Traditionella uppslagsverks trovärdighet vilar på att deras författare är experter och auktoriteter på sina ämnesområden, medan Wikipedias trovärdighet vilar på dess källor. Med undantag för självklara uppgifter och påståenden som rimligen inte kan ifrågasättas måste därför innehållet i Wikipedias artiklar stödjas med tillförlitliga och tillgängliga källor så att det är möjligt för läsaren att kontrollera uppgifterna i artikeln mot källan/källorna. Källhänvisningar är särskilt viktiga för att styrka sifferuppgifter, kontroversiella påståenden, värdeomdömen, begrepps svenska benämning och andra uppgifter som kan komma att ifrågasättas, och gör att det blir lätt att verifiera dem. Källor som är oberoende av artikelämnet krävs för att påvisa att artikelämnet är encyklopediskt relevant, det vill säga tillräckligt känt och uppmärksammat för att passa i Wikipedia.

För att betraktas som trovärdig ska en källa vara publicerad, exempelvis i en bok (ej självpublicerad på eget förlag), en tidskrift eller av en större organisation, vara författad av en expert på ämnet och granskad av en utgivare eller av en annan expert. Särskilt vid teoretiska ämnen är den bästa typen av källa en tämligen ny artikel i en respekterad och kollegialt granskad akademisk publikation, författad av en framstående forskare inom området, som snarare försöker summera gällande forskningsläge än att föra fram en ny tes, och som direkt behandlar den uppgift som den används som källa för.

I allmänhet måste källan vara saklig och neutral. Enstaka källor som utgör tyckande och åsikter kan dock accepteras, exempelvis i kritik- och kontroversavsnitt, under förutsättning att uppfattningen är välkänd och inte presenteras som fakta eller som Wikipedias åsikt, att alla kända uppfattningar som förekommer bland experter presenteras på ett balanserat sätt, och att artikeln inte domineras av kritik och debatt. Vid värdeomdömen och kritiska ideologiska stämplar är det särskilt viktigt med flera källor som är ekonomiskt, organisatoriskt eller ideologiskt oberoende i förhållande till det de beskriver och till varandra.

Olika krav ställs beroende på vilken typ av uppgift som källan ska stödja. Även mindre auktoritativa källor kan accepteras, vid icke-kontroversiella uppgifter, men inte som enda källa i en artikel. Till syvende och sist måste en rimlighetsbedömning göras av om uppgiften är trovärdig, oomstridd och verifierbar i flera olika källor, snarare än att bedöma att varje enskild källa har högt anseende.

Källkritiskt förhållningssättRedigera

Fördjupning: Källkritik

Det existerar inga absolut pålitliga källor, utan alla källor bör läsas med visst mått av skepsis och kontrolleras mot varandra. Hur pålitlig en viss källa är beror på flera saker enligt källkritikens kriterier: vem som skrivit den, i vilket syfte, dess ålder, om källan är tendentiös, om dess uppgifter kan verifieras av andra oberoende källor. Wikipedias källor skall dessutom bedömas utifrån vem som faktagranskat och publicerat den, och vilken typ av uppgift den används för att styrka. Reklam, anonyma källor, egenpublicerade källor, källor författade av icke yrkesverksamma inom området, av personer med intressekonflikter och som skriver på uppdrag för en intresseorganisation, debattinlägg, åsiktsjournalistik och primärkällor, har således låg trovärdighet. Wikipedia förlitar sig på oberoende källor (vars författare och utgivare inte står i direkt beroendeställning till artikelämnet eller förstahandskällan), främst sekundärkällor (vars författare är experter som har värderat vad som är trovärdigt, sakligt och relevant i primärkällors uppgifter). För en kontroversiell uppgift kan man med fördel uppge flera av varandra oberoende sekundärkällor. Att även uppge primärkälla för en uppgift underlättar för läsaren att kontrollera och värdera sekundärkällan, medan tertiärkälla (exempelvis ett uppslagsverk) kan användas för att påvisa att en uppgift är välkänd eller en teori är etablerad. Wikipediaartikar ska domineras av faktauppgifter och väl grundad teoretisk kunskap, varför källorna även i huvudsak bör vara faktakällor och inte åsiktskällor.

