunderbefälet plutonsofficerare. Officerare och underofficerare i reserven blev reservofficerarekompanibefäls- och plutonsbefälsnivå. Tidigare värnpliktiga officerare blev värnpliktsofficerare på kompani- och plutonsbefälsnivå. Lägre underbefäl blev befäl gruppchefsnivå. Gradbenämningarna förvaltare och vicekorpral avskaffades.[5]

Nivå Regements-
officerare
Kompani-
officerare
Plutons-
officerare
Reserv-
officerare
Värnplikts-
officerare
Gruppchefer Värnpliktiga
M - - - - - - Menig
G - - - - - Korpral -
G - - - - - Furir -
G - - - - - Överfurir -
T - - Sergeant Sergeant Sergeant - -
T - - Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare - -
P - Fänrik - Fänrik Fänrik - -
P Löjtnant Löjtnant - Löjtnant Löjtnant - -
K Kapten Kapten - Kapten Kapten - -
B Major - - Major - - -
F Överstelöjtnant - - - - - -
R Överste - - - - - -
R Överste 1. gr - - - - - -
H Generalmajor - - - - - -
H Generallöjtnant - - - - - -
H General - - - - - -

Grad och typbefattning 1935–2009 redigera

Typbefattning Före och under beredskapen [6] 1960 års
befälsordning
för armén [7]
Tjänsteställnings-
reformen 1972
[8]
Ny befälsordning 1983 [9] [10] Befälsordningen 2009 [11]
Fältregementschef
Brigadchef
Överste Överste (Nivå R) Överste 1. graden (Nivå 1) Överste 1. graden (OF 6) Brigadgeneral
Regementschef Överste Överste (Nivå R) Överste (Nivå 1) Överste (OF 5) Överste
Bataljonchef
i fredsorganisationen/
utbildningsorganisationen/
grundorganisationen
Överstelöjtnant
Major
Överstelöjtnant
Major
(Nivå F) Överstelöjtnant (Nivå 3-2*) Överstelöjtnant (OF 4) Överstelöjtnant
Bataljonchef
i krigsorganisationen/
mobiliseringsorganisationen/
insatsorganisationen
Överstelöjtnant
Major
Kapten (yrkesoff) (Nivå B) Major (Nivå 4) Major (OF 4) Överstelöjtnant
Kompanichef
i utborg
Kapten
Ryttmästare (kavalleriet)
Kapten (yrkesoff) (Nivå B) Major (Nivå 4) Major (OF 3) Major
Kompanichef
i krigsorg
Kapten
Ryttmästare (kavalleriet)
Kapten (res/vpl)
Förvaltare (yrkesuoff)
Löjtnant (yrkesoff)
Fanjunkare (yrkesuoff)
(Nivå K) Kapten (Nivå 5) Kapten (OF 3) Major
Plutonchef
i utborg
Löjtnant
Fänrik
Sergeant
Löjtnant (yrkesoff)
Fanjunkare (yrkesuoff)
Fänrik (yrkesoff)
(Nivå K) Kapten (Nivå 5) Kapten (OF 2) Kapten
(OR 8) Förvaltare
(OF 1) Löjtnant
Plutonchef
i krigsorg
Löjtnant
Fänrik
Löjtnant (res/vpl)
Fänrik (yrkesoff/res/vpl)
Sergeant
(Nivå P) Löjtnant
Fänrik
(Nivå 6)
Löjtnant
(OF 2) Kapten
(OR 8) Förvaltare
(OF 1) Löjtnant
Kompaniadjutant
(utborg)
Fanjunkare
Styckjunkare (artilleriet)
Rustmästare (yrkesubef)
(Nivå T) Fanjunkare (Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare
Kompanikvartermästare
(krigsorg)
Fanjunkare
Styckjunkare (artilleriet)
Fanjunkare (res/vpl)
Sergeant (vpl)
Rustmästare (yrkesubef)
(Nivå T) Fanjunkare (Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare
Ställföreträdande
plutonchef
i utborg
Sergeant
Furir
Sergeant (yrkesuoff)
Överfurir (yrkesubef)
(Nivå P)Löjtnant
Fänrik
(Nivå 6) Löjtnant (OR 7) Fanjunkare
(OF 1) Fänrik
Ställföreträdande
plutonchef
i krigsorg
Sergeant Sergeant (vpl)
Furir (yrkesubef)
(Nivå T) Sergeant (Nivå 7) Sergeant (OR 7) Fanjunkare
(OF 1) Fänrik
(stamanställd)
Gruppchef/Instruktör
Furir
Korpral
Konstapel (artilleriet)
Överfurir
Furir
(Nivå G) Överfurir (Nivå 6) Fänrik (OR 6) Förste sergeant
(vpl/GSS)
Gruppchef
Korpral
Konstapel (artilleriet)
Vicekorpral
Vicekonstapel (artilleriet)
Korpral (Nivå G) Furir (Nivå 8) Furir (OR 5) Sergeant
(OR-4) Korpral
(utbildad) Soldat Menig Menig (Nivå M) Menig (Nivå 9) Menig (OR 3) Vicekorpral
(OR 2) Menig 1kl
Rekryt Menig Menig (Nivå M) Menig (Nivå 9) Menig (OR 1) Menig
 • Nivå 2 var reserverad för överstelöjtnanter med särskild tjänsteställning, d.v.s. generalstabsofficerare i karriären som var avsedda att befordras till nivå 1 (överste).

