Prostitution

sexuella handlingar mot betalning
(Omdirigerad från Gigolo)

Prostitution (av latin pro-stituere, (ställa fram, utbjuda), kallas den verksamhet där en eller flera personer utför sexuella handlingar åt en annan mot betalning. Ersättningen kan tillfalla utföraren eller den person som organiserar prostitutionen. Det finns flera termer som offer för kommersiell sexuell exploatering eller sexarbetare. I branschen används numera ordet eskort, även för män och kvinnor som tillhandahåller mer än bara sitt sällskap.

Prostitution förmedlas idag främst över Internet, på bordeller och på olika massagekliniker. Den gamla gatuprostitutionen har i västvärlden, med tillgång till internet, till stor del fått ge vika för andra former av prostitution.[1]

Köpande män i prostitutionen benämns i svensk slang torsk och formellt i myndighetstexter sexköpare. I branschen används orden kund, dejt eller klient. För prostituerade män används benämningen gigolo (eller sexarbetare). De som organiserar prostitutionen benämns hallick (vardagligt) eller kopplare. Verksamheten benämns i lagtexten koppleri (Brottsbalken 6 kap. 12 §).

Prostitution i SverigeRedigera

Lagstiftningen kring prostitutionRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Sexköpslagen.

Efter en utdragen och hetsig debatt förbjöds köp av "tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning" den 1 januari 1999 genom den så kallade sexköpslagen. Moderaterna och Folkpartiet röstade emot lagen och Kristdemokraterna lade ned sina röster. Lagen har tagits in i brottsbalken från och med den 1 april 2005. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. (SFS 1962:700, 6 Kap. 11 §.)

Motiveringen finns i utredningen Könshandeln (SOU 1995:15), som dock föreslog kriminalisering både av köp och försäljning. Utredningen inriktade sig huvudsakligen på heterosexuella förbindelser, då homosexuella förbindelser tydligen bedömdes mindre problematiska. Enligt utredningen är de kvinnliga prostituerade ofta missbrukare av narkotika eller alkohol och har i ökande omfattning psykiska störningar, även om kunskapen om säljarna i könshandeln enligt utredningen i stort är begränsad till kvinnorna i den synliga prostitutionen på gatan. De har fått en dålig start i livet, tidigt berövats sin självrespekt och fått en negativ självbild. Männen som är köpare är avvikande när det gäller inställningen till sexualitet och kvinnor, ibland med allvarliga problem när det gäller synen på och förhållningssättet till sexualitet. Prostitutionskontakterna innebär sexuell utlevelse utan relation, närhet eller krav, i motsats till genuina mänskliga kontakter. "Troligen skulle många av männen behöva behandling". Prostitutionen är enligt utredningen också skadlig för utvecklingen mot ett jämställt samhälle: "Att män kan köpa tillträde till kvinnors kön för att tillfredsställa sina egna sexuella behov strider mot uppfattningen om alla människors lika värde och strävandena mot full jämställdhet mellan kvinnor och män. Könshandeln förmedlar enligt utredningen en oacceptabel människosyn och är ett hinder för individens utveckling."

Stöd för lagstiftningen kring prostitutionRedigera

I Sverige stöddes sexköpslagen av 80 % av svenska folket enligt en undersökning som gjordes 2006.[2]

De flesta undersökningar har fokuserat på vuxna prostituerade, framförallt på kvinnor. Enligt Ungdomsstyrelsens sammanfattning av flertalet studier, vilken kom ut 2012, blev resultatet att 0,8 procent av flickorna och 2,1 procent av pojkarna i åldern 16–25 år sagt att de fått ersättning för sex. Med ersättning respektive sexuell handling har man valt ett relativt vitt begrepp – så som att sova över hos en kompis i utbyte mot alkohol eller exempelvis att visa sin penis i en webbkamera mot att få sin kontantkortstelefon laddad.[3] I jämförelsen mellan en studie gjord 2004 och en studie gjord fem år senare så har attityden till sex mot ersättning blivit mer positiv.

Studien Prostitution i Danmark, som är den största som har gjorts i modern tid i Skandinavien,[1] visar att 85–98 % av de som själva säljer sex är emot en lag mot sexköp. 52 % svarar att det kommer att bli svårare att anmäla våld och 93 % tror inte att människohandeln kommer att minska.

Irland har kritiserat den svenska sexköpslagen för att vara ideologisk och baserad på att alla sexköp är en form av våld.[4] Landet har dock senare (2017) infört lag mot sexköp enligt den svenska modellen[5].

Prostitutionens historiaRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Prostitution i Sverige.
 
