Uppslagsordet ”WP:Jäv” leder hit. För jäv inom den interna Wikipediaadministrationen, se Wikipedia:Administrativt jäv.

Intressekonflikt ("IK") är jävssituationer som kan uppstå på Wikipedia när en användare skriver om ett till sig själv närstående ämne – exempelvis om sig själv, om sin musikgrupp, organisation eller arbetsgivare, om produkter man säljer, om släktingar och vänner eller om en politisk uppfattning eller livsåskådning. Artikeln riskerar då att få problem med neutral synvinkel, relevans, verifierbarhet och trovärdighet.

Intressekonflikter är mer vanliga inom vissa ämnesområden än andra. De mest typiska exemplen är:

Det finns tillfällen då det är okej att ändå redigera artiklar, men generellt sett är det bättre att börja med att redigera i artikelns diskussionssida och be andra att göra ändringarna i artikeln.

Konsekvenser av intressekonflikter

redigera

Användare med intressekonflikt sätter ofta sina lojalitetsband och ekonomiska eller andra personliga intressen före Wikipedias kvalitet, och gör därför ofta redigeringar som strider mot Wikipedias riktlinjer. Typiska exempel är användare (ofta enfrågeanvändare och/eller nybörjare) som lägger in reklamlänkar, tar bort källbelagd kritik och ofördelaktiga uppgifter, framställer en konkurrent eller konkurrerande intresse i negativ dager, väljer ord som leder tankarna till reklam, lobbyism och propaganda, använder värdeomdömen såsom förskönande adjektiv, eller genom selektiv presentation ger otillbörlig vikt åt sitt eget perspektiv på ämnet (så kallad POV-pushning) eller åt en fråga man har personligt intresse i. Personer med en stark känslomässig koppling till ämnet blir lättare inblandad i konflikter, och ger sig oftare in i redigeringskrig när deras redigeringar återställs.

En användare som till följd av intressekonflikt redigerar olämpligt, på de sätt som ovan nämns, tappar ofta Wikipediagemenskapens förtroende. Detta gör det svårare att få genomslag för de ändringar användaren vill föra in och leder till att redigeringarna ofta återställs. Om personen trots tillsägelse fortsätter med samma typ av redigeringar är det inte ovanligt att användarkontot eller IP-adressen blockeras en tid.

I media har Wikipedias tillförlitlighet vid ett flertal tillfällen ifrågasatts med hänvisning till att datorprogrammet WikiScanner har avslöjat att olämpliga redigeringar har gjorts av oinloggade användare med intressekonflikter. Exempelvis har kritik mot myndigheter eller företag tagits bort från IP-adresser som tillhör organisationen, och osaklig kritik har lagts in i artiklar om svenska riksdagspolitiker från datorer i riksdagshuset. Wikipedia har också ifrågasatts när det har framkommit att ett företag i hemlighet har erbjudit en erfaren Wikipediaanvändare betalning för att föra fram företagets syn på ett visst ämne. Emellertid finns det också så kallade Wikipedian in Residence-projekt, som innebär att en erfaren Wikipedian hjälper en särskild organisation med deras Wikipediaarbete, ofta mot betalning av organisationen. Detta beskrivs ofta som goda exempel på samverkan och ifrågasätts sällan eftersom den erfarna Wikipediaanvändaren undviker direkta redigeringar i intressekonflikt och är öppen med sitt engagemang.

Inte förbjudet men ställer krav

redigera

Som framgår ovan finns det inget absolut förbud mot att personer med intressekonflikt redigerar. Å ena sidan har användare med intressekonflikt ofta god kunskap om ämnet. De gör många rättelser av faktafel och andra värdefulla bidrag till Wikipedia. Å andra sidan är det viktigt att den som är i eventuell intressekonflikt är beredd på att bli särskilt hårt granskad och inser risken att bli misstänkliggjord om man redigerar oförsiktigt.

Hantering av intressekonflikter

redigera

Resultaten av en misstänkt intressekonflikt bedöms utifrån Wikipedias normala policyer och kvalitetskrav, det vill säga neutralitet, verifierbarhet, stilistik, textens faktiska innehållsvärde och så vidare, men granskas ofta mer noggrant än andra redigeringar. Den som granskar bör tänka på att redigeringarna kan ha skett med goda avsikter, och bör som alltid följa Wikipedias etikett.

I den mån man har tid är det generellt sett bättre att själv förbättra texter eller föreslå förbättringar (på diskussionssidan eller med hjälp av åtgärdsmallar), än att bara ta bort material från artiklar som platsar i uppslagsverket. Material som strider mot policy och riktlinjer kan dock alltid tas bort, och misstänkta intressekonflikter leder i regel till att andra användare ställer högre krav på källhänvisningar än annars. Bevisbördan vid ifrågasatt neutralitet eller verifierbarhet ligger i regel på bidragsgivaren. Detta innebär att om någon efterfrågar källa (eller en bättre källa) för någon faktauppgift och detta inte åtgärdas, är det troligt att uppgiften kommer att tas bort.

Användare som konsekvent redigerar i artiklar som intressekonflikten berör och som inte visar lyhördhet för andras synpunkter kan varnas, och därefter blockeras.

Huruvida intressekonflikt i sig skulle kunna utgöra en grund för radering av en artikel har förts diskussioner om, men är övriga innehållsmässiga relevans- och neutralitetskrav uppfyllda ska redigeringar inte återställas enbart för att de gjorts av någon med en intressekonflikt. Dock blir acceptansnivån för bristfälliga redigeringar och uppenbara neutralitetsbrister normalt lägre, gjorda av redigerare med en intressekonflikt.

