Anastrof (grek. ἀναστροφή, anastrophē, lat. anastrophe, "omvändning") är en retorisk figur där ett ord flyttas från sin rätta plats i satsen och därigenom kommer att stå framför det ord, efter vilket det egentligen borde följa. Ett ofta förekommande slag av anastrof är när ett substantiv eller pronomen sätts framför den preposition det styrs av, exempelvis jorden kring i stället för kring jorden. Den populära figuren Yoda från Star Wars använder ofta anastrofer.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Anastrof kallas ibland även den ordfigur som uppstår, då av två på varandra följande satser den förra slutar och den senare börjar med samma ord. Exempel: De slog pålarna i marken. Marken blev full av pålar. Anastrof kallas ibland även motsatsen till katastrof, med annan utgång.