På Norrbro på qvällsqvisten. Lavering. (1849)

I Sverige infördes under från 1812 och framåt flera olika förordningar om kontroll av prostituerade för att begränsa spridningen av smittsamma könssjukdomar. 1812 blev det tillåtet enligt lag att tvångsundersöka alla personer som kunde misstänkas vara veneriskt sjuka. Män ansågs oförmögna till sexuell självkontroll, och det var därför de prostituerade kvinnorna som främst låg i fokus för uppmärksamheten och beskrevs som ett problem.[6] I Stockholm ansåg det vid denna tid vara vanligt att den kvinnliga personalen på krogar, kaffehus och cigarrbodar prostituerade sig, och dessa utsattes ofta för tvångsmässiga medicinska undersökningar av myndigheterna.[6] Detta orsakade dock protester från kvinnor som blivit oskyldigt utsatta. Mellan 1838 och 1841 praktiserade Stockholms stadsmyndigheter ett försök att kontrollera prostitutionen genom två offentliga bordeller, London och Stadt Hamburg, där de anställda regelbundet kontrollerades.[6] Experimentet fick dock avbrytas efter häftiga protester 1841.

Under 1800-talet infördes den så kallade "reglementeringen" i flera länder, och prostitutionsfrågans behandling kom att sammanhänga med striden mellan anhängare och motståndare till detta system. I Sverige blev regelbundna hälsoundersökningar obligatoriskt för prostituerade i Stockholm när den kommunala besiktningsbyrån grundades 1847, och 1859 infördes reglementeringen.[6] Andra städer följde efter, med Göteborg som den första 1865. Tanken bakom reglementeringen av de prostituerade kvinnorna i Sverige var att man skulle stoppa spridningen av könssjukdomar. I vissa städer där det vistades många unga män, till exempel studentorter eller där det fanns regementen ville man särskilt göra en insats. Då de prostituerade kvinnorna ansågs vara skyldiga till spridningen, bokfördes och registrerades kvinnor i några orter i Sverige av polisen och togs in för undersökning, så kallad besiktning en gång i veckan. I och med detta befästes deras identitet som prostituerade då de fråntogs sina prästbetyg som behövdes när man skulle lämna staden och istället gavs en besiktningsbok där undersökningarna bokfördes. Förespråkarna av reglementeringen använde argumentet att kvinnorna behövdes för att skydda de "kyska" icke prostituerade kvinnorna som fanns i staden från de unga männen, som inte förväntades kunna behärska sin sexualdrift. Motståndarna mot reglementeringen grundade också rörelser mot den, främst representerat av Josephine Butler i Storbritannien. En svensk gren för motståndet mot reglementering, den sk Federationen, grundades 1878, med Ellen Bergman som en av dess främst företrädare. Reglementeringen av kvinnorna i prostitutionen kan sägas vara definitivt upphävd i och med Lex Veneris 1918.

Under 1900-talet när den rasbiologiska ideologin svepte över landet var prostituerade en av de grupper som tvångssteriliserades.[7] I Sverige idag finns en konsensus att sex är något man inte ska behöva betala för. Inställningen, till skillnad från många andra länder där det är lagligt, är att det är skambelagt och pinsamt och inget att skylta med. För de flesta har sexköpslagen och åtal en avskräckande effekt, dock inte för de notoriska sexköparna. [8]

Sexhandel på InternetRedigera

Prostitution förekommer på senare år allt mer över Internet. Försäljning av sex på Internet är ett förhållandevis outforskat område vilket medför att andelen undersökningar är begränsade.[9]

Många av sexsäljarna kallar sig på internet för "eskorter". Prostitutionsgrupperna i Malmö, Göteborg och Stockholm har tidigare haft sitt fokus på främst gatuprostitution, men i och med att sexhandeln alltmer har flyttat över till nätet så har fokus flyttats över även dit. Även de flesta studier och rapporter angående prostitution har gjorts på gatuförsäljning av sexuella tjänster. I och med anonymiteten på internet så har sexhandel blivit mer lättillgängligt för såväl köpare som säljare. Sexförsäljning sker på kontaktsidor arrangerade för just detta ändamål samt på vanliga dejtingsidor där försäljning sker under mer eller mindre förtäckta ordalag. Försäljning sker via webcamshower såväl som vid arrangerade träffar på exempelvis på hotell eller i kundens hem.

