Militära grader i Österrike-Ungern

Militära grader i Österrike-Ungern visar militära grader och gradbeteckningar i Österrike-Ungerns krigsmakt, die Bewaffnete Macht, som bestod av dubbelmonarkins armé, k.u.k. Armee, och flotta, k.u.k. Kriegsmarine, samt den österrikiska riksdelens armé, k.k. Landwehr, och den ungerska riksdelens armé, Magyar Királyi Honvédség (k.u. Landwehr), under första världskriget.

Armén och lantvärnenRedigera

Gradbeteckningarna bars på uniformskragen. De militära gradernas benämningar var beroende av truppslag. A = Artilleri; Aud = Auditör; E = Reservofficersaspirant; G = Gebirgsjäger; H = Hovslagare; I = Infanteri; Ing = Ingenjörstrupper; J = Jägare; K = Kavalleri; L = Fältläkarkåren; LI = Landstormsingenjörskåren; M = Kulspruteförband; O = Officersaspirant; R = Kassatjänst; S = spel; Sj = Sjukvårdstjänst; T = Tyghantverkare; Tr = Träng. Utan bokstav = armén i allmänhet. Inom parentes anges benämningarna på ungerska.

ManskapRedigera

UnderofficerareRedigera

OfficerareRedigera

TruppslagsteckenRedigera

Vissa befattningar, förband och truppslag bar truppslagstecken på kragen.

MarinenRedigera

Inom parentes anges benämningarna på ungerska.

SjömänRedigera

Gradbeteckningarna bars på sjömanskragen. Endast gradbenämningarna för däcksavdelningen anges.

UnderofficerareRedigera

Gradbeteckningarna bars på underärmarna. Samtliga gradbenämningar anges för högsta underofficersgraden.[1] För övriga grader anges endast gradbenämningarna för däcksavdelningen.

OfficerareRedigera

Gradbeteckningarna bars på underärmarna.

Civilmilitära tjänstemänRedigera

MusikdirektörerRedigera

Arméns ekonomiska förvaltningRedigera

Militärintendenturen Fältproviantväsendet Krigskasseväsendet Militärrevisionen Vederlike med
Sektionschef Generallöjtnant
Generalintendant Ministerialrat Generalmajor
Militäroberintendant 1. Klasse  
Oberverpflegsverwalter
1. Klasse
Kassendirektor 1. Klasse Oberrechnungsrat 1. Klasse Överste
 
Militäroberintendant
2. Klasse
Oberverpflegsverwalter 2. Klasse Kassendirektor 2. Klasse Oberrechnungsrat 2. Klasse Överstelöjtnant
Militärintendant Verpflegsverwalter Zahlmeister Rechnungsrat Major
Militärunterintendant Verpflegsoffizial 1. Klasse Kassenoffizial 1. Klasse Rechnungsoffizial 1. Klasse Kapten
1. klassen
Verpflegsoffizial 2. Klasse Kassenoffizial 2. Klasse Rechnungsoffizial 2. Klasse Kapten
2. klassen
Verpflegsoffizial 3. Klasse  
Kassenoffizial 3. Klasse
Rechnungsoffizial 3. Klasse Löjtnant
Verpflegsakzessist Kassenakzessist Rechnungsakzessist Underlöjtnant
Rechnungspraktikant Kadett

Militärgeografiska institutetRedigera

Tekniska tjänstemän Verkmästare Vederlike med
Vorstand 1. Klasse - Överstelöjtnant
Vorstand 2. Klasse - Major
Technischer Offizial 1. Klasse Oberwerkführer 1. klasse Kapten 1. klassen
Technischer Offizial 2. Klasse Oberwerkführer 2. klasse Kapten 2. klassen
Technischer Offizial 3. Klasse Werkführer Löjtnant
Technischer Assistent Werkführerassistent Underlöjtnant

Militär själavårdspersonalRedigera

Under första världskriget förde den österrikiska arméns och lantvärnens själavårdspersonal följande ämbetstitlar.

Romersk-katolsk Grekisk-katolsk Grekisk-orientalisk Protestantisk Muslimsk Judisk Likställd med
Apostolischer Feldvikar - - - - - Generalmajor
Feldkonsistorialdirektor - - - - - Överste
Feldsuperior Felderzpriester Felderzpriester Feldsenior Militärmufti 1. Klasse - Överstelöjtnant
Feldoberkurat Feldoberkurat Feldoberkurat Feldoberkurat Militärmufti 2. Klasse - Major
Feldkurat Feldkurat Feldkurat Feldkurat Militärimam Feldrabbiner Kapten

Källa:[2]

OrdningsmaktenRedigera

I Österrike-Ungern fanns det sedan 1859 en militärt organiserad poliskår med ansvar för allmän ordning och säkerhet på landsbygden, k.k. Gendarmerie; 1879 bildades gendarmeriet för Bosnien och Hercegovina, k.u.k. Gendarmeriekorps für Bosnien und die Herzegowina; 1881 inrättades det ungerska gendarmeriet, k.u. Gendarmerie (Magyar Királyi Csendőrség).

Österrikiska gendarmerietRedigera

Grader till 1914 Grader 1914-1918 Kassatjänst Civilmilitära tjänstemän Tjänsteställning
Oberst Oberst - Gendarmerie-
Oberrechnungsrat I. Klasse
Överste
Oberstleutnant Oberstleutnant - Gendarmerie-
Oberrechnungsrat II. Klasse
Överstelöjtnant
Major Major - Gendarmerie-
Rechnungsrat
Major
Rittmeister Rittmeister Hauptmann-
Rechnungsführer
Rechnungsoberoffizial Kapten
- - Oberleutnant-
Rechnungsführer
Rechnungsoffizial Löjtnant
- - Leutnant-
Rechnungsführer
Rechnungsakzessist Underlöjtnant
Wachtmeister-Bezirksgendarmerie-
Kommandant
Bezirkswachtmeister Stabswachtmeister - Förvaltare
Wachtmeister-Postenkommandant Wachtmeister I. klasse - - Fanjunkare
Titular-Wachtmeister-Postenführer Wachtmeister II. klasse - - Fanjunkare
Titular-Wachtmeister Vizewachtmeister - - Sergeant
Titular-Postenführer Führer - - Sergeant
Gendarm Gendarm - - Korpral
Probegendarm Probegendarm - - Vicekorpral

PolisvaktkårernaRedigera

 
Kapten vid militärpolisvaktkårerna.

Militärt organiserade poliskårer (Militärpolizeiwachkorps) underställda armén och lantvärnet hade ursprungligen funnits i alla de större städerna. Med tiden kom de dock att ersättas av civila poliskårer. 1914 fanns de kvar bara i Lemberg (Lviv), Krakau (Kraków) och Przemyśl. Det fanns också en militärt organiserad vaktkår för civildomstolarna i Wien (Militärwachkorps für die Zivilgerichte in Wien).

Militärpolisvaktkårerna Militärvaktkåren Tjänsteställning
Major - Major
Hauptmann Hauptmann Kapten
- Oberleutnant Löjtnant
- Leutnant Underlöjtnant
Feldwebel Feldwebel Fanjunkare
Zugsführer Führer Sergeant
Korporal Korporal Korpral
Vizekorporal Gefreiter Vicekorpral
Polizeisoldat Wachsoldat Menig

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.