Ornament betecknar inom retoriken språkliga prydnader. I Lennart Hellspongs bok Konsten att tala beskrivs ornamentet som språkliga prydnader i syfte att göra talet mera tilldragande. Skillnaden mellan ornament och trop är att ornamentet inte ändrar ordets betydelse, utan endast placerar orden på särskilda sätt.

Stilfigurer
·
DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio
·
JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke
·
ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma
·
STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon
·
TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi
·
UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi
·
UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis
·
ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

ExempelRedigera

Ett exempel på ornament är Churchills berömda yttrande:

"Aldrig i den moderna krigföringens historia har så många så få att tacka för så mycket."

Här består ornamentet av det trefaldiga upprepandet av ordet 'så' som följs av de antitetiska fraserna många–få.