Hjärtesånger 1895 är en sång- och psalmbok "för enskild och allmän uppbyggelse". Den femte upplagan gavs ut 1895 på Betlehemsstjärnans förlag i Kräklinge. Utgivare var predikanten Emil Gustafson, som angav sig själv som författare till de flesta av de 260 psalmsångerna. "Till undvikande af missförstånd" uppger "utgifvaren" "Att icke alla men de flesta äro originalsånger." Psalmboken är tryckt i ÖrebroBolinska Boktryckeriet.

Hjärtesånger 1895
OriginalspråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgivningsår1895

En elfte upplaga gavs ut i sambindning av ett tryck med Förbundssånger från 1903. Delen med Hjärtesånger hade Betlehemsstjärnans förlag som utgivare, från Torp i Kumla och anges vara tryckt i Askersund hos Askersunds boktryckeri Aktiebolag 1907. Medan Förbundssånger i samma bindning var tryckt hos Bohlinska boktryckeriet i Örebro.

År 1911 slogs titlarna ihop under namnet Förbundstoner och kom då att bestå av 750 sånger (ej att förväxla med Förbundssånger).

Gustafson var en ivrig evangelist i Helgelseförbundet. Under sin korta levnad utgav han ett stort antal predikningar och skrifter, som liksom denna psalmbok uppges vara den sanna och rätta tolkningen av Guds ord i Bibeln. Flera andra författare medverkar i Hjärtesånger, men i de flesta fall anges endast signaturer, vilka kan vara svåra att bedöma. Till varje psalm i Hjärtesånger inleder han med ett utvalt bibelcitat, som anknyter till den följande psalmtexten.

Psalm nummer 96 Låt synden ej råda av Andrew L. Skoog, är den enda psalmen som har copyright för texten i Hjärtesånger.

Förord Emil Gustafson inleder med en fyra verser lång kursiverad dikt utan titel men signerad.

"På toner, skärande och skarpa,

Ej går min sång; den är mig lärd

Invid Guds Faders silfverharpa,

Dess ljud jag tyder för en verld.

Trots konstens alla medel mången

Ej fann min enkla melodi,

Ty falska toner får blott sången,

Om ej hjärta slå deri."

Hvad jag tillfullo i mitt härta känner

Jag sjunger ut i dess enkla ljud.

O, må det bringa alla Jesu vänner

Och hvarje själ ett budskap ifrån Gud.

Så är min sång ett litet eko bara,

Som skaparanden nedlagt i mitt bröst;

Men hur svag den hviskning måtte vara,

Som jag förnummit af min Herres röst.

Utgifvaren.

Register över alla psalmsånger och körer. Psalmboken innehåller inledningsvis ett "Kör-Register", ett "Register upptagande sångens begynnelseord" samt en förteckning över "Innehåll: I-XXIV" för indelning av sångerna från Väckelse- och Inbjudningssånger till Barnsånger och är systematiskt ordnat i psalmernas nummerordning. Något författarregister finns inte. Till varje sångtext har Gustafson knutit ett bibelord.

I. Väckelse- och inbjudningssånger redigera

II. Adventssånger redigera

III. Julsånger redigera

IV. Om Jesu namn etc. redigera

V. Jesu lif, lidande och död redigera

VI. Jesu uppståndelse och himmelsfärd redigera

VII. Den benådades tacksägelse redigera

VIII. Jesu efterföljelse redigera

IX. Om Kärleken redigera

X. Om frälsning från synden redigera

XI. Den helige Ande och helgelse redigera

XII. Om frälsning från synden redigera

XIII. Glädjen i Jesus redigera

XIV. Lofsånger redigera

XV. Under kors och lidande redigera

XVI. Stilla undergifvenhet och förtröstan redigera

XVII Hemlandssånger redigera

XVIII. Herrens ankomst etc. redigera

XIX. Missionssånger redigera

XX. Vid bönestunder redigera

XXI. Vid särskilda tillfällen redigera

1. Nattvardssånger 192-193

2. För sjuka 194-196

3. Födelsedagen 197

4. Vid grafven 198-199

5. Afskedssånger 200-201

6. Nyårssånger 202

XXII. Morgon- och aftonsånger redigera

XXIII Blandade sånger redigera

1. Den kristliga sången 212-215

2. Väckelsesånger 216-221

3. Tidsanden 222-223

4. Förnöjsamhet 224-225

5. Solsken i hemmet 226-227

6. Den benådades tacksägelse 228-230

7. Troendes förmåner 231-233

8. Älsken hvarandra 234-235

9. Under lidanden 236-239

10. Hemlandssånger 240-244

11. Fullkomlig kärlek 245-247

12. Bönestunden 248

XXIV. Barnsånger redigera

Evangelisten redigera


Författare och signaturer redigera

För många av sångerna, som inte undertecknats av Gustafson själv, ofta med signaturen E. G-n. anges öfversättning vilken ibland skrivs vara fri och ofta från engelskan men också från tyskan. I sin Upplysande anmärkning skev han att N:o 60 och 63 äro frånsett kör och melodi, nästan ordagrant återgifna ur "Frälsningsarméns" publikationer, hvarförutom ett par tre körer äro hemtade ur samma källa. Trots denna utgivarens egen kommentar anges han själv som författare vid sångerna ifråga. Exempel på några olösta signaturer vid psalmerna är:

+ är signaturen för psalmförfattaren och kompositören Frances Ridley Havergal med översättningar till svenska av Lina Sandell-Berg. Hennes engelska texter sjöngs av Ira D. Sankey och översattes till svenska av bland andra Erik Nyström och Lina Sandell. Jämför psalm 83.
B-dt
C. H.
C. L. N.
C. V. C. alt. C. W. C.
F-r.
G-f.
H. S.
J. G.,
K. F.,
K. V. M-n..
L-d.,
N. & N.
S. H..

Rubrikregister