För situationer där användare redigerar artiklar om sig själva eller sig närstående företeelser, se Wikipedia:Intressekonflikter.


Jäv syftar på situationer i Wikipediagemenskapen, där en användare är eller skulle kunna vara såpass mycket "part i målet" att vederbörande bör avstå från vissa typer av åtgärder. Jäv i allmän mening syftar främst på skäl för att personer inte skall befatta sig med ett domstolsärende eller ett myndighetsbeslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att Wikipedia inte är en domstol och inte heller någon myndighet! Deltagarna på Wikipedia samarbetar om att skriva en encyklopedi, och normalt har vi ingen orsak att resonera i juridiska termer om hur vi samarbetar. Därför är det bara i vissa speciella situationer och roller som man har orsak att fundera över jävighet. Det är naturligt att ju större befogenheter man har, desto större är risken för att man kan hamna i en jävsliknande situation.

En annan typ av intressekonflikt kan uppstå med användares förhållanden utanför Wikipedia, om man engagerar sig i artiklar om exempelvis företag som man har ekonomiska intressen av eller forskning som man själv deltar i. Den här sidan behandlar inte detta. (Råd om detta kan man läsa exempelvis på Wikipedia:Skriv från en neutral utgångspunkt, Wikipedia:Intressekonflikter och i den utförliga engelska artikeln Wikipedia:Conflict of interest.)

Förklaringar och exempelRedigera

Som användare och särskilt som administratör behöver man skilja sina olika roller åt. Wikipedia:Manual för administratörer uttrycker det så här:

Administratörsverktygen bör endast användas då det bedöms nödvändigt för att upprätthålla Wikipedias funktionalitet, trovärdighet och grundföresatser. Det är särskilt viktigt att en administratör aldrig använder sina privilegier för att få övertag i konflikter med andra användare – man bör skilja på administratörsrollen och rollen som artikelförfattare.

Den som har varit indragen i en redigeringskonflikt i ett visst ämne bör inte vidta administrativa åtgärder som motiveras av konflikten. På samma sätt bör den som redan har varit engagerad som medlare inte vidta administrativa åtgärder, och varken denne eller administratörer som har ingripit i konflikten bör delta i ett skiljedomsförfarande. "Agera överordnat" syftar på handlingens karaktär, inte på att det skulle råda någon sorts över- och underordning mellan olika wikipedianer.

Exempel när jäv normalt inte föreliggerRedigera

Exempelvis en domare bör helst inte befatta sig med rättstvister, om denne har haft mycket att göra med någon av parterna i något annat sammanhang. Den regeln kan och bör inte överföras till Wikipedia, annat än i mycket speciella fall. Personer som har varit aktiva här ett tag har oftast redan haft kontakter med varandra i andra wikipediafrågor, och ofta också ibland samarbetat i endräkt, ibland haft klara åsiktsskillnader om hur arbetet bäst bedrivs. Skulle detta vara jävsgrund, så skulle nästan ingen kunna ingripa på något sätt i en konflikt. Därför bör bara kontakter i just den aktuella frågan och mycket nära kontakter i det verkliga livet (utanför Wikipedia) ha betydelser för denna sorts jäv.

Vidare är inte en konflikt i fråga om just den roll i vilken man har gått in i sig ett jävsskäl. En vanlig sådan situation är att en användare inte har varit inblandad i en viss redigeringsfråga, men i egenskap av administratör gått in och varnat de inblandade för att vissa typer av beteenden, och att en eller flera av de varnade ifrågasätter varningen. Även om detta skulle leda till en konflikt med administratören, så betyder detta inte att denne är inblandad i den ursprungliga konflikten. Därför finns det inget som hindrar administratören från att verkställa de åtgärder man varnat om, om det olämpliga beteendet fortsätter. Man måste dock noga skilja på den ursprungliga konflikten och den nya.

Ett förtydligande exempel: Två användare har ömsevis tagit bort motpartens redigeringar med hänvisning till att de vore 'ovetenskapliga', och lagt tillbaka sina egna. En administratör har beordrat dem att lämna båda skrivningarna (märkta {{fakta}}) till dess de har rett ut sina skäl på diskussionssidan, och uppmanat dem att söka utomståendes åsikter. En av användarna svarar med att beskylla administratören för diverse skumma motiv, och drar upp gamla konflikter mellan användaren och administratören. Om användaren därefter återigen tar bort sin motparts material från artikeln, så kan och bör administratören blockera denne utan att ta någon hänsyn till 'påhoppet'. Om däremot administratören anser att 'påhoppet' i sig var ett personangrepp som enligt Wikipedias regler bör leda till blockering (men användaren inte bryter mot administratörens ursprungliga påbud), så gäller detta en ny konflikt, där administratören är en part och därför inte själv bör vidta åtgärden.

Tveksamma fallRedigera

Är man tveksam om huruvida man är jävig eller inte, så bör man normalt anse sig jävig. Är man tveksam huruvida en åtgärd motiveras av det gamla ärendet eller av en ny konflikt, där man själv är part, så bör man uppfatta sig som part.

HänskjutningRedigera

Om man redan är inblandat i ett sådant ärende där man anser att någon åtgärd bör vidtas, men man själv inte bör eller kanske inte bör vidta den, så bör man omedelbart begära åtgärder. Detta omfattar alltså också exempelvis alla fall när en administratör själv angrips just i egenskap av administratör på ett sätt som grovt bryter mot Wikipedia:Etikett. För allas skull bör en sådan anmälan behandlas skyndsamt av första ickeinblandade administratör som får syn på den.

Viktigt att komma ihågRedigera

Vi får inte bli så rädda för jäv att vi aldrig törs agera. Det finns vissa konflikter där i princip alla användare av den typ som faktiskt törs lägga sig i saker redan varit inblandade. Man ska också komma ihåg att strikt regelföljande aldrig är bra på en wikisajt. Sunt förnuft bör alltid sitta i högsätet, inte detaljerade regler.