Musik till Frälsningsarméns sångbok 1907 är en musikbok som är arrangerad för att kunna användas till blandad kör, orgel eller piano. Boken innehåller 420 sånger och skiljer sig därmed från innehållet i Frälsningsarméns sångbok 1897 som omfattar 357 sånger. 1930 kom ett supplement, Musik till Frälsningsarméns sångbok 1930, för att komplettera med de sånger som var nya i Frälsningsarméns sångbok 1929.

Sånger redigera

1 Pris ske Gud för allt hvad han har gjort med rubriken  "Som en himmelsk ton"
2 Jag funnit pärlan underbar
3 Du är min sol, o, Jesus kär
4 Jag aldrig glömma skall den stund
5 Till Herrens maning säg ej nej
6 O Fader, uppå stormig stig
7 Af syndens orm du stungen är
8 Då jag beskådar korsets stam
9 Att världens åkerfält beså ha kommit såningsmänniskor två
10 Till strids, till strids budkaflen går (= Till strids, till strids budkaveln går)
11 Guds kärleksflod så full af frid
12 Se Jesus där på korsets stam
13 En tillflyktsort i stormens tid
14 Om Herren ville syndarns död
15 Allting för honom möjligt är
16 Gif mig den tro, som bergen kan försätta (= Giv mig den tro, som bergen kan förflytta)
17 Jag har det sälla landet nått
18 Vak upp, min själ, och var ej matt
19 Guds rena lamm, jag flyr till dig
20 Att rädda världen önska vi
21 I ringhet född i Betlehem
22 Omkring Guds tron där står en här av barn i himlens höjd
23 O, gif mig blott ett hjärta (= O, giv mig blott ett hjärta)
24 Du korsets tappra kämpatrupp
25 Min Gud, jag känner du är min
26 Ack, om med tusen tungors ljud jag kunde prisa dig
27 Jesus, det högsta ibland namn
28 Nu vid ditt kors jag böjer mig i lydnad för ditt bud
29 Vänd om, förlorade
30 Mörk var den stund
31 Jag är så hjärtligt nöjd och glad
32 En dag vid tusen åskors ljud
33 Är jag en korsets kämpe
34 Vår själ är fylld af heligt lov 
35 O du som ej en stråle fått
36 I synden förr jag haft min lust helt fritt
37 Pris vare Gud! Hans barn jag är
38 Din själ du måste renad få
39 Det finns en stund af ljuflig ro 
40 I tusenvis gå själar in i himmelens palats
41 Det finns en källa, fylld med blod
42 O, gif mig trones vingar 
43 Mitt hjärta sjunger, ty jag fann en pärla underbar (= Mitt hjärta sjunger, ty jag fann den pärlan underbar)
44 En väg bekväm de bjödo mig
45 Hell, prisen Jesu Kristi namn
46 I ljuflig frid, i strid så het  (= I ljuvlig frid, i strid så het)
47 Den stora skörden bärgas in i ladan inom kort
48 Kom, syndare, till korsets flod
49 Min själ långt borta gick
50 O själ, hvad ljufligt fröjdebud
51 Jag hörde Jesu dyra ord
52 Min konungs blod, den röda flod
53 Hvi är så röd din nya dräkt (= Vi är så röd din nya dräkt)
54 Att frälsa själar Jesus kom
55 Då Jesus tog min syndaskuld
56 Om i mitt hjärta finns en vrå som fri från synd ej är
57 Framåt mot himlen glad jag går
58 Vill du en härlig frälsning få
59 Guds segerrika frälsningshär går fram med tappert mod
