Ämnesguider

Wikipedia bör liksom andra uppslagsverk innehålla artiklar om politik, politiska organisationer och kända politiker, så länge de är verifierbara och relevanta.

Det är vanligt, särskilt under valår, att politiskt engagerade användare skriver artiklar om sig själva, sina förbund, sina kampanjer eller sina rivaler. Därför ber vi er att beakta följande:

För politiskt aktiva finns en del råd i Wikipedia:Politikerhjälpen.

Tänk på att skriva neutralt redigera

För mer information, se hur man skriver ur en neutral synvinkel och särskilt rubriken politiska begrepp.

Att skriva om politik kan vara värdeladdat och tolkningarna är många. Därfär är det viktigt att ha en neutral vinkel på det som skrivs. Att skriva neutralt innebär inte frånvaro av information eller underlåtenhet att skriva ut. Som redaktörer av ett uppslagsverk ska vi alltid skriva ut vad som menas och inte hänfalla åt indirekta formuleringar eller icke-neutrala raderingar. Att skriva neutralt handlar om att framställa informationen sakligt och neutralt formulerat med för ämnet relevanta och vederhäftiga källor.

I artiklar om politiskt kontroversiella ämnen kan det uppstå konflikter om det mesta i artikeln. Tänk på att föra fram informationen genom vederhäftiga och relevanta källor och tydliga sidhänvisningar. Ibland kan även citat vara bra att lämna. Använd också diskussionssidan för att undvika redigeringskrig.

Vad gör jag om jag finner en tveksam artikel? redigera

 • Om du anser att personen eller organisationen inte är relevant nog för en egen artikel, så kan du skriva {{subst:rel}} som skapar Mall:Relevanskontroll, eller skriva {{sffr}} för att anmäla den på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering.
 • Om ämnet förtjänar en artikel, men du anser att artikeln är partisk, så kan du skriva {{POV}} för att skapa Mall:POV. Motivera mallen på diskussionssidan.
 • Om en ny användare verkar att i huvudsak skriva sådana tveksamma artiklar kan man skriva {{Politik}} på användarens diskussionssida, så skapas Mall:Politik.

Relevanskriterier redigera

Följande är tänkt att beskriva vem och vad i politik som brukar anses tillräckligt relevanta för att ha egna artiklar på Wikipedia. Förslaget är utformat med hänsyn till politik i Sverige men bör kunna överföras på andra länders politik. Utgångspunkten för riktlinjerna är både en tanke om att artikelämnet ska vara relevant utanför den egna kretsen, och ett antagande att det rimligtvis finns tillräckligt med verifierbara uppgifter om personer med uppdrag som motiverar en egen artikel. Artiklarna behöver inte i sig hänvisa dessa uppgifter till trovärdiga källor, även om det naturligtvis är mycket önskvärt, se Wikipedia:Källhänvisningar. Vid tvist bör bevisbördan bör ligga på den part som vill behålla en artikel.

Relevanta ämnen redigera

Organisationer:

 • Parti som har eller har haft mandat i lokal, regional, eller nationell vald beslutande församling (I Sverige kommun-, landstings-, regionfullmäktige, eller riksdag). Organisationer utan politisk representation, till exempel partiers ungdomsförbund, kvinnoförbund och liknande, bedöms på samma villkor som andra ideella organisationer och föreningar.
 • Annan politisk organisation som varit särskilt uppmärksammad i politisk nyhetsrapportering (enligt flera oberoende och seriösa källor)

Följande är normalt inte relevant:

 • Lokalavdelning eller distrikt till parti, till partis ungdomsförbund eller till andra specialförbund. Dessa avdelningar kan behandlas i moderorganisationens artikel.
 • Parti som aldrig haft mandat i kommun- eller landstingsfullmäktige eller riksdagen

Personer: En politiker kan bli relevant på tre sätt:

 • Genom att uppfylla minst en av de numrerade punkterna nedan, eller
 • Genom att uppenbart ha motsvarande makt och inflytande, även utan formella titlar som passar in i listan, eller
 • Genom att deras politiska gärning (inte bara skandaler och liknande) får omfattande uppmärksamhet i flera etablerade nationella medier.

Kriterier enligt första punkten ovan:

 1. Statschef, generalguvernör, regeringschef, regeringsledamot, ledamot i nationell lagstiftande församling i en suverän stat.
 2. Interna partiuppdrag på nationell nivå i relevant parti: partiledare, partistyrelseledamot, partisekreterare, ordförande i ungdomsförbund, kvinnoförbund, xx-förbund.
 3. Tunga lokala och regionala uppdrag med genuin makt på den nivån:
  1. Den högsta politiska ledaren för en region eller kommun eller motsvarande.
  2. Politiskt ansvarig för en verksamhet av tillräcklig storlek: 500 miljoner SEK årsbudget eller 500 anställda.

