Musik till Frälsningsarméns sångbok 1930 är ett supplement till Musik till Frälsningsarméns sångbok 1907 för de sånger som tillkommit i den nya Frälsningsarméns sångbok 1929 som i sin tur ersatte Frälsningsarméns sångbok 1897.

Musikboken är arrangerad för att kunna användas till blandad kör, orgel eller piano och som enligt försättsbladet "Innehåller 257 sånger, vilka återfinnas i den nya sångboken. Dessa sånger ingå icke i den förut utgivna musikboken."

Numreringen i boken börjar på nr. 1 och slutar på nr. 589 men vissa nummer är överhoppade och det kan tyda på att enbart de sånger som inte fanns med i föregående Musikbok är med här med samma nummer som i FA:s sångbok 1929.

Sånger redigera

1 Den hand som blev naglad
4 Det är ett fast ord
5 Då solen sjönk i västerled
8 Fruktar och tvivlar du ännu
9 Guds Son från himlen kom hit ned
11 Här en källa går fram
12 Här en källa rinner
13 Ifrån Guds tron, så skinande klar
15 Jag vet en port som öppen står
17 Låt mig sjunga om för din sorgsna själ
27 Så älskade Gud världen all
29 Vem kan läka hjärtesåren
32 Öppen står Guds milda fadersfamn
36 Du banar dig väg genom livet
37 Ej långt, ej långt från Guds rike
39 Ett ljus bröt fram i mörkret
41 Har du mod att följa Jesus
42 I den sena midnattsstunden
53 Sorgen kan ej frälsa
58 Vänd om, o, vänd om
59 Bröllopet tillrett står
60 Den store läkaren är här
63 En blick på den korsfäste livet dig ger
71 I dag finns nåd, mer värd än guld
75 Jag vet en källa, som djup och klar
77 Kom, du arma själ, som lider
78 Kommen till mig, I trötta
80 Kom, o, kom, du betyngda själ
81 Kom till din Gud med all din suckan
85 Lämna dig helt åt Jesus
86 Medan allting ler och blommar
94 Sorgsna själ, eho du är
96 Till Herrens maning säg ej nej
97 Trötte vandringsman, o, lyssna
101 Än finnes rum för din arma själ
102 Än finns det rum!
104 Är du trött av livets hårda strider
108 Då faror hota här på din stig
111 Fullkomlig frid i tillit till min Jesus
113 Försoningsnåd mitt liv har köpt
114 Golgata källa renar
120 Hjärtan är det världen kräver
122 Jag behöver dig, o Jesus, dig som har mig återlöst
123 Jag en stämma hör
128 Mitt i all min egen strävan
131 O, hur skönt att som Elia stå för Jehova, vår Gud
134 Skurar av nåd skola falla
135 Säg finns en ström, som helt från synden renar
139 Vill du från syndernas börda bli fri
142 Att vila vid din sidas sår
145 Dyre Jesus, o, jag längtar
151 Guds rena lamm, jag flyr till dig
152 Helge Ande, kom från himlen
153 Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
158 Jesus kär, gå ej förbi mig
163 Kom, dyre Jesus, till mig ned
164 Kom, o, helge Ande, kom
169 Medan kärleken från korset talar
172 Min tro ser upp till dig
179 Sänd, Gud, din helge And’ ned över mig
180 Trött jag vill digna
182 Allt för dig jag nu omtalar
186 Dyre Jesus, till mig skåda
187 Ett med min Gud
194 Jag giver mitt allt åt Jesus
199 Jesus, du som dig utgivit
204 Just som jag är, så blott och bar
212 Tag mitt liv och helga mig
213 Tala till mig, o Herre
217 Alla Herrens vägar äro godhet, sanning, trofasthet
218 Alla tvivel bär till Jesus
219 Allenast i tro till Gud min själ är stilla
220 Bida blott, bida blott
221 Bida blott! Din Herre ej dig glömma skall
222 Bland syndens rev en gång jag drev
224 Blott en dag
229 Den som halp mig ur min nöd
230 De stråla underskönt från himlafaderns hus
232 Din närhet salighet mig bringar
234 Du är mig när var dag, var stund som flyr
235 Du är min klippa, dyraste Jesus
239 En gång på korset för mig Jesus dog
240 En liten stund med Jesus
243 Ett fattigt, vilset barn vid nådens port
245 Fordom trodde jag mig äga liv i Jesus
246 Fram över våg som brusar
248 Fröjd, frid och hopp
250 Fyll jorden med lovsång
253 Glad som fågeln på sin gren i lunden
254 Gud ske lov, min vän han blivit
257 Guds namn är ett fäste
258 Guds nåd är ny idag
260 Han älskar mig, o, sjung det ut
261 Hela vägen genom livet
263 Herren, vår Gud, är en konung
264 Himmelsk glädje kan du äga
265 Himmelsk glädje och musik
266 Hur ljuvt det namnet Jesus är
267 Hur underlig är du i allt vad du gör
268 Härligt strålar Guds eviga ljus
269 Härlig är jorden
272 Ingen lik Jesus i fröjd och smärta
277 Jag har hört om en Frälsare
283 Jag lyfter mina ögon upp till bergen
285 Jag seglar fram över livets hav
286 Jag sjunger halleluja
287 Jag var en slav i många år
289 Jag är pilgrim, jag är främling
290 Jesu rika kärlek
291 Jesus allena mitt hjärta skall äga
292 Jesus, bär mig, herde god
293 Jesus, det skönaste
296 Jesusnamnet härligt klingar
299 Jubla nu, mitt sälla hjärta
302 Känner du ibland ditt hjärta tyngt av oro
303 Kärlek från vår Gud
304 Ljuvlig viloplats jag har invid Jesu hjärta
305 Ljuvt är det löftet: Jag dig ej förgäter
306 Lyft dig, min själ, mot Nebos höjder
310 Låt vårt budskap ljuda
311 Löftena kunna ej svika
317 Min herde Herren är
319 Min själ är nu förenad med Kristus
321 Min sång skall bli om Jesus
324 Må jord och himmel all
326 Nu är jag nöjd och glader
327 Nu är syndens boja krossad
328 När en syndare vänder om
329 När Guds nådessolsken lyser in
330 O, du som reser mot himlens land
331 O Herre, till vem skulle vi då gå hän
333 O, jag ser min Faders hand i naturens under
334 O, jag vet ej en vän lik Jesus
335 O Jesus, din kärlek
337 Om jag ägde allt men icke Jesus
338 Oroliga, fruktande hjärta
339 O, store Gud
340 O, säg mig om och om igen
341 O, tänk, när bojan ligger krossad
348 Stige högt mot himlen
349 Striden här nere ej evig skall vara
350 Stundom bekymrens stora mängd tynger mig maktlös ner
352 Svaga hjärta, varför skälver du
353 Säg mig den gamla sanning
355 Tag det namnet Jesus med dig som ett skydd i farlig tid
356 Tryggare kan ingen vara
358 Tyst, var stilla
359 Tågen fram utan rast
361 Vad dig möter, vad dig händer
363 Vem är denne som ibland oss går
364 Vid Jesu hjärta, där är lugnt
367 Vår store Gud gör stora under
369 Ära vare Jesus som utgöt sitt blod
370 Är det sant att Jesus är min broder
371 Är du glad, av hjärtat nöjd
372 Är Jesus när, då mitt hjärta är
374 Använd de tillfällen Herren dig giver
376 Blott ett liv att leva – Lev det för din Gud
379 Framåt! Så ljuder vårt fältrop idag
382 För Gud och för hans frälsningshär
384 Härligt strålar Faderns kärlek
385 I en värld där sorger, möda, smärta bo
392 Samla dem in, ty det än finns rum
398 Sverige för Gud!
401 Under helga fanans rand
413 Guds kämpe, håll ut, till dess seger du får
434 Till frälsningssoldat är jag kallad
437 Tänk, vilken underbar nåd av Gud
440 Vi bekymras, men vi giva oss ej över
442 Vi sått vårt säde i tro på Gud
449 Buren högt av nådens vind
450 De komma från öst och väst
451 Det finns ett bättre land invid Guds högra hand
452 Det finns ett hem
454 Det ringer i hemmets klockor klart
458 En morgon utan synd jag vakna får
459 Evighetens morgon klar en gång skall gry
462 Hur dyster över ödslig hed var färden
463 Hur ljuvlig mången gång
464 Härliga land där uppe i det höga
465 I djupet av mitt hjärta
467 Jag har ett hem långt bortom livets öcken
468 Jag ofta läst om det himmelska hem
471 Jag vill sjunga en sång om det härliga land
472 Jag är en gäst och främling
474 Jerusalem, Jerusalem, som ovantill är byggt
476 Med min lampa tänd jag väntar glädjebudet höra få
477 Nattens skuggor sakta vika
479 När jag har utkämpat striden en gång
484 O, jag vet ett härligt land
485 O, jag vet ett land, där Herren Gud har berett en stad
486 O Jerusalem, du gyllne, underbara stad
487 På Sions berg där står ett slaktat lamm
488 Se, mot aftonen det lider
489 Sjung om Jesu underbara kärlek
491 Städse på Sion jag tänker
495 Till härlighetens höjder i tron jag ställt min färd
496 Uti Herrens Eden sköna
497 Vid basunens ljud
498 Vilka äro dessa, som i himlens land
499 Vill du möta mig därhemma
500 Vi tala om sällhetens land
504 Låt mig börja med dig
505 O, världars Gud
506 Vi plöja och vi utså vår säd i alla land
507 Den stunden i Getsemane
510 Han på korset, han allena är min fröjd
516 O huvud, blodigt, sårat
521 Vilken kärlek underbar
523 Han lever! O min ande, känn
524 Hälsen med jubel det budskap, oss hunnit
525 Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ
528 O, vad fröjd, han lever, vår Immanuel
529 Vad härlig änglahälsning
530 Vad ljus över griften
531 Till härlighetens land igen
532 När pingstens dag begynte gry
533 O, sprid det glada bud
534 Bereden väg för Herran
535 Det är en ros utsprungen
536 Då några herdar höllo vakt
537 Gå, Sion, din konung att möta
538 Hosianna, Davids son
540 När juldagsmorgon glimmar
541 O du saliga, o du heliga
542 Se, löftesstjärnan står i öster
544 Din klara sol går åter opp
547 O Gud, välsigna dessa två
549 Bort ifrån skuggors land
553 Uppå härlighetens höjder
555 De frälstas syskonband
558 Din spira, Jesus, sträckes ut
561 Det blir något i himlen
562 Gud som haver barnen kär
563 Gud vill mig ha till ett solsken
565 När han kommer
567 Till Guds himmel det vandrar ett skimrande tåg
568 Blott en gång jag lever
569 Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud
570 O, du sköna ungdomstid
571 O, hur skönt i livets vår att få älska Gud
572 O, hur stort att tro på Jesus uti unga år
573 Ringa vattendroppar, ringa korn av sand
574 Ungdom i livets vår
575 Ungdom i världen. Sov ej din nådatid
576 Bevara, Gud, vårt fosterland
577 Ack, Herre Jesus, hör min röst
578 Allena Gud i himmelrik
579 Bred dina vida vingar
584 Höga majestät
589 Så tag nu mina händer

Se även redigera