Utredningar om prostitutionRedigera

1977 års prostitutionsutredning pågick 1977–80. Ordförande var moderaten Inger Lindquist. Utredningen gav bland annat ut rapporten SOU 1981:71. 2011 kom en redovisning ut från regeringens handlingsplan om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Utredningens förslag berörde bland annat att utvidga möjligheterna att i Sverige lagföra sexköpsbrott som begåtts utomlands. Utredningen la också fram att straffmaximum för köp av sexuell tjänst bör höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.[10]

DebattRedigera

Den rörelse som varit mest aktiv i bekämpandet av prostitution i Sverige är kvinnorörelsen, med rötter ur sedlighets- och nykterhetsrörelserna.[källa behövs] Kvinnorörelsen, som kämpat mycket för rättvisa förhållanden inom sexarbete, växer fram tillsammans med andra rörelser såsom nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsen, det socialdemokratiska partiet osv.[11][ej i angiven källa] På senare år har Sveriges Kvinnolobby och Kvinnofronten ordnat föreläsningar och tryckt skrifter om kampen mot porr och prostitution. Louise Eek är en debattör som med utgångspunkt i egen erfarenhet av prostitution som föreläser om varför sexköp inte är förenligt med kvinnors rättigheter. Isabella Lund är en kvinna som även hon har erfarenheter ur sexindustrin, hennes blogg[12] vann titeln årets politiska blogg 2007. En del debattörer förespråkar legalisering av sexköp för sexsäljarnas bästa och menar att det är en rättighet att köpa och sälja sex, så länge det sker med ömsesidighet och respekt för varandras vilja. I början på 2000-talet väckte socialantropologen och debattören Petra Östergren uppmärksamhet, bland annat genom sin bok Porr, horor och feminister. En annan aktiv debattör och flitigt anlitad föreläsare, inte minst internationellt, är strippan och sexarbetaraktivisten Pye Jakobsson.[13]

2007 startades ett nätverk för människor med erfarenhet av prostitution eller sexbranschen, Nätverket PRIS (Prostituerades Revansch I Samhället.)[14] I PRIS kan endast de som själva varit i sexbranschen bli medlemmar. Nätverket #intedinhora arbetar för att stötta prostituerade och tidigare prostituerade. En annan organisation heter Rose Alliance, tidigare Rosea, och välkomnar alla som själva arbetar eller har arbetat[15] med sex eller erotik i någon form, Rose Alliance accepterar alltså inte medlemmar som inte har personlig erfarenhet av sexindustrin. De hade vid mitten av år 2011 över 150 medlemmar bestående av aktiva och före detta aktiva sexarbetare. Rose Alliance deltog år 2011 och 2012 med lastbil i PRIDE-paraden.[16]

Organisationer som verkar för prostituerades intressenRedigera

#intedinhoraRedigera

Huvudartikel: #intedinhora

I och med #metoo-kampanjen som florerade inom olika yrken och branscher startades även upproret #intedinhora, något som sedan kom att bilda en förening med medlemmar (alla med erfarenhet av prostitution, eller som de skriver, "kommersiell sexuell exploatering"), där medlemmarna organiserar sig tillsammans, ägnar sig åt opinionsbildning, träffar politiker, håller föreläsningar, har medlemsträffar och en stödverksamhet. Föreningen ställer sig positiva till sexköpslagen men ställer krav utifrån att de vill se ett stärkt rättsskydd för personer i prostitution, förebyggande insatser såsom höjt existensminimum och tidigare möjligheter till skuldsanering samt kompetenshöjande insatser inom vård, skola och socialtjänst.[17]

#Intedinhora använder inte termen sexarbete eftersom de menar att prostitution är en utsatthet, i upproret skrevs följande:

Prostitution benämns ofta som världens äldsta yrke, men det stämmer inte. Det ska snarare beskrivas som ett av världens äldsta förtryck. Att prostitution är ett yrke är en seglivad myt som förminskar utsattheten hos personer i prostitution och normaliserar sexköp. Inget barn växer upp och drömmer om att sälja sin kropp.[18]

Rose AllianceRedigera

Organisationen Rose Alliance i Sverige menar att människor som säljer sex har en vid variation av erfarenheter, men även att sexköpslagen och kopplerilagen förvärrar sexarbetarnas situation.[19] Medlemmar ur organisationen menar att liksom andra stigmatiserade minoritetsgrupper, i synnerhet när det kommer till frågor som rör sex, så är orsaken till våld och psykisk ohälsa främst grundat på den hårda stigmatisering som de utsätts för av samhället och även att det våld som sexarbetare utsätts för rättfärdigas på grund av stigmatiseringen.

FuckförbundetRedigera

I Sverige finns även föreningen Fuckförbundet sedan 2017. Fuckförbundet är en community och intresseorganisation för sexarbetare.

