Nummer 326–784 i Psalmer och Sånger (1987)

Den fristående delen av psalmboken Psalmer och Sånger, efter den ekumeniska delens nummer 1-325.

Psalmer och sånger är gemensam för Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, och Svenska Frälsningsarmén.

Fortsätter med Nummer 785-868 i Psalmer och Sånger

PsalmernaRedigera

Lovsång och TillbedjanRedigera

326 Store Gud, ditt namn ske pris 
327 All ära till Gud  
328 För den skönhet jorden bär 
329 Gud tillhör äran 
330 Gud, vår Gud, från fjärran land och nära 
331 Guds härlighet oss styrka ger 
332 Himlar och rymder 
333 Hej himlarymder 
334 Hur skall jag prisa dig, min Gud 
335 Höga majestät  Text  Noter Musik 
336 Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång --- Listad
337 Jublen, I himlar 
338 Ljus som liv åt världen gav 
339 Lova Herren, lova Herren 
340 O Gud och Fader kär 
341 Sjungen, I himlar 
342 Stäm in med dem som prisar Gud 
343 Änglarna sjunger i himlen  

Fader, Son och AndeRedigera

TreenighetenRedigera

344 Alla Guds löften 
345 Fader, du som med ditt ord 
346 Fader, i dina händer 
347 Gud har gett åt fågeln dess vingar 
348 Gud är kärlek, Jesus lever 
349 Himmelske Fader, ge åt oss alla 
350 O Gud, som skapat vind och hav 
351 Vi tror på Gud som skapar världen --- Listad
352 Vår Gud, till dig du skapat oss 

Gud, vår Skapare och FaderRedigera

353 Allt, Herre, lyder dina bud 
354 Du Herre, vår Herre 
355 Du store, du starke, du väldige Gud 
356 Ett kosmos utan gräns och slut 
357 Gud bor i ett ljus --- Listad
358 Gud har skapat allting 
359 Gud skapade de klara vattnen 
360 Gud är mitt allt 
361 Guds kärlek är det största 
362 Krukmakarskivan svänger runt 
363 Käre vår Herre 
364 O du Guds kärlek underbar 
365 O, vilket djup av rikedom 
366 Vår Gud, som skapar liljan 
367 Är Guds kärlek såsom havet 

Jesus, vår Herre och broderRedigera

368 Det enda namn som giver 
369 Han gick in i din kamp på jorden 
370 Han satte sig ner på stranden 
371 Hur ljuvligt namnet Jesus är 
372 Jag har en vän som älskar mig 
373 Jag vill sjunga om Frälsarens kärlek 
374 Jag vill sjunga om min vän --- Listad 
375 Jesus, det skönaste  
376 Jesus, du min glädje 
377 Jesus, du som älskar mig 
378 Jesus är min högsta glädje 
379 Kristus, du är annorlunda 
380 Livets Herre, du har tänt 
381 Länge, länge har mitt hjärta 
382 Makten är i Jesu händer 
383 Min Mästare från Nasaret 
384 Mycket folk kring Jesus var 
385 Mänsklig visdom djupt förstummas 
386 Namnet Jesus vill jag sjunga 
387 Någon du känner är din bäste vän 
388 När Jesus gick på jorden 
389 När mörker över djupen var 
390 O kom, låt oss sjunga om Jesus 
391 Om jag ägde allt men icke Jesus 
392 Vem visar väg genom växlingens värld 

Anden, vår Hjälpare och tröstRedigera

393 Ande, du som livet ger
394 Blås på mig, skaparvind 
395 Giv oss, o Gud, din Ande god 
396 Grip du mig, helige Ande 
397 Guds Andes kraft ger liv åt allt 
398 Kom, helge Ande, till mig in 
399 Kom, helige Ande, jag beder 
400 O att den elden redan brunne
401 O gode Ande, led du mig 
402 O Guds Ande, du som bor i ljus 
403 O helge Ande, dig vi ber 

Kyrkan och NådemedlenRedigera

Kyrkan - församlingenRedigera

404 Det byggs ett heligt tempel 
405 I Kristus finns ej öst och väst 
406 Med starka kärleksband 
407 Stå upp, befriade folk 
408 Det är så ljuvt att i syskonringen 
409 Du själv i din församling 
410 Gud har oss skapat 
411 Lammets folk och Sions fränder 

