Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Islam-portalen

Namnet Allah, en symbol för religionen islam
Namnet Allah, en symbol för religionen islam
Islam (på arabiska الإسلام, al-islām, med betydelsen "överlåta sig [åt Guds vilja]", "att ge sig [åt Gud]", från ordstammen s-l-m som betyder "frid") är den abrahamitiska religion som räknar Muhammed som den sista i en lång rad av profeter och Koranen som sin uppenbarade heliga skrift. En som bekänner sig till islam kallas muslim, vilket ungefär betyder en som sätter sin tillit och förtröstan till Gud. Islam är idag världens näst största religion med omkring 1,8 miljarder utövare.


Rekommenderad artikel
Eid al-Fitr-firande hos en familj i Tadzjikistan.
Eid al-Fitr-firande hos en familj i Tadzjikistan.

Id al-Fitr eller eid al-fitr (arabiska: عيد الفطر) är den årliga fastebrytandets högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Högtiden kallas ofta kort för id, vilket betyder "en återkommande lycka eller festglädje". Firandet pågår i upp till tre till fyra dagar, av vilka det är den första dagen som är viktigast.

Ofta jämförs id al-fitr med den kristna julen, eftersom man vid båda högtiderna bland annat ger gåvor till behövande, presenter till framförallt barn och unga, samt att familjebanden, gemenskapen och maten spelar en betydelsefull roll.

Allah

Allah (arabiska: الله, Allāh) är det arabiska ordet för Gud. Det förknippas huvudsakligen med islam eftersom det är namnet på den ende Guden såsom har förkunnats av Muhammed. Ordet används även av bahá'íer i den arabisktalande delen av världen.

Enligt islamisk trosuppfattning finns Gud utanför sin skapelse, bortom tid och rum, men är på samma gång också närmare människan "än hennes egen halspulsåder" (Koranen, 50:16).

Allah är enligt traditionen Guds egennamn, i jämförelse med de "99 skönaste namn", vilka betecknar olika attribut som används för att beskriva Gud, såsom "den Barmhärtige", "den Helige", eller "den Allsmäktige". Läs mer…

Muhammed
Muhammed på berget Hira
Muhammed på berget Hira
Muhammed (arabiska: محمد, Muḥammad, "den prisade"), född omkring 570 i Mekka, död 8 juni 632 i Medina i nuvarande Saudiarabien, är enligt islam Guds (Allahs) sista profet som under en period på 23 år mottagit islams heliga skrift, Koranen, från Gud, genom ärkeängeln Gabriel (Jibril). Muhammed nämns även i den muslimska trosbekännelsen (shahadah): "Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet". Egentligen, "hans (d.v.s. Guds) budbärare" eller "sändebud", (se nedan).

Muslimer betraktar inte Muhammed som gudomlig, utan som en människa speciellt utvald till att vara Rasulallah, "Guds sändebud". Hans ursprungliga tillnamn i Mekka innan han blev profet var al-Amin, "den trovärdige". Vördnaden för Muhammed är inom islam mycket stor. Omnämnandet av hans namn i skrift eller tal följs traditionellt av frasen SAW, vilken utläses: "Må Guds fred och välsignelse vara över honom." Liknande fraser används också vid omnämnandet av andra profeter såsom Abraham (Ibrahim), Moses (Musa) och Jesus (Isa). Läs mer…

Koranen
Ett öppnat exemplar av Koranen
Ett öppnat exemplar av Koranen
Koranen (arabiska: القرآن, al-Qur'ān, med betydelsen "recitationen", "uppläsningen") är islams heliga skrift.

Den består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, "nedsänt" till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år från och med 610 e.Kr.

Inom islam betecknas Koranen även som "Sista testamentet" och ses som en bekräftelse av, och påminnelse om, det budskap som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk. Läs mer…

Mekka
Mekka i Saudiarabien är vallfartsort för muslimska pilgrimer. Här finns den heligaste platsen i den islamiska världen, templet Kaba (vilket betyder "kub") med den svarta stenen. Templet står i närheten av källan Zamzam på den öppna gården i Masjid-ul-Haram ("Den heliga moskén").

Enligt islamisk tradition uppfördes Kaba här för ungefär 4000 år sedan av profeten Abraham och hans son Ismael efter Guds föreskrifter. Det anses vara byggt utifrån en prototyp av ett ursprungligt tempel på samma plats uppfört av Adam – enligt islam den första människan och den första profeten. Muslimer världen över vänder sig i riktning mot Mekka när de ber sina dagliga böner. Vid vallfärden (hajj) under årets sista månad samlas här varje år omkring två miljoner pilgrimer. Läs mer…

Medina
Masjid al-Nabawi
Masjid al-Nabawi
Medina eller officiellt al-Madīnat al-Munawwarah ("Det strålande Medina") i Saudiarabien är den muslimska världens heligaste stad och vallfärdsort näst efter Mekka, men även det arabiska ordet för stad.