60 Med ökadt mod och själ i brand vi gladt gå ut i strid (= Med ökat mod och själ i brand vi glatt gå ut i strid)
61 Med snabba steg soldaten går mot himlens sälla land
62 Låt löftets evangelium kring världen ljuda klart
63 Det finns en flod så underbar
64 Pris vare Gud, en reningsflod framväller
65 Bland främlingar i Betlehem
66 Från hvarje fläck tvådd skär (= Från varje fläck tvådd skär)
67 Jag hör din ljufva röst (= Jag hör din ljuva röst)
68 Vi världen lämna få i lyckligt syskonband
69 Fast blodröd var min synd
70 Så trött på synd och värld jag längtar efter ro
71 O, hör trumpetens ljud
72 Jesus bor på Zions höjd
73 Djup af nåde (= Djup av nåde)
74 Blodröd synd tvås hvit som snö
75 Gud som hafver barnen kär (textvariant av Gud som haver barnen kär Text )
76 Klippa, du som brast för mig Text 
77 Jesus led mig varje dag
78 Jag är stridsman, som för krig för min Gud
79 På sitt kors på Golgata Jesus dog för dig och mig
80 Fram, med Gud vi segra än
81 Jesus, själens brudgum kär
82 Jesus klappar, väntar, ber
83 Sjung af fröjd 
84 Uti lifvets heta strid (Uti livets heta strid)
85 Lifvets dag den är så kort (Livets dag den är så kort)
86 Under helga fanans rand
87 Hör, krigstrumpeten skallar
88 Dyre Jesus, du är min
89 Marsch framåt, Guds soldater
90 Min kropp, min själ och ande
91 Följ med mig fram till korset, där Jesus för dig led
92 Full frälsning är vårt motto, full frälsning är vår sång
93 Jag lyfter mina händer Text 
94 Min fot var trött att vandra uppå en själfvald stig
95 Se, himlens pärleportar
96 Min synd är lagd på Jesus
97 Från Lapplands fjäll och sjöar
98 Jag korsets färg vill bära igenom eld och blod
99 Upp, Kristi stridsmän alla
100 En stridsman uti hären jag blifvit 
101 Då mitt hjärta var kallt
102 Ett förloradt barn jag var (Ett förlorat barn jag var)
103 O, hur lycklig är den, som har Jesus till vän 
104 Länge borta från Gud uti mörker jag gick
105 I sin kärlek rik och stor
106 Små och stora rundt kring jord (Små och stora runt kring jord)
107 Sjunkna uti synd och skam
108 Ack, när skall min själ finna ro
109 Af häpnad och undran jag stannar 
110 Se, vår skara skall fienden slå
111 Hvem vill kämpa för Gud öfverallt 
112 Hvart gäller resan, min broder (? = Varthän gäller resan ?)
113 Jag ofta såg ljungeldar flamma
114 Till hemmet ofvan skyn vi tåga (Till hemmet ovan skyn vi tåga)
115 Jag vet en skön och härlig värld
116 Mitt hjärta söker dig alltjämt, Frälsare min
117 O Gud, du klara, rena låga
118 O se, o se Guds dyra lamm (O, se, o, se, Guds dyra lamm)
119 Låt oss förena oss i sång
120 I ljusfull natt det ljöd så klart
121 Själ, stäm upp
122 Jorden oro har och jämmer
123 Sen, kamrater, hvilka skaror mot fördärfvet gå 
124 Nu fröjdetiden inne är
125 Med helig eld kom, Jesus god
126 Förfäras ej, du lilla hop 
127 Stån upp! Håll hvarje lampa klar
128 Med jubel och med sång det bär till landet, där min Jesus är (Med jubel och med sång det bär till landet där min Jesus är)