Bra sökhjälpmedelRedigera

Forskningsartiklar hittar man enklast via Google Scholar, men ofta krävs att man är student eller högskoleanställd och loggar in via ett högskolebiblioteks webbplats för att få tillgång till fulltextversion av artikeln, eller att man beställer artikeln via ett bibliotek. Böcker kan beställas via bibliotek, men delar eller hela boken finns ofta inskannad på Google Books. Gamla svenska uppslagsverk och andra svenska böcker finns inskannade på runeberg.org. Fria engelskspråkiga texter, bilder och videofilmer finns på archive.org.

Mywot.com eller Web of Trust är en webbplats och ett tilläggsprogram för webbläsare som indikerar omdömen om webbplatsers anseende och tillförlitlighet.


Hjälpmedel för kategorisering av källorRedigera

Finessen (scriptet) Cite Unseen lägger till ikoner vid varje källa i källförteckningen, som indikerar källans typ: publicerad nyhetsrapportering, debattinlägg, tabloidjournalistik, användargenererade nyheter, biased media, myndighetskontrollerad sajt, pressmeddelande, social media, bok. Den varnar dessutom för konspirationsspridande sajter och fake news-sajter baserat på https://mediabiasfactcheck.com/.

På den senare sidan, mediabiasfactcheck.com, finns dessutom flera webbläsartillägg som indikerar webblänkars typ och bias.[1]

Olika typer av källor i avtagande ordning efter typisk trovärdighetRedigera

Följande lista med olika typer av källor är ordnad från vad som typiskt brukar vara hög till låg trovärdighet. Den är främst tänkt att vara ett stöd i valet mellan flera alternativa källor, och en utgångspunkt för diskussionen om olika artiklar. I allmänhet bör en aktuell källa som är så högt upp som möjligt på listan väljas.

Det går inte att skapa en generellt giltig prioritetsordning. Gränsen för vilken typ av källor som accepteras, och listans ordningsföljd, är på inget sätt absolut utan måste bedömas i varje enskilt fall. Källkritik handlar till stor del om att bedöma den typ av uppgift som källan ger stöd för enligt källkritikens kriterier, och inte bara om att bedöma hur auktoritativ källan är. Det finns inga regler på Wikipedia - uppnås konsensus på en artikels diskussionssida kan Wikipedias riktlinjer såväl som denna lista frångås. Exempelvis är kraven på att en källa är neutral i förhållande till ämnet högre vid värdeomdömen än vid ickekontroversiella uppgifter, och på vetenskaplighet högre vid ämnen inom teoretiska ämnen och pseudovetenskap än vid icke-akademiska ämnen. För att påvisa artikelämnets encyklopediska relevans krävs att åtminstone några av källorna är neutrala i förhållande till artikelämnet, annars riskerar hela artikeln att bli raderad. En källa med lägre trovärdighet kan användas för vissa ickekontroversiella detaljer, om den kompletteras med en mer trovärdig källa som stöd för den övergripande tolkningen och slutsatsen.

Källkategorierna har grupperats i tre färger, som indikerar om de är

  •  ofta acceptabla ,
  •  kräver särskild försiktighet (otillräckliga som enda grund, t.ex. för att visa encyklopedisk relevans)  respektive är
  •  aldrig acceptabla .

