Inom den islamiska religionen har Gud, enligt profeten Muhammed, nittionio namn. Muhammed säger även att den som lär sig alla namnen kommer att få en plats i paradiset.

Guds 99 namn på arabiska.

De 99 namnen

redigera

Observera att översättningen oavsiktligt kan vara felaktig eller förvrängd på vissa ställen. Observera också att listan finns i flera versioner, till exempel med Allah som första namn och utan Al-'Aḥad (nummer 67 här).

Nr Translitteration Arabiska Översättning (kan variera beroende på sammanhang)
1 Ar-Rahman الرحمن Den barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode
2 Ar-Rahim الرحيم Den nåderike, Den mest nåderike
3 Al-Malik الملك Konungen, Suveränen, Den högste herren
4 Al-Quddūs القدوس Den helige, Den allra heligaste
5 As-Salam السلام Freden, Välsignaren, Fredens källa
6 Al-Mu'min المؤمن Den trofaste, Garanten, Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige
7 Al-Muhaymin المهيمن Beskyddaren, Väktaren, Bevararen
8 Al-Azīz العزيز Den allsmäktige
9 Al-Jabbar الجبار Den tilldragande, Den oemotståndlige
10 Al-Mutakabbir المتكبر Den oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne
11 Al-Khaliq الخالق Skaparen
12 Al-Bari' البارئ Den rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning
13 Al-Musawwir المصور Gestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet
14 Al-Ghaffar الغفار Den för evigt förlåtande
15 Al-Qahhar القهار Segraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige
16 Al-Wahhab الوهاب Givaren av allt, Den bestående givaren
17 Ar-Razzaq الرزاق Försörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende
18 Al-Fattah الفتاح Den öppnande, Segergivaren, Den segrande
19 Al-ʿAlīm العليم Den allvetande
20 Al-Qabid القابض Den sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart
21 Al-Basit الباسط Den utvidgande
22 Al-Khafid الخافض Förödmjukaren
23 Ar-Rafi' الرافع Upphöjaren
24 Al-Mu'izz المعز Givaren av heder, Den som höljer i ära
25 Al-Mudhill المذل Givaren av skam, Den som höljer i vanära
26 As-Sami' السميع Den allhörande
27 Al-Basīr البصير Den allseende
28 Al-Hakam الحكم Domaren, Medlaren
29 Al-ʿAdl العدل Den rättvise, Den fullständigt rättvise
30 Al-Latīf اللطيف Den välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande
31 Al-Khabīr الخبير Vetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne
32 Al-Halim الحليم Den tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde
33 Al-Azīm العظيم Den store, Den magnifike, Den oändlige
34 Al-Ghafūr الغفور Den för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter
35 Ash-Shakūr الشكور Den tacksamme, Den uppskattande
36 Al-Aliyy العلي Den högste, Den upphöjde, Den sublime
37 Al-Kabīr الكبير Den store
38 Al-Hafīz الحفيظ Upprätthållaren, Bevararen
39 Al-Muqīt المقيت Uppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande
40 Al-Hasib الحسيب Den beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren
41 Al-Jalīl الجليل Den kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske
42 Al-Karīm الكريم Den generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte
43 Ar-Raqīb الرقيب Den allseende, Den vakande, Den vaksamme
44 Al-Mujīb المجيب Den besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner
45 Al-Wāsi' الواسع Den allomfattande, Den väldige
46 Al-Hakīm الحكيم Den vise
47 Al-Wadūd الودود Den kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde
48 Al-Majīd المجيد Den lysande, Den mest ärorike
49 Al-Ba'ith الباعث Uppväckaren, Den som väcker de döda till liv
50 Ash-Sahid الشهيد Vittnet, Bevittnaren
51 Al-Haqq الحق Sanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten
52 Al-Wakīl الوكيل Den förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige
53 Al-Qawiyy القوى Den starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka
54 Al-Matīn المتين Den beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige
55 Al-Waliyy الولى Vännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen
56 Al-Hamīd الحميد Den lovvärde, Den mest berömlige
57 Al-Muhsi المحصى Den beräknande, Räknaren av allting, Värdesättaren, Den som känner till allting
58 Al-Mubdi' المبدئ Ursprunget, Skaparen, Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken
59 Al-Mu'īd المعيد Återupprättaren, Den som tar tillbaka allting
60 Al-Muhyī المحيى Livgivaren, Givaren av liv
61 Al-Mumīt المميت Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv
62 Al-Hayy الحي Den levande, Den odödlige
63 Al-Qaiyūm القيوم Den självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende,
64 Al-Wajid الواجد Den finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas
65 Al-Majid الماجد Den ädle, Den ärorike, Den magnifike
66 Al-Wahid الواحد Den ene, den unike
67 Al-'Aḥad الأحد Den ende, den odelbare
68 As-Samad الصمد Den evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående
69 Al-Qadir القادر Den kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja
70 Al-Muqtadir المقتدر Den mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt
71 Al-Muqaddim المقدم Utgivaren, Den sändande, Den som lägger fram, Den som skapar närhet
72 Al-Mu'akhir المؤخر Försenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans
73 Al-Awwal الأول Den förste
74 Al-Akhir الأخر Den siste
75 Az-Zahir الظاهر Den uppenbare, Den yttre, Den manifesterade
76 Al-Batin الباطن Den fördolde, Den inre, Den gömde
77 Al-Wali الوالي Beskyddaren, Den regerande
78 Al-Muta'ali المتعالي Den mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente
79 Al-Barr البر All godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott
80 At-Tawwab التواب Den som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt
81 Al-Muntaqim المنتقم Hämnaren
82 Al-'Afuww العفو Benådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder
83 Ar-Ra'ūf الرؤوف Den milde, Den medlidsamme
84 Malik-al-Mulk مالك الملك Ägaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt
85 Dhu-al-Jalal wa-al-Ikram ذو الجلال و الإكرام Herren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre
86 Al-Muqsit المقسط Den rättrådige, Den rättvise, Den jämställande
87 Al-Jamiʿ الجامع Den samlande, Förenaren
88 Al-Ghanī الغنى Den rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende
89 Al-Mughnī المغنى Den berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör
90 Al-Māniʿ المانع Den förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga
91 Ad-Dārr الضار Den som skapar det skadliga (förekommer endast i hadith.)
92 An-Nāfiʿ النافع Den välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda
93 An-Nūr النور Ljuset
94 Al-Hadi الهادي Vägvisaren
95 Al-Badi البديع Den ojämförlige, Skaparen
96 Al-Baqi الباقي Den evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande
97 Al-Warith الوارث Arvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt
98 Ar-Rashīd الرشيد Vägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg
99 As-Sabūr الصبور Den tålmodige, Den tidlöse