OrdetRedigera

412 Bryt livets bröd för mig 
413 Ditt ord, o Jesus, skall bestå --- Listad
414 Därför att Ordet bland oss bor 
415 Guds ord och löften kan aldrig svika 
416 Herre, tag du in mitt sinne 
417 O Jesus, ditt ord är vårt hus och vår lykta 
418 På Ordets grund vi bygga

DopetRedigera

419 Gud, hos dig är livets källa 
420 Jag följer dig, Jesus 
421 Jag vandrat fjärran 
422 Jag vet en väg till salighet 
423 Jag är döpt i Jesu namn 
424 Med vår glädje över livets under --- Listad
425 O Fader, sänd din Ande neder
426 Välsignande i dopets stund 

NattvardenRedigera

427 Vi reser ett tecken 
428 Det är en härlig ting 
429 Du som tronar i det höga 
430 Du öppnar, o evige Fader 
431 En skymt av himlens härlighet 
432 Gode Fader, samla åter 
433 Här är evangelium 
434 Här är rymlig plats 
435 Kläd dig, själ, i högtidskläder 
436 Kom till måltid

Helg och gudstjänstRedigera

437 Det ringer till vila och veckan går ut --- Listad
438 Ge oss än en stund av nåd, o Jesus 
439 Gud, du är här 
440 Gud är här för att välsigna 
441 Herre, gör vår ande stilla 
442 Kom, huldaste förbarmare 
443 Låt oss förnimma, Fader vår 
444 Mäktige Gud, som i den forna tiden 
445 O sköna sabbatsvila 
446 Sabbatsdag, hur skön du är 
447 Sabbatsmorgon stilla 
448 Salig, Jesus, är den stunden 
449 Så skön och ljuvlig är 
450 Tack, Herre, för din sabbatsdag 
451 Tala, Herre, låt oss bära 

VigselRedigera

452 Gud har omsorg om vårt släkte --- Listad
453 Gud skapade av jord 

Vittnesbörd - tjänst - missionRedigera

454 Använd de tillfällen Herren dig giver 
455 Dela med dig 
456 Det är ett fast ord 
457 Ett Kristusbrev till världen 
458 Evigt strålar Faderns kärlek 
459 För hela världen vida 
460 Ge mig den tro som himlen ser 
461 Gudakärlek utan like 
462 Gyllne fält för vinden vajar 
463 Halleluja! Ditt lov vi sjunger 
464 Herren, vår Gud, har rest sin tron 
465 Hjälp oss att acceptera 
466 I dag får du vandra med Jesus 
467 I Guds stora vingård 
468 Jag har ett heligt värv 
469 Kristus, konung utan like 
470 Kärlek så stor 
471 Låt ditt rike lysa 
472 Låt nya tankar tolka Kristi bud 
473 Någon skall vaka i världens natt 
474 O Herre, låt ditt namn i dag 
475 O, var är det folk som på Andens bud 
476 Se, en gåvoflod går fram 
477 Skåda framåt, se det dagas 
478 Så långt som havets bölja går 
479 Tänk, vilken underbar nåd av Gud 
480 Verka med iver 
481 Verka, ty natten kommer 
482 Våga sätta fulla segel 
483 Än lever våra fäders tro

KyrkoåretRedigera

AdventRedigera

484 Advent är mörker och kyla 
485 Ett litet barn av Davids hus 
486 Han kommer, han kommer 
487 Hosianna, Davids Son --- Listad
488 När vintermörkret kring oss står --- Listad

JulRedigera

489 Det folk som vandrar i mörkret 
490 Förunderligt och märkligt 
491 Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt 
492 Prisad högt av herdars skara 
493 Ring, alla klockor 

Trettondedag julRedigera

494 Lagd på strå i ett stall --- Listad
495 Stjärna som lyste 
496 Å, vilka stora gåvor 

FastanRedigera

497 Dig tillhör äran 
498 Dig vare pris och ära 
499 Dig vi lovsjunger, ärar 
500 Frälsare, vi åter dröja 
501 Han gick den svåra vägen
502 Du, Herre Jesus, ensam går 
503 När över Kidrons bäck du går 
504 De såg ej dig, blott timmermannens son 
505 Den natt då Jesus gick att dö 
506 Den tunga dagen går mot natt till sist 
507 Det är en som har dött i stället för mig 
508 En smärtornas man till Golgata gick 
509 Jesus, djupa såren dina 
510 Nu är försoningsdagen 
511 På en avlägsen höjd 
512 Se Guds lamm som lider för oss 
513 Tätt intill korset är vi alla trygga 
514 Vackra törnrosbuske 