Hor och prostitutionRedigera

I grövre tilltal benämns en kvinna som tar betalt för sex som "hora". Om den som förmedlar mellan kunder och köpare är en kvinna så benämns hon ofta "bordellmamma". Ordet hora, ursprungligen "kvinna som begår hor" (se även horkarl, "man som begår hor"), är en avledning av hor.[20] Det härstammar från fornnordiskans hóra, som i sin tur härstammar från indoeuropeiskans kā-, som betyder åtrå. Ur kā- härstammar även ord som kärlek och sanskrits Kama Sutra.[21][22][23]

Hor betydde fram till 1937 enligt lagtext könsumgänge mellan en gift och en ogift person. I äldre tider straffades det hårt, speciellt mot kvinnor. På 1700-talet tog Gustav III bort dödsstraffet på horsbrott och 1937 avkriminaliserades det helt.[24]

Utbytet av sexuella tjänster mot betalning har haft många fler benämningar genom historien. Däribland "skörlevnad", "otukt", "skökoskap", "sexslaveri" och "sexarbete". Det var först i mitten av 1800-talet ordet "prostituerad" började användas av myndigheter och läkarkår för att beteckna kvinnor som sålde sex. Innan det användes ord som "sedeslösa" eller "liderliga kvinnor.[8]

Prostitution i resten av världenRedigera

HistoriaRedigera

Historiskt sett har prostitution av många betraktats som nödvändig för att tillfredsställa mäns sexuella behov, medan kvinnans sexuella behov har undertryckts. På 1800-talet ansågs det till och med vara ett medicinskt behov. Friska män bedömdes behöva uppsöka prostituerade för att behålla hälsan.[8]

År 1780 före Kristus lät kung Hammurabi av Babylon sätta upp lagar kring sexarbetare och deras barns rättigheter. Nedan följer en översikt i tabellform som belyser prostitutionens ställning i olika stater, sett ur ett historiskt perspektiv:[25]

500 f.Kr. Grekland Regeringen sponsrar uppstartandet av bordeller så att alla män ska ha råd att köpa sex. Ett sexmöte kostade en vanlig arbetares dagslön. Bildade och tränade kurtisaner förekom och en del hade till och med stort politiskt inflytande tack vare sina relationer med dem i det politiska toppskiktet.
438 Rom Kejsaren Theodosius fråntar föräldrar deras rätt att tvinga sina döttrar och slavar att sälja sex mot sin vilja.
534 Rom Kejsare Justinianus och hans fru och tillika före detta sexarbetare förbjuder att profitera på andras sexsäljande och bordeller.
600 Spanien Spaniens kung förbjuder sex mot ersättning. Straffet är 300 piskrapp och utvisning.
960 Kina Bordeller hänger röda lyktor vid dörrarna – världens första red lightdistrikt är fött.
1158 Rom Sexarbetare som blev påkomna tillsammans med soldater straffades med att få sina näsor avskurna.
1161 England Reglering av sexarbete och bordeller.
1200 Spanien Reglering av sexarbete och då synnerligen hårda krafttag mot dem som profiterar på sexarbetarna, så som hallickar och bordellägare: avrättning.
1254 Frankrike Kung Ludvig IX beslagtar sexarbetares ägodelar och till och med kläder i ett försök att avskaffa sexarbete.
1436 Sverige I Stockholms första stadsprivilegier stadgas att “horkonor eller andra, the i ondo lifverne liggia eller lighat hafva” inte tillåts klä sig i scharlakan, gråskinn eller annat dyrbart skinn, eller pryda kläderna med guld eller silver.[26]
1469 Spanien Hårdare straff mot sexarbetarnas profitörer.
1490 Europa Ett hundraårigt utbrott av syfilis gör att sexarbetare utses till syndabockar och lägger grunden för synen på dessa för sekel framöver.[källa behövs]
1496 Norden Kung Hans utfärdar en förordning om att skökor måste bära en huvudbonad som skulle vara till hälften svart och till hälften röd.[26]
1500 Italien Bildade elitkurtisaner förekom bland hov och elit och var närmast älskarinnor.
1524 Danmark Ärkebiskop Aage Jepsen Sparre föreskriver att “allmänna kvinnor” inte måtte bo inom 50 famnar från det nyinrättade hospitalet i Åhus.
1546 England Reglering avskaffas.
1546 Sverige Gustav Vasa påbjuder att det inte skulle anses en borgerlig näring att driva horhus.[26]
1560 Frankrike Förbud av bordeller.
1586 Italien Påven Sixtus V gör sex mot betalning straffbart med döden.
1617 Japan Yoshiwara i utkanten av Tokyo blir Japans första red light-distrikt.
1699 USA Reglering.
1751 Österrike Kejsarinnan Maria Theresa inför kyskhetslagar för att förhindra sexarbete.
1788 Frankrike Särskilda lagar om var, när och hur sexarbetare skulle arbeta (helst inte alls).
1810 Nederländerna Reglering.
1831 New York Av stadens 250 000 invånare så är 4 % sexarbetande.
1864 England Gynekologiska tvångsundersökningar av sexarbetare och tvångsvård av dem som upptäcktes vara sjuka genom Contagious Diseases Acts.
1870 St Louis Reglering.
1897 New Orleans Skapandet av ett red light-distriktet Storyville.
1900 Japan Oregistrerade sexarbetare kan bli arresterade.
1902 New York Kommittén föreslår att sätta in sociala resurser för att förhindra att människor väljer sexarbete, exempelvis att höja kvinnors löner.
1905 USA Amerikanska organisationen för sedlighet och renlighet skapas för att arbeta för moral och mot venerologiska sjukdomar.
1909 USA Högsta domstolen beslutar att utvisa en immigrant som sålt sex efter att personen kommit till USA.
1910 USA Var 50:e kvinna är sexarbetare. Stor debatt om ”Vit slavhandel”.
1911 Nederländerna Bordeller förbjuds.
1919 Ryssland Ryssland skickar sexarbetare till arbets- och utbildningsläger för att exempelvis bli sjuksystrar.
1927 Tyskland Avkriminalisering. Tidigare var det kriminellt, fast det förekom ändå under reglerade former.
1933 Tyskland Nazisterna återgår till kriminalisering av sexarbete.
1939 Tyskland Bestämmer sig för att det nog är bäst med reglering i alla fall.
1946 Frankrike Bordeller och nyrekrytering av sexarbetare förbjuds, dock inte sexarbete i sig.
1955 Nevada Det kända Bunny Ranch slår upp portarna.
1956 Japan Förbud mot sexarbete, vilket innebär slutet för det 300 år gamla Yoshiwara red light-district.
1959 England Legalisering, men förbud mot nyrekrytering.
1971 Nevada Bordeller legaliseras och regleras.
1973 USA COYOTE, USA:s första sammanslutning för sexarbetares rättigheter bildas.
1985 Nederländerna Världens första internationella kongress för sexarbetare.
1999 Sverige inför en lag som straffar endast köparen.
2000 Nederländerna Legalisering av bordeller.
2002 Tyskland Inför lagar som ger sexarbetare arbetsrättsliga rättigheter.
2003 Nya Zeeland Avkriminaliserar sexarbete och reglerar bordellverksamheter, bordellägare får exempelvis inte förekomma i brottsregistret.
2007 Hawaii Överväger att avkriminalisera sex mot ersättning.
2008 Nevada Det finns 28 legala bordeller.
2009 Norge Förbud mot köp av sexuella tjänster.
2009 Taiwan Legalisering.
2010 Kanada Kanadas högsta domstol kommer fram till att lagarna mot sexarbetare och bordeller strider mot landets grundlagar genom att göra sexarbetarnas liv otryggare.