Ikonerna i vänster kolumn indikerar källtyp i:


Källtyp, ikon Trovärdighetsnivå Anmärkning
1. Vetenskapliga publikationer som refereegranskats, tillgängliga via Google Scholar och universitetsbibliotek. Ofta den mest trovärdiga typen av källa, särskilt vid vetenskapliga ämnen, för att visa på ursprunget till ett begrepp eller en teori. Artiklar som har refererats av många andra forskare har vanligen stor "impact factor", dvs anses betydelsefulla, men kan ibland ha kritiserats av många. Journalartiklar anses ha högre trovärdighet än konferensbidrag, eftersom vetenskapliga journaler brukar ha låg accepansnivå, dvs många bidrag blir refuserade på grund av otillräcklig kvalitet. En journalartikel läses av fler och har större sannolikhet än ett konferensbidrag att få hög impact factor. Vetenskapliga journaler har ett tregradigt danskt vetenskapsvärde lagrat på wikidata, vilket har beräknats baserat på impact factor. Även doktorsavhandlingar räknas som vetenskapliga publikationer. Inom många områden kan en enskild studie vara alltför metodberoende eller motsägas av andra studier, varför nyskrivna så kallade metastudier och översiktsartiklar har högre trovärdighet. Artiklar kan syfta till att framföra en ny hypotes, som inte alltid accepteras. I så fall måste den balanseras med andra publikationer där hypotesen granskas. Artiklar kan innehålla terminologi som forskaren försöker lansera, men som aldrig blir etablerad, eller som senare ersätts av annan terminologi. Forskningsartiklar som senare har ifrågasatts kan refereras men bör då problematiseras. Forskningspublikationer kan innehålla svårbegripligt fackspråk och tekniska detaljer som inte passar i en Wikipediaartikels inledande delar.
2.   Faktaböcker, ofta tillgängliga via Google Books och bibliotek. Böcker har högt anseende som källor, särskilt kurslitteratur utgiven på akademiskt förlag som källa för teoretiska uppgifter. Ny kurslitteratur kan visa aktuell terminologi och gällande konsensus. Nybörjarlitteratur kan innehålla förenklingar. Akademisk litteratur på högre nivå kan innehålla svårbegripligt fackspråk och tekniska detaljer som inte passar i Wikipediaartikelns inledande delar.
3. Uppslagsverk, ordböcker och liknande referensverk Tertiärkällor som författas av experter vilka anses vara auktoriteter på området, och är oftast ett bra sätt att se vad etablerad konsensus är. Gamla uppslagsverk och ordböcker finns fritt på nätet, och kan användas för att utreda ett begrepps historiska innebörd, men bör användas med försiktighet eftersom de ofta är färgade av ålderdomliga tankesätt som tidigare var allmänt omfattade men inte är det idag, eller innehåller slutsatser som omprövats av nyare forskning och senare paradigm. Uppslagsverk är tertiära källor som vanligen saknar källhänvisningar till originalet, och som ofta presenterar ämnet mycket summariskt.
