Herde-Rösten, utgiven första gången 1891 i Minneapolis i Minnesota i USA[1] och är en "samling af kärnfriska och lifliga sånger egnade för väckelse och uppbyggelse samlade af A. Davis." I sitt förord skriver utgivaren Aug. Davis att samlingen innehåller ett urval sånger från den stora allmänningen av gamla sånger. Dessa är svenska eller till svenska översatta engelska psalmsånger. Därtill ingår sånger av Jesu vänners eget hjertas goda fatabur och några nya sånger av Aug. Davis själv. Han har också gjort några omarbetningar i kända sånger der bibelstridiga uttryck funnits.

Herde-Rösten
En samling af kärnfriska och lifliga sånger egnade för väckelse och uppbyggelse
Herde-Rösten
Herde-Rösten
Originalspråksvenska
Genrepsalmbok
Utgivningsår1892

Samlingen innehåller numrerade 1-620 psalmsånger samt 26, med romerska siffror I-XXVI körsånger. Dock är samlingen, trots den vackra pärmen, satta i hast så att sidor och sånger är i oordning. Psalmerna 1-405 finns till sida 384, följd av sidorna 449- 480 med psalmerna 465-499, som följs av psalmerna 437- 620 finns på sidorna 417-589. Psalmerna 406-436, trettio totalt saknas alltså, då sidorna 385-416 helt saknas i Herde-Rösten. De saknade psalmerna finns inte alls med utan psalmerna 465-499 är med i dubbel uppsättning.

Likt den lutherska och katolska kyrkan används i Missionskyrkan psalmsången för att människor lättare skulle lära sig kyrkans levnadsregler och de grundläggande tio budorden. Till exempel Olaus Petris psalmtext i Swenske songer eller wisor nw på nytt prentade (1536) Källa: Runeberg om de 10 budorden lyder:

Dråp ej med tungo eller knijff
och statt ey epter annans lijff
Lägg bort haat och haff modh
war ock så tinom owen godh

Vilket kan jämföras med psalmtexten i Davis' Herde-Rösten för samma bibliska budord:

Du skall ej dräpa. Vredgat mod.
För Gud till mördare dig gör.
Den, som utgjuter men'skoblod.
hans blod af men'skor gjutas bör.
Källa:Psalm 392 Si, jag är Jehova din Gud i Herde-Rösten.

Innehåll I innehållsförteckningen anges vid vilka tillfällen, till exempel Benådning, Farväl, Sjelfprövning, de olika psalmerna lämpligen sjungs. Födelse, död och begravning finns inte med, men tolv dopsånger och elva sånger för Troendes hädanfärd. Sångerna i denna förteckning och i boken är inte systematiskt nummerordnade, som i de flesta andra psalmböcker. De olika rubrikerna följer inte med in i sångsamlingen utan registret utgör en alfabetisk gruppering av sångerna så att läsare kan välja efter det aktuella behovet. Ett register finns över första versernas inledningstext tillsammans med innehållsförteckningen. Stavningen här nedan har moderniserats så att Hvad stavas Vad, -fv- blir v och -dt- t och liknande. Endast då betydelsen ändras har den äldre stavningen behållits. Exempel på en sådan förändring är Hvi, som i modern svenska betyder varför, och utan h blir ett pronomen.

Med * märkta sånger finns ej med i den här använda boken, på grund av bindningsfel, men rubrikerna finns i registret. I andra exemplar av "Herde-Rösten" är de här saknade sidorna inbundna och de i detta exemplar dubblerade saknas.

Då sångerna är förtecknade efter karaktär, så kan de förekomma vid flera tillfällen och anses lämpliga att sjungas vid olika tillfällen.

Barnaskap redigera

Barnsånger redigera

Benådning redigera

Bön redigera

Betraktelse redigera

Den helige Ande redigera

Dopsånger redigera

Farväl redigera

Festsånger redigera

Frid och sällhet redigera

Frälsta skaror redigera

Fulkomlighet och fullhet redigera

Fåfänglighet redigera

Guds ord redigera

Guds trofasthet redigera

Helgelse redigera

Hemlandssånger redigera

Följande psalmtexter har angetts som så kallade Hemlandssånger, vilket är sånger som sjungs för att prisa det lyckliga liv som ska tillkomma de troende efter döden i himmelriket:

Hemlängtan redigera

Inbjudning redigera

Israel redigera

Jesu blod redigera

Jesu ledning och efterföljelse redigera

Jesu lidande och död redigera

Jesu makt redigera

Jesu namn redigera

Jesu återkomst redigera

Jesus, öfverste prest redigera

Jul-sånger redigera

Psalmerna nr 430-436 saknas på grund av fel i inbindningen där sidorna 385-448 saknas i nummerordningen, men sidorna 417-448 återfinns efter sidan 480. Således saknas bara sidorna 385-416. De finns i registret med ofullständig första strof. I det exemplar som finns vid Augustana College Library finns däremot sidorna 155-157 inbundna i dubbel uppsättning, vilket motsvarar psalmsångerna med samma nummer.

Kors och lidande redigera

Kärlek redigera

Lof och tacksägelse redigera

Missionssånger redigera

Morgon- och aftonsånger redigera

Nattvards-sånger redigera

Nyårs-sång redigera

Omvändelse redigera

Pilgrimssånger redigera

Påsk- och Pingst redigera

På hemfärden redigera

Samlings-sånger redigera

Sjelfpröfning redigera

Strid och seger redigera

Tidens korthet redigera

Tidens tecken redigera

Tro och hopp redigera

Troendes hädanfärd redigera

Trygghet redigera

Tröst och uppmuntran redigera

Verksamhet redigera

Vårsång redigera

Väckelse redigera

Körsånger I-XXIV redigera

Författare, tonsättare och inlånade texter i Herde-Rösten redigera

I flertalet fall är författarens namn inte angivet, med undantag då Aug. Davis själv skrivit eller bearbetat texten. Han anger då tydligt att han har copyright till dessa sånger. Bland författarna som presenteras med namn eller signatur finns E. G-n., Emil Gustafsons signatur, vid sång nr. 7 "Salige ären I."

Må verlden beljuga, fördöma och klandra.
En doftande lilja i törnens famn.
Gud frälsar oss härligt.
Till Sion vi vandra.
Må verlden som orent förkasta vårt namn.

Denna rubrik eller inledningstext finns inte med i Emil Gustafsons egen psalmbok Hjärtesånger 1895 för enskild och allmän uppbyggelse. Samma förhållande råder för psalm 391 Nu all dimma är försvunnen som bearbetats av Aug. Davis

Signaturer redigera

Ofta står signaturer, som inte närmare förklaras, men som skrivs ut helt eller delvis i andra psalmer. Olika exempel är:

Källor redigera

Fotnoter redigera

Externa länkar redigera

  • Herde-Rösten (1892), omfattande 221 + X sånger, digitaliserad av Internet Archive
  • Herde-Rösten (1892), omfattande 396 + XXI sånger, digitaliserad av Internet Archive

Rubrikregister