Känslomässigt motiverade intressekonflikter

redigera

En användares viktigaste och mest omfattande redigeringar på Wikipedia görs oftast i ämnen som användaren är intresserad av och extra kunnig i. När detta personliga intresse övergår i starkt personligt engagemang finns en risk att det övergår i en emotionellt motiverad intressekonflikt. Den som har investerat mycket tid i att bidra till en artikel kan tycka sig äga artikeln, och kan på grund av prestige ha svårt att acceptera andra synsätt på hur artikeln ska utformas.

I dessa fall är det viktigt att användaren inser problemet och undviker att reagera för personligt eller känslosamt när andra, som också vill åstadkomma en bra encyklopedi, har synpunkter på innehållet. Om det då uppstår många konflikter och man trots tillsägelser bryter mot Wikipedias riktlinjer är det bättre att undvika redigeringar inom detta ämne för en tid, och överlämna till andra att lösa konflikten och skapa en bra neutral Wikipedia-artikel. Istället kan man engagera sig i något annat ämne tills vidare. En användare som hamnat i detta läge kan göra klokt i att tillämpa detta även i fall då den befintliga artikeln har uppenbara fel och man bedömer att man klarar att skriva neutralt, detta eftersom man kan ha tappat trovärdighet i wikigemenskapens ögon, och det finns risk att redigeringarna urartar till redigeringskrig. Vid behov kan man söka hjälp av neutrala tredje parter.

Råd vid redigering trots intressekonflikt

redigera

Användare som avser att skriva om ett ämne som denne har ett personligt intresse i rekommenderas att noggrant överväga andra alternativ, såsom att skriva förslag till ändringar på artikelns diskussionssida eller på annat sätt be erfarna Wikipediaanvändare om hjälp. Viktigt är då att vara uppriktig med sin intressekonflikt, exempelvis genom att presentera sig på artikelns diskussionssida eller sin egen användarsida.

Det finns inget absolut förbud mot att skriva om ämnen man har personligt intresse i, så länge som man har gott uppsåt och man visar att man kan förhålla sig neutral till ämnet. Till skillnad från andra användare uppmanas den som ändå väljer att skriva trots intressekonflikt inte att vara djärv, utan att vara försiktig. Rättning av språkfel, tillhandahållande av trovärdiga källor, icke-kontroversiella rättelser av faktauppgifter och uppladdning av fria bilder är sådant som i allmänhet uppskattas trots intressekonflikt.

Be om hjälp

redigera

Ett bra alternativ för användare med intressekonflikter är att be andra om hjälp med att skriva, istället för att redigera artikeln själv. Ett sätt är att ge förslag till formuleringar på artikelns diskussionssida, eller på sidan Wikipedia:Anmäl ett fel. Hänvisa helst andra användare till bra källor inom det egna ämnesområdet. Ett annat sätt är att skriva ett utkast till ny artikel på en undersida till diskussionsidan eller till sin användarsida, exempelvis genom att skapa sidan Användare:NNNN/Sandlåda (där NNNN byts ut mot ditt användarnamn) och lägga in en länk dit från ämnets diskussionsida.

Var försiktig

redigera

En användare som redigerar trots intressekonflikt bör vara särskilt noga med att källbelägga de uppgifter man lägger till, samt att motivera sina redigeringar i redigeringskommentaren eller på diskussionssidan. Man bör också vara lyhörd för andra användares synpunkter och tillsägelser, och vid behov rådfråga dem.

Tydliggör dina avsikter

redigera

Användare på Wikipedia har rätt att vara anonyma, men för att undvika bortkastat arbete uppmanas skribenter med potentiella intressekonflikter att beskriva sin roll och sina goda avsikter på sin användarsida. Detta brukar leda till ett mindre konfliktfyllt mottagande av Wikipedia-gemenskapen, och ofta även till att andra användare hjälper till med att förklara riktlinjer och justera eventuella brister i bidragen.

Läs på i förväg

redigera

Användare som redigerar trots intressekonflikt uppmanas även att vara extra noggranna med att studera Wikipedias policy och riktlinjer för att undvika att lägga tid på bidrag som inte kommer att accepteras. Det finns även ett antal ämnesguider med sammanfattningar av särskilda stilråd för olika ämnesområden.

En bra plats att börja på är introduktionen.

Om du redigerar på uppdrag av någon annan

redigera

Om du får lön eller ersättning för att redigera på Wikipedia måste du meddela detta. Ett sätt är att göra en notering om det på din användarsida. Detta gäller till exempel om du redigerar Wikipedia på uppdrag av din arbetsgivare, och oavsett vilken typ av artiklar du redigerar. Denna regel är fastslagen av Wikimedia Foundation och gäller på de flesta Wikimediaprojekt. Se vidare Wikimedia Foundations användarvillkor på meta-projektet.

Användarnamn

redigera

Användarnamn får inte vara identiska med exempelvis namn på företag eller organisationer, se Wikipedia:Användarkonto#Olämpliga namn. Om man vill ha ett användarnamn som signalerar att man redigerar för ett företags eller en organisations räkning bör man kombinera detta med exempelvis sitt eget namn på mönstret "Kim Svensson (Företag)".

Se även

redigera