4. Myndigheter Myndigheters webbplatser och officiella publikationer är i allmänhet mycket trovärdiga ifråga om faktauppgifter, lagtexter, statistik och utredningar som direkt rör deras beslutsfattande. Uppgifter om annat, till exempel myndighetens historik, kan dock innehålla felaktigheter. I kontroversiella frågor måste myndigheten ibland betraktas som part i konflikten och är då inte en oberoende källa.
5. Folkbokföring Databaser med officiell folkbokföring, som ratsit, Sveriges dödbok, Sveriges befolkning och riksarkivets databaser och inskannade dokument, har hög tillförlitlighet och är användbara i biografier för grundläggande personuppgifter, men uppges inte alltid eftersom de kan vara underförstådda. För nu levande personer finns dock restriktioner, se WP:Biografier om levande personer. Släktforskning enbart med hänvisning till primärkällor kan ifrågasättas då användningen lätt går över gränsen till egen forskning. Om primärkällorna ger motsägelsefulla uppgifter och behöver tolkas kan sekundärkällor såsom biografiska uppslagsverk och publicerad släktforskning i Sverige ha högre tillförlitlighet. Privatpersoners egen släktforskning kan innehålla många fel, i synnerhet kring medeltidsgenealogi. Släktrelationer till icke kända personer anses inte encyklopediskt relevanta för Wikipedia.
6. Populärvetenskap och fackpress Populärvetenskap och fackpress, inklusive branschtidningar och nyhetstidningarnas vetenskapsredaktioner, är användbara främst om de är skrivna av forskare och erkända experter i det specifika ämnet, eller intervjuar sådana. Oftast lättillgängliga och praktiska, och kan belysa ämnen betydligt djupare än vanlig nyhetspress. Även om populärvetenskapliga verk, inklusive hembygdslitteratur och lokalhistoria, ibland saknar referenser, så går det att kontrollera forskarens vetenskapliga publikationer, och det går nästan alltid att få tag i recensioner och andras omdömen som gör att man kan kontrollera trovärdigheten hos författaren. Har lägre trovärdighet än mer akademiska verk. Här kan direkta felaktigheter smyga sig in, framför allt om författaren själv inte är expert på ämnet, exempelvis en forskare som uttalar sig om ett annat ämne, eller en vetenskapsjournalist. Litteraturen faller dock inom ett väldigt vitt spann. Från akademiska uppsatser som utgivits i en populärvetenskaplig upplaga, såsom Peter Englunds Poltava, en stor del av Dick Harrisons verk, där han använt sina stora kunskaper i ämnet, till ett mer avslappnat språk, men där han strukit bort alla eventuellt och kanske och tillåtits spekulera ganska fritt och generalisera med svepande beskrivningar, över till icke-fackmän som Herman Lindqvist där felaktigheterna givetvis blir större, och sedan över mot friare och mer egensinniga, ibland pseudovetenskapliga, spekulationer av Åke Ohlmarks, Dag Stålsjö eller Erich von Däniken. Rubriksättningen kan vara sensationssökande och beskrivningen kan vara starkt förenklad, fylld av liknelser som ibland haltar. Källhänvisningarna kan vara knapphändiga. Dagstidningarnas nyhetsrapportering är mindre tillförlitliga än deras vetenskapsredaktioner vad gäller vetenskapsnyheter.

