Anastrof (grek. ἀναστροφή, anastrophē, lat. anastrophe, "omvändning") är en retorisk figur där ett ord flyttas från sin rätta plats i satsen och därigenom kommer att stå framför det ord, efter vilket det egentligen borde följa. Ett ofta förekommande slag av anastrof är när ett substantiv eller pronomen sätts framför den preposition det styrs av, exempelvis jorden kring i stället för kring jorden. Den populära figuren Yoda från Star Wars ofta anastrofer använder.

Stilfigurer

DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio

JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke

ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma

STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon

TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi

UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi

UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis

ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Anastrof kallas ibland även den ordfigur som uppstår, då av två på varandra följande satser den förra slutar och den senare börjar med samma ord. Exempel: De slog pålarna i marken. Marken blev full av pålar. Anastrof kallas ibland även motsatsen till katastrof, med annan utgång.