Ny befälsordning

reform inom Försvarsmakten 1983

Ny befälsordning, NBO, var en reform som genomfördes i Försvarsmakten 1983 och som medförde att de tre yrkesbefälskårerna, plutonsofficerare, kompaniofficerare och regementsofficerare avskaffades som befälskårer och ett enhetsbefälssystem skapades.

NBO ersattes med 2009 års befälsordning som syftar till att mer efterlikna andra länders system, med syfte att underlätta internationellt samarbete, istället för att skapa något helt avvikande från omvärlden likt NBO.

Grundprinciper

redigera
 • Allt yrkesbefäl är chef, fackman och utbildare.
 • Allt yrkesbefäl tillhör samma befälskategori, yrkesofficer.
 • Allt yrkesbefäl fullgör grundutbildning på befälslinje som värnpliktig bland värnpliktiga.
 • Allt yrkesbefäl utbildas efterhand till plutonchef i krigsorganisationen och till kvalificerad utbildade i fredsorganisationen.
 • Fänrik är den lägsta tjänstegraden för yrkesbefälet.[1] [2]

Utbildning

redigera
 • Allmän behörighet för högskolestudier ett grundkrav.
 • Genomgången grundutbildning som värnpliktig gruppbefälselev, plutonsbefälselev eller kompanibefälselev ett grundkrav.
 • Förberedande officerskurs (FOK) krav för antagning som yrkesofficersaspirant.
 • Officerskurs vid officershögskola med skoldel och praktiktjänstgöring om sammanlagt 22 månader (fänrik).
 • Efter ett till fem år urval till krigshögskolan allmänna kurs (löjtnant). Två år därefter genomgång av krigshögskolans högre kurs (kapten). Efter fyra till sex år urval till militärhögskolans allmänna kurs (major). Därefter urval till militärhögskolans högre kurs (överstelöjtnant och högre).
 • De som inte genomgår krigshögskolans allmänna kurs genomgår efter fem till nio år specialistkursen (löjtnant). Därefter möjligt urval till den högre kursen (kapten). [1] [2]

Förändrad tjänsteställning och grad

redigera

Plutonsofficerarna erhöll officers tjänsteställning och grad. Fanjunkare blev därvid löjtnanter och sergeanter blev fänrikar.

Fackliga förändringar

redigera

Bland annat som en följd av reformen skapades två officersförbund, Officerarnas riksförbund i TCO och Svenska officersförbundet i SACO. Tidigare fanns det tre, Plutonsofficersförbundet och Kompaniofficersförbundet i TCO och Svenska officersförbundet i SACO.

Referenser

redigera
 1. ^ [a b] Regeringens proposition 1977/78: 24 om ny befälsordning för det militära försvaret.
 2. ^ [a b] Flygvapennytt 2(1982) 2015-10-06.