Lokalpatriotiska skönmålningar är inte ovanliga i hembygdslitteratur. Inom släktforskning cirkulerar ofta uppgifter lång tid efter att de har bevisats vara felaktiga. Eftersom lokalhistoria oftast har en mindre intressesfär än annan litteratur, saknas ofta den verkligt stora och väl genomarbetade litteraturen. Likafullt behöver den därmed inte nödvändigtvis vara sämre, däremot är kvaliteten ofta svårare att kontrollera, då arbetet inte alltid granskats eller kommenterats av fackmän. Hembyggdslitteratur skrivs av alla typer av skribenter, såsom akademiker, pensionerade akademiker och skickliga privatforskare som publicerat verk noggrant granskade och med utförliga källbeskrivningar, till andra författare som publicerat egna ganska dåligt underbyggda teorier, uppgifter baserade på föråldrade källor, muntlig tradition, felläsningar och feltolkningar av källmaterialet, och så vidare.

7.   Nyhetsrapportering i traditionella medier Nyhetsrapportering i public service och traditionell dagspress och andra medier med ansvarig utgivare och som inte har en smal ideologisk inriktning är ofta balanserad. Trovärdigheten beror av vilken av tidningens redaktioner och vilken avdelningen i tidningen, eller vilken programtyp det gäller. För nyheter från tidningens vetenskapsredaktionen, se ovan. För nyheter av karaktär tabloidpress, skvaller- och sensationsnyheter, och för debattartiklar, krönikor och ledarspalter, se nedan. Svenska kvällstidningar kan publicera både undersökande journalistik av hög kvalitet, och effektsökande sensationer av skvallerkaraktär, och bör om möjligt kompletteras med andra nyhetskällor som kan bekräfta den övergripande bilden. En i övrigt nyanserad nyhetsartikel kan ha en effektsökande och sensationsbetonad rubrik, som inte behöver citeras i källhänvisningen. Artiklar om pågående händelser innehåller ofta uppgifter som senare visar sig felaktiga eller irrelevanta. Personuppgifter bör inte publiceras vid brottsanklagelser mot nu levande personer, innan dom har vunnit laga kraft och uppgiften har blivit välkänd. Stor försiktighet krävs med nyheter inom forskning, som ofta innehåller grava fel; försök hitta den forskningsrapport som nyheten grundar sig på. Ett lands nyhetsrapportering kan ha ett icke-globalt perspektiv. Tidningsartiklar fungerar bra som källa för vad som skrivits i media, men för hårdfakta välj hellre en annan källa. Modernare artiklar kan för övrigt vara baserade på wikipediaartiklar, så en stor risk för rundgång finns. Skriftlig nyhetsrapportering är lämpligare som källa än radio- och TV-program, eftersom texter ofta arkiveras mycket längre, eftersom det kan vara lättare att söka i och kontrollera texter, och eftersom det är svårt att veta om rättelser eller korrigeringar av radio/TV-program senare har förekommit. Många radio- och TV-program har en sammanfattande textartikel online som är bra som källa för Wikipediaartiklar.
8. Organisationer med professionella utredare

  Pressmeddelanden

  Intresseorganisationer

Större organisationers webbplatser och publikationer kan ibland skrivas av professionella personer som räknas som auktoriteter på området, och kan innefatta användbar statistik, tekniska standarder, utredningar, med mera.

Opinionsbildande intresseorganisationers publikationer (inom allt från medborgerliga rättigheter och ideologier till lobbyverksamhet) har inte i syfte att vara neutrala men att påverka, men deras utredningar kan vara användbara för rena faktauppgifter om de kompletteras med andra källor, och för att beskriva organisationens uppfattning.

Tankesmedjor och intresseorganisationer kan representera särintressen och dess icke vetenskapligt publicerade (egenpublicerade) rapporter kan vara tendentiösa och behäftade med intressekonflikter och vinklade budskap. Endast om en utrednings partiska slutsatser blir välkända bör de ges ett visst utrymme i Wikipediaartikeln, men presenteras på ett balanserat sätt som en åsikt tillsammans med andra uppfattningar. Man bör isåfall tydliggöra organisationens relation till ämnet. I en artikel om en organisation är organisationens eller dess företrädares egna publikationer inte oberoende källor, och bör så långt som möjligt kompletteras med andra källor för att stödja artikelns encyklopediska relevans. Värdeomdömen (exempelvis huruvida organisationen är störst eller bra) och reklamiga formuleringar bör inte hämtas därifrån.
9. Opinionsjournalistik

  Måttligt till starkt obalanserad media.

  Statsmedia.

