Öppna huvudmenyn

Olaga hot enligt svensk lag

brott i svensk rätt enligt 4 kap 5 § Brottsbalken

Olaga hot är ett brott i svensk rätt enligt 4 kap 5 § Brottsbalken:[1]

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot.[2]

Det krävs, enligt lagens ordalydelse, inte att den hotade faktiskt känner fruktan. Det räcker att hotet är av sådan art att man normalt skulle känna fruktan. Den hotande kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt kan förövaren dömas till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

  • Allvarligt hot förenat med stöld från person kan istället bedömas som grovt rån, vilket framgår av NJA 1981 s 273.[3]
  • En person som först misshandlat en person upprepade gånger och därefter fällt hotfulla yttranden har härigenom gjort sig skyldig till olaga hot vid sidan av den tidigare förövade misshandeln enligt NJA 1990 s 776.[4]
  • Hot som bestått i att en person riktat en pistol mot annan persons huvud efter att ha gjort mantelrörelse och uttalat att han hade i uppdrag av maffian att "döda tre negrer" och att personen endast hade fem minuter kvar att leva. Hotet fortgick flera minuter. På grund av hotets art och långa varaktighet var brottet att anse som grovt enligt Hovrätten över Skåne och Blekinge i RH 1996:28.[5]

Se ävenRedigera

NoterRedigera