PåskRedigera

515 Det var i soluppgången 
516 Han är uppstånden, Frälsaren 
517 Herren Krist uppstånden är 
518 Kom med glädje och med sång 
519 Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ 
520 Uppstått har Jesus, hurra, hurra 
521 Var glad, för Kristus lever

Kristi himmelsfärds dagRedigera

522 Du som oss frälst ur syndens band 

PingstRedigera

523 Gud, när du andas över vår jord 
524 Herre, vi har hört om dig och häpnat 
525 Låt Anden falla över oss som fordom 
526 Nu är det pingst. I vårdräkt skön 
527 O Gud, du klara, rena låga 
528 O, sprid det glada bud 

Den helige Stefanus dagRedigera

529 Vårt fäste i all nöd är Gud 

Jungfru Marie bebådelsedagRedigera

530 Alla källor springer fram i glädje 
531 Min själ berömmer Gud med fröjd 
532 Salig du och högt benådad 

Den helige Mikaels dagRedigera

533 Guds änglar är hans sändebud 
534 Jordens alla riken är Guds örtagård

Alla helgons dagRedigera

535 I himmelen sjunger kring Lammets tron 
536 Vem är skaran, som syns glimma --- Listad

Dagens och årets tiderRedigera

MorgonRedigera

537 Det är morgon 
538 Herrens nåd är var morgon ny --- Listad
539 I öster stiger solen opp 
540 Tack, min Gud, för att jag vaknar

Under dagenRedigera

541 En vanlig dag när inget särskilt händer 
542 Var stund jag dig behöver 
543 Är dagen fylld av oro och bekymmer 

KvällRedigera

544 Av goda makter underbart bevarad --- Listad
545 Bliv kvar hos oss, o Herre kär 
546 Gud, du som bor i ett ljus 
547 Gå i frid nu till din vila 
548 Ingen stund är såsom denna 
549 Innan natten kommer 
550 Jag är hos dig, min Gud 
551 Nu knäpper jag händerna stilla 
552 Skönt det är i kvällens timma 
553 Så går jag nu till vila trygg 
554 Så tvår sig än en dag i nattens källa 

ÅrsskifteRedigera

555 Här växlar det av dagar, år 
556 Jag är det trädet i din gård 

ÅrstidernaRedigera

557 Hur härligt vittna land och sjö --- Listad
558 O vad jorden nu är skön 

Att leva av troRedigera

Stillhet - meditationRedigera

559 En dunkel örtagård jag vet 
560 I Guds tystnad får jag vara 
561 Kom nära, Gud. Kom vila 
562 Låt mig växa stilla 
563 Mina döda timmar --- Listad 
564 När jag i tron min Jesus ser 
565 O Herre, i dina händer 
566 Rör vid mig Kristus 
567 Vila i mig 

BönenRedigera

568 Det spirar i Guds örtagård 
569 Herre, lär mig bedja 
570 Herre, samla mina tankar 
571 Hör oss, Gud, du själv har bett oss 
572 Komme ditt rike, Fader vår 
573 Mitt hjärta, fröjda dig 
574 Om jag blivit blott en enda gång 
575 Skurar av nåd skall jag sända 
576 Är jag glad, så får jag bedja 

Sökande - tvivelRedigera

577 Att leva är att fråga 
578 Han är svaret. Han är grunden 
579 Jag kom inte hit för att jag tror --- Listad 
580 Vem skall vi gå till, Herre 

KallelseRedigera

581 Det givs en tid för andra tider 
582 Han som gav sitt liv till lösen 
583 Har du inte rum för Jesus 
584 Har du mod att följa Jesus 
585 Hör hur sabbatsklockan ljuder 
586 I Jesus finns frälsning för syndare alla 
587 Kom till Jesus, du som bär på 
588 Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla 
589 Medan allting ler och blommar 
590 Sackeus var en publikan 
591 Underbar kärlek så stor 

OmvändelseRedigera

592 En dag fick jag nåd att lämna 
593 Jag behöver dig, o Jesus, till min frälsning och mitt ljus 
594 Jag har beslutat att följa Jesus 
595 När invid korset jag böjde mig 
596 Som när ett barn kommer hem om kvällen --- Listad
597 Vad än dig möter, käre vän 
598 Vem som helst kan bli frälst 
599 Vänd nu om, ni sorgsna sinnen 

Skuld - förlåtelseRedigera

600 Den store läkaren är här 
601 Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning 
602 En blick på den korsfäste livet dig ger 
603 En nådastol Herren Gud oss givit 
604 Från Frälsaren på korsets stam --- Listad
605 Frälsare på korsets stam 
606 Jag har i himlen en vän så god 
607 Jesus, du som blodet har gjutit 
608 Jubla nu, mitt sälla hjärta 
609 Min Gud, jag är bedrövad 
610 När inför din dom jag stod 
611 Om Jesu blod jag sjunga vill 
612 Så vid som havets vida famn 
613 Till möten och brunnar 
614 Var skall min själ få rätta ord 
615 Vill du från syndernas börda bli fri? 