Medina hette tidigare Yathrib, innan namnet ändrades till Medina då Muhammed tillsammans med det första muslimska samfundet utvandrade dit vid sin flykt (hijra) från Mekka år 622. Enligt vissa källor betyder Medina "Profetens stad".

I Medina finns den näst efter Kaba i Mekka viktigaste islamiska helgedomenMasjid al-Nabawi, Profetens moské, som innehåller Muhammeds, hans dotter Fatimas och de två första kaliferna Abu Bakrs and Umar ibn al-Khattabs gravar. Vid sidan av dessa står även en tom sarkofag avsedd för Jesus (inom islam: Isa), då han antas återkomma vid tidens slut. Läs mer…

Islams fem pelare
Islams fem pelare, arkān, är de heliga handlingar som definierar religionen islam och vad det innebär att vara muslim:
  1. Shahadahtrosbekännelsen
  2. Salahtidebönen
  3. Zakatallmosan till de fattiga
  4. Sawm eller siyamafastan under månaden ramadan
  5. Hajjvallfärden till Mekka
Lag och rätt

Sharia är ett rättsligt begrepp inom islam som betyder "vägen till vattenkällan" och avser att beskriva den gudomliga viljan eller lagen. Denna islamiska lag omfattar alla yttre levnadsregler som en troende muslim bör följa, såväl inför Gud som i förhållande till andra människor. Sharia vänder sig, liksom den judiska lagen (halacha), till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos.

Befogenheten att tillämpa sharia har traditionellt sett inte vilat på statens ansvar, utan på det civila samhället, den muslimska trosgemenskapen (ummat). Denna tvådelade juridiska modell har uppfattats som en förutsättning för att det ska vara möjligt att följa olika religioner under ett och samma politiskt styre.

Områden där olika rättsskolor dominerar i den muslimska världen.
Områden där olika rättsskolor dominerar i den muslimska världen.
Den islamiska rättsvetenskapen kallas fiqh och utgör uttolkningen av hur sharia ska tillämpas. Regelverket skiljer sig åt mellan olika rättsskolor, så kallade madhāhib (plural av madhhab).

Ett vanligt kännetecken på islamistiska och fundamentalistiska rörelser är att de ifrågasätter de traditionella rättsskolornas auktoritet och relevans. Istället framhåller de den moderna staten som garant för upprätthållandet av sharia. Denna uppfattning av islam som politisk ideologi baseras på en självständig tolkning (ijtihad) av de för alla muslimer gemensamma rättskällorna (av vilka Koranen och sunna är de viktigaste). Läs mer…

Kalifat
Historisk karta över kalifatets utbredning år 750 e.Kr.
Historisk karta över kalifatets utbredning år 750 e.Kr.
Efter Muhammeds död (cirka år 632 e.Kr) efterträds han av sin svärfar Abu Bakr, som blir kalif (ställföreträdande ledare) för det snabbt växande muslimska riket, kalifatet. Olika uppfattning om vem som var den rättmätige ställföreträdaren och skilda principiella synsätt på förhållandet mellan andligt och politiskt ledarskap, ledde tidigt till uppdelningen av islam i de två huvudsakliga inriktningar som bestått sedan dess – sunniter (cirka 90% av alla muslimer) och shiiter. Läs mer…
Islam i världen
Leende flicka i Bagdad i Irak
Leende flicka i Bagdad i Irak
Av världens cirka 1,8 miljarder muslimer lever ungefär 31% i Sydasien och 20% i MENA. De länder med överlägset störst muslimsk befolkning är Indonesien, Pakistan, Indien och Bangladesh. Läs mer…
Islam i Sverige
Uppsala moské
Uppsala moské

Islam är Sveriges näst största religion efter kristendomen med uppskattningsvis cirka 800.000 bekännare (10 % av hela befolkningen). Läs mer…

Islamisk konst och arkitektur
Crescent är färgfullt inredda och vackert upplysta under ramadan.
Crescent är färgfullt inredda och vackert upplysta under ramadan.
Den islamiska arkitekturen har av tradition, liksom den islamiska konsten i allmänhet, varit orienterad mot det abstrakta och geometriska.
Islamisk vetenskap och filosofi

Den islamiska vetenskapen, där astronomi länge dominerat, har utvecklats mot bakgrund av att man inom islam inte ställt tro i motsättning till vetande på det sätt som i hög grad skett i Väst. Den islamiska vetenskapen har istället tagit stöd i profeten Muhammeds uttalanden: "Sök kunskap från vaggan till graven" samt "Det är obligatoriskt för varje man och kvinna att söka kunskap, om de så måste bege sig till Kina för att finna den." Läs mer…