Alternativa medier som har en ägare och läsekrets med en specifik politisk eller religiös ideologisk inriktning, och statsmedia i ett land med svag pressfrihet, kan ha en outtalad vinkling i nyhetsrapporteringen, och inte bara på ledarsidor och i krönikor. Detta syns i både ämnesval och vinkel på text och bild. De kan dock vara användbara för faktauppgifter, eftersom de kan ge detaljer inom specialområden som de hårdbevakar. Nyhetstidningar vars ideologiska eller religiösa inriktning tydligt innebär att de inte är neutrala till artikelämnet bör inte användas som stöd för värdeomdömen, kritik och pejorativa epitet, utom möjligen om flera relevanta perspektiv presenteras. Deras nyhetsrapportering kan användas som stöd för ickekontroversiella faktauppgifter om inte en mer neutral källa kan hittas, särskilt om de kompletteras med mer allsidiga källor som stödjer den övergripande bilden, men yttersta försiktighet måste iakttagas.
10. Mindre organisationer, exempelvis småföretag, föreningar, musikgrupper, produkters officiella webbsidor, kanaler på sociala nätverk I en artikel om företaget, föreningen med mera används dess webbsida sällan som källa, men placeras ofta under "Externa länkar". Det förekommer att en webbsida, blogg eller kanal på ett socialt nätverk som är en officiell kanal för ett företag eller annan organisation används som källa för uppgifter om organisationens storlek, produktsortiment, egna ståndpunkter och erbjudanden, om annan källa inte kan hittas. För andra faktauppgifter på sidorna har de däremot mycket lågt källvärde. En wikipediartikel får inte enbart bygga på denna typ av källor, utan de bör kompletteras med oberoende källor.
11. Studentuppsatser, examensrapporter, forskares ogranskade rapporter och annan grå litteratur. I akademiska uppsatser och rapporter som inte har publicerats vetenskapligt kan det finnas grundläggande misstag och missförstånd, och de bör användas mycket restriktivt, och stödjas av andra källor. Studentuppsatser bör inte användas som källa vid vetenskapliga ämnen. Yttersta försiktighet måste iakttagas, eftersom studenter ännu inte är professionella experter och eftersom kvaliteten på handledarens granskning starkt varierar, i synnerhet vid kortare uppsatser (på grundnivå). På avancerad nivå är det dock vanligt att uppsatserna innehåller en genomgång av forskningsläget inom det område man valt att studera, med omfattande litteraturlistor, och bör ha granskats av examinator som själv är forskare, så om inte annat är de ofta en bra källa för att hitta mer material i ämnet. Ännu ej vetenskapligt publicerade forskningsresultat kan presenteras av studenter i uppsatser, och av doktorander och forskare i interna rapporter som utgör grå litteratur, men vid vetenskapliga ämnen är det bättre att invänta vetenskaplig publikationen som har granskats även av forskare vid andra lärosäten.
12.   Gula pressen, viralsajter, klickbeten Tabloidpress och skvallertidningar förmedlar sensationer snarare än nyheter. Acceptansen för att enbart stödja en uppgift på sådana källor är mycket låg på Wikipedia. Ofta räknas svenska damtidningar till denna kategori. Svenska kvällstidningars nyhetsrapportering räknas emellertid till traditionella medier ovan.
13. Icke-anonyma personers   åsikter,

  bloggar, poddar, videoklipp, mikrobloggar, .

  Inlägg på sociala medier,

självpublicerade hemsidor, insändare och inlägg i diskussionsforum.

Debattartiklar, krönikor, ledarspalter och bloggar syftar inte till att vara neutrala, och bör endast användas som källa för skribentens åsikter och som exempel på känd kritik, motargument och åsiktsströmningar bland experter, om flera synpunkter återges.


Texter av privatpersoner som inte är neutrala experter accepteras endast som källa för ifrågasättanden och information som rör författaren själv, i synnerhet om de inte granskats av en ansvarig utgivare. För en forskare eller neutral expert med hög auktoritet kan icke vetenskapligt publicerade texter vara användbara i väntan på en officiell publikation, och kan ibland bedömas ha högre trovärdighet än många av ovanstående typer av källor. Har forskningen inte publicerats vetenskapligt trots att lång tid har gått kan det bero på att vetenskapligheten har ifrågasatts av granskare.

Bör inte användas som källa för hårdfakta. Använd hellre den källa skribenten hänvisar till, om den går att identifiera. En gränslinje är om de är redigerade av en publisher/ansvarig utgivare eller självpublicerde. Projekt debattartiklar som källor arbetar med att minska mängden åsiktskällor på Wikipedia.


Viktigt är att verifiera upphovspersonens identitet. Om innehållet är en återgivning av en publicerad källa, till exempel en inspelning av ett TV-inslag, bör den ursprungliga källan anges istället (möjligen med en länk till klippet), men se upp så att innehållet inte är förvrängt.14.   Användargenererat innehåll av anonyma personer, deras webbplatser, insändare, wikier

  bloggar, poddar, videoklipp,.