Följande är normalt inte ensamt relevansgrundande, men kan vara meriterande på marginalen:

 • Kandidatur. Undantag kan göras för särskilt uppmärksammade kandidater till särskilt viktiga poster, typ Ross Perot.
 • Interna partiuppdrag på lokal och regional nivå.
 • "Vanlig" ledamot, utan särskild makt eller uppmärksamhet, i lokala och regionala församlingar.

Politiker kan snabbraderas om det är uppenbart att de inte uppfyller någon av de numrerade punkterna ovan, och inga belägg finns i artikeln för särskild makt eller uppmärksamhet.

Aktuella och historiska händelser redigera

Det går att skriva artiklar som handlar om en enskild händelse i politik eller samhälle - en konferens, en skandal, ett lagförslag, en manifestation etc. Om händelseförloppet pågår, så bör den märkas med Mall:Pågående. Det är inte helt lätt att namnge en händelse. Eftersträva neutralitet. Om händelsen kan blandas samman med liknande händelser, så kan man använda plats och årtal, se vidare Wikipedia:Artikelnamn och Wikipedia:Att skriva om historia. Se även Wikinews.

Att vara vald är inte detsamma som att ha tillträtt, att meddela avgång är inte samma sak som att avgå redigera

Wikipedia ska beskriva vilka politiker och andra ämbetshavare som för tillfället innehar olika ämbeten. Uppgifterna ska ändras först när en ämbetshavare avslutar eller påbörjar sitt mandat, inte förr. Att ämbetshavare meddelar att de inte ställer upp för omval, eller att någon annan blir vald, ska i sig självt inte påverka de aktuella uppgifterna. Notera skillnaden mellan att meddela sin avgång, och att avgå med omedelbar verkan.

 • Exempel 1: Vid riksdagsvalet i Sverige 2006, som ägde rum den 17 september 2006, utropades Fredrik Reinfeldt som segrare. Den 18 september 2006 ansökte Göran Persson om att bli entledigad från posten som Sveriges statsminister. När riksmötet öppnades den 5 oktober 2006 valde Sveriges riksdag Fredrik Reinfeldt till Sveriges statsminister och han tillträdde som Sveriges statsminister vid konseljen dagen därpå. I Wikipedia anges då Göran Persson som Sveriges statsminister fram till 6 oktober 2006.
 • Exempel 2: I augusti 1995 meddelade Ingvar Carlsson att han skulle sluta som ordförande för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Sveriges statsminister i mars 1996. I Wikipedia anges då Ingvar Carlsson som Sveriges statsminister fram till mars 1996.

På motsvarande sätt ska en lag inte beskrivas som gällande när den är beslutad, utan först när den träder i kraft.

Namn på utländska partier och organisationer redigera

Artiklar om politiska partier bör namnges med de i svenska sammanhang vanligaste namnen. Notera att de i svenska språket vanligaste namnen inte nödvändigtvis behöver vara på svenska. Brittiska Labour Party skulle kunna översättas till "Arbetarpartiet", men detta görs i praktiken inte. Däremot används ibland termer såsom "tyska miljöpartiet". Man kan även exemplifiera med de danska partierna Venstre och Dansk Folkeparti. Båda dessa partier står långt ifrån svenska Vänsterpartiet respektive Folkpartiet politiskt, och visar på det vanskliga i att översätta partinamn till sådana namn som inte är allmänt vedertagna. I dessa fall är det tydligt vilka namn som är de etablerade, och dessa bör också styra vilka artikelnamn artiklarna bör ha på Wikipedia. Partier med samma namn går ofta att särskilja med parentestillägg för landet, se Socialdemokraterna för exempel.

Politiska begrepp redigera

Det finns många artiklar på Wikipedia om politiska begrepp, däribland Bodströmsamhället. brunvänster och Åsa-Nisse-marxism. Det finns ingen konsensus kring vilka av dessa begrepp som ska ha egna artiklar, men i allmänhet kan man utgå från detta:

 • Ett begrepp som används i akademisk forskning kan också användas på Wikipedia.
 • Om ett begrepp inte används i några tryckta källor över huvud taget, så är det tveksamt om det ska användas på Wikipedia.

Se även redigera