Sufism
Virvlande dans i sufisk ceremoni hos Mawlawiyya-orden i Istanbul i Turkiet
Virvlande dans i sufisk ceremoni hos Mawlawiyya-orden i Istanbul i Turkiet
Sufism (arabiska: تصوف, taṣawwuf) är en samlingsbeteckning för den andliga eller inre, esoteriska dimensionen inom islam. Sufier, eller utövare av sufisk islam, kännetecknas av sitt sökande efter personlig, oförmedlad och omedelbar kontakt med Gud. Enligt många sufier är Guds själva väsen kärlek. Läs mer…
Förhållande till andra religioner
Persisk miniatyrmålning föreställande Jesus (Isa) och jungfru Maria
Persisk miniatyrmålning föreställande Jesus (Isa) och jungfru Maria

Islam är en abrahamitisk religion, nära besläktad med kristendom och judendom. I Koranen kallas kristna och judar "Bokens folk". Jesus (Isaarabiska) är en av flera viktiga profeter inom islam. Jungfru Maria tillägnas en egen sura (ett kapitel) i Koranen – Maryam. Läs mer…..

Ämnen

Trosuppfattning
AllahGuds enhet (tawhīd)Guds 99 namnMuhammedProfeter i islam

Islams fem pelare (heliga handlingar)
Shahadah (trosbekännelsen)Salah (tidebönen)Zakat (allmosan)Sawm (fastan)Hajj (vallfärden)

Skrifter och källor
KoranenSunnaHadith

Profeten Muhammeds familj och följeslagare (sahaba)
AbbasAbu BakrAishaAl-KhansaAliBilal ibn RibahFatimaHusayn ibn AliHasan ibn AliKhadidjaUmar ibn al-Khattab

Heliga städer
MekkaMedinaJerusalem (Tempelberget)

Viktiga byggnader
KabaKlippdomenMadrassaMinaretMoskéProfetens moskéDen Heliga moskén

Händelser och högtider
HijraRamadanEid al-fitrEid ul-AdhaAashuraArba'in

Huvudsakliga inriktningar
SunniShi'aSufism

Lag och rätt
Islamisk lag (sharia)Rättslära (fiqh)Rättsskolor (madhāhib)AmmanbudskapetFatwaHalalfler…

Religiösa titlar och funktioner
‘Âlim (pl. ‘Ulamā’)AyatollahImamKalifMaulanaMuezzinMuftiMullaSayyidSchejkSharif

Kultur och vetenskap
Islamisk arkitekturIslamisk astronomiIslamisk filosofiIslamisk kalligrafiIslamisk konstIslamisk vetenskap

Teologiska skolor
AshariterMu'taziliterMurjiterImamiterIsmailiter

Grupper och rörelser utanför huvudfåran
AhmadiyyaDruserIsmailiterKharijiterMurjiterNation of IslamSalafismWahhabismZaiddiyahZikri

Besläktade trosinriktningar
Abrahamitiska religioner (Kristendom och Judendom) • BábísmBahá'íJezidism

Se även
Islam i SverigeIslamisk ordlistaIslamologiIslams historiaKalifatMuslimska kalendern

Utvalda artiklar
Hagia Sofia
Taj Mahal (nov. -08)

Rekommenderade artiklar
Eid al-fitr Rekommenderad artikel (nov. -08)
KoranenRekommenderad artikel
Muhammed Rekommenderad artikel


KategorierVisste du att…


• …den förste svenske konvertiten till islam man känner namnet på är adelsmannen och sergeanten i Livgardet, Johan Hjulhammar, född 1661?

• …ett år i den muslimska kalendern, liksom i den judiska, är ungefär 11 dagar kortare än ett solår – det vill säga 354 dagar – då dessa kalendrar, till skillnad från den gregorianska, utgår från månens faser?

• …Taj Mahal, ett av världens sju nya underverk, är ett exempel på islamisk arkitektur från den indiska mogulperioden och inrymmer även en moské?


Projekt


Projekt islam
Projekt islam
Delta gärna i Wikipedia:Projekt islam! Projektet syftar till att förbättra täckningen och kvaliteten på islam-relaterade artiklar på svenska Wikipedia.


Mer information på Wikipedias systerprojekt:

Wiktionary Ordbok & definitioner från Wiktionary

Wikibooks Böcker från Wikibooks

Wikiquote Citat från Wikiquote
Wikisource Originalverk från Wikisource

Commons Bilder & media från Commons

Wikinews Nyhetsartiklar från Wikinews

Fler portaler