Epifor[-fo:'r] (grek. epiphora ,"tillförande", "tillfogande", av epipher att "tillföra") är en stilfigur som är motsatsen till anafor vilket betyder att i slutet av varje mening sker två eller flera upprepningar av meningssatsen.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

ExempelRedigera

Klassiskt exempelRedigera

  • ”In 1931, ten years ago, Japan invaded Manchuria – without warning. In 1938, Hitler occupied Austria – without warning. In 1939, Hitler invaded Poland – without warning. And now, Japan has attacked Malaya, Thailand and the United States – without warning." – Franklin D. Roosevelt

Alldagligt exempelRedigera

  • Är ni osäker på vilken uppvärmning ni skall välja? Välj luftvärmepump. Är inomhusklimatet viktigt? Välj luftvärmepump. Är ni mån om låga uppvärmningskostnader? Välj luftvärmepump.
  • Genom en minskad invandring har mångfaldens syfte gått förlorad, matkulturens skiftningar gått förlorad, vardagskunskapen om olika kulturer gått förlorad.
"Dessa ord, dessa mina ord, dessa mina sista ord."
"Pappa är snäll, mamma är snäll, alla är snälla."

Se ävenRedigera

  • Motsatsen till epifor är anafor, med detta menas att talaren upprepar ett ord eller en fras i början av flera meningar. Symploke är kombinationen av dessa två stilfigurer med detta menas att man i både början och slutet upprepar en fras i mer än två meningar. Ordlek är en annan stilfigur som ger användaren tillåtelse att leka med ord utan att det uppfattas störande.

Genom att använda sig av stilfiguren stegring i texten bidrar också detta till att epiforens klimax blir mera kraftfull.

KällorRedigera

  • Rhetorica Ad Herennium i Översättning av Birger Bergh, år 2005. Rhetor förlag & Birger Bergh 4.4.19
  • Klassisk Retorik för vår tid av Janne Lindqvist Grinde, år 2008. Studentlitteratur 4.sid 281