Samhällets syn på prostitutionRedigera

 
prostitutionslagstiftning
  prostitution laglig och reglerad
  prostitution laglig men oreglerad, koppleri olagligt
  prostitution inte straffbart, sexköp straffbart
  prostitution straffbart

Utvecklingen i världen i synen på prostitutionsverksamhet kan delas in efter i vilken mån alla prostitutionens aktörer hanteras legalt:

Länder som accepterar prostitution som näringsverksamhetRedigera

I en del länder accepteras verksamheten som näringsverksamhet och lagstiftningen inriktas på att skapa förutsättningar för rättvisa och goda arbetsvillkor för de som tillhandahåller tjänsterna på marknaden. År 2010 beslöt Kanadas högsta domstol att lagar mot sexarbete och bordeller strider mot de mänskliga rättigheterna genom att göra sexarbetarnas liv mer osäkra. Trots detta införde politiker där en lag liknande den svenska sexköpslagen. Olika aktörer har försökt att göra verksamheten mer företagslik genom att bokföring utförs och redovisning till skatte- och pensionsmyndigheter sker på samma vis som för andra företagare. Exempel på länder med denna inställning är Nya Zeeland (enda landet i världen med fullständig avkriminalisering för medborgare) vissa delar av Australien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Taiwan och Nevada i USA (samtliga med reglering).

