Gruppchef var en befälskår i Sverige som skapades vid 1972 års tjänsteställningsreform i Krigsmakten, då den tidigare underbefälskåren upphörde och delades i två olika befälskårer. Befälsnivån gruppbefäl existerar som ett separat begrepp och skall ej sammanblandas med befälskåren gruppchef.

Befälskårer

redigera

Genom den tjänsteställningsreform som genomfördes den första juli 1972 reformerades de tre existerande befälskårerna för underbefäl, underofficerare och officerare[1]. Uppdelningen i tre olika befälskårer bibehölls, men istället förändrades deras benämningar till plutonsofficerare, kompaniofficerare samt regementsofficerare.

Underbefälen indelades genom reformen i två olika befälskårer, antingen som plutonsofficerare eller som gruppchefer.

Före 1972-07-01 Efter 1972-07-01
Officer Regementsofficer
Underofficer Kompaniofficer
Underbefäl Plutonsofficer
Gruppchef

Befälsgrader

redigera

Äldre personal, det vill säga rustmästare och överfurirer, befordrades till fanjunkare och sergeanter, medan yngre personal efter befordran placerades i den nya befälskåren för gruppchefer. Yngre personal definierades i Kungl. Maj:ts proposition som "furirer och lägre"[1].

Tjänstgöringstid Underbefäl Plutonsofficer Gruppchef Befälsnivå
Före 1972-07-01 Efter 1972-07-01
Äldre personal Rustmästare Fanjunkare - Plutonsbefäl
Överfurir (äldre)
Överfurir (yngre) Sergeant
Yngre personal Furir - Överfurir Gruppbefäl
Korpral Furir
Vicekorpral Korpral

Tjänsteställning

redigera

Underbefäl

redigera

Underbefäl var en yrkesanställd befälskår i Krigsmakten, hierarkiskt placerad mellan underofficerskåren och manskapet.

Ordningsföljd Officer Underofficer Underbefäl
8 Kapten - -
9 - Förvaltare
10 Löjtnant -
11 - Fanjunkare
12 Fänrik -
13 - Sergeant
14 - Rustmästare
15 Överfurir
16 Furir
17 Korpral
18 Vicekorpral

Gruppchefer

redigera

Efter reformen placerades sig gruppcheferna hierarkiskt mellan plutonsofficerare och manskapet. Principiellt gällde efter reformen att senioritet mellan två befäl skulle räknas endast i tjänstgöringstid, men värnpliktiga gruppchefer räknades alltid efter yrkesanställt befäl av samma grad.

Befälsnivå Ordningsföljd Regementsofficer Kompaniofficer Plutonsofficer Gruppchef
Kompanibefäl 8 Kapten Kapten - -
9 Löjtnant Löjtnant
10 - Fänrik
Plutonsbefäl 11 - - Fanjunkare -
12 Sergeant
Gruppbefäl 13 - - - Överfurir
14 Furir
15 Korpral

Värnpliktiga gruppchefer

redigera

Yrkesanställda gruppchefer som befälskår fasades successivt ut, genom avgång och befordran mellan 1972 och 1983, vilket medförde att det till slut endast var de värnpliktiga gruppcheferna kvar. Tillsammans med värnpliktsofficerare utgjorde värnpliktiga gruppchefer de två kategorier av värnpliktigt befäl som existerade mellan 1972 och 2010.

Befälsgrupp Värnpliktsofficer Värnpliktig gruppchef
KB PB GB
Agraff      
Kompanibefäl Kapten - -
Löjtnant
Fänrik
Plutonsbefäl - Fanjunkare -
Sergeant
Gruppbefäl - - Överfurir
Furir

Referenser

redigera