  Inlägg på sociala medier.

Användargenererat innehåll på Internet utan uppgift om användarnas identitet och som inte faktagranskats av professionella användare, skall inte användas som källa på Wikipedia. Om webbplatsen inte heller redovisar källor är källvärdet inte mycket större än en uppgift helt utan angiven källa. Om den uppger en källa är den ursprungliga källan att föredra framför den privata webbsidan. En extern wiki som kan redigeras av vem som helst under pseudonym och granskas av många kan läggas in som extern länk om den har en artikel om samma ämne med mer fullödigt innehåll, och vissa wikier kan anges med mallen {{artikelursprung}}. Länken ska inte betraktas som ersättning för fotnoter och andra källhänvisningar. Öppna webbplatser som granskas av professionella (betalande) användare, exempelvis IMDB och Discogs, förekommer i källhänvisningar men bör om möjligt ersättas med bättre källor, och istället placeras in som externa länkar.
15. Befintliga Wikipediaartiklar eller andra språkversioner eller kopior av Wikipedia. Wikipedia Skall inte användas som källa på Wikipedia. Wikipedia kan redigeras av vem som helst. Om det finns källhänvisningar i artikeln – använd dem istället! Vid översättning av artiklar från andra språkversioner kan man ange en permanent länk till ursprungsartikeln med {{enwp}} eller {{artikelursprung}}, och ord som saknar egen artikel på svenskspråkig Wikipedia kan wikilänkas med {{ILL}}, men länken skall inte betraktas som ersättning för källor. Notera att flera faktarutor automatiskt hämtar uppgifter från wikidata, vilken i sin tur ofta uppger olika språkversioner av wikipedia som källa, vilket är en rundgång som behöver åtgärdas.
16. Rykten som ingen står för. Kontroversiella påståenden och personkritik utan källa gör större skada än nytta, och bör raderas omgående, ibland även ur redigeringshistoriken. Uppgifter som kan komma att ifrågasättas och som ingen vill stå för bör över huvud taget inte föras vidare.
17. Källor som finns på varningslistor.

för att de sprider pseudovetenskap, konspirationsteorier eller fake news:

  •   Marginellt tillförlitliga,
  •   Generellt otillförlitliga,
  •   Rovdjursjournaler som tar betalt av publicerande forskare utan att granska artiklarna.
  •   Multipla kategoriseringar med varierad tillförlitlighet.
  •   Avvecklade.
  •   Spärrade på Wikipedia pga länkspam.
Det finns varningslistor över källor varifrån uppgifter aldrig bör hämtas: Baserat på onlinetjänsten Web of Trust (mywot.com) och före detta Viralgranskarens varningslista har det funnits webbläsartillägg som indikerar omdömen för vissa webbplatsers trovärdighet och rykte och kan ibland kan vara till hjälp. Web of Trusts reputation indicator på en skala 1-5 har emellertid bara delvis varit baserad på svarta och vita listor som har tagits fram av experter, men även på omröstningar bland anonyma användare, och det går därför hypotetiskt att kuppa igenom ett bra betyg för en tveksam sajt.

Källornas ålderRedigera

Källorna bör dessutom i allmänhet vara samtida (även benämnd som "moderna") – de bör följa huvudfåran i det vetenskapliga paradigmet för respektive ämne. Äldre litteratur, till exempel Nordisk familjebok (Ugglan) eller Svensk uppslagsbok, är mindre lämplig som huvudkälla i ämnen som genomgått ett eller flera paradigmskiften (historieskrivning, etnografi, rasbiologi, hbtq-studier et cetera) eller där forskningen gjort stora framsteg av andra skäl (naturvetenskap). De kan dock fortfarande användas som en källa till äldre uppfattningar och begrepps betydelse vid den tid de trycktes och om obsolet teknik som beskrivs mer ytligt i sentida verk, förutsatt att en är uppmärksam på källans begränsningar.

