Kompaniofficer var en befälskår som skapades vid 1972 års tjänsteställningsreform i Krigsmakten, då den tidigare underofficerskåren upphörde. Befälskåren kompaniofficerare skall ej att förväxlas med befälsnivån kompanibefäl, då även regementsofficerare kunde vara kompanibefäl.

BefälskårerRedigera

Genom den tjänsteställningsreform som genomfördes den första juli 1972 reformerades de tre existerande befälskårerna för underbefäl, underofficerare och officerare[1]. Uppdelningen i tre olika befälskårer bibehölls, men istället förändrades deras benämningar till plutonsofficerare, kompaniofficerare samt regementsofficerare.

Samtliga underofficerare fick efter reformens genomförande sin tillhörighet i den nya kompaniofficerskåren.

Före 1972-07-01 Efter 1972-07-01
Officer Regementsofficer
Underofficer Kompaniofficer
Underbefäl Plutonsofficer
Gruppbefäl

BefälsgraderRedigera

Befälen i underofficerskåren befordrades till officersgraderna fänrik, löjtnant och kapten. Fanjunkare med längre tjänstgöringstid blev kaptener, och de med kortare tid blev löjtnanter. Graderna som sergeant och fanjunkare befolkades efter reformen med de nya plutonsofficerarna, medan graden som förvaltare försvann.

Underofficer Kompaniofficer
Förvaltare Kapten
Fanjunkare (äldre)
Fanjunkare (yngre) Löjtnant
Sergeant (äldre)
Sergeant (yngre) Fänrik

TjänsteställningRedigera

UnderofficerareRedigera

Underofficerskåren hade redan före reformen en sådan tjänsteställning som motsvarade nivån för kompanibefäl.

Ordningsföljd Officer Underofficer Underbefäl
7 Major - -
8 Kapten
9 - Förvaltare
10 Löjtnant -
11 - Fanjunkare
12 Fänrik -
13 - Sergeant
14 - Rustmästare
15 Överfurir
16 Furir
17 Korpral
18 Vicekorpral

KompaniofficerareRedigera

Genom reformen uppnådde exempelvis en äldre fanjunkare, som tidigare haft tjänsteställning mellan fänrik och löjtnant, både grad och tjänsteställning som kapten. För varje grad var det normalt endast tiden sedan utnämning som avgjorde den inbördes ställningen mellan två officerare, och inte kår- eller annan grupptillhörighet. En äldre kapten ur kompaniofficerskåren skulle på så sätt ha senioritet över en yngre kapten ur regementsofficerskåren, även om de fortsatt hörde till olika befälskårer med separat mäss. Värnpliktigt kompanibefäl räknades dock alltid efter yrkesanställda officerare av samma grad.

Befälsnivå Ordningsföljd Regementsofficer Kompaniofficer Plutonsofficer Gruppbefäl
Regementsbefäl 7 Major - - -
Kompanibefäl 8 Kapten Kapten - -
9 Löjtnant Löjtnant
10 - Fänrik
Plutonsbefäl 11 - - Fanjunkare -
12 Sergeant
Gruppbefäl 13 - - - Överfurir
14 Furir
15 Korpral

Ny befälsordning (NBO) infördes den 1 juni 1983 och innebar att uppdelningen i tre olika officerskårer slopades till förmån för en enhetlig befälskår med beteckningen yrkesofficer.[2]

ReferenserRedigera