Förtröstan - trygghetRedigera

616 Ack, varför nu sörja? 
617 Alla Guds barn, sjung nu för Herren 
618 Det gungar så fint --- Listad
619 Du är min klippa, Jesus min Herre 
620 Gud, som vård om sparven tar 
621 Gud vet vad jag heter 
622 Gud är din Fader, tro honom blott 
623 Gud är trofast, o min själ 
624 Gud är trofast, vare det din borgen 
625 Gud är vår tillflykt, starkhet och borg 
626 Herren är min herde god --- Listad
627 I Gud min själ som svan på havet vilar 
628 I Herrens barmhärtiga händer 
629 I Kristus jag äger av nåd denna lott 
630 Kristus är mitt liv, han ger salig tröst 
631 Min hjälp kommer från Herren --- Listad 
632 O vad nåd att få tro 
633 Om någon efterfråga vill 
634 På Gud och ej på eget råd 
635 Som ett sandkorn i en öken 
636 Stor är din trofasthet 
637 Säll är den själ som i Herren 
638 Sörj för mig, o Fader kär 
639 Var ej bekymrad, vad än som sker 
640 Vilken underbar trygghet jag nu har

Glädje - tacksamhetRedigera

641 Det är så gott att om Jesus sjunga 
642 Från berg till berg, från dal till dal 
643 Fröjda dig och sjung, mitt hjärta 
644 Glad att få leva, att bara få finnas 
645 Halleluja, o det jublar 
646 Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min 
647 Jag är din, o Gud 
648 Nu är jag lycklig i alla skiften 
649 Nu är jag nöjd och glader 
650 O vad sällhet det är 
651 Se på himlens många fåglar 
652 Se'n Gud till barn mig tog åt sig 
653 Sjung, Guds folk, på pilgrimsfärden 
654 Sjung om Guds rika kärlek 
655 Vi tackar dig, vår Skapare 

Vaksamhet - kamp - prövningRedigera

656 Ett baner, ett härligt, strålande av hopp 
657 Framåt, det går igenom 
658 Framåt, Kristi stridsmän! 
659 Giv mig den frid som du, o Jesus, giver 
660 Min själ, låt Gud i allt få råda 
661 O, se den lilla kämpahär 
662 Sjung till Jesu ära 
663 Stå upp, stå upp för Jesus 
664 Upp, framåt till strid 
665 Upp, kristen, upp till kamp och strid 
666 Vår själ är fylld av heligt lov 
667 Ängsliga hjärta, upp ur din dvala --- Listad 

Efterföljd - helgelseRedigera

668 Att tro, det är att böja 
669 Brinnande hjärtan giv oss, o Gud 
670 Den som tror på Herren 
671 Du härlige som gick på jorden 
672 Du, o Gud, är livets källa 
673 Ett stilla barnahjärta 
674 För dagens krav och handens kraft 
675 Giv mig, o Gud, ett hjärta rent 
676 Sänd mig, Gud 
677 Hur ljuvligt att få vara 
678 Jag vet en väg som leder 
679 Jag vill följa dig, o Jesus 
680 Jesus satt i båten 
681 Liv av liv, o Jesu Kriste 
682 Lär mig förstå din kärlek, Jesus 
683 Mera om Jesus, Gud, mig lär 
684 Mig välsigna, Jesus Krist 
685 Min Gud, jag sjunker ner 
686 Ni mänskobarn som här i världen 
687 O, öppna mitt hjärta, min Herre, för dig 
688 Tätt vid korset, Jesus kär 
689 Utrannsaka mig, min Gud 
690 Vad är vår kallelse, vårt hopp 
691 Verka tills natten kommer