Hur gammal litteratur som är föråldrad varierar väldigt mycket från ämne till ämne. Inom vissa områden fungerar hundra år gamla källor, även om sentida givetvis ofta är att föredra, men inom andra områden är 10–20 år gamla uppgifter redan hopplöst föråldrade. Det är dock viktigt att komma ihåg att "samtida" eller "moderna" inte nödvändigtvis alltid är bättre än det som är gammalt. En 70 år gammal fackvetenskaplig artikel inom ett område kan fortfarande vara mer upplysande än ett populärvetenskapligt 20 år gammalt verk som okritiskt bygger på tendensiösa källor, grovt förenklade källor eller rena missförstånd.

Ett vanligt problem är att vissa typer av uppgifter endast står att återfinna i äldre källor. Då bör en vara extra försiktig, och fråga sig om det kan bero på att dessa uppgifter är så grundligt motbevisade att sentida författare inte finner dem mödan värt att behandla. Kontrollera med översiktsverk.

En vanlig missuppfattning är att gamla källor från personens levnad skulle vara trovärdigare än mer sentida källor. Missuppfattningen bygger på att då en söker originalkällor i första hand bör hitta dokument som ligger så nära händelsen i tid som möjligt, även om andra faktorer också påverkar källornas trovärdighet. På Wikipedia där källorna är tryckta arbeten är det istället källornas kvalitet och vilket material de bygger på som är det intressanta och inte deras ålder. Begreppen kvalitet och ålder innebär dock inte att dessa står i en axiomatisk motsatsställning.

I äldre facklitteratur är kontrollen av källorna ofta betydligt sämre då det krävde en stor arbetsinsats och riklig tillgång till tryckta verk. Källornas tillgänglighet och kontrollen av vad som fick skrivas var också betydligt hårdare. Äldre källor kan innehålla intressanta uppgifter som är svåra att hitta på annat håll, och som ofta kan vara intressanta för att beskriva hur sakförhållanden beskrevs under dess samtid.

Vilka källor är "godkända"? Om medier som källorRedigera

Under punkten "Källor som finns på varningslistor" ovan anges källor som inte är att betrakta som sakliga. I övrigt finns ingen lista över medier som alltid är godkända som källor för information som presenteras i Wikipedias artiklar. Grundprincipen är istället att de medier som följer professionella journalistiska rutiner i sin produktion allmänt sett har en högre tillförlitlighet än medier som inte tillämpar sådana grundläggande publicistiska rutiner.

När skribenten gör sin granskning av mediets allmänna tillförlitlighet finns det därför anledning att se i vilken mån som det strävar efter en tydlig uppdelning mellan å ena sidan åsikter och värderingar (normalt framföra på ledarsidor, krönikor och annan subjektivt präglad journalistik) och, å andra sidan, sakligt beskrivande och åsiktsneutral nyhetsförmedling. Andra egenskaper som kan vägleda är i vilken mån som det finns en journalistiskt utbildad eller erfaren redaktion, och hur mediet uppfattas och värderas av andra seriösa samhällsaktörer.

Även relativt nyetablerade webbpublikationer kan i vissa sammanhang tillmätas en relativt hög tillförlitlighet, under förutsättning att de följer de grundläggande principer som även råder för traditionella tryckta medier, etermedier och andra publicistiskt seriösa publikationer.

Varje uppgift som publiceras måste dock källvärderas individuellt. För mediekällor på andra språk kan man tillämpa motsvarande tumregler, dock med tillägget att det dels kan vara svårare att känna till och avgöra mediets kvalitet, dels att synen på publiceringsetiska normer och rutiner kan skilja sig mellan olika medietraditioner.

Se ävenRedigera

KällorRedigera