Länder där prostitution motarbetasRedigera

I många andra länder motarbetas prostitution, då man anser att prostitution inte kan vara ett fritt val eller att prostitutionen bygger på en nedsättande människosyn, alternativt att prostitution är omoraliskt och ovärdigt. Det är då i allmänhet förbjudet att sälja sex samt organisera prostitution, inklusive att för sexsäljare själva att samarbeta och organisera sig (koppleri), eller tillhandahålla eller hyra ut en lokal för ändamålet (vilket inkluderar en sexsäljares egen bostad och innebär vräkning om hennes verksamhet kommer hyresvärden till känna). Det är också vanligt att använda slaveri (ofta benämnt som trafficking) inom sexhandel som argument mot den frivilliga delen av sexhandeln. I Sverige är det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Ett av huvudargumenten är att "stoppa efterfrågan" på sexuella tjänster, såväl frivilliga (en form som ses med marginell eller total skepsis i den politiska debatten) som ofrivilliga och på så vis rama in båda inom samma lagstiftning. I många av USA:s stater är delaktighet i prostitution förbjudet för såväl säljare och köpare. I många länder är det förvisso olagligt, men pågår alltjämt, exempelvis i Thailand. I Sverige förväntas sexarbetare betala skatt på sin verksamhet och skulle därmed även ha rätt till exempelvis sjuk- och föräldrapenning samt pensionspoäng, men skatteverket beviljar inte F-skattesedel till någon som uppger sig sälja sex.[27] En utlänning som arbetar i Sverige omfattas också av EU-regler. Det innebär att sexarbetare borde ha rätt att arbeta i Sverige i 3 månader utan att bli utvisad. Men eftersom inte sexarbete ses som ett riktigt arbete utvisas personer, även de som har rätt att befinna sig i Sverige av skälet att de inte försörjt sig på ett ärligt sätt. [28] I Sverige är det inte tillåtet av socialtjänst och domstol att omhänderta eller frånta vårdnaden från föräldrar som säljer sex[29] men det görs ändå.[30]

Lagstiftning kring prostitution inom EURedigera

I ett antal länder är koppleri förbjudet.[31][32]

Land Sexförsäljning Sexköp Koppleri Skatt/pension
Belgien Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Danmark Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Beskattas som all annan inkomst
Estland Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[33] Ingen uppgift
Finland Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Frankrike Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Grekland Går att få tillstånd. Hälsokontroller krävs. Tillåtet Ingen uppgift Ingen uppgift
Irland Tillåtet på icke-offentliga platser Ej tillåtet Ej tillåtet[5] Ingen uppgift
Italien Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[34] Ingen uppgift
Lettland Tillåtet, månatliga hälsokontroller krävs Tillåtet Ej tillåtet[35] Ingen uppgift
Luxemburg Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Har rätt att ansluta sig till socialförsäkringssystemet.
Nederländerna Tillåtet Tillåtet Ja, under licens Prostituerade är skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring. Inkomsterna är pensionsgrundande. Hälsokontroll ej längre obligatorisk.
Polen Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ingen uppgift
Portugal Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[36] Ingen uppgift
Spanien Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet[37] Ingen uppgift
Storbritannien Tillåtet Tillåtet, men man får inte fråga efter tjänsterna öppet. Ej tillåtet Ingen uppgift
Sverige Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet Möjlighet att få F-skattesedel för den lagliga verksamheten att sälja sexuella tjänster. Skatteplikt (preliminära skatter och sociala avgifter) föreligger då för inkomsterna och därmed rätt till socialförsäkring och pension. (A-skatt kan ej beviljas då "anställning" för prostitution förutsätter brott mot kopplerilagen).
Tyskland Tillåtet Tillåtet Ja, under licens Prostituerade är skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring.
Ungern[38] Tillåtet Tillåtet Ja Prostituerade är skyldiga att betala skatt och har rätt till socialförsäkring.
Österrike Tillåtet Tillåtet Ja Tillträde till socialförsäkringssystemet

De prostituerades situationRedigera

Det är svårt att generalisera om de prostituerades situation då den information man har grundar sig på de prostituerade som kommer i kontakt med olika myndigheter. Därför vet man mer om gatuprostituerade än prostituerade som arbetar inomhus på bordelliknande inrättningar, via eskortfirmor eller som självständiga eskorter.[39] Situationen kan också skilja sig kraftigt mellan olika länder och över tid.

Enligt en internationell studie[40] är prostitution på många vis traumatiserande för de prostituerade. I studien har 854 personer från nio länder intervjuats och av dessa hade 71 % blivit utsatta för misshandel i samband med prostitution, 64 % hade blivit hotade med vapen, 63 % hade blivit våldtagna. 68 % uppvisade kriterier för könssjukdomar. 89 % av de prostituerade ville lämna prostitution men saknade alternativ försörjningsmöjlighet. 75 % uppgav att de skulle behöva ett hem eller en säker plats, 76 % sade sig behöva yrkesutbildning. Värt att notera är att studien är utförd på olika hjälpcentra för prostituerade kvinnor, vilket därför kan ge en missvisande bild.