Tillsammans i världenRedigera

692 De gåvor som du ger oss 
693 De rör sig som skuggor i solens glans 
694 Den stad Johannes såg en gång 
695 Det kan vi göra för rätt och för fred 
696 Du har ett liv som är dig givet 
697 Du vet väl om att du är värdefull 
698 Ej för att låta tjäna sig 
699 Fader, förena länge skilda länder 
700 Folken på jorden har olika färg 
701 Hela Guds värld är av under full 
702 I en värld full av kosmiska under 
703 Jorden är Herrens 
704 Lär mig höra din röst på bussen 
705 O låt ditt rike komma 
706 Och varje mänska ska leva i frihet 
707 På vägarna ute i världen 
708 Pärlor sköna 
709 Se, Herre, på vår arbetsdag 
710 Sol och jord och luft och hav 
711 Tack, Gud, att också jag får gå 
712 Tar vi sten i våra händer 
713 Vi ropar till Gud 
714 Vi sätter oss i ringen --- Listad
715 Vi söker varandra förgäves 
716 Vi ville dig se, så grekerna bad

Framtiden och hoppetRedigera

PilgrimsvandringRedigera

717 En segersång, en segersång 
718 Guds källa har vatten tillfyllest för törstande kvinnor och män 
719 Hos Gud är idel glädje --- Listad
720 Jag är en pilgrim här 
721 Kom, låt oss skynda fort till dem 
722 Med alla Herrens fromma 
723 Tron sig sträcker efter frukten 
724 Vi är ett folk på vandring 

Livets gåva och gränsRedigera

725 En dalande dag, en flyktig stund 
726 Jordens Gud, stjärnornas Herre 
727 Låt gråten och klagan få stillna 
728 Nu är livet gömt hos Gud 
729 Så kort var den fröjd som i världen jag fann 
730 Trofaste Gud, som livet i oss tänder

Kristi återkomstRedigera

731 En gång i tidens morgon är jorden ny 
732 Guds Son en gång i morgonglans 
733 Han kommer, han är nära 
734 Han kommer på himmelens skyar 
735 Han kommer på himmelens skyar 
736 Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst 
737 Hoppet att Jesus få skåda 
738 Jesus kommer, Jesus kommer 
739 Med himlen det blir som för tio jungfrur 
740 Snart randas en dag, så härlig och stor 
741 Tidstecknen visar att Herren är nära 
742 Tänk, när jag får möta Jesus 
743 Väktarns rop i natten skallar 
744 Yttersta dagen en glädjedag bliver 

HimlenRedigera

745 Det finns ett hem långt bortom sorgens hemland 
746 Hemland, där sol ej dalar 
747 Hur mäktig är den sabbat 
748 Jag har hört om en stad ovan molnen 
749 Mitt hem är där på den andra stranden 
750 När den evigt klara morgon gryr 
751 När får jag se dig, Frälsare kär 
752 Vi talar om himmelens fröjder

Psaltarpsalmer och andra sånger ur BibelnRedigera

753 Herren är min herde, ingenting skall fattas mig 
754 Herren är min herde, mig skall intet fattas 
755 Låt rätten flyta fram såsom vatten 
756 Låt rätten flyta fram såsom vatten 
757 Se, din konung kommer till dig 
758 Visa mig, Herre, din väg 
759 Som hjorten trängtar till vattenbäckar 
760 Kom och se vad Gud har gjort 
761 Höj jubel till Herren, alla länder 
762 Detta är den dag som Herren har gjort 
763 Min hjälp kommer från Herren (se även 631!)--- Listad
764 Se Guds Lamm, som borttager världens synd 
765 Kristus är sannerligen uppstånden 
766 Halleluja, halleluja, halleluja 
767 Herre, förbarma dig 
768:1 O Guds Lamm 
768:2 Din död förkunnar vi 
768:3 Så är vi fast mänga en enda kropp 

BibelvisorRedigera

769 Icke genom någon människas styrka 
770 Lova Herren, min själ 
771 Herren är min starkhet och min lovsång 
772 Du omsluter mig på alla sidor 
773 Helig, helig, helig Herre Sebaot 
774 Söken först Guds rike 
775 Allt vad ni vill 
776 Jag är med er alla dagar 
777 Saliga de som hör Guds ord 
778 Saliga de som hör Guds ord 
779 Så älskade Gud världen 
780 Jag är livets bröd 
781 Frid lämnar jag kvar åt er 
782 Intet kan mig skilja från Guds kärlek 
783 Om vi lever, lever vi för Herren 
784 De skall se hans ansikte

Se ävenRedigera