Stegring är ett stilmedel. Det används för att understryka vikten av någonting genom att upprepa sig och hela tiden lägga mer och mer styrka i uttrycket. Se även klimax.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Exempel:

  • Du är fin, du är otroligt vacker, du är den vackraste...
  • Bra, bättre, bäst
  • Dålig, sämre, sämst