I en stor studie[1] 2011, utförd av det danska nationella centrumet för välfärdsforskning och som inkluderade 3200 individer inom olika former av prostitution, uppgav 67 % av eskorterna att de sålde sex som en del av sin egen sexualitet. Medan ingen av kvinnorna som arbetade på bordell sålde sex för att försörja ett missbruk, så uppgav 53 % av dem som arbetade på gatan att de försörjde ett missbruk. 1 % av 3200 personer arbetade på gatan, gatuprostitutionen (den mest utsatta gruppen av prostituerade) var alltså inte representerad.

18 % uppgav att de hade blivit utsatta för våld från kundernas sida under det senaste året, siffrorna varierade dock mellan de olika arbetssätten. 33 % av de kvinnliga eskorterna och 25 % av de manliga eskorterna hade upplevt våld, motsvarande siffra för dem med gatan som bas var 41 %, och av dem som arbetade på klinik (bordell) så hade "endast" 3 % upplevt våld. Motsvarande siffror för försök att göra sådant som kvinnorna inte gick med på är ca 20 % totalt, 11 och 12 % för manliga respektive kvinnliga eskorter, 17 % för de bordellprostituerade och 57 % för gatuprostituerade.

I samma studie uppvisade 19 % av de kvinnliga och 10 % av de manliga eskorterna tecken på stressreaktioner. Uppdelat på arbetsplats uppvisade 11 % av bordellarbetare och 75 % av de gatuprostituerade tecken på stressreaktioner. En tredjedel av de arbetande var över 40 år gamla, en låg andel på 5-6% var mellan 18 och 20 år och den stora majoriteten var mellan 25 och 40 år, vilket stämmer väl med de siffror som står att läsa i Svenska "Kännedom om prostitution" från 2004. Även i den rapporteringen observerar man en grupp kvinnor i övre medelåldern som säljer sex i vad de själva hävdar är för ett socialt syfte. 44 % av de tillfrågade har tankar på att sluta sälja sex inom ett år och ser det alltså mer som en tillfällig sysselsättning snarare än en långsiktig karriär.

Undersökningen Sex i Sverige, 1996, visade att 0,5 % av alla män någon gång sålt sex, och 0,3 % av kvinnorna. Flertalet studier[41][42][43][44] visar på liknande resultat.

I en rapport rån Ungdomsstyrelsen 2012[källa behövs], som sammanfattar flertalet av senare års undersökningar, f så hade 2,1 % av pojkarna och 0,8 % av flickor mellan 16 och 25 års ålder fått någon form av ersättning för någon form av sexuell handling. Undersökningen inkluderade ett brett spektrum av handlingar, så som att till exempel visa upp sin penis med webbkamera eller sova över hos en kompis och ha sex i utbyte mot alkohol. Hela 78 % av dessa hade någon gång utsatts för sexuella övergrepp, vilket motsvarar 6,9 % av dem som tagit emot ersättning för sex jämfört med 0,4 % av de som inte gjort det. En liknande "riskfaktor" verkar finnas i att inte vara heterosexuell, då samma rapport visar att 6,0 % av de med icke-heterosexuell läggning har fått ersättning för sex, jämfört med heterosexuella där bara 1,0 % har fått det. Huruvida de höga siffrorna beror på en ökad behov av utforskarlusta, eller ett ökat risktagande, kring gränser bör vara upp till individernas egen upplevelse.