129 Gud, jag hör att du utsänder skurar (Gud jag hör att du utsänder skurar)
130 Då i himlen upprop hålles
131 Dyre Jesus, du mig frälsar
132 Tappre kämpe! Fram till seger
133 Jesus, jag mitt kors har tagit
134 Stridsman är jag
135 Ej jag rädes dödens bölja
136 O, hvad bitter sorg och blygsel (O, vad bitter sorg och blygsel)
137 På det stora haf vi segla (På det stora hav vi segla)
138 Bjud dem in, de djupast fallna (Bjud dem in - de djupast fallna)
139 Vecklen ut vår röda fana
140 Jesus kallar mig, jag följer Andens maning
141 Gud, o Gud, som världar leder
142 Herre kär, hos dig är tillflykt
143 Evangelii budskap ljuda (Evangelii budskap ljuder)
144 Hör, hur Jesu stämma ljuder
145 Härlig frälsning! Härlig frälsning!
146 Mästarn oss till verket kallar
147 Jag har lämnat allt för Jesus
148 Om du en gång är förlorad
149 Är ditt hjärta stängdt för Jesus (Är ditt hjärta stängt för Jesus)
150 Trötte vandringsman, o, lyssna
151 Hjärtan är det världen kräfver
152 För att renas helt från synden kommer jag
153 Herre Jesus, o, att älska dig 
154 Jag vill älska dig, o Jesus
155 Jag vill hafva Jesus med mig (Jag vill hava Jesus med mig)
156 Liksom hafvets djupa bölja (Liksom havets djupa bölja)
157 Guds soldater, rusten eder 
158 Jesus, se till din plantering
159 Låt mig gå! Se dagen nalkas (Låt mig gå! Se, dagen nalkas)
160 O, hvad ljuvlig fröjd jag känner 
161 Bakom bergen sjunker solen uti aftonskymning svag
162 Jesus, låt mig städse börja
163 Hell dig, törnekrönte Konung
164 Herre, signe du och råde Text 
165 Upp, min tunga, att lofsjunga (Upp, min tunga, att lovsjunga Text )
166 Få vi mötas bortom floden 
167 Herre, samla oss nu alla Text 
168 Är du redo till att strida
169 Då min lefnad jag begrundar (Då min levnad jag begrundar)
170 Blif hos mig kvar (Bliv hos mig kvar)
171 Nu ändtligen striden den svåra är slut
172 Dig, Jesus, jag älskar med refrängen Gömd uti dig
173 Dig, Jesus, jag älskar med refrängen Hem, hem, mitt kära hem
174 O Jesus, jag längtar bli fullkomligt ren
175 O gränslösa frälsning
176 Kom, syndare, Frälsaren väntar på dig
177 Guds kämpe, hur lycklig och säll är ej du
178 Tiden är all! Jehova skall skipa rättfärdig lag
179 O, skynda till Jesus
180 När skuggorna falla så tunga och kalla
181 Hur härligt att tänka, när synd tränger på
182 Till frälsningens saliga brunnar vi gå 
183 Det närmar sig målet, jag sjunger med fröjd
184 Så nära Guds rike
185 Mer helighet gif mig (Mer helighet giv mig Text )
186 Min Fader regerar mång tusende land
187 Min skatt är i himlen
188 Kom med i vår här och vår ovän slå (Kom med i vår här och vår fiende slå)
189 Min Gud, huru saligt
190 Till de renas och heligas hemland vi tåga
191 O, du suckande själ
192 Lyss, syndare! Gud ifrån höjden dig kallar
193 Långt borta från hem och från kära han stod
194 Jesus, min Jesus
195 Har du blodets kraft väl känt
196 O, du Guds lamm, som världens synder burit
197 Får en arm syndare fly till Jesus
198 Så den ädla säden
199 Herre, i blodet, som utgjutet är 
200 Farväl, o värld
201 ”Jag vägen är”, har Jesus sagt
202 Frälsaren ropar: kom
203 På korset dog min Jesus
204 Långt bort i synd jag var
205 Jag är din, o Gud
206 Än en gång ett kärleksbud
207 Jesus allena mitt hjärta skall äga
208 Jag har ett budskap, en hälsning från Jesus
209 Då jag fröjdas, sjunger jag
210 Jag har läst om män af tro
211 Vid korsets fot
212 Gud dig följe, tills vi möts igen
213 Förblekna jordens fröjd, Jesus är min (Förblekna, jordens fröjd, Jesus är min)
214 Närmre, min Gud, till dig
215 Gud oss hjälper att modigt strida
216 Jesus, min brudgum kär
217 Jesus, vid din fot med sköfladt hopp 
218 Se, vi tåga fram med sköld och med baner
219 Lyss, lyss, min själ
220 Jag har hört att mig Jesus har älskat så högt
221 Din Frälsare tåligt står väntande
222 O, har du ej hört om en Frälsare god
223 Himmelens stad är härlig
224 En vän jag har i Jesus
225 Jag tror på den gyllene staden
226 Borta jag gick ifrån Gud många år
227 Jag bär till Jesus hjärtat, som det är
228 Hvar stund jag dig behöfver 
229 I Guds frälsningsarmé ha vi tagit vår plats
230 Söker du frid, förlåtelse, tröst 
231 Fröjd, fröjd, fröjd
232 När mödrar i Salem till Jesus barnen förde
233 Herre, nu åt dig jag gifver mig och allt hvad som är mitt (Herre, nu åt dig jag giver mig och allt vad som är mitt)
234 Sjungen högt om frälsning
235 Kämpar, vaknen!
236 För mig min Jesus gaf sitt blod (För mig min Jesus gav sitt blod)
237 Guds misshag öfver mig har flytt (Guds misshag över mig har flytt)
238 Om i striden trötthet når ditt hjärta
239 Intet värde för jag fram
240 Jesus är min Frälsare, jag vet
241 Då vi mötas till sist bortom Jordan
242 O, den Herren kär
243 O, jag vet en gång, då med helgon mång  (O, jag vet en gång, när med helgon mång)
244 Snart skall kröningsdagens morgon skönt upprinna
245 Själ, i stormens brus
246 Soldater, modigt gån framåt 
247 Du klara ljus! På villsam ökenstig, o led mig fram
248 Med syndens tunga börda
249 Fram, du korsets kämpahär (? = Fram, fram, korsets kämpahär ? )
250 Genom mörkrets regioner
251 Ut till strid! Hör, ropet skallar!
252 Finns väl någon här, som gråter (Finns väl någon här som gråter)
253 Se, han är lagd i graf
254 Vi bli hjältar, vi bli hjältar
255 Kärlek utan gränser, rik och fri
256 Säg mig, huru jag skall bli ren
257 Årens synder uppräknas
258 Hvem vill härnäst nu följa Jesus? (Vem vill härnäst nu följa Jesus?)
259 Mänskor söka Herrens frälsning
260 Själ, hör vad bud dig sändes från Gud (Själ, hör vad bud, dig sändes från Gud)
261 Åter, åter för mig beskrif 
262 Att rädda mig, i ondska snärd
263 Ack, hör hans röst, o, själ 
264 Den gamla tidens frälsning
265 Broder, du som följer syndens breda väg
266 Det finns en underbar källa
267 Dyster är vägen
268 Endast ett steg till Jesus
269 Från himlen långt din fot har ströfvat 
270 Hvar och en som hör, o, dyrbara ord 
271 Hans röst jag förnam uti främmande land
272 Själ, du som redlös drifves kring uppå tidens haf
273 Hvar är mitt vilsna barn i kväll 
274 Vem kan mig visa vägen hem till min Faders hus
275 Nedsänkt i synden fordom jag var
276 Härligt nu skallar frälsningens bud
277 Ingen hinner fram till den eviga ron Text 
278 Irrande flykting från hemmet det ljufva (Irrande flykting från hemmet det ljuva)
279 Kom nu till Jesus, o, dyra själ (Kom nu till Jesus, o dyra själ)
280 Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt haf 
281 Hvem som helst kan bli frälst 
282 Jesus lämnade sin boning och sin himmels ljusa sal
283 Kära själ, som irrar fjärran 
284 O, Jesus kär, mitt rop nu hör
285 Ljufligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla 
286 Och när skörden är slut
287 Reser du till himlen?
288 Seglande hän öfver tidernas haf
289 Det går en ström från mitt sidosår
290 Fram, o, fram till seger
291 Skola vi se domarn komma
292 Snart hörs basunens ljud
293 Stanna, hejda dina steg
294 Strömmen från min Frälsares sår
295 Syndare, du har ej glädje
296 Utanför din hydda står vän
297 Är du borta från din Gud, kom igen
298 Ack, den skuld
299 Det kors han mig gett
300 Det är för oss, detta lif, underbara
301 Jag gaf mitt liv för dig 
302 Dagarna hastigt fly undan
303 Du, Israels herde 
304 Du, Israels, Israels herde 
305 Hvad kan två mig hvit
306 I min stilla vrå jag beder
307 Jag har kommit till Herrens välsignelsedal
308 Jag vill sticka min hand i din sida
309 Jesus, din röst har så ofta bjudit mig
310 Jesus, håll mig vid ditt kors
311 Kärlek utan gräns och mått
312 Lyft på bönens vingar
313 Låt min ande spegla klar din bild, som korset bar 
314 Mot all synd och uselhet
315 Se, nu jag ligger vid din fot
316 Urtidsklippa, i din klyfta göm du mig
317 Åter och åter jag stod vid flodens strand
318 Är mitt kors för tungt för mig
319 Brusten är snaran
320 Borta är synd och mörker, kamp och strid
321 Det finns ett bättre land invid Guds högra hand
322 Då min lifsstig är mörk och dyster (Då min livsstig är mörk och dyster)
323 De vise från vår tid
324 Från himlen och från jorden 
325 En vän jag har funnit Text 
326 Jag går till det land därofvan 
327 Fröjden er, så Herrens maning ljuder
328 Hell dig, o, vår Jesus
329 Hvilken sång, hvilket jubel 
330 Ifrån jordens grus upp till makt och ära