Ytterligare namn

redigera

Ytterligare ett epitet som förekommer i Koranen är Dhul Fadl al Azim (ذو الفضل العظيم) "Den vars nåd är en outsinlig källa" (2:105, 3:74, 8:29, 57:21, 57:29, 62:4), men detta ingår inte i den traditionella listan över Guds 99 namn.

Följande lista innehåller namn som inte ingår i den ovanstående listan med 99 namn.

Translitteration Arabiska Översättning Förekomst i Koranen
Al-Maalik المالك Den sanne, fullkomlige och styrande kung över allting 2 gånger
Al-Malīk المليك Den ständiga kung och styrande över allting 1 gång
Dhul Fadl al Azim ذو الفضل العظيم Den vars nåd är en outsinlig källa

Enligt Bahá'í-tron uppenbarades Guds 100:e och största namn – bahá, som både är ett substantiv (strålglans, överjordisk klarhet) och ett adjektiv (allstrålande, himmelskt klar) – för grundarna av och för flera av de första anhängarna till denna nya religion. Ordet Abhá är superlativformen av bahá'í, och de bahá'í-troende brukar upprepa orden Alláhu Abhá (Gud, den mest lysande) i samband med bön eller meditation.

Ordspråk

redigera

Det finns ett uråldrigt arabiskt ordspråk som lyder "Gud har 99 namn och endast kamelen vet det hundrade". Talet 100 representerar allt rent symboliskt och genom användandet av talet 99 symboliskt för Guds antal namn menas alla namn som finns, har funnits och kommer att finnas - minus 1, vilket är just det namn som används nu. Den symboliska kamelen i ordspråket representerar det mänskliga behovet av ord som representerar Gud, vilket kamelen eller djur i allmänhet saknar. Det är just i avsaknaden som de två delarna av ordspråket möts. Insikten hör ihop med att vi är underställda vårt medvetandes behov, vilket logiskt också blev grundpelaren i islam: Underkastelse under Guds vilja.

Se även

redigera

Vidare läsning

redigera