Historiska grader i svenska armén redigera

Officerare redigera

Underofficerare redigera

Underbefäl redigera

Meniga redigera

Historiska grader i Svenska flottan redigera

Grader 1983–2009 redigera

Grader för officerare redigera

Övrigt befäl redigera

Meniga redigera

Äldre grader redigera

Officersgrader redigera

Före 1680 redigera
1680–1824 redigera
 • Storamiral (1748–1796)
 • Översteamiral (1680–1685)
 • Amiralgeneral (1681–1713)
 • Generalamiral (1780–1784; 1792–1794; 1812–1824)
 • Amiralgenerallöjtnant (1680–1681; 1712)
 • Överamiral (1715–1751; 1784–1790; 1809–1812)
 • Förste amiral (1776–1799)
 • Amiral (1680–1814)
 • Viceamiral (1680–1814)
 • Schoutbynacht (1680–1771)
 • Konteramiral (1771–1824)
 • Kommendör (1680–1771)
 • Överste (1771–1814)
 • Kommendörkapten (1748–1771)
 • Överstelöjtnant (1771–1824)
 • Major (1771–1814)
 • Amiralitetskapten (1680–1748)
 • Skeppskapten (1680–1748)
 • Kapten (1748–1824)
 • Kaptenlöjtnant (1720–1771)
 • Överlöjtnant (1680–1719)
 • Löjtnant (1720–1824)
 • Underlöjtnant (1680–1719)
 • Fänrik (1778–1803)

Källa: [12]

1824–1844 redigera
1844–1866 redigera
 • Amiral
 • Vice amiral
 • Konteramiral
 • Kommendör
 • Kommendörkapten
 • Kapten
 • Kaptenlöjtnant
 • Premiärlöjtnant
 • Sekundlöjtnant
1866 redigera
 • Amiral
 • Vice amiral
 • Konteramiral
 • Kommendör
 • Kommendörkapten av 1:a klassen
 • Kommendörkapten av 2:a klassen
 • Kapten
 • Löjtnant
 • Underlöjtnant

Äldre underofficersgrader redigera

1767–1823 redigera
Artilleriunderofficerare redigera
Skeppare redigera
Styrmän redigera

Historiska grader i Amfibiekåren och dess föregångare redigera

Grader 1983–2009 redigera

Officerare redigera

Övrigt befäl redigera

Meniga redigera

Officersgrader i Kustartilleriet redigera

1902 redigera

Officersgrader i Skärgårdsartilleriet redigera

1866–1873 redigera

Officersgrader i Skärgårdsflottan redigera

1756–1823 redigera

Underofficersgrader i Kustartilleriet redigera

1902 redigera
Underofficer av 1. graden redigera
Underofficer av 2. graden redigera

Underofficersgrader i Skärgårdsartilleriet redigera

1866–1873 redigera

Underofficersgrader i Skärgårdsflottan redigera

1761–1823 redigera
Artilleriunderofficerare redigera
Skeppare redigera
Styrmän redigera

Historiska grader i Svenska flygvapnet redigera

Grader 1983–2009 redigera

Officerare redigera

Övrigt befäl redigera

Meniga redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Efter 2019 används graden Menig, följt av siffra (1-4)

Fotnoter redigera

 1. ^ [a b] ”Nya gradbeteckningar införs”. Försvarsmakten. 1 oktober 2019. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/10/nya-gradbeteckningar-infors/. Läst 2 oktober 2019. 
 2. ^ http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/Offinfo%202008/Officersinfo%20nr%2024_08.pdf[död länk]
 3. ^ HKV 2009-04-24 16100.56612
 4. ^ Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268); beslutade den 27 juni 2012.
 5. ^ Kungl. Maj:ts proposition nr 44 år 1972
 6. ^ Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet SOU: 1943:1, sid. 114–115.
 7. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten SOU 1967:15 2013-11-11.
 8. ^ Kungl Majt:s proposition 1972:442013-11-10.
 9. ^ Regeringens proposition 1977/78:24 2013-11-12.
 10. ^ Handbok för personaltjänst (H Pers 97) Stockholm: Försvarsmakten, 1997.
 11. ^ Militära grader - Försvarsmakten 2015-01-06.
 12. ^ Gunnar Unger, Illustrerad Svensk sjökrigshistoria (Stockholm 1909), del 2, s. 301.