Bakkens studie i Oslo 1998 visade däremot inga socioekonomiska skillnader mellan ungdomar som sålt eller inte sålt sex.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c] ”Prostitution i Danmark” (PDF). Arkiverad från originalet den 26 september 2013. https://web.archive.org/web/20130926170616/http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2011/1121_Prostitution_i_Danmark.pdf. Läst 27 januari 2012. 
 2. ^ RFSU, ta ställning för sexköpslagen!, läst 2 december 2011.
 3. ^ "Utsatt? – Unga, sex och Internet (2012) Arkiverad 11 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.", s 21–22, Ungdomsstyrelsen, 12 november 2012. Läst den 27 december 2012.
 4. ^ http://cdn.thejournal.ie/media/2012/06/Discussion-Document-on-Future-Direction-of-Prostitution-Legislation.pdf
 5. ^ [a b] (eISB), electronic Irish Statute Book. ”Amendment of Act of 1993” (på engelska). http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/2/section/25/enacted/en/html#sec25. Läst 21 mars 2019. 
 6. ^ [a b c d] Yvonne Svanström: Offentliga kvinnor (2006)
 7. ^ ”Stoppa steriliseringen – Debatt”. UNT.se. 12 november 2011. http://www.unt.se/debatt/stoppa-steriliseringen-1530122.aspx. Läst 23 april 2012. 
 8. ^ [a b c] Skaldeman, Anna (2008). Torsksverige - Om sexslaveri i välfärdsstaten 
 9. ^ Olsson, Niclas (2007). ”Eskort på nätet” (PDF). http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21165/3/gupea_2077_21165_3.pdf. 
 10. ^ BRÅ (2011). Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
 11. ^ ”Jämställdhetsombudsmannen”. Arkiverad från originalet den 4 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170204183438/http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi/. Läst 17 mars 2017. 
 12. ^ ”Att arbeta som eskort”. http://sensuellqkonsult.wordpress.com/. Läst 23 april 2012. 
 13. ^ Jakobsson, Pye. ”A Swedish sexworker on the criminalization of clients”. youtube.com. http://www.youtube.com/watch?v=7D7nOh57-I8&feature=player_embedded. Läst 23 april 2012. 
 14. ^ ”Nätverket PRIS”. http://www.nätverketpris.se. Läst 2 december 2011. 
 15. ^ ”Rose Alliance hemsida”. Arkiverad från originalet den 7 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120307194101/http://www.rosealliance.se/?page_id=2. Läst 23 april 2012. 
 16. ^ Piehl, Mathilda (7 augusti 2011). ”Organiserade sexarbetare gjorde debut på Pride”. makthavare.se. http://www.makthavare.se/2011/08/07/organiserade-sexarbetare-gjorde-debut-pa-pride/. Läst 23 april 2012. 
 17. ^ Om #intedinhora - hur vi startade, vad som hände sen och vad vi är idag”. Nätverket #intedinhora. http://intedinhora.se/om-oss/. Läst 20 augusti 2018. 
 18. ^ Vi kräver åtgärder för att ingen ska behöva hamna i prostitution”. Nätverket #intedinhora. http://intedinhora.se/uppropet/. Läst 20 augusti 2018. 
 19. ^ http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/21/vi-sexarbetare-kan-f-ra-v-r-egen-talan#millings Arkiverad 26 december 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 20. ^ Svenska Akademiens ordbok: Hora
 21. ^ ”Whore – definition of whore”. The free dictionary. http://www.thefreedictionary.com/whore. Läst 23 april 2012. 
 22. ^ Hor i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (första upplagan, 1922)
 23. ^ Svenska Akademiens ordbok: Prostitution
 24. ^ ”hor - Uppslagsverk - NE”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hor. Läst 17 mars 2017. 
 25. ^ ”Historical Timeline – Prostitution”. ProCon.org. http://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000117. Läst 23 april 2012. 
 26. ^ [a b c] Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid (1828).
 27. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/prostituerade-ska-fa-sjukpeng_7323993.svd
 28. ^ http://www.dn.se/nyheter/sverige/eu-prostituerade-far-jobba-tre-manader-i-sverige
 29. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 april 2013. https://archive.is/20130427094643/http://www.njutningtillsalu.com/search/label/Viktig%20information%20till%20dig%20f%C3%B6r%C3%A4lder%20som%20s%C3%A4ljer%20sex. Läst 27 december 2012. 
 30. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2013. https://web.archive.org/web/20130820103610/http://www.qx.se/uploads/d6/f785266d4fc44ff101617b4dfa05b5.pdf. Läst 27 december 2012. 
 31. ^ ”Sverige ensamt om att förbjuda prostitution”. Svenska Dagbladet. 25 september 2007. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_208495.svd. Läst 11 juni 2008. 
 32. ^ ”Europe and Eurasia”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/c25285.htm. Läst 23 april 2012. 
 33. ^ ”Estonia”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100557.htm. Läst 23 april 2012. 
 34. ^ ”Italy”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100566.htm. Läst 23 april 2012. 
 35. ^ ”Latvia”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100567.htm. Läst 23 april 2012. 
 36. ^ ”Portugal”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100579.htm. Läst 23 april 2012. 
 37. ^ ”Spain”. state.gov. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100586.htm. Läst 23 april 2012. 
 38. ^ Gorondi, Pablo (24 september 2007). ”Hungary Gives Permits to Prostitutes”. washingtonpost.com. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/24/AR2007092400842.html. Läst 23 april 2012. 
 39. ^ ”Prostitution”. Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/479546/prostitution. Läst 26 april 2011. 
 40. ^ Farley, M.; Cotton, A.; Lynne, J.; Zumbeck, S.; Spiwak, F.; Reyes, M.E.; Alvarez, D.; Sezgin, U. (2003). ”Prostitution & Trafficking in Nine Countries: an Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder” (PDF). Journal of Trauma Practice 2 (3/4). sid. 33–74. http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf. 
 41. ^ Kuosmanen (2008) 
 42. ^ . Norsk Folkhelsa. 1992 
 43. ^ Mossige (2001) 
 44. ^ Svedin & Priebe (2004) 

KällförteckningRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera