Asyndeton (grekiska asyndetos "ej hopfogad"[1]) är en term som används i språksammanhang när man utelämnar sammanbindande ord, konjuktioner, kopula eller andra sammanbindande ord man förväntar sig i normal syntax. Stilistiskt kan detta exempelvis användas för att skapa en stegring eller förstärkning.

Stilfigurer
·
DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio
·
JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke
·
ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma
·
STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon
·
TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi
·
UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi
·
UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis
·
ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres
Han är bra, hon expert.
Hon var hyfsad, han excellent.

Ett klassiskt exempel är "Veni, vidi,vici", översatt som Jag kom, jag såg, jag segrade.

Asyndeton kan speciellt synas vid snabba uppräkningar eller hastiga övergångar mellan kategorier och stycken.

Skogarna är gröna, fälten stora, djuren många, människorna få.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin, asyndeton. (läst 2017-11-27).