331 Jag har kommit hem till min Faders hus
332 Jag har älskat och trott på Jesus
333 Jag med hjärtat rent bor hos Jesus god
334 Framåt till Guds Kanaan med jubel vi gå
335 Framåt till strid att fångarna befria
336 Fram öfver berg, öfver dal, öfver bölja 
337 Frukta ej, du Herrens lilla kämpaskara
338 För Gud och för hans frälsningshär
339 Frälsningssoldater, som Jehova utsänder
340 Guds frälsningshär vill stiga ned
341 Gud oss alla det befallt
342 Ifrån Lappland till Skånes slätter
343 Höjom högt vårt stridsbanér
344 Guds evangeliivagn
345 I Jesu fotspår
346 Hör det manande bud
347 Klinga, min sång, öfver berg, öfver slätter (Klinga, min sång, över berg, över slätter)
348 Sjungom halleluja gladt till vår Jehova
349 Till det slaktade Lamm
350 Armen marscherar genom världen
351 Vi vandra framåt mot den brusande flod
352 Är mitt lif en svår och tröttsam färd (Är mitt liv en svår och tröttsam färd)
353 Det finnes en kämpande skara af blodtvagna kvinnor och män (Det finnes en kämpande skara av blodtvagna kvinnor och män)
354 Du korsets kämpahär
355 En syndig värld att rädda få vårt mål ju är (En syndig värld att rädda få vårt mål det är)
356 Marsch framåt, är Jesu hälsning
357 Fram, fram, korsets kämpahär
358 Med sång och med jubel till striden vi gå
359 När stridssignalen kallar oss ut till strid
360 O hur lycklig nu jag är
361 Pris ske Gud! Nu jubla vi
362 Ropa högt, att det till seger bär
363 Ropen ut i vida världen att vår Gud är kung
364 Rundt kring jorden i öster och väster du Frälsningsarmén kan få se (Runt kring jorden i öster och väster du Frälsningsarmén kan få se)
365 Jag vandrat länge trött och matt
366 Jag vet ej hvarför Herrens nåd och kärlek slösats på mig
367 Jag vill nu endast lita på Jesus dag för dag
368 Jag vill sjunga en sång om mitt härliga hem
369 Jubla, min tunga, upp att lofsjunga Jesus (Jubla, min tunga, upp att lovsjunga Jesus) 
370 Kom, låt oss sjunga
371 Med all min synd jag kom till Herren Jesus
372 Nu natten flytt, och dagen grytt 
373 O, sprid det glada budskap vida
374 Stäm upp, stäm upp
375 När mitt lifsverk är ändadt (När mitt livsverk är ändat)
376 Se, en källa där flödar så fri
377 Samloms, kamrater, kring frälsningsfanan
378 Lyssna, syndare, vi prisa Guds rena Lamm
379 Lyssna, nu jag vill förtälja
380 Rädda de döende
381 Låt mig få höra om Jesus
382 Man ofta värderar så stort de skatter
383 När den evigt klara morgon gryr
384 Skynda med räddningsbåten hän ut på lifvets haf (Skynda med räddningsbåten hän ut på livets hav)
385 Strid för sanningen, strid mot fienden
386 Till strid för Gud, vår kung med titeln Skönaste lott att vara soldat!
387 När all kamp och strid upphört
388 Stiga ned med glädje på min Herres bud
389 Soldater äro vi, som gladt gå ut i strid 
390 Stridsmän uti hären, stämmen upp en sång 
391 Stridsmän vi äro
392 Till strid för Gud vi gladt framtåga 
393 Säg, hvad mål har väl Frälsningsarmén för sig satt
394 Till strid vi dragit ut
395 Till strid, till strid, ty redan bräcker dag
396 Till vapen! Ifrån himlen ropet skallar
397 Till vapen, kamrater
398 Under korsfanan kämpar en skara för Gud
399 Upp, korsets kämpar, upp en hvar (Upp, korsets kämpar, upp, envar)
400 Upp till strid, upp till strid
401 Uti Frälsningsarmén nu vi kämpa
402 Vi vapenbådet hört
403 Uti frälsningshären äro vi soldater
404 Väckt ur min dvala, kallad till strid
405 Vi vilja korsets fana höja inför en värld
406 Jag vet att för helgon en krona det finns
407 När jag ser i Guds bok
408 Flyende snabbt är lifvet, kort som en morgondröm 
409 Guds rena Lamm, oskyldig Text 
410 Jesus, min Jesus, konung utan like (Jesus, min Jesus, konung, utan like)
411 Jag kom till korset och såg en man
412 O, hvad fröjd, han lefver, vår Immanuel 
413 O, saliga stund utan like
414 Var hälsad, sköna morgonstund Text 
415 Jag går mot döden, hvar jag går 
416 Saliga de, som ifrån världens öden (Saliga de som ifrån världens öden Text )
417 Visst dödsflodens bölja är mörk och kall
418 Mot mitt hem jag reser glad och nöjd
419 Vår Gud är oss en väldig borg Text 
420 O, Jesus, blif när oss (O Jesus